Helminauhan vertaistuki epidemia-aikana

Kasvokkainen vertaistoiminta ja tapahtumat

Kaik­ki kas­vok­kai­nen toi­min­ta eli ver­tais­ryh­mien tapaa­mi­set ja muut tapah­tu­mat alka­ne­vat vas­ta loma­kau­den jäl­keen elo­kuus­sa. Tilai­suu­det ja tapah­tu­mat löy­ty­vät tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Verkkovertaistoiminta

Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa ver­tais­tu­kea lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le, ver­tais­tues­ta löy­dät lisä­tie­to­ja tääl­tä.  Sim­pu­kal­la on tar­jol­la verk­ko­ver­tais­tu­kea eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vil­le tahat­to­mas­ti lap­set­to­mil­le. Myös ver­tais­ryh­mien tapaa­mi­set pyri­tään mah­dol­li­suuk­sien mukaan kor­vaa­maan video­ta­paa­mi­si­na Zoom.us-sovelluksessa. Ver­tais­ryh­mien video­ta­paa­mis­ten ja ver­taischat­tien ajan­koh­dat löy­dät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

 

Toi­men­pi­teet kas­vok­kais­ten tapaa­mis­ten rajoit­ta­mi­sek­si on tar­koi­tet­tu hil­lit­se­mään koro­nae­pi­de­mian leviä­mis­tä, tur­vaa­maan ter­vey­den­huol­lon toi­min­ta­ky­kyä epi­de­mian laa­je­tes­sa ja suo­je­le­maan eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­mis­sä ole­via. Ne suo­je­le­vat niin vapaa­eh­toi­sia, työn­te­ki­jöi­tä kuin mui­ta jär­jes­tö­toi­min­nas­sa muka­na ole­via ja lähei­siäm­me. Kas­vok­kai­sen toi­min­nan rajoi­tuk­set voi­vat astua uudel­leen voi­maan, jos koro­nae­pi­de­mian hil­lit­se­mi­nen sitä edel­lyt­tää.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä