Ilmoittaudu etänä järjestettävään lahjasoluilla lapsia saaneiden
nais-miesparien perhevalmennukseen!

Kuvassa on teksti Lahjasoluilla lapsia saaneiden nais-miesparien perhevalmennus. Kuvan alalaidassa on kaksi kättä, jotka yhdistävät palapelin paloja toisiinsa. Helminauha-hankkeen logo.
Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille nais-miespariskunnille

1. Päi­vä lau­an­tai­na 13.2.klo 10-17.15

2. Päi­vä lau­an­tai­na 13.3.2020 klo 10- 17.15

Paik­ka: Etä­nä Zoom-us-sovel­luk­sen avul­la. Varaa val­men­nus­päi­viin rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Kenel­le: Nais-mies­pa­rien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu alle kou­lui­käis­ten lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, joil­la on tahat­to­man lap­set­to­muu­den kokemus.
 
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan tämän lomak­keen kautta
 

Nais-mies­pa­ris­kun­tien per­he­val­men­nus toteu­te­taan kah­te­na lau­an­tai­na, joi­den välil­lä on aikaa on.kuukausi. Per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu mukaan kuusi paris­kun­taa, joil­la on alle kou­lui­käi­nen lapsi/ lap­sia ja taus­tal­laan tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus. Molem­mat van­hem­mat osal­lis­tu­vat val­men­nuk­seen. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus­ta, parien eri­lai­sia tapo­ja ja eri­tah­ti­suut­ta lap­set­to­muu­den ja lah­ja­so­luil­la van­hem­mak­si tule­mi­sen suh­teen sekä lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumista.

Ennen per­he­val­men­nus­ta osal­lis­tu­jat saa­vat ennak­ko­teh­tä­vän, jos­sa poh­di­taan omaa pol­kua lap­si­per­heek­si lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avulla.
 
Voit kysyä lisä­tie­to­ja per­he­val­men­nuk­ses­ta Hel­mi­nau­ha-hank­keen hankesuunnittelijalta
 

Jen­ni Huh­ta­la, jenni@simpukka.info/ 040-5323010