ESHRE ohjeistaa välttämään hedelmöityshoitojen aloittamista uusille potilaille koronavirusepidemian vuoksi

 

 

16.3.2020

Lisään­ty­mis­lää­ke­tie­teen ammat­ti­lais­ten euroop­pa­lai­nen jär­jes­tö ESHRE on anta­nut ohjeis­tus­ta sii­tä, miten koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­ma sai­raus COVID-19 vai­kut­taa ras­kau­teen ja lap­set­to­muus­hoi­toi­hin. Jär­jes­tö kehot­taa vält­tä­mään hoi­to­jen aloit­ta­mis­ta uusil­le poti­lail­le.

Täl­lä het­kel­lä ei ole sel­ke­ää näyt­töä sii­tä, että COVID-19 vai­kut­tai­si nega­tii­vi­ses­ti var­sin­kaan alku­vai­hees­sa ole­viin ras­kauk­siin. Maa­il­mal­la on jo rapor­toi­tu muu­ta­mas­ta koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­maa sai­raut­ta pote­vas­ta nai­ses­ta, jot­ka ovat syn­nyt­tä­neet ter­veen lap­sen. Joi­den­kin COVID-19:a sai­ras­ta­vien nais­ten on myös rapor­toi­tu syn­nyt­tä­neen lap­sia, joil­la on ollut ter­vey­son­gel­mia. Näin lyhyel­lä aika­vä­lil­lä ei voi­da kui­ten­kaan vie­lä pää­tel­lä, että ne oli­si­vat joh­tu­neet juu­ri virus­tar­tun­nas­ta. Kaik­ki nämä tie­dot on saa­tu hyvin pie­nen ajan aika­na, joten nii­hin tulee suh­tau­tua suu­rel­la varo­vai­suu­del­la. Ei ole myös­kään tie­dos­sa, miten virus mah­dol­li­ses­ti vai­kut­taa juu­ri nyt alka­viin ras­kauk­siin.

Muis­ta aiem­mis­ta koro­na­vi­ruk­sis­ta saa­tu­jen koke­mus­ten perus­teel­la ESHRE kehoit­taa­kin ennal­taeh­käi­sy­nä vält­tä­mään hoi­to­jen aloit­ta­mis­ta uusil­le poti­lail­le täl­lä het­kel­lä, sai­ras­ti­vat he sit­ten virus­ta tai eivät. Niil­le poti­lail­le, joil­la hoi­to­pro­ses­si on par­hail­laan menos­sa, suo­si­tel­laan ras­kau­den alka­mi­sen lyk­kää­mis­tä esi­mer­kik­si pakas­ta­mal­la muna­so­lu tai alkio myö­hem­pää hoi­toa var­ten. Virus­ta sai­ras­ta­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le hen­ki­löil­le voi­daan jou­tua anta­maan lääk­kei­tä, jot­ka saat­ta­vat vaa­ran­taa ras­kau­den.

Ras­kaak­si tul­lei­ta ja hoi­to­ja suun­nit­te­le­via mie­hiä ja nai­sia kehoi­te­taan vält­tä­mään tar­tun­ta-aluei­ta sekä jo tar­tun­nan saa­nei­ta ihmi­siä. ESHRE seu­raa tar­kas­ti hedel­möi­tys­hoi­toi­hin ja niis­tä alka­nei­siin ras­kauk­siin liit­ty­viä tie­teel­li­siä jul­kai­su­ja ja kehoit­taa kaik­kia alan ammat­ti­lai­sia vält­tä­mään rasit­ta­mas­ta jo nyt yli­työl­lis­tet­tyä ter­vey­den­hoi­toa.

Läh­de: https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27feb

Suo­mes­sa suu­ret yli­opis­to­sai­raa­lat varau­tu­vat jo teho­hoi­don lisään­ty­mi­seen koro­nan vuok­si. Ylen jutun mukaan sai­raa­lat ovat alka­neet jo peru­maan kaik­kia kii­reet­tö­miä hoi­to­ja.

 

Tämä artik­ke­li on jul­kais­tu Sim­pu­kan koti­si­vuil­la ajan­koh­tai­set osios­sa 16.3.2020, artik­ke­lin on koon­nut Sim­pu­kan vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja Mii­ka Rau­tiai­nen.

 

Tilan­ne voi vai­kut­taa myös hedel­möi­tys­hoi­to­jen saa­ta­vuu­teen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä