Lahjasolulasten vanhempien perhevalmennukset

Kuvassa on viiden henkilön kädet, jotka tekevät palapelia valkoisilla palapelin paloilla

Perhevalmennuksia kolme kohderyhmälle

Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa on kehi­tet­ty per­he­val­men­nus lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neil­le van­hem­mil­le. Per­hel­val­men­nuk­sia tar­jo­taan kol­mel­le koh­de­ryh­mäl­le: taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­neil­le nais-mies­pa­ris­kun­nil­le, sateen­kaa­ri­per­heil­le ja itsel­li­sil­le äideil­le. Per­he­val­men­nus on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton, mut­ta ruo­kai­lut ovat omakustanteisia.

Nais-miespariskunnat

Nais-mies­pa­ris­kun­tien per­he­val­men­nus toteu­te­taan kah­te­na lau­an­tai­na, joi­den välil­lä on aikaa on.kuukausi. Nais-mies­pa­ris­kun­tien per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu mukaan kuusi-kah­dek­san paris­kun­taa, joil­la on alle kou­lui­käi­nen lapsi/ lap­sia ja taus­tal­laan tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus. Molem­mat van­hem­mat osal­lis­tu­vat val­men­nuk­seen. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus­ta, parien eri­lai­sia tapo­ja ja eri­tah­ti­suut­ta lap­set­to­muu­den ja lah­ja­so­luil­la van­hem­mak­si tule­mi­sen suhteen.

Itselliset äidit

Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nus­val­men­nus toteu­te­taan yhte­nä oma­na lähi­päi­vä­nä ja etä­ta­paa­mi­si­na, joi­ta on kah­te­na ilta­päi­vä­nä yhdes­sä sateen­kaa­ri­per­hei­den kans­sa. Etä­ta­paa­mi­siin osal­lis­tu­taan video­vä­lit­tei­ses­ti ZOOM.us-sovelluksen avul­la. Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu mukaan kym­me­nen äitiä. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si itsel­li­ses­ti käyt­tä­mäl­lä lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja ja mah­dol­lis­ta lap­set­to­muu­den kokemusta.

Sateenkaariperheet

Sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nus­val­men­nus toteu­te­taan yhte­nä oma­na lähi­päi­vä­nä ja etä­ta­paa­mi­si­na, joi­ta on kah­te­na ilta­päi­vä­nä yhdes­sä itsel­lis­ten äitien kans­sa. Etä­ta­paa­mi­siin osal­lis­tu­taan video­vä­lit­tei­ses­ti ZOOM.us-sovelluksen avul­la. Sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­seeen voi osal­lis­tua itsel­li­se­nä van­hem­pa­na tai paris­kun­ta­na. Per­he­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si lah­ja­so­lu­jen avul­la sekä mah­dol­lis­ta lap­set­to­muu­den kokemusta.

Perhevalmennukset pitävät sisällään

Kai­kil­le kol­mel­le per­he­val­men­nuk­sel­le yhteis­tä on, että niis­sä käsi­tel­lään omaa pol­kua lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­mak­si, mitä tun­tei­ta ja aja­tuk­sia van­hem­muus herät­tää sekä miten lah­ja­so­lu­taus­taa voi käsi­tel­lä lap­sen ja läheis­ten kans­sa. Val­men­nuk­ses­sa puhu­taan geneet­ti­ses­tä kat­kok­ses­ta, tur­val­li­ses­ta avoi­muu­des­ta, poh­di­taan omia aja­tuk­sia suh­tees­sa lah­joit­ta­jaan sekä käsi­tel­lään lah­ja­so­lui­hin liit­ty­viä asioi­ta lap­sen näkö­kul­mas­ta mm. kiin­ty­mys­suh­teen ja men­ta­li­saa­tion käsit­tei­den kautta.

Vuoden 2020 perhevalmennukset

Huom! Kaik­ki Sim­pu­kan kas­vok­kain tapah­tu­vat ryh­mä­ta­paa­mi­set on peruu­tet­tu tois­tai­sek­si koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si. Seu­raam­me tilan­teen ete­ne­mis­tä ja mah­dol­li­sia vai­ku­tuk­sia per­he­val­men­nus­päi­viin ja ilmoi­tam­me mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta sivuil­lam­me, sekä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti per­he­val­men­nuk­siin ilmoittautuneille.

Nais-miesparien perhevalmennukset
 
1. Perhevalmennus lahjasolulasten vanhemmille

7.3. & 22.8.(muuttunut ajan­koh­ta) 2020

Paik­ka: Sim­pu­kan toi­mi­ti­la, Kale­van­tie 7 c, Tampere

Nais-mies­pa­rien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu alle kou­lui­käis­ten lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, joil­la on tahat­to­man lap­set­to­muu­den kokemus.

 
2. Perhevalmennus lahjasolulasten vanhemmille

31.10. & 21.11.2020

Paik­ka: Leik­ki­puis­to Sep­pä, Sepän­ka­tu 2
00150 Hel­sin­ki

Nais-mies­pa­rien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu alle kou­lui­käis­ten lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, joil­la on tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus. Per­he­val­men­nuk­seen osal­lis­tu­vat molem­mat van­hem­mat yhdes­sä ja val­men­nuk­seen ei ote­ta lap­sia mukaan. 

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan tämän lomak­keen kautta.

Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille sateenkaariperheille
VALMENNUS ON TÄYNNÄ, MUTTA OTAMME VASTAAN ILMOITTAUTUMISIA VARASIJOILLE!

Val­men­nus toteu­te­taan seuraavasti:

Yksi lähi­val­men­nus­päi­vä Tam­pe­reel­la lau­an­tai­na 3.10. klo 10 - 17.15

Kak­si etä­val­men­nusil­ta­päi­vää ZOO­Mis­sa tors­tai­sin 5.11. & 12.11. klo 17 - 19.30

Lähi­päi­vän paik­ka ilmoi­te­taan ilmoit­tau­tu­neil­le lähem­pä­nä. Etä­val­men­nusil­ta­päi­vät toteu­te­taan ZOOM.us-sovelluksen avul­la video­ta­paa­mi­si­na ja ne ovat yhtei­siä itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­seen osal­lis­tu­nei­den kanssa.

Lah­ja­so­lui­la lap­sia saa­nei­den sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään seu­raa­via tee­mo­ja: oma tie lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­mak­si, van­hem­muu­den tun­teet, aja­tuk­sia lah­joit­ta­jas­ta ja tule­vai­suu­des­ta, tur­val­li­nen avoi­muus, miten puhua lap­sen kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta sekä mitä las­ten koke­muk­sis­ta tie­de­tään. Ennen per­he­val­men­nus­ta osal­lis­tu­jat saa­vat ennak­ko­teh­tä­vän, jos­sa poh­di­taan omaa pol­kua lapsiperheeksi.

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan tämän lomak­keen kautta.

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­pa­reil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kouluikäisiä.

Perhevalmennus itsellisille äideille
VALMENNUS ON TÄYNNÄ, MUTTA OTAMME VASTAAN ILMOITTAUTUMISIA VARASIJOILLE!

Val­men­nus toteu­te­taan seuraavasti:

Yksi lähi­val­men­nus­päi­vä Tam­pe­reel­la lau­an­tai­na 24.10. klo 10 - 17.15

Kak­si etä­val­men­nusil­ta­päi­vää ZOO­Mis­sa tors­tai­sin 5.11. & 12.11. klo 17 - 19.30

Lähi­päi­vän paik­ka: Per­hei­den Talo, Tampere

Osoi­te: Itse­näi­syy­den­ka­tu 21 B (1. krs), 33500 Tampere

Etä­val­men­nusil­ta­päi­vät toteu­te­taan ZOOM.us-sovelluksen avul­la video­ta­paa­mi­si­na ja ne ovat yhtei­siä sateen­ka­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­seen osal­lis­tu­nei­den kanssa.

Lah­ja­so­lui­la lap­sia saa­nei­den itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään seu­raa­via tee­mo­ja: oma tie lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­mak­si, van­hem­muu­den tun­teet, aja­tuk­sia lah­joit­ta­jas­ta ja tule­vai­suu­des­ta, tur­val­li­nen avoi­muus, miten puhua lap­sen kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta sekä mitä las­ten koke­muk­sis­ta tie­de­tään. Ennen per­he­val­men­nus­ta osal­lis­tu­jat saa­vat ennak­ko­teh­tä­vän, jos­sa poh­di­taan omaa pol­kua lapsiperheeksi.

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan tämän lomak­keen kaut­ta.

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu itsel­li­sil­le nai­sil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kouluikäisiä.