Lahjasolulapset Suomessa

Suomessa elää tuhansia perheitä, joissa on lahjasolujen avulla syntyneitä lapsia

Suo­mes­sa syn­tyy vuo­sit­tain noin 500 las­ta lah­ja­so­lu­jen avul­la (THL). Tilas­toin­tia kai­kis­ta hoi­to­muo­dois­ta on teh­ty vas­ta vuo­des­ta 2006 alkaen, joten tark­kaa las­ten mää­rää ei ole tie­dos­sa. Hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la syn­tyy Suo­mes­sa jo 6,5 % kai­kis­ta lap­sis­ta, jois­ta vii­den­nes lah­ja­so­lu­jen avul­la. Mää­rän arvioi­daan ole­van nousus­sa. Arviol­ta lap­sia on syn­ty­nyt lah­ja­so­lu­jen avul­la n. 10 000.

Maa­il­man ensim­mäi­nen koe­put­ki­lap­si syn­tyi vuon­na 1978 Isos­sa-Bri­tan­nias­sa ja ensim­mäi­nen suo­ma­lai­nen IVF-hoi­dos­ta alkun­sa saa­nut lap­si syn­tyi 1984. Ensim­mäi­nen lah­ja­mu­na­so­lul­la alkun­sa saa­nut lap­si syn­tyi Austra­lias­sa vuon­na 1983, Yhdys­val­lois­sa 1984 ja Suo­mes­sa 1991. Ensim­mäi­nen luo­vu­te­tul­la alkiol­la alkun­sa saa­nut lap­si syn­tyi Austra­lias­sa v. 1984, Suo­mes­sa v. 1995.Tänä päi­vä­nä hedel­möi­tys­hoi­doil­la on arvioi­tu syn­ty­neen 3,5 mil­joo­naa las­ta. On siis sel­vää, että lah­ja­so­lut kos­ket­ta­vat taval­la tai toi­sel­la useam­man mil­joo­nan ihmi­sen elämää.

Kuvassa neljän vauvan jalkapohjat