Lahjasolulasten vanhempien perhevalmennukset

Kuvassa on viiden henkilön kädet, jotka tekevät palapelia valkoisilla palapelin paloilla

Perhevalmennuksia kolmelle kohderyhmälle

Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa on kehi­tet­ty per­he­val­men­nus lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­neil­le van­hem­mil­le. Per­he­val­men­nuk­sia tar­jo­taan kol­mel­le koh­de­ryh­mäl­le: taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­neil­le nais-mies­pa­ris­kun­nil­le, sateen­kaa­ri­per­heil­le ja itsel­li­sil­le äideille.

Val­men­nuk­set ovat mak­sut­to­mia ja ne toteu­te­taan koko­naan etä­nä Zoo­mis­sa. Ilmoit­tau­tu­neet sitou­tu­vat kaik­kiin kol­meen tapaa­mi­seen. Val­men­nuk­sen ajak­si tulee vara­ta rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Val­men­nus­ten ohjaa­ji­na toi­mi­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät Piia Savio ja Jen­ni Huh­ta­la. Per­he­val­men­nuk­sis­sa käy­dään kes­kus­te­lu­ja ver­tais­ryh­män kes­ken ja poh­di­taan yhdes­sä lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Val­men­nuk­sis­sa tar­jo­taan tut­ki­mus- ja koke­mus­tie­toa lah­ja­su­kuso­luil­la per­heel­lis­ty­mi­ses­tä, niin las­ten, van­hem­pien kuin lah­joit­ta­jien­kin näkö­kul­mas­ta. Van­hem­mat saa­vat tie­toa ja työ­ka­lu­ja lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumiseen.

Nais-miespariskunnat

Mukaan mah­tuu kah­dek­san paris­kun­taa, joil­la on alle kou­lui­käi­nen lapsi/ lap­sia ja taus­tal­laan tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus. Molem­mat van­hem­mat osal­lis­tu­vat valmennukseen.

Itselliset äidit

Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu mukaan kak­si­tois­ta itsel­lis­tä äitiä, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­ja­so­lu­jen avul­la. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään mm. omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si itsel­li­ses­ti käyt­tä­mäl­lä lah­joi­tet­tu­ja sukusoluja.

Sateenkaariperheet

Sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­seen voi osal­lis­tua itsel­li­se­nä van­hem­pa­na tai paris­kun­ta­na. Val­men­nus on tar­koi­tet­tu satee­kaa­ri­per­heil­le, joil­la on alle kou­lui­käi­siä lap­sia. Per­he­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään mm. omaa pol­kua tul­la sateen­kaa­ri­per­heek­si lah­ja­so­lu­jen avulla.

 

Kaikki valmennukset toteutetaan kolmena tapaamisena:

1. Tutus­tum­me toi­siim­me, las­ten­hoi­to ei vält­tä­mä­tön, kes­to 1,5h.

2. Val­men­nus­päi­vä, olem­me vain aikuis­ten kes­ken, las­ten­hoi­to vält­tä­mä­tön, kes­to 7,5h.

3. Vapaa­muo­tois­ta kes­kus­te­lua val­men­nuk­sen tee­mois­ta, las­ten­hoi­to ei vält­tä­mä­tön, kes­to 1,5h.

Lue Helminauhan blogista kevään perhevalmennukseen osallistuneen pariskunnan kirjoitus, jossa he kertovat mietteistään perhevalmennuksen suhteen, mikä oli valmennuksessa parasta ja mitä he oppivat. Pääset lukemaan kirjoituksen täältä.

Syksyn 2021 perhevalmennukset

Kaikki syksyn valmennukset järjestetään turvallisesti etänä Zoomissa. Ilmoittautuminen on nyt auki!

Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille nais-miespareille

Ajan­koh­ta:

Tiis­tai 14.9. klo 17-18.30 (ryh­mäy­ty­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla)

Lau­an­tai 18.9. klo 9.45 - 17.15 (vain aikuiset)

Tors­tai 23.9. klo 17 - 18.30 (las­ten­hoi­to suositeltavaa)

Paik­ka:

Etä­nä Zoom-us-sovel­luk­sen avul­la. Varaa val­men­nus­päi­viin rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Kenel­le:

Nais-mies­pa­rien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu alle kou­lui­käis­ten lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, joil­la on tahat­to­man lap­set­to­muu­den kokemus.

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan täl­lä lomakkeella.

Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille sateenkaariperheille

Ajan­koh­ta:

Tiis­tai 26.10. klo 17-18.30 (ryh­mäy­ty­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla)

Lau­an­tai 30.10. klo 9.45 - 17.15 (vain aikui­set, las­ten­hoi­to välttämätön)

Tors­tai 11.11. klo 17 - 18.30 (las­ten­hoi­to suositeltavaa)

Paik­ka:

Etä­nä Zoom-us-sovel­luk­sen avul­la. Varaa val­men­nus­päi­vään rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Kenel­le:

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­per­heil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kouluikäisiä.

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan täl­lä lomakkeella.

Järjestämme syksyllä kaksi valmennusta itsellisillle äideille
 
SYKSY 1 valmennus on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle
SYKSY 1, ilmoittaudu tällä lomakkeella

Ti 24.8. klo 17 - 18.30, Ryh­mäy­ty­mi­nen ja tutus­tu­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla

La 28.8. klo 9.45 - 17.15, Koko päi­vän mit­tai­nen val­men­nus­päi­vä, käym­me läpi mm. läpi lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­ta puhu­mi­sen teemoja,itsellisesti per­heel­lis­ty­mi­seen ja lah­joit­ta­jaan liit­ty­viä aja­tuk­sia, olem­me vain aikuis­ten kesken

To 9.9. klo 17.00 - 18.30, Val­men­nuk­sen yhteen­ve­to­ta­paa­mi­nen, poh­din­taa itsel­li­ses­tä van­hem­muu­des­ta, mie­lell­lään aikuis­ten kes­ken, jos mahdollista

 
SYKSY 2 valmennus on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle
SYKSY 2, ilmoittaudu tällä lomakkeella

Ti 28.9. klo 17 - 18.30, Ryh­mäy­ty­mi­nen ja tutus­tu­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla

La 2.10. klo 9.45 - 17.15, Koko päi­vän mit­tai­nen val­men­nus­päi­vä, käym­me läpi mm. läpi lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­ta puhu­mi­sen teemoja,itsellisesti per­heel­lis­ty­mi­seen ja lah­joit­ta­jaan liit­ty­viä aja­tuk­sia, olem­me vain aikuis­ten kesken

To 7.10. klo 17.00 - 18.30, Val­men­nuk­sen yhteen­ve­to­ta­paa­mi­nen, poh­din­taa itsel­li­ses­tä van­hem­muu­des­ta, mie­lell­lään aikuis­ten kes­ken, jos mahdollista

Paik­ka:

Etä­nä Zoom-us-sovel­luk­sen avul­la. Varaa val­men­nus­päi­vään rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Kenel­le:

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu itsel­li­sil­le äideil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kouluikäisiä.