Koronaepidemia vaikuttaa lapsettomuushoitoihin

 

 

Jul­kais­tu 16.3.2020, päi­vi­tet­ty vii­mek­si 5.5.2020

 

ESHRE:n ohjeistuksia koronavirusepidemian aikana

Lisään­ty­mis­lää­ke­tie­teen ammat­ti­lais­ten euroop­pa­lai­nen jär­jes­tö ESHRE on anta­nut ohjeis­tus­ta sii­tä, miten koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­ma sai­raus COVID-19 vai­kut­taa ras­kau­teen ja lap­set­to­muus­hoi­toi­hin.

 

Simpukka päivittää Suomen tilannetta yliopistosairaaloiden osalta:

TAYS

Hor­mo­ni- ja lap­set­to­muuskli­nik­ka jat­kaa toi­min­taan­sa tauon jäl­keen (jul­kais­tu 27.4.)

Kos­ka pan­de­mia­ti­lan­ne maas­sam­me on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, Tay­sin hor­mo­ni- ja lap­set­to­muus­po­likli­ni­kan toi­min­ta on käyn­nis­ty­mäs­sä uudel­leen Euroo­pan fer­ti­li­teet­tiyh­dis­tys ESHRE:n suo­si­tus­ten mukai­ses­ti. Täs­sä vai­hees­sa aloi­tam­me ovu­laa­tion induk­tiot, inse­mi­naa­tiot ja pakas­teal­kion siir­rot. Koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­to­ja ei pääs­tä vie­lä täs­sä vai­hees­sa jat­ka­maan. Koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­toa odot­ta­vil­le poti­lail­le ilmoi­te­taan, kun kysei­siä hoi­to­ja pääs­tään jat­ka­maan. Lisä­tie­to­ja tääl­tä.

KYS

Lap­set­to­muuskli­ni­koil­la kan­sal­lis­ta ja alu­eel­lis­ta tilan­net­ta ja suo­si­tuk­sia on seu­rat­tu tii­viis­ti ja muu­tok­sia teh­ty tie­don päi­vit­tyes­sä. Kuo­pion yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan lap­set­to­muus­po­likli­nik­ka tie­dot­ti (24.4.) aloit­ta­van­sa osan hoi­dois­ta, jois­ta tois­tai­sek­si ovu­laa­tioin­duk­tiot, inse­mi­naa­tiot ja pakas­teal­kion siir­rot. Päi­vi­tet­tyä tie­toa tilan­tees­ta löy­tyy tääl­tä.

TYKS

Tyk­sin lap­set­to­muus­po­likli­ni­kan toi­min­ta ava­taan asteit­tain. Lap­set­to­muus­po­likli­ni­kal­la teh­dään nyt hoi­to­suun­ni­tel­mia, muna­rak­ku­lan kyp­sy­tys­hoi­to­ja (ovu­laa­tioin­duk­tio), inse­mi­naa­tio­ta ja pakas­teal­kion siir­rot. Päi­vi­tet­tyä tie­toa koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­sis­ta hedel­mäl­li­syys­hoi­toi­hin löy­tyy tääl­tä.

OYS

Koro­na­ti­lan­ne on OYS:ssa nyt rau­hal­li­nen ja voim­me taas aloit­taa hedel­möi­tys­hoi­dot! Hoi­toi­hin halua­vat voi­vat ottaa yhteyt­tä lisään­ty­mis­lää­ke­tie­teen polikli­nik­kaan. Muis­tat­han kui­ten­kin, että sai­raa­laan ei voi tul­la eikä hoi­toa aloit­taa, jos sinul­la on hen­gi­tys­tie­oi­rei­ta ja koro­nae­päi­ly. Lisään­ty­mis­lää­ke­tie­teen polikli­ni­kan sivuil­le pää­set tääl­tä.

HUS

HUS jat­kaa asteit­tain koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si lak­kau­tet­tu­ja lap­set­to­muus­hoi­to­ja, aluk­si käyn­nis­te­tään ovu­laa­tioin­duk­tio- ja inse­mi­naa­tio­hoi­dot sekä pakas­tet­tu­jen alkioi­den siir­rot niil­le poti­lail­le, jot­ka eivät kuu­lu vaka­van COVID-19-tau­din ris­ki­ryh­mään. HUSin tie­dot­teen hoi­to­jen jat­ka­mi­ses­ta löy­dät tääl­tä. Lisään­ty­mis­lää­ke­tie­teen sivuil­le pää­set tääl­tä.

 

Jul­kais­tu 25.3.2020

ESHRE COVID-19 työryhmä tarkkailemaan olennaisia raportteja, jotka liittyvät lisääntymislääketieteeseen

Kos­ka COVID-19 koro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­ses­ta ylei­seen ter­vey­teen ilmes­tyy koko ajan lisään­ty­vä mää­rä raport­te­ja, ESHRE on muo­dos­ta­nyt asian­tun­ti­jois­ta koos­tu­van työ­ryh­män seu­raa­maan läh­de­luet­te­lo­ja ja jul­kais­tu­ja tie­teel­li­siä raport­te­ja, jot­ka liit­ty­vät lisään­ty­mis­lää­ke­tie­tee­seen, ras­kau­teen ja vas­ta­syn­ty­nei­siin.

Työ­ryh­mä muo­dos­tuu seu­raa­vis­ta hen­ki­löis­tä:Anna Vei­ga (ES), ryh­män koor­di­naat­to­ri
Kers­ti Lun­din (SE)
Juha Tapa­nai­nen (FI)
Luca Gia­na­ro­li (IT)
Edgar Moca­nu (IRL)
Baris Ata (TR)
Satu Rau­ta­kal­lio-Hok­ka­nen (Fer­ti­li­ty Euro­pe, liit­tyi 9.4.2020)ryhmää tukee Nat­ha­lie Ver­meu­len, ESH­REn van­hem­pi tut­ki­mus­asian­tun­ti­ja.

Toi­vom­me, että kerät­ty data aut­taa ESH­REn vas­taa­maan COVID-19 viruk­sen vai­ku­tuk­sis­ta ras­kau­teen ja lisääntymisterveyteen.“Tieteellisiä tut­ki­muk­sia koro­na­vi­ruk­ses­ta jul­kais­taan joka päi­vä”, sanoo ryh­män koor­di­naat­to­ri Anna Vei­ga, ”ja mei­dän ryh­mäm­me seu­loo niis­tä lisään­ty­mis­ter­vey­teen ja ras­kau­teen liit­ty­vät.

Ensim­mäi­nen tavoit­teem­me on var­mis­taa, että ESH­REn ohjeis­tus on ajan tasal­la ja paik­kan­sa­pi­tä­vä, mut­ta toi­vom­me myös, että täs­tä tulee ESH­REn tie­to­kes­kus jokai­sel­le, joka työs­ken­te­lee lisään­ty­mi­sen liit­ty­vien asioi­den kans­sa.

”Työ­ryh­män tavoit­tei­na on:

  • seu­ra­ta esiin tule­vaa dataa
  • var­mis­taa ESH­REn ohjeis­tuk­sen oikea-aikai­nen päi­vi­tys
  • tuot­taa nope­aa ja ajan tasal­la ole­vaa sisäl­töä ammat­ti­lai­sil­ta, poti­lail­ta ja leh­dis­töl­tä tule­viin kysy­myk­siin
  • olla val­mii­na vas­taa­maan leh­dis­töl­le uusis­ta tie­teel­li­sis­tä kehi­tyk­sis­tä

ESH­REn kes­kus­toi­mis­to val­mis­te­lee päi­vit­täi­sen rapor­tin ryh­män tuot­ta­mis­ta seu­ran­nan akti­vi­tee­teis­ta.

Nämä tie­dot­teet ja viit­tei­tä tut­ki­muk­siin voit kat­soa ESH­REn alku­pe­räi­sel­tä sivul­ta tääl­lä:https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia

ESHRE on jul­kais­sut muu­ta­mia kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia, joi­ta poti­laat ovat esit­tä­neet koro­na­vi­ruk­ses­ta ja sen vai­ku­tuk­ses­ta ras­kaak­si tule­mi­seen ja syn­ty­nei­siin lap­siin. Alla teks­tit suo­men­net­tu­na.

Mik­si alkio­ni siir­toa on lykät­ty?
Ras­kaa­na ole­vien nais­ten on todet­tu ole­van alt­tiim­pia virusin­fek­tioil­le. Täl­lai­set infek­tiot ja nii­den mah­dol­li­ses­ti aiheut­ta­ma kor­kea kuu­me voi­vat olla vai­keas­ti hoi­det­ta­via. Lisäk­si joi­tain infek­tioi­den hoi­toon tar­koi­tet­tu­ja lääk­kei­tä ei pidä käyt­tää ras­kau­den aika­na.

Mik­si ESHRE ei anna samo­ja suo­si­tuk­sia spon­taa­nis­ti alka­nee­seen ras­kau­teen?
Hedel­möi­tys­hoi­don avul­la alka­nut ras­kaus on kont­rol­loi­dun, lää­ke­tie­teel­li­sen toi­men­pi­teen tulos; spon­taa­nis­ti alka­nut ras­kaus ei ole. IVF-ras­kaus voi­daan kes­keyt­tää tai lykä­tä jopa hoi­don alka­mi­sen jäl­keen, spon­taa­nis­ti alka­nut­ta ras­kaut­ta ei voi­da.
Spon­taa­nis­ti alka­neis­sa ras­kauk­sis­sa on kui­ten­kin joi­tain har­kit­ta­via asioi­ta, jois­ta useat viran­omai­set ovat muis­tut­ta­neet:

a. Ras­kaa­na ole­vat nai­set ovat alt­tiim­pia joil­le­kin tuleh­duk­sil­le kuin ylei­nen väes­tö. Kui­ten­kin tämän het­ki­sen tie­don mukaan ras­kaa­na ole­vat nai­set, joil­la on koro­na­vi­rus, eivät näy­tä voi­van huo­nom­min kuin muut.
b. Ennal­taeh­käi­se­vä ylei­nen ter­veys­oh­jeis­tus on nyt pai­kal­laan kai­kil­le – eris­täy­ty­mi­nen, etäi­syy­den pitä­mi­nen mui­hin – sovel­tuu yhtä lail­la ras­kaa­na ole­viin kuin mui­hin­kin. Kaik­kein tehok­kain suo­jau­tu­mis­oh­je näyt­täi­si ole­van käsien pese­mi­nen. Kaik­kien ras­kaa­na ole­vien nais­ten, jot­ka epäi­le­vät sai­ras­ta­van­sa koro­na­vi­rus­ta, pitäi­si ottaa yhteyt­tä lää­kä­riin­sä tai muu­hun ter­vey­den­huol­toon.
c. Tämän het­ki­sen tie­don mukaan tie­teel­li­nen näyt­tö tun­tui­si ole­van, että koro­na­vi­rus ei tar­tu virus­ta sai­ras­ta­van äidin syn­nyt­tä­mään tai syn­ty­mät­tö­mään lap­seen. Vie­lä ei ole rapor­toi­tu virus­ta sai­ras­ta­vis­ta nai­sis­ta, jot­ka oli­si­vat ras­kau­den lop­pu­puo­lel­la tar­tut­ta­neet viruk­sen koh­dus­sa ole­vaan lap­seen.

Kuin­ka kau­an alkion siir­toa voi­daan lykä­tä?
Ole­tam­me, että koe­put­ki­hoi­dot voi­daan aloit­taa heti kun koro­na­vi­rus -pan­de­mia on hal­lin­nas­sa ja infek­tio­ris­ki ras­kau­den aika­na on las­ke­nut mini­miin. Täl­lä het­kel­lä ei ole sel­ke­ää tie­toa tai hyvää arvio­ta aika­ja­nas­ta. ESHRE seu­raa tilan­net­ta ja päi­vit­tää neu­vo­ja aina kun uut­ta tie­toa on saa­ta­vil­la. Ota yhteyt­tä omaan, hoi­ta­vaan lää­kä­rii­si jos tar­vit­set lisä­tie­toa.

Vähen­tää­kö alkion pakas­tus ras­kau­den mah­dol­li­suuk­sia?
Muna­so­lu­jen ja alkioi­den pakas­tus­ta teh­dään jat­ku­vas­ti koe­put­ki­hoi­dois­sa; yli­mää­räi­set alkiot voi­daan pakas­taa myö­hem­pään siir­toon tai jos­kus kaik­ki muna­so­lut tai alkiot pakas­te­taan tur­val­li­suu­den takia. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa tut­ki­muk­sis­sa on osoi­tet­tu, että muna­so­lu­jen tai alkioi­den pakas­ta­mi­sel­la ei ole mitään nega­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia ras­kaak­si tule­mi­ses­sa tai elä­vän lap­sen syn­nyt­tä­mi­ses­sä.

Jos saan koro­na­vi­ruk­sen, vähen­tää­kö se mah­dol­li­suuk­sia­ni tul­la ras­kaak­si?
Täl­lä het­kel­lä ei ole mitään todis­tei­ta sii­tä, että koro­na­vi­rusin­fek­tio vai­kut­tai­si hedel­mäl­li­syy­teen tai siit­tiöi­den tai muna­so­lu­jen laa­tuun.

Onko koro­na­vi­rusin­fek­tiol­la hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia vas­ta­syn­ty­neil­le?
Täl­lä het­kel­lä ei ole mitään todis­tei­ta sii­tä, että ras­kaa­na ole­van koro­na­vi­rusin­fek­tios­ta oli­si hait­taa vas­ta­syn­ty­neel­le. Kos­ka tämä on uusi virus, menee vie­lä aikaa ennen kuin sen vai­ku­tuk­sis­ta saa­daan tie­toa. Äideil­le, joil­la on koro­na­vi­rus ja sen oirei­ta ras­kau­den lop­pu­puo­lel­la, tut­ki­muk­set ovat vakuut­ta­via; vau­vat tun­tu­vat ole­van ter­vei­tä eikä heil­lä ole tar­tun­taa ennen syn­ty­mää (ei suo­raa tar­tut­ta­mis­ta). Muis­ta, että ESH­REn lausun­to hoi­to­jen lyk­kää­mi­ses­tä on varo­toi­men­pi­de, mut­ta se ei ole ohje jo ole­mas­sa ole­vil­le ras­kauk­sil­le. Ota yhteyt­tä omaan lää­kä­rii­si lisä­tie­to­jen ja kaik­kien varo­toi­mi­tie­to­jen saamiseksi.LÄHDE: https://www.eshre.eu/Home/COVID19QApatients

Jul­kais­tu 17.4.2020

ESHREN suositukset jatkuvat

Kos­ka koro­ro­na­vi­rus jat­kaa leviä­mis­tään ja sen hil­lit­se­mi­sek­si on teh­ty pal­jon, ESHRE suo­sit­taa edel­leen pai­kal­lis­ten ja kan­sal­lis­ten hal­li­tus­ten päi­vit­täis­ten ohjeis­tuk­sien nou­dat­ta­mis­ta.

Saa­ta­vil­la ole­va tie­to

Vii­mei­sim­mät päi­vi­tyk­set Yhdys­val­to­jen ja Euroo­pan tau­ti­kes­kuk­sis­ta osoit­ta­vat, että täl­lä het­kel­lä ei ole sel­kei­tä todis­tei­ta sii­tä, että SARS-CoV-2 tar­tun­nal­la oli­si hai­tal­lis­ta vai­ku­tus­ta ras­kau­teen. Sii­tä huo­li­mat­ta pitää muis­taa, että virus­pe­räi­set infek­tiot voi­vat olla ongel­mal­li­sia ras­kaa­na ole­vil­le nai­sil­le sekä huo­mioi­da, että joi­ta­kin virus­po­ti­lai­den hoi­toon käy­tet­ty­jä lääk­kei­tä ei suo­si­tel­la käy­tet­tä­vän ras­kau­den aika­na.

Vii­mei­sim­mät tie­dot tar­tun­nan saa­nei­den äitien ras­kaus­tu­lok­sis­ta ker­to­vat, että syn­ty­neil­lä lap­sil­la ei ole todet­tu koro­naa. On kui­ten­kin rapor­toi­tu joi­tain tapauk­sia, jois­sa sikiö­kal­vot ovat puh­jen­neet ennen­ai­kai­ses­ti ja syn­ny­tys on alka­nut ennen­ai­kai­ses­ti. Vas­ta­syn­ty­neil­lä on rapor­toi­tu SARS-CoV-2 tar­tun­to­ja (5 tapaus­ta) ja viruk­sen IgM ja IgC vas­ta-ainei­ta (3 tapaus­ta). On epä­sel­vää, ker­too­ko tämä tie­to suo­ras­ta SARS-CoV-2 tar­tut­ta­mi­ses­ta.

Ajan tasal­la ole­va kat­saus kai­kis­ta jul­kais­tuis­ta rapor­teis­ta, jot­ka kos­ke­vat COVID-19 virus­ta sai­ras­ta­vien nais­ten ras­kaut­ta ja vas­ta­syn­ty­nei­tä on saa­ta­vil­la Cochra­ne Gynaeco­lo­gy and Fer­ti­li­ty Group -sivul­ta (https://cgf.cochrane.org/news/covid-19-coronavirus-disease-fertility-and-pregnancy). Vaik­ka tie­dot ras­kauk­sien tulok­sis­ta ovat vakuut­ta­via, tulok­sis­sa puhu­taan hyvin pie­nis­tä mää­ris­tä ja nii­tä pitää tul­ki­ta varauk­sel­la. Lisäk­si rapor­teis­sa vii­ta­taan enim­mäk­seen tar­tun­taan ras­kau­den kol­man­nel­la kol­man­nek­sel­la, joten tie­dos­sa ei ole viruk­sen vai­ku­tuk­sis­ta ras­kau­den alus­sa.

ESH­REn ohjeis­tus

Yllä­mai­nit­tu­jen tie­to­jen valos­sa, sekä mui­den koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen (kuten SARS ja MERS) tulos­ten perus­teel­la ESHRE kehoit­taa edel­leen avus­te­tun lisään­ty­mi­sen ennal­taeh­käi­se­vään menet­te­lyyn. Tämä on mui­den lisään­ty­mis­tie­teen yhtei­sö­jen kan­nan­ot­to­jen mukai­nen suo­si­tus. Pan­de­mian aika­na kai­kil­la lää­ke­tie­teen ammat­ti­lai­sil­la on vel­vol­li­suus vält­tää stres­sin lisää­mis­tä ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mään, joka jo nyt on monin pai­koin yli­kuor­mi­tet­tua.

ESHRE ohjeis­taa, että lap­set­to­muus­hoi­to­ja ei pidä aloit­taa täl­lä het­kel­lä seu­raa­vis­ta syis­tä:

  • hoi­to­jen ja ras­kau­den aiheut­ta­mien kompli­kaa­tioi­den vält­tä­mi­sek­si
  • mah­dol­lis­ten SARS-CoV-2 viruk­seen liit­ty­vien kompli­kaa­tioi­den vält­tä­mi­sek­si ras­kau­den aika­na
  • vie­lä tun­te­mat­to­man, suo­raan tar­tut­ta­mi­sen ris­kin pie­nen­tä­mi­sek­si SARS-CoV-2 posi­tii­vi­sil­ta van­hem­mil­ta
  • tar­vit­ta­vien ter­vey­den­hoi­don resurs­sien uudel­leen­si­joit­ta­mi­sien tuke­mi­sek­si
  • tämän het­kis­ten sosi­aa­li­sen etäi­syy­den suo­si­tus­ten huo­mioi­mi­sek­si

Sukuso­lu­jen, alkioi­den ja kudok­sen pakas­ta­mis­ta tuli­si kui­ten­kin vie­lä har­ki­ta pikai­sis­sa, syö­pä­po­ti­lai­den hedel­mäl­li­syy­den säi­lyt­tä­mi­seen tar­koi­te­tuis­sa tapauk­sis­sa.

Niil­le poti­lail­le, jot­ka ovat par­hail­laan lap­set­to­muus­hoi­dois­sa, suo­si­tel­laan sukuso­lu­jen ja alkioi­den pakas­ta­mis­ta ja alkion siir­ron lyk­kää­mis­tä.

Ris­ki sii­tä, että sukuso­lut tai alkiot sai­si­vat viruk­sen koe­put­ki­la­bo­ra­to­rios­sa joko tar­tun­nan saa­neil­ta poti­lail­ta tai ammat­ti­lai­sil­ta, on mini­maa­li­nen (jos ollen­kaan mah­dol­li­nen), joh­tuen tois­tu­vis­ta pesu­vai­heis­ta, joi­ta vil­je­ly ja pakas­tus­pro­to­kol­lat vaa­ti­vat epä­puh­tauk­sien pois­ta­mi­sek­si. Vaik­ka tark­kaa dataa täs­tä ei ole­kaan saa­ta­vil­la, usko­taan että siit­tiöt, muna­so­lut ja alkiot eivät toden­nä­köi­ses­ti saa tar­tun­taa. Lisäk­si muna­so­lun ket­to (zona pel­luci­da) suo­jaa tehok­kaas­ti muna­so­lu­ja ja alkioi­ta. Bio­lo­gi­sis­ta yksi­tyis­koh­dis­ta huo­li­mat­ta on vii­sas­ta lykä­tä kaik­kia hedel­mät­tö­myys­hoi­toi­hin liit­ty­viä toi­men­pi­tei­tä, yllä­pi­tää sosi­aa­lis­ta etäi­syyt­tä ja suo­jel­la kaik­kia lää­ke­tie­teel­li­siä resurs­se­ja.

Kos­ka SARS-CoV-2 tar­tun­taan ja sen vai­ku­tuk­sis­ta lap­set­to­muus­hoi­toi­hin ja ras­kau­teen liit­tyy monia epä­var­muuk­sia, ja vaik­ka eri hoi­to­paik­ko­jen ja eri mai­den välil­lä on eroa­vuuk­sia hoi­to­jen saa­ta­vuu­des­sa, ESH­REn mie­les­tä täl­lä het­kel­lä ris­kit ovat lii­an suu­ria, kos­ka vas­taa­via hoi­to­ja voi­daan teh­dä myö­hem­min­kin.

Ter­vey­den­hoi­don ammat­ti­lais­ten ja kli­ni­koi­den pitäi­si antaa tuke­vaa hoi­toa, psy­ko­lo­gis­ta tukea ja klii­ni­siä neu­vo­ja poti­lail­leen, mie­lel­lään etäyh­teyk­sien kaut­ta. Kuten aina, ESHRE suo­sit­te­lee vah­vas­ti hyvää klii­nis­tä ja labo­ra­to­ris­ta käy­tän­töä, jol­loin voi­daan taa­ta pro­ses­soi­tu­jen kudos­ten ja solu­jen, sekä ammat­ti­lais­ten että poti­lai­den tur­val­li­suus.

ESHRE jat­kaa tie­teel­li­sen kir­jal­li­suu­den seu­raa­mis­ta ja tätä lausun­toa päi­vi­te­tään sään­nöl­li­ses­ti.

ESH­REn COVID-19 työ­ryh­mä val­mis­te­lee par­hail­laan suo­si­tuk­sia kli­ni­koil­le, jot­ka suun­nit­te­le­vat hoi­to­jen uudel­lee­na­loit­ta­mis­ta. Sii­nä ote­taan huo­mioon poti­lai­den valin­ta, pal­ve­lu­jen, hyvän labo­ra­to­rion ja klii­ni­sen har­joit­ta­mi­sen ylei­nen ja eri­tyi­nen orga­ni­soin­ti, pai­not­taen sekä poti­lai­den että ammat­ti­lais­ten tur­val­li­suut­ta ja vas­tui­ta.

Jul­kais­tu 16.3.2020

ESHREN ohjeistus

Lisään­ty­mis­lää­ke­tie­teen ammat­ti­lais­ten euroop­pa­lai­nen jär­jes­tö ESHRE on anta­nut ohjeis­tus­ta sii­tä, miten koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­ma sai­raus COVID-19 vai­kut­taa ras­kau­teen ja lap­set­to­muus­hoi­toi­hin. Jär­jes­tö kehot­taa vält­tä­mään hoi­to­jen aloit­ta­mis­ta uusil­le poti­lail­le.

Täl­lä het­kel­lä ei ole sel­ke­ää näyt­töä sii­tä, että COVID-19 vai­kut­tai­si nega­tii­vi­ses­ti var­sin­kaan alku­vai­hees­sa ole­viin ras­kauk­siin. Maa­il­mal­la on jo rapor­toi­tu muu­ta­mas­ta koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­maa sai­raut­ta pote­vas­ta nai­ses­ta, jot­ka ovat syn­nyt­tä­neet ter­veen lap­sen. Joi­den­kin COVID-19:a sai­ras­ta­vien nais­ten on myös rapor­toi­tu syn­nyt­tä­neen lap­sia, joil­la on ollut ter­vey­son­gel­mia. Näin lyhyel­lä aika­vä­lil­lä ei voi­da kui­ten­kaan vie­lä pää­tel­lä, että ne oli­si­vat joh­tu­neet juu­ri virus­tar­tun­nas­ta. Kaik­ki nämä tie­dot on saa­tu hyvin pie­nen ajan aika­na, joten nii­hin tulee suh­tau­tua suu­rel­la varo­vai­suu­del­la. Ei ole myös­kään tie­dos­sa, miten virus mah­dol­li­ses­ti vai­kut­taa juu­ri nyt alka­viin ras­kauk­siin.

Muis­ta aiem­mis­ta koro­na­vi­ruk­sis­ta saa­tu­jen koke­mus­ten perus­teel­la ESHRE kehoit­taa­kin ennal­taeh­käi­sy­nä vält­tä­mään hoi­to­jen aloit­ta­mis­ta uusil­le poti­lail­le täl­lä het­kel­lä, sai­ras­ti­vat he sit­ten virus­ta tai eivät. Niil­le poti­lail­le, joil­la hoi­to­pro­ses­si on par­hail­laan menos­sa, suo­si­tel­laan ras­kau­den alka­mi­sen lyk­kää­mis­tä esi­mer­kik­si pakas­ta­mal­la muna­so­lu tai alkio myö­hem­pää hoi­toa var­ten. Virus­ta sai­ras­ta­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le hen­ki­löil­le voi­daan jou­tua anta­maan lääk­kei­tä, jot­ka saat­ta­vat vaa­ran­taa ras­kau­den.

Ras­kaak­si tul­lei­ta ja hoi­to­ja suun­nit­te­le­via mie­hiä ja nai­sia kehoi­te­taan vält­tä­mään tar­tun­ta-aluei­ta sekä jo tar­tun­nan saa­nei­ta ihmi­siä. ESHRE seu­raa tar­kas­ti hedel­möi­tys­hoi­toi­hin ja niis­tä alka­nei­siin ras­kauk­siin liit­ty­viä tie­teel­li­siä jul­kai­su­ja ja kehoit­taa kaik­kia alan ammat­ti­lai­sia vält­tä­mään rasit­ta­mas­ta jo nyt yli­työl­lis­tet­tyä ter­vey­den­hoi­toa.

Läh­de: https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27feb

Suo­mes­sa suu­ret yli­opis­to­sai­raa­lat varau­tu­vat jo teho­hoi­don lisään­ty­mi­seen koro­nan vuok­si. Ylen jutun mukaan sai­raa­lat ovat alka­neet jo peru­maan kaik­kia kii­reet­tö­miä hoi­to­ja.

Tämä artik­ke­li on jul­kais­tu Sim­pu­kan koti­si­vuil­la ajan­koh­tai­set osios­sa 16.3.2020, artik­ke­lin on koon­nut Sim­pu­kan vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja Mii­ka Rau­tiai­nen.

Tilan­ne voi vai­kut­taa myös hedel­möi­tys­hoi­to­jen saa­ta­vuu­teen.