Helminauha-hanke lomailee 7.7.-8.8.

Hel­mi­nau­ha-hank­keen kevät on ollut täyn­nä upei­ta etä­koh­taa­mi­sia lah­ja­so­lu­per­hei­den ja hei­tä koh­taa­vien ammat­ti­lais­ten kans­sa, olem­me myös saa­neet kun­nian kes­kus­tel­la usei­den lah­ja­so­lu­taus­tais­ten hen­ki­löi­den kes­ken, kai­kis­ta näis­tä kes­kus­te­luis­ta olem­me hyvin kiitollisia. 

Syk­syl­lä meil­lä on luvas­sa per­he­val­men­nuk­sia kai­kil­le koh­de­ryh­mil­lem­me. Jos haluat var­mis­taa paik­ka­si, niin kan­nat­taa ilmoit­tau­tua nyt mukaan, sil­lä tämän hank­keen osal­ta syk­syn val­men­nuk­set ovat toi­sek­si viimeisiä.

Hank­keel­le on haet­tu jat­koa vuo­sil­le 2022-2024 ja tie­to jat­ko­ra­hoi­tuk­ses­ta saa­daan jou­lu­kuus­sa 2021, meil­lä on siis jän­nä syk­sy edes­sä. Hank­keen kevään muis­ta kuu­lu­mi­sis­ta ja tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta pää­set luke­maan vii­mei­sim­mis­tä uutis­kir­jees­täm­me tääl­tä.

Ver­tais­tu­kea on tar­jol­la myös kesäl­lä! Hei­nä- ja elo­kuun ver­tais­ta­paa­mi­sis­ta löy­tää tie­toa Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Ver­tais­tu­kea voit löy­tää myös Sim­pu­kan kes­kus­te­lu­pals­tal­ta sekä Face­book-ryh­mis­tä.

Kii­tos kulu­nees­ta kevääs­tä ja muka­via kesähetkiä!

Aurin­koi­sin terveisin,

Piia ja Jen­ni Helminauha-hankkeesta

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä