Simpukka varautuu ryhmätoiminnassa koronaviruksen varalta – tiedotetta päivitetty 16.3.

 

 

Jul­kais­tu 13.3.2020

Päi­vi­tet­ty 16.3.2020

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on Suo­mes­sa muut­tu­nut nopeas­ti ja Sim­puk­ka seu­raa viran­omais­ten ohjei­ta ja suo­si­tuk­sia tar­kas­ti. Päi­vi­täm­me ohjeis­tus­ta ryh­mä­toi­min­tam­me ja tilai­suuk­siem­me osal­ta tilan­teen ede­tes­sä.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on Suo­mes­sa muut­tu­nut nopeas­ti ja Sim­puk­ka seu­raa viran­omais­ten ohjei­ta ja suo­si­tuk­sia tar­kas­ti. Päi­vi­täm­me ohjeis­tus­ta ryh­mä­toi­min­tam­me ja tilai­suuk­siem­me osal­ta tilan­teen ede­tes­sä.

Ohjeis­tus Sim­pu­kan ryh­mä­toi­min­taan osal­lis­tu­vil­le 16.3.2020:

  • Kaik­ki Sim­pu­kan kas­vok­kain tapah­tu­vat ryh­mä­ta­paa­mi­set on peruu­tet­tu tois­tai­sek­si. Ryh­mä­ta­paa­mi­set pyri­tään mah­dol­li­suuk­sien mukaan kor­vaa­maan video­ta­paa­mi­si­na Zoom.us-sovelluksessa.

  • Sim­puk­ka lähet­tää kai­kil­le ryh­mä­noh­jaa­jil­le tie­toa video­ta­paa­mis­ten jär­jes­tä­mi­seen liit­tyen tiis­tain 17.3. aika­na.

  • Suo­sit­te­lem­me osal­lis­tu­maan Sim­pu­kan moni­puo­li­seen verk­ko­ver­tais­tu­keen, jos­ta löy­tyy lisä­tie­toa osoit­tees­ta: https://www.simpukka.info/vertaistuki/

  • Hel­mi­nau­han ver­taischa­teis­ta löy­dät tie­toa tääl­tä.

Vas­tuu­hen­ki­löt ilmoit­ta­vat tapaa­mi­sen peruut­ta­mi­ses­ta ryh­mäl­le. Hel­mi­nau­ha-ryh­mät ilmoit­ta­vat han­ke­suun­nit­te­li­ja Jen­ni Huh­ta­lal­le (jenni@simpukka.info tai 040 5323 010).

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy ajan­ta­sai­nen ja luo­tet­ta­va tie­to koro­na­vi­ruk­ses­ta. THL:n sivuil­le pää­set tääl­tä.

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,

Sim­pu­kan toi­mis­ton väki

 

 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä