Lahjasolulasten vanhempien perhevalmennukset

Kuvassa on viiden henkilön kädet, jotka tekevät palapelia valkoisilla palapelin paloilla

Perhevalmennuksia kolmelle kohderyhmälle

Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa on kehi­tet­ty per­he­val­men­nus lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neil­le van­hem­mil­le. Per­hel­val­men­nuk­sia tar­jo­taan kol­mel­le koh­de­ryh­mäl­le: taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­neil­le nais-mies­pa­ris­kun­nil­le, sateen­kaa­ri­per­heil­le ja itsel­li­sil­le äideil­le. Per­he­val­men­nus on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton ja sii­hen osal­lis­tu­taan ilman lapsia.

 

Nais-miespariskunnat

Nais-mies­pa­ris­kun­tien per­he­val­men­nus toteu­te­taan etä­nä Zoo­mis­sa ja mukaan mah­tuu kuusi-kah­dek­san paris­kun­taa, joil­la on alle kou­lui­käi­nen lapsi/ lap­sia ja taus­tal­laan tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus. Molem­mat van­hem­mat osal­lis­tu­vat val­men­nuk­seen. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus­ta, parien eri­lai­sia tapo­ja ja eri­tah­ti­suut­ta lap­set­to­muu­den ja lah­ja­so­luil­la van­hem­mak­si tule­mi­sen suh­teen sekä lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumista.

 

Itselliset äidit

Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nus­val­men­nus toteu­te­taan etä­nä ZOOM.us-sovelluksen avul­la. Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu mukaan kak­si­tois­ta äitiä. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si itsel­li­ses­ti käyt­tä­mäl­lä lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja ja mah­dol­lis­ta lap­set­to­muu­den koke­mus­ta sekä lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumista.

 

Sateenkaariperheet

Sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nus­val­men­nus toteu­te­taan etä­nä ZOOM.us-sovelluksen avul­la. Sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­seen voi osal­lis­tua itsel­li­se­nä van­hem­pa­na tai paris­kun­ta­na. Per­he­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si lah­ja­so­lu­jen avul­la, mah­dol­lis­ta lap­set­to­muu­den koke­mus­ta ja lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumista.

Kaikki valmennukset toteutetaan kolmena tapaamisena:

1. Tutus­tum­me toi­siim­me, las­ten­hoi­to ei vält­tä­mä­tön, kes­to 1,5h.

2. Val­men­nus­päi­vä, olem­me vain aikuis­ten kes­ken, las­ten­hoi­to vält­tä­mä­tön, kes­to 7,5h.

3. Vapaa­muo­tois­ta kes­kus­te­lua val­men­nuk­sen tee­mois­ta, las­ten­hoi­to ei vält­tä­mä­tön, kes­to 1,5h.

 

Perhevalmennukset pitävät sisällään

Kai­kil­le kol­mel­le per­he­val­men­nuk­sel­le yhteis­tä on, että niis­sä käsi­tel­lään omaa pol­kua lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­mak­si, mitä tun­tei­ta ja aja­tuk­sia van­hem­muus herät­tää sekä miten lah­ja­so­lu­taus­taa voi käsi­tel­lä lap­sen ja läheis­ten kans­sa. Val­men­nuk­sis­sa puhu­taan geneet­ti­ses­tä kat­kok­ses­ta, tur­val­li­ses­ta avoi­muu­des­ta, poh­di­taan omia aja­tuk­sia suh­tees­sa lah­joit­ta­jaan sekä käsi­tel­lään lah­ja­so­lui­hin liit­ty­viä asioi­ta lap­sen näkö­kul­mas­ta mm. kiin­ty­mys­suh­teen ja men­ta­li­saa­tion käsit­tei­den kautta.

Kevään 2021 perhevalmennukset

Koronavirusepidemian vuoksi kaikki kevään 2021 perhevalmennukset järjestetään turvallisesti etänä Zoom.us-sovelluksen avulla. 
Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille nais-miespareille

Ajan­koh­ta:

Tiis­tai 13.4. klo 17-18.30 (ryh­mäy­ty­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla)

Lau­an­tai 17.4. klo 9.45 - 17.15 (vain aikuiset)

Tors­tai 29.4. klo 17 - 18.30 (lap­set voi­vat olla paikalla)

Paik­ka:

Etä­nä Zoom-us-sovel­luk­sen avul­la. Varaa val­men­nus­päi­viin rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Kenel­le:

Nais-mies­pa­rien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu alle kou­lui­käis­ten lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, joil­la on tahat­to­man lap­set­to­muu­den kokemus.

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan tämän lomak­keen kautta.

Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille sateenkaariperheille

Ajan­koh­ta:

Tiis­tai 1.6. klo 17-18.30 (ryh­mäy­ty­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla)

Lau­an­tai 5.6. klo 9.45 - 17.15 (vain aikui­set pai­kal­la, las­ten­hoi­to välttämätön)

Tors­tai 17.6. klo 17 - 18.30 (las­ten­hoi­to suo­si­tel­ta­vaa, jot­ta voit­te rau­has­sa kes­kit­tyä illan teemaan)

Paik­ka:

Etä­nä Zoom-us-sovel­luk­sen avul­la. Varaa val­men­nus­päi­vään rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Kenel­le:

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­per­heil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kouluikäisiä.

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan tämän lomak­keen kautta. 

ITSELLISTEN ÄITIEN KEVÄÄN VALMENNUS ON TÄYNNÄ! 

Järjestämme toisen valmennuksen syksyllä 2021
Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille itsellisille äideille

Ajan­koh­ta:

Tiis­tai 18.5. klo 17 - 18.30 (ryh­mäy­ty­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla)

Lau­an­tai 22.5. klo 9.45 - 17.15 (vain aikui­set pai­kal­la, las­ten­hoi­to välttämätön)

Tors­tai 10.6. klo 17 - 18.30 (las­ten­hoi­to suo­si­tel­ta­vaa, jot­ta voit rau­has­sa kes­kit­tyä illan teemaan)

Paik­ka:

Etä­nä Zoom-us-sovel­luk­sen avul­la. Varaa val­men­nus­päi­vään rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Kenel­le:

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu itsel­li­sil­le äideil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kouluikäisiä.