Lahjasolulasten vanhempien perhevalmennukset

Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa tar­jo­taan per­he­val­men­nuk­sia kol­mel­le koh­de­ryh­mäl­le: taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­neil­le nais-mies­pa­ris­kun­nil­le, sateen­kaa­ri­pa­reil­le ja itsel­li­sil­le äideil­le. Nais-mies­pa­ris­kun­tien ja itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­set ovat kak­si­päi­väi­siä ja sateen­kaa­ri­pa­rien val­men­nus on yksi­päi­väi­nen. Per­he­val­men­nus on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton, mut­ta ruo­kai­lut ovat oma­kus­tan­tei­sia.

Nais-mies­pa­ris­kun­tien per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu mukaan kuusi-kah­dek­san paris­kun­taa, joil­la on alle kou­lui­käi­nen lapsi/ lap­sia ja taus­tal­laan tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus. Molem­mat van­hem­mat osal­lis­tu­vat val­men­nuk­seen. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus­ta, parien eri­lai­sia tapo­ja ja eri­tah­ti­suut­ta lap­set­to­muu­den ja lah­ja­so­luil­la van­hem­mak­si tule­mi­sen suh­teen.

Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu mukaan kym­me­nen äitiä. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si yksin käyt­tä­mäl­lä lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja ja mah­dol­lis­ta lap­set­to­muu­den koke­mus­ta.

Sateen­kaa­ri­pa­rien per­he­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si lah­ja­so­lu­jen avul­la sekä mah­dol­lis­ta lap­set­to­muu­den koke­mus­ta.

Kai­kil­le val­men­nuk­sil­le yhteis­tä on, että niis­sä käsi­tel­lään omaa pol­kua lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­mak­si, mitä tun­tei­ta ja aja­tuk­sia van­hem­muus herät­tää sekä miten lah­ja­so­lu­taus­taa voi käsi­tel­lä lap­sen ja läheis­ten kans­sa. Val­men­nuk­ses­sa puhu­taan geneet­ti­ses­tä kat­kok­ses­ta, tur­val­li­ses­ta avoi­muu­des­ta, poh­di­taan omia aja­tuk­sia suh­tees­sa lah­joit­ta­jaan sekä käsi­tel­lään lah­ja­so­lui­hin liit­ty­viä asioi­ta lap­sen näkö­kul­mas­ta mm. kiin­ty­mys­suh­teen ja men­ta­li­saa­tion käsit­tei­den kaut­ta.

Vuoden 2020 perhevalmennukset:

Huom! Kaik­ki Sim­pu­kan kas­vok­kain tapah­tu­vat ryh­mä­ta­paa­mi­set on peruu­tet­tu tois­tai­sek­si koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si, seu­raam­me tilan­teen ete­ne­mis­tä ja mah­dol­li­sia vai­ku­tuk­sia per­he­val­men­nus­päi­viin.

 
Perhevalmennus lahjasolulasten vanhemmille, Tampereella, 7.3. & 13.6.(muuttunut ajankohta) 2020

Vuo­den 2020 ensim­mäi­nen Hel­mi­nau­ha-hank­keen Lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­pien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu alle kou­lui­käis­ten lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, joil­la on tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus.

 
Perhevalmennus sateenkaaripareille, Tampereella PERUTTU!

Jou­duim­me vali­tet­ta­vas­ti peru­maan tämän kesä­kuul­le suun­ni­tel­lun sateen­kaa­ri­pa­rien per­he­val­men­nuk­sen koro­nae­pi­de­mien vuok­si. Val­men­nus siir­tyy syk­syyn, uusi ajan­koh­ta ilmoi­te­taan tääl­lä myö­hem­min.

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­pa­reil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kou­lui­käi­siä.

 
Perhevalmennus itsellisille äideille, Tampereella, 12.9. & 10.10.

Paik­ka: Sim­pu­kan tilat, Kale­van­tie 7 C, 33100 Tam­pe­re

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu itsel­li­sil­le nai­sil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kou­lui­käi­siä. 

 
Perhevalmennus lahjasolulasten vanhemmille, Helsingissä, 31.10. & 21.11.2020

Paik­ka: Leik­ki­puis­to Sep­pä, Sepän­ka­tu 2
00150 Hel­sin­ki

Lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­pien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu alle kou­lui­käis­ten lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, joil­la on tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus.