Kuvataideterapeuttinen lapsitoive-taidetyöpaja Tampereella 31.8.2024

Ter­ve­tu­loa mukaan Sim­pu­kan ja Tai­de- ja hyvin­voin­ti­kes­kus Solan jär­jes­tä­mään kuva­tai­de­te­ra­peut­ti­seen ryh­mään lau­an­tai­na 31.8.2024 klo 11-15 Sim­pu­kan toi­mis­tol­le Tampereelle!

Ryh­mäs­sä vah­vis­te­taan itse­myö­tä­tun­toa ja omia voi­ma­va­ro­ja tahat­to­man lap­set­to­muu­den ja lap­si­toi­vei­den äärel­lä. Kuva­tai­de­te­ra­peut­ti­ses­sa työs­ken­te­lys­sä kuva toi­mii dia­lo­gi­na sinun, ohjaa­jan ja ryh­män välil­lä, sitä ei arvioi­da, arvos­tel­la tai tul­ki­ta, vaan kuva herät­tää aja­tuk­sia, tun­tei­ta ja tari­noi­ta ker­rot­ta­vak­si. Kuvan teke­mi­seen ei tar­vit­se olla aikai­sem­paa osaa­mis­ta, sinua ohja­taan lem­peäs­ti väli­nei­den ja mate­ri­aa­lien käyt­töön, tar­pee­si mukai­ses­ti. Ryh­mä jär­jes­te­tään sinul­le, jon­ka ensim­mäi­sen lap­sen toi­ve on kään­ty­nyt tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­muk­sek­si. Ryh­mään mah­tuu 10 ilmoit­tau­tu­nut­ta. Ryh­mä jär­jes­te­tään kol­mel­la ilmoittautuneella.

Seinää vasten nojaava väripaletti ja pensseleitä valkoisessa purkissa.

Työs­ken­te­lyä sinul­le ohjaa­mas­sa San­ni Peso­nen, sosio­no­mi ja rat­kai­su­kes­kei­sen tai­de­te­ra­pia­me­ne­tel­mien ohjaa­ja, val­mis­tu­mi­nen kuva­tai­de­te­ra­peu­tik­si syys­kuus­sa 2024. ”Kun unel­mien saa­vut­ta­mi­nen ei ole itses­tä kiin­ni, on sal­lit­ta­va itsel­leen laa­ja tun­tei­den kir­jo käy­tä­väk­si. Kuvan teke­mi­nen tun­tei­den käsit­te­lys­sä on ollut itsel­le­ni voi­maan­nut­ta­va koke­mus ja olen onnel­li­nen, jos saan aut­taa jon­kun toi­sen­kin kuvan tera­peut­tis­ten vai­ku­tus­ten ääreen.”

Tai­de­työ­pa­jaan ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu mak­sa­mal­la oma­vas­tuu­osuu­den 10€ Sim­pu­kan verk­ko­kau­pas­sa. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan!

Lisä­tie­to­ja: Sim­pu­kan ver­tais­tu­ki­koor­di­naat­to­ri Jani­na Leh­ti­nen (janina.lehtinen@simpukka.info).

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä