Mitä lahjoittaminen mahdollistaa

Lahjasolujen avulla lapsiperheeksi

Lah­joit­ta­mal­la sukuso­lu­ja­si mah­dol­lis­tat lah­ja­so­luil­la teh­tä­vät hedel­möi­tys­hoi­dot paris­kun­nal­le tai itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­val­le, jol­le lap­si­per­heel­lis­ty­mi­nen ei muu­ten oli­si mahdollista.

Lah­joi­te­tut sukuso­lut voi­vat olla: siit­tiöi­tä, muna­so­lu­ja tai omil­la sukuso­luil­la teh­dyis­tä hedel­möi­tys­hoi­dois­ta­si yli­jää­nei­tä omasolualkioita, 

Lah­ja­so­lu­ja tar­vit­se­vat las­ta toi­vo­vat nais-mies­pa­rit, sateen­kaa­ri­per­heet ja itsel­li­set nai­set. Lah­ja­so­luso­lu­hoi­to­jen avul­la las­ta toi­vo­vat ovat usein käy­neet läpi tulok­set­to­mat koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­dot omil­la soluil­laan ja taus­tal­la voi olla myös keskenmenoja.

Taus­tal­la voi myös olla elä­män­ti­lan­ne­lap­set­to­muus ja täs­tä syys­tä lap­si­toi­veen toteu­tu­mi­nen edel­lyt­tää lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen käyttöä.

Kuvassa on vauvan käsi henkilön käden päällä. Taustanan valkoinen kangas

Miksi lahjoitettuja sukusoluja tarvitaan?

  • Muna­so­lu­ja tar­vi­taan esi­mer­kik­si jos nai­sen muna­sar­jat on jou­dut­tu pois­ta­maan, tai muna­so­lu­jen tuot­to on alen­tu­nut tai muna­sar­jat eivät pys­ty ollen­kaan tuot­ta­maan munasoluja.

  • Luo­vu­tet­tu­jen siit­tiöi­den tar­ve joh­tuu mie­hen siit­tiöi­den laa­dun ale­ne­mas­ta tai sii­tä, ettei siit­tiöi­tä ole lain­kaan. Myös jokin sai­ras­tet­tu sai­raus on voi­nut aiheut­taa siit­tiöi­den puuttumisen.

  • Jos sukuso­lu­jen tar­ve on niin siit­tiöil­le kuin muna­so­luil­le­kin, niin sil­loin voi­daan käyt­tää luo­vu­tet­tu­ja muna­so­lu­ja ja siit­tiöi­tä tai luo­vu­tet­tu­ja alkioi­ta. Vaka­vien perin­nöl­lis­ten sai­rauk­sien ris­kin olles­sa suu­ri, käy­te­tään luo­vu­tet­tu­ja sukuso­lu­ja tai alkioita.

  • Sateen­kaa­ri­per­hee­nä tai itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­vat tar­vit­se­vat lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja sosi­aa­li­sis­ta syis­tä tai myös sik­si, että hedel­möi­tys­hoi­dot omil­la sukuso­luil­la eivät onnistu.

Lahjasoluille on suuri tarve!

Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja teh­tiin Suo­mes­sa pit­kään vain yksi­tyi­sil­lä hedel­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­vil­la kli­ni­koil­la. Yli­opis­to­sai­raa­loi­den joh­ta­jay­li­lää­kä­rit antoi­vat vuon­na 2015 sai­raa­loil­leen ohjeen, että lah­ja­so­luil­la tapah­tu­vaa hedel­möi­tys­hoi­toa ei tar­jo­ta jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa, kos­ka sii­tä aiheu­tui­si mil­joo­nien euro­jen lisä­kus­tan­nuk­set kunnille.

Yli­lää­kä­rit perus­te­li­vat pää­tös­tä myös sil­lä, että hoi­don tar­joa­mi­sel­le ei ollut lää­ke­tie­teel­lis­tä perus­tet­ta. Kevääl­lä 2019 hal­lin­to-oikeu­det vah­vis­ti­vat tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­lau­ta­kun­nan lan­get­ta­van pää­tök­sen, joka tar­koit­ti lah­ja­so­lu­hoi­to­jen palaut­ta­mis­ta takai­sin yliopistosairaaloihin.

Kai­kis­sa vii­des­sä yli­opis­to­sai­raa­las­sa tar­jo­taan lah­ja­so­lu­hoi­to­ja kai­kil­le poti­las­ryh­mil­le eli nais-mies­pa­reil­le, sateen­kaa­ri­per­heil­le ja itsel­li­ses­ti las­ta toivoville.

Link­ki: Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen kri­tee­rit jul­ki­sel­la sektorilla.

Lah­ja­su­kuso­luis­ta on kova pula! Täs­tä joh­tuen nii­tä tar­vit­se­vat jou­tu­vat odot­ta­maan pit­kään, jot­ta hoi­dot voi­daan aloit­taa. Lah­ja­so­lu­jen avul­la mah­dol­lis­te­taan las­ta toi­vo­van paris­kun­nan tai itsel­li­sen nai­sen toi­ve lap­ses­ta ja lap­si­per­heel­lis­ty­mi­nen. Anna lah­jak­si elämä!

Omia sukuso­lu­ja on mah­dol­lis­ta luo­vut­taa yksi­tyisl­lä hedel­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­vil­la kli­ni­koil­la sekä hedel­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­vis­sa yli­opis­to­sai­raa­lois­sa (HUS, TAYS, TYKS, OYS ja KYS).

Link­ki: Käy­tän­nön tie­toa sukuso­lu­jen lahjoittamisesta.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä