Helminauha-hankkeen vertaistuki epidemia-aikana

Koronaohjeistus Simpukan kasvokkain tapaaville vertaisryhmille 

PERIAATTEET
 • Vapaa­eh­toi­set ver­tais­toi­mi­jat vetä­vät ver­tais­ryh­miä ainoas­taan omas­ta vapaas­ta tah­dos­taan, mitään pai­net­ta ryh­mien vetä­mi­seen koro­na-aika­na ei ole.
 • Kukin osal­lis­tu­ja tekee oman pää­tök­sen­sä osal­lis­tu­mi­ses­taan kas­vok­kai­seen tapaamiseen.
 • Tapaa­mi­siin on ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Jos tapaa­mi­nen jou­du­taan peru­maan, ilmoi­te­taan sii­tä suo­raan ilmoit­tau­tu­neil­le sekä Sim­pu­kan tapahtumakalenterissa.
 • Ver­tais­toi­mi­ja vas­taa ohjeis­tus­ten anta­mi­ses­ta osal­lis­tu­jil­le etu­kä­teen ja tapah­tu­man aikana
 • PERUSOHJE: ei tul­la sai­raa­na – hyvä käsi­hy­gie­nia  – mas­kin käyt­tö voi­mas­sa ole­van mas­ki­suo­si­tuk­sen  mukai­ses­ti – toi­mi­taan alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten ja rajoi­tus­ten mukaan esim. tur­va­vä­lien mahdollistaminen. 
sydän, maski, nuolia. Tekstiii: Simpukan vertaistuki pandemia-aikaina

OHJEET OSALLISTUJILLE

 • Ilmoi­ta ver­tais­toi­mi­jal­le, jos jou­dut peru­maan osallistumisen.

 • Ei osal­lis­tu­ta, jos yhdel­lä­kään per­heen­jä­se­nel­lä on vähäi­siä­kään oireita.

 • Tapaa­mi­ses­sa käy­te­tään mas­kia voi­mas­sa ole­van alu­eel­li­sen mas­ki­suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti. Mas­kia suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si aina jul­ki­sis­sa sisä­ti­lois­sa, jos hen­ki­löl­lä ei ole täyt­tä roko­tus­suo­jaa tai sai­ras­tet­tua koro­na­vi­rus­tau­tia alle kuusi kuu­kaut­ta aikaisemmin.

 • Hygie­nia: pese kädet hyvin heti tapaa­mis­pai­kal­le tul­les­sa­si ja ruo­kai­lu­jen ja wc-käyn­tien yhtey­des­sä. Muis­ta yskimishygienia!

TURVAVÄLIT

 • Tilai­suuk­sis­sa on pyrit­tä­vä sii­hen, että osal­lis­tu­jil­la on mah­dol­lis­ta säi­lyt­tää tur­va­vä­lit voi­mas­sa ole­van suo­si­tuk­sen mukaisesti.

 • Tapah­tu­man mak­si­mi osal­lis­tu­ja­mää­rän voi tar­kis­taa oman alu­een koronasuosituksista.

 • Lap­sel­lis­ten lap­set­to­mien ja Hel­mi­nau­ha-ryh­mien tapaa­mi­sis­sa leik­ki-ikäis­ten las­ten osal­ta ei ole mah­dol­lis­ta eikä tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta pyr­kiä tur­va­vä­lin säilyttämiseen

HYGIENIA

TARJOILUT

Tar­joi­lut eivät ole ryh­mis­sä vält­tä­mät­tö­miä koro­nae­pi­de­mian aika­na. Tar­joi­lut pide­tään mini­mis­sä ja kan­nat­taa suo­sia esim. yksit­täis­pa­kat­tu­ja tuotteita.

Verkkovertaistoiminta

Sim­pu­kal­la on tar­jol­la verk­ko­ver­tais­tu­kea eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vil­le tahat­to­mas­ti lap­set­to­mil­le. Pai­kal­lis­ten ver­tais­ryh­mien tapaa­mi­set pyri­tään mah­dol­li­suuk­sien mukaan jär­jes­tä­mään video­ta­paa­mi­si­na Zoom.us-sovelluksessa. Sim­pu­kan video­ta­paa­mis­ten ja ver­taischat­tien ajan­koh­dat löy­dät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Sim­pu­kan Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa tie­toa ja ver­tais­tu­kea lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le sekä lap­sen saa­neil­le. Hel­mi­nau­han toi­min­nas­ta löy­dät lisä­tie­toa täältä. 

Simpukan tapahtumat, koulutukset ja kasvokkainen vertaistoiminta

Sim­puk­ka jär­jes­tää syk­syl­lä verk­ko­luen­to­ja. Löy­dät koo­tus­ti tie­toa ja aika­tau­lu­ja tule­vis­ta verk­ko­luen­nois­ta täl­tä sivul­ta: Verk­ko­luen­not.

Syk­syn kou­lu­tuk­set jär­jes­te­tään ver­kon välityksellä.

Sim­pu­kan ver­tais­ryh­mien kas­vok­kai­sia tapaa­mi­sia voi käyn­nis­tyä elo­kuus­sa joil­lain paik­ka­kun­nil­la. Vapaa­eh­toi­set vetä­vät ver­tais­ryh­miä ainoas­taan omas­ta vapaas­ta tah­dos­taan, mitään pai­net­ta ryh­mien vetä­mi­seen kas­vok­kain koro­na-aika­na ei ole. Kas­vok­kai­sia tapaa­mi­sia voi myös kor­va­ta ja täy­den­tää video­ta­paa­mis­ten muo­dos­sa Zoo­min väli­tyk­sel­lä. Kas­vok­kain tapaa­vis­sa ryh­mis­sä sitou­du­taan nou­dat­ta­maan koro­naoh­jeis­tus­ta ja oman alu­een voi­mas­sa ole­via suo­si­tuk­sia ja rajoituksia.

Tapah­tu­mat ja ver­tais­ta­paa­mi­set löy­ty­vät tapahtumakalenterista.

 
Helminauha-hankkeen vertaistuesta voit tiedustella hankesuunnittelija Jenni Huhtalalta jenni@simpukka.info tai 040 5323 010.

 

 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä