Lahjasoluperheiden vanhempien perhevalmennukset

Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa tar­jo­taan per­he­val­men­nuk­sia kol­mel­le koh­de­ryh­mäl­le: taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­neil­le nais-mies­pa­ris­kun­nil­le, nais­pa­reil­le ja itsel­li­sil­le äideil­le. Nais-mies­pa­ris­kun­tien ja itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­set ovat kak­si­päi­väi­siä ja nais­pa­rien val­men­nus on yksi­päi­väi­nen. Per­he­val­men­nus on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton, mut­ta ruo­kai­lut ovat oma­kus­tan­tei­sia.

Nais-mies­pa­ris­kun­tien per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu mukaan kah­dek­san paris­kun­taa, joil­la on alle kou­lui­käi­nen lapsi/ lap­sia ja taus­tal­laan tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus. Molem­mat van­hem­mat osal­lis­tu­vat val­men­nuk­seen. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus­ta, parien eri­lai­sia tapo­ja ja eri­tah­ti­suut­ta lap­set­to­muu­den ja lah­ja­so­luil­la van­hem­mak­si tule­mi­sen suh­teen.

Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu mukaan kym­me­nen äitiä. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si yksin käyt­tä­mäl­lä lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja ja mah­dol­lis­ta lap­set­to­muu­den koke­mus­ta.

Nais­pa­rien per­he­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si kah­den nai­sen muo­dos­ta­ma­na per­hee­nä käyt­tä­mäl­lä lah­ja­so­lu­ja sekä mah­dol­lis­ta lap­set­to­muu­den koke­mus­ta.

Kai­kil­le val­men­nuk­sil­le yhteis­tä on, että niis­sä käsi­tel­lään omaa pol­kua lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­mak­si, mitä tun­tei­ta ja aja­tuk­sia van­hem­muus herät­tää sekä miten lah­ja­so­lu­taus­taa voi käsi­tel­lä lap­sen ja läheis­ten kans­sa. Val­men­nuk­ses­sa puhu­taan geneet­ti­ses­tä kat­kok­ses­ta, tur­val­li­ses­ta avoi­muu­des­ta, poh­di­taan omia aja­tuk­sia suh­tees­sa lah­joit­ta­jaan sekä käsi­tel­lään lah­ja­so­lui­hin liit­ty­viä asioi­ta lap­sen näkö­kul­mas­ta mm. kiin­ty­mys­suh­teen ja men­ta­li­saa­tion käsit­tei­den kaut­ta.

Vuoden 2020 perhevalmennukset:

7.3. & 18.4.2020 Per­he­val­men­nus lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, Tam­pe­reel­la

Vuo­den 2020 ensim­mäi­nen Hel­mi­nau­ha -hank­keen Lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­pien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu alle kou­lui­käis­ten lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, joil­la on tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus. Ilmoit­tau­du mukaan täs­tä

6.6. 2020 Per­he­val­men­nus nais­pa­reil­le, Tam­pe­reel­la

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu nais­pa­reil­le jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kou­lui­käi­siä. 

12.9. & 10.10. Per­he­val­men­nus itsel­li­sil­le äideil­le, Tam­pe­reel­la  

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu itsel­li­sil­le nai­sil­le jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kou­lui­käi­siä. 

31.10. & 21.11.2020 Per­he­val­men­nus lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, Hel­sin­gis­sä

Lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­pien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu alle kou­lui­käis­ten lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, joil­la on tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus.