Ilmoittaudu lahjasoluilla lapsia saaneiden sateenkaariperheiden
tai itsellisten äitien perhevalmennukseen!

Lahjasoluila lapsia saaneiden sateenkaariperheiden ja itsellisten äitien perhevalmennukset järjestetään syksyllä 2020 Tampereella. Ilmoittautuminen perhevalmennuksiin on nyt auki!
Lisä­tie­to­ja per­he­val­men­nuk­sis­ta löy­dät tääl­tä.
 
Voit myös kysel­lä lisä­tie­to­ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­jal­ta

Jen­ni Huh­ta­la, jenni@simpukka.info/ 040-5323010

Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille sateenkaariperheille

VALMENNUS ON TÄYNNÄ, MUTTA OTAMME VASTAAN ILMOITTAUTUMISIA VARASIJOILLE!

Val­men­nus toteu­te­taan seu­raa­vas­ti:

Yksi lähi­val­men­nus­päi­vä Tam­pe­reel­la

lau­an­tai­na 3.10. klo 10 - 17.15

Paik­ka: Per­hei­den talo, Itse­näi­syy­den­ka­tu 21 B, Tam­pe­re

Kak­si etä­val­men­nusil­ta­päi­vää ZOO­Mis­sa tors­tai­sin

5.11. & 12.11. klo 17 - 19.30

Etä­val­men­nusil­ta­päi­vät toteu­te­taan ZOOM.us-sovelluksen avul­la video­ta­paa­mi­si­na ja ne ovat yhtei­siä itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­seen osal­lis­tu­nei­den kans­sa.

Lah­ja­so­lui­la lap­sia saa­nei­den sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään seu­raa­via tee­mo­ja: oma tie lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­mak­si, van­hem­muu­den tun­teet, aja­tuk­sia lah­joit­ta­jas­ta ja tule­vai­suu­des­ta, tur­val­li­nen avoi­muus, miten puhua lap­sen kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta sekä mitä las­ten koke­muk­sis­ta tie­de­tään. Ennen per­he­val­men­nus­ta osal­lis­tu­jat saa­vat ennak­ko­teh­tä­vän, jos­sa poh­di­taan omaa pol­kua lap­si­per­heek­si.

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­pa­reil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kou­lui­käi­siä.

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan tämän lomak­keen kaut­ta.

Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille itsellisille äideille

VALMENNUS ON TÄYNNÄ, MUTTA OTAMME VASTAAN ILMOITTAUTUMISIA VARASIJOILLE!

Val­men­nus toteu­te­taan seu­raa­vas­ti:

Yksi lähi­val­men­nus­päi­vä Tam­pe­reel­la

lau­an­tai­na 24.10. klo 10 - 17.15

Paik­ka: Sim­pu­kan tilat, Kale­van­tie 7 C, 33100 Tam­pe­re.

Kak­si etä­val­men­nusil­ta­päi­vää ZOO­Mis­sa

tors­tai­sin 5.11. & 12.11. klo 17 - 19.30

Etä­val­men­nusil­ta­päi­vät toteu­te­taan ZOOM.us-sovelluksen avul­la video­ta­paa­mi­si­na ja ne ovat yhtei­siä sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­seen osal­lis­tu­nei­den kans­sa.

Lah­ja­so­lui­la lap­sia saa­nei­den itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään seu­raa­via tee­mo­ja: oma tie lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­mak­si, van­hem­muu­den tun­teet, aja­tuk­sia lah­joit­ta­jas­ta ja tule­vai­suu­des­ta, tur­val­li­nen avoi­muus, miten puhua lap­sen kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta sekä mitä las­ten koke­muk­sis­ta tie­de­tään. Ennen per­he­val­men­nus­ta osal­lis­tu­jat saa­vat ennak­ko­teh­tä­vän, jos­sa poh­di­taan omaa pol­kua lap­si­per­heek­si.

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu itsel­li­sil­le nai­sil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kou­lui­käi­siä. 

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan tämän lomak­keen kaut­ta.

Tarvitsetko lastenhoitoa valmennuspäivän ajaksi?

Van­hem­pien on mah­dol­lis­ta vara­ta val­men­nus­päi­vän ajak­si las­ten­hoi­ta­ja MLL:n Hämeen pii­ris­tä.

Tila­päis­tä las­ten­hoi­to­pal­ve­lua Tam­pe­reel­la välit­tää MLL:n Hämeen pii­ri. Las­ten­hoi­to­ti­lauk­sen voi teh­dä joko puhe­li­mit­se tai net­ti­pal­ve­lun - las­ten­hoi­don väli­tys­jär­jes­tel­män- kaut­ta. Hoi­ta­jal­le mak­se­taan palk­kaa 9 euroa/tunnilta (pyhä­päi­vi­nä 18 e/tunti). Hoi­ta­jan voi tila­ta kotiin, hotel­liin tai vaik­ka­pa leik­ki­puis­toon. Tilaa MLL:n hoi­ta­ja: netis­sä elastenhoito.fi tai puhe­li­mit­se 044 0303301 (ma–pe klo 8–12)

Lue lisää pal­ve­lus­ta  https://hameenpiiri.mll.fi/perheille/lastenhoitoapua/ 

Kysy lisä­tie­to­ja tai pyy­dä apua las­ten­hoi­ta­jan etsi­mi­seen (ma -pe klo 9-16)

Lii­sa Lind­ström  |  Koor­di­naat­to­ri Las­ten­hoi­to­toi­min­ta Liisa.lindstrom@mll.fi |  040 517 2993