Ilmoittaudu etänä järjestettävään lahjasoluilla lapsia saaneiden
nais-miesparien perhevalmennukseen!

Kuvassa on teksti Lahjasoluilla lapsia saaneiden nais-miesparien perhevalmennus. Kuvan alalaidassa on kaksi kättä, jotka yhdistävät palapelin paloja toisiinsa. Helminauha-hankkeen logo.
Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille nais-miespariskunnille

Val­men­nus toteu­te­taan kol­me­na etä­ta­paa­mi­se­na seuraavasti:

Tiis­tai 14.9. klo 17-18.30 (ryh­mäy­ty­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla)

Lau­an­tai 18.9. klo 9.45 - 17.15 (vain aikuiset)

Tors­tai 23.9. klo 17 - 18.30 (lap­set voi­vat olla paikalla)

Paik­ka: Etä­nä Zoom-us-sovel­luk­sen avul­la. Varaa val­men­nuk­sen ajak­si rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Kenel­le: Nais-mies­pa­rien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu alle kou­lui­käis­ten lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, joil­la on tahat­to­man lap­set­to­muu­den kokemus.
 
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan täl­lä lomakkeella.
 

Per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu mukaan kah­denk­san paris­kun­taa, joil­la on alle kou­lui­käi­nen lapsi/ lap­sia ja taus­tal­laan tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus. Molem­mat van­hem­mat osal­lis­tu­vat valmennukseen.

Val­men­nus on mak­su­ton ja se toteu­te­taan koko­naan etä­nä Zoo­mis­sa. Ilmoit­tau­tu­neet sitou­tu­vat kaik­kiin kol­meen tapaa­mi­seen. Val­men­nuk­sen ajak­si tulee vara­ta rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Val­men­nuk­sen ohjaa­ji­na toi­mi­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät Piia Savio ja Jen­ni Huh­ta­la. Per­he­val­men­nuk­sis­sa käy­dään kes­kus­te­lu­ja ver­tais­ryh­män kes­ken ja poh­di­taan yhdes­sä lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Val­men­nuk­sis­sa tar­jo­taan tut­kit­tua ja koke­mus­tie­toa lah­ja­su­kuso­luil­la per­heel­lis­ty­mi­ses­tä, niin las­ten, van­hem­pien kuin lah­joit­ta­jien­kin näkö­kul­mas­ta. Van­hem­mat saa­vat tie­toa ja työ­ka­lu­ja lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumiseen.

Ennen per­he­val­men­nus­ta osal­lis­tu­jat saa­vat ennak­ko­teh­tä­vät, jos­sa poh­di­taan omaa pol­kua lap­si­per­heek­si lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la ja omaa tapaa puhua lap­sel­le hänen lahjasolutaustasta. 
 
Voit kysyä lisä­tie­to­ja per­he­val­men­nuk­ses­ta Hel­mi­nau­ha-hank­keen hankesuunnittelijalta
 

Jen­ni Huh­ta­la, jenni@simpukka.info/ 040-5323010