Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen illat Tampereella keskiviikkona 14.6. ja Helsingissä keskiviikkona 28.6.

Valkoisella taustalla violetti teksti: Helminauha-tapaaminen. Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen ilta sateenkaariperheille. Tampere 14.6. klo 17-19. Helsinki 28.6. klo 17.30-19.30. Kuvan reunalla Manse Priden tiedostavan pride-lipun väriskaala. Alareunassa Helminauha-hankkeen, Sateenkaariperheet ry:n ja Manse Priden logot.

Lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen illat Tam­pe­reel­la kes­ki­viik­ko­na 14.6. klo 17-19 ja Hel­sin­gis­sä kes­ki­viik­ko­na 28.6. klo 17-19.30.

Ter­ve­tu­loa Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­seen, jos­sa tar­jo­taan tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen teemoista.

Lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lap­sen saa­neet sateen­kaa­ri­per­heet saa­vat työ­ka­lu­ja lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen eri ikä­vai­heis­sa ja pää­se­vät kes­kus­te­le­maan ver­tais­ten kesken.

Tam­pe­reel­la tapaa­mi­sen ohjaa­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät ja Hel­sin­gis­sä Hel­mi­nau­han vapaa­eh­toi­set ver­tais­toi­mi­jat. Yhteis­työs­sä Hel­mi­nau­han kans­sa Sateen­kaa­ri­per­heet ry.

Tapaa­mi­set ovat mak­sut­to­mia, mut­ta nii­hin tulee ilmoit­tau­tua etu­kä­teen. Mukaan mah­tuu kum­mal­la­kin paik­ka­kun­nal­la 15 aikuis­ta ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen, TAMPERE

Ilmoit­tau­tu­mi­nen, HELSINKI

 

Tam­pe­reen tapaa­mi­nen jär­jes­te­tään Sim­puk­ka ry:n uudel­la toi­mis­tol­la. Osoi­te: Tam­pel­lan espla­na­di 8 B LH 35, 33100 Tampere.

Hel­sin­gin tapaa­mi­nen jär­jes­te­tään Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n uudel­la toi­mis­tol­la. Osoi­te: Haa­pa­nie­men­ka­tu 7-9 C, 2. krs, 00530 Hel­sin­ki (Meri­ha­ka).

Molem­mis­sa tilois­sa on estee­tön sisään­käyn­ti ja WC. Opas- ja avus­ta­ja­koi­rat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Nou­da­tam­me tapaa­mi­sis­sa Hel­mi­nau­han ja Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n tur­val­li­sem­man tilan käy­tän­tei­tä ja tapaa­mi­set ovat luottamuksellisia.

 

Lisä­tie­dot: Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Hir­vo­nen, (laura@simpukka.info / p. 045 7873 5433)

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä