Naisparit

Nais­pa­rit tule­vat van­hem­mik­si tie­täen, että lap­sen saa­mi­nen edel­lyt­tää lah­ja­so­lu­jen käyt­töä. Nais­pa­reil­la ylei­sin hoi­to­vaih­toeh­to on inse­mi­naa­tio, mis­sä lah­joi­te­tut siit­tiöt ruis­ku­te­taan nai­sen koh­tuun, hoi­to­muo­to­na voi myös olla koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­to (IVF). Nais­pa­rit käy­vät ennen lah­ja­so­lu­hoi­to­jen aloi­tus­ta lah­ja­so­lu­neu­von­nan, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on käy­dä hoi­toi­hin ja ja lah­ja­so­lu­van­he­muut­teen liit­ty­viä asioi­ta kes­kus­tel­len läpi psy­ko­lo­gin kans­sa. Lah­ja­so­lu­neu­von­nas­sa käy­dään läpi mm. lah­joit­ta­mi­seen liit­ty­vät oikeu­del­li­set, eet­ti­set ja psy­ko­lo­gi­set sei­kat.

Lahjasoluneuvonnassa käsiteltäviä asioita:

 • kan­ta­van äidin valin­ta
 • tut­tu vai tun­te­ma­ton lah­joit­ta­ja
 • ei - kan­ta­van äidin koke­mus tasa-arvoi­se­na van­hem­pa­na
 • van­hem­muu­den iden­ti­teet­ti
 • per­hei­den moni­muo­toi­suu­den tun­nus­ta­mi­nen
 • mah­dol­li­set muut ras­kau­det

Kysymyksiä mietittäväksi ennen lahjasoluhoitoihin lähtemistä:

 • Mitä tun­tei­ta geneet­ti­sen siteen puut­tu­mi­nen teis­sä herät­tää, bio­lo­gi­nen äiti vs. sosi­aa­li­nen äiti?
 • Miten valitsette/valitsitte kan­ta­van äidin?
 • Mitä vas­ta­ta ulko­puo­li­sil­le, jot­ka kysy­vät lah­joit­ta­jas­ta?
 • Olet­te­ko samaa miel­tä lap­sel­le ker­to­mi­ses­ta?

Keskustelkaa ja sopikaa ainakin näistä:

 • huol­ta­juu­teen liit­ty­vät asiat
 • isyy­den tun­nus­ta­mi­nen tai tun­nus­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen
 • van­hem­pien roo­lit ja miten toi­vot­te, että tei­tä kut­su­taan
 • aie­so­pi­muk­sen, eli kir­jal­li­sen sopi­muk­sen teke­mi­nen

Lue aiheesta lisää Sateenkaariperheiden oppaasta sosiaaliselle äidille:

Sateen­kaa­ri­pa­rien per­he­val­men­nus jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 6.6.2020 Tam­pe­reel­la. Ilmoit­tau­tu­mi­nen val­men­nuk­seen auke­aa maa­lis­kuus­sa.

Sateen­kaa­ri­pa­rien per­he­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si käyt­tä­mäl­lä lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja sekä mah­dol­lis­ta lap­set­to­muu­den koke­mus­ta.