Lapsen tiedonsaantioikeus

Tiedonsaantioikeus perustuu hedelmöityshoitolakiin

Suo­mes­sa tuli vuon­na 2007 voi­maan hedel­möi­tys­hoi­to­la­ki, joka Lap­sen oikeuk­sien sopi­muk­sen mukai­ses­ti ottaa huo­mioon lap­sen edun ja tur­vaa lap­sen oikeut­ta tie­tää taus­tan­sa. Hedel­möi­tys­hoi­to­lain mukaan luo­vu­tuk­sen vas­taa­not­ta­neen hedel­möi­tys­hoi­tokli­ni­kan on toi­mi­tet­ta­va sukuso­lu­jen luo­vut­ta­jan tie­dot luo­vu­tus­re­kis­te­riin Val­vi­raan. Val­vi­ra yllä­pi­tää hedel­möi­tys­hoi­to­re­kis­te­riä, Luo­te­ria, hedel­möi­tys­hoi­toa var­ten teh­dyis­tä sukuso­lu­jen ja alkioi­den luovutuksista.

Rekis­te­riin talletetaan:

  • luo­vut­ta­jan nimi ja henkilötunnus 

  • tie­to luo­vut­ta­jan tunnuksesta

  • isyy­den vah­vis­ta­mis­ta kos­ke­vas­ta suos­tu­muk­ses­ta ja sen peruutuksesta

  • onko kyse siit­tiöi­den, muna­so­lu­jen vai alkioi­den luovutuksesta.

Tie­to­jen saan­ti Val­vi­ran rekis­te­ris­tä edel­lyt­tää, että haki­ja on saa­nut tie­dot hoi­dois­ta ja hoi­to­ja anta­nees­ta kli­ni­kas­ta, jot­ta voi kli­ni­kal­ta saa­da tie­don hoi­dois­sa käy­te­tyn luo­vut­ta­jan tunnuksesta.

Val­vi­ra ei ole vie­lä tar­kem­min ohjeis­ta­nut, miten tie­to­jen luo­vu­tus rekis­te­ris­tä aika­naan tapah­tuu. Suun­nit­te­lu­työ on par­hail­laan käyn­nis­sä. Perus­pe­ri­aat­tee­na tulee ole­maan se, että haki­ja hank­kii itse tie­don luo­vut­ta­ja­tun­nuk­ses­ta kli­ni­kal­ta, ja tuol­la tun­nuk­sel­la haki­ja saa hen­ki­lö­tie­dot luo­vut­ta­jas­ta. Ensim­mäi­set lap­set, jot­ka ovat syn­ty­neet nykyi­sen hedel­möi­tys­hoi­to­lain voi­maan­tu­lon jäl­keen, ovat syn­ty­neet vuon­na 2008. He ovat 18-vuo­tiai­ta vuon­na 2026. 

Lapsella on oikeus tietää oma taustansa

Luo­vu­te­tus­ta sukuso­lus­ta syn­ty­neel­lä lap­sel­la on 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään oikeus saa­da sel­vil­le sukuso­lun lah­joit­ta­jan hen­ki­löl­li­syys. Hoi­toa anta­van kli­ni­kan on annet­ta­va lah­ja­so­luil­la syn­ty­neen lap­sen pyy­täes­sä tie­to hänen alku­pe­räs­tään, vaik­ka lap­sen van­hem­mat sen kiel­täi­si­vät­kin. Ensim­mäi­set tämän lain aika­na teh­dyt lah­ja­so­lu­hoi­doil­la syn­ty­neet lap­set täyt­tä­vät 18 vuot­ta vuon­na 2026. 

Hen­ki­löl­lä, joka on voi­nut syn­tyä luo­vu­te­tus­ta sukuso­lus­ta tai alkios­ta, on salas­sa­pi­to­sään­nös­ten estä­mät­tä oikeus 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään saa­da pal­ve­lu­jen anta­jal­ta jäl­jen­nös hoi­to­suos­tu­muk­ses­ta ja sii­hen mer­ki­tys­tä luo­vut­ta­jan tun­nuk­ses­ta. Ilmoit­ta­mal­la luo­vu­tus­re­kis­te­riin luo­vut­ta­jan tun­nuk­sen hänel­lä on oikeus saa­da tie­tää luo­vut­ta­jan hen­ki­löl­li­syys. (Laki hedel­möi­tys­hoi­dos­ta 4 luku, 23 §)

Huom! Laki ei puu­tu sii­hen per­heen sisäi­seen asi­aan, ker­to­vat­ko van­hem­mat lap­sel­le, että hän on syn­ty­nyt hedel­möi­tys­hoi­don tulok­se­na. Tie­don­saan­nin edel­ly­tyk­se­nä on, että van­hem­mat ker­to­vat lap­sel­le, miten hän on saa­nut alkun­sa. Laki ei vel­voi­ta tie­don anta­mi­seen, mut­ta hoi­to­ja anta­van tahon tulee antaa hoi­toa saa­vil­le tie­toa bio­lo­gi­sen alku­pe­rän vai­ku­tuk­sis­ta per­heen­jä­sen­ten kes­ki­näi­siin suhteisiin.

Lah­joit­ta­jal­la ei ole oikeuk­sia tai vel­vol­li­suuk­sia lap­seen näh­den, eikä hänel­lä ole mah­dol­li­suut­ta saa­da sel­vil­le kuka vas­taa­not­ta­ja tai vas­taa­not­ta­ja­pa­ri on. Lah­joit­ta­jan on mah­dol­lis­ta saa­da hoi­ta­val­ta kli­ni­kal­ta tie­to sii­tä, onko ras­kaus alka­nut lah­joi­tus­hoi­don jäl­keen ja lap­si tai lap­sia syntynyt.

Lah­joi­tuk­sen vas­taa­not­ta­jal­la (van­hem­mil­la) ei ole mah­dol­li­suut­ta saa­da sel­vil­le lah­joit­ta­jan henkilöllisyyttä.

Lah­joit­ta­jan oikeuk­sis­ta voit lukea lisää tääl­tä.

Kuvassa on pieni tyttö kyykyssä rannalla