Tarvitsemme apuasi tietovihkosen tekemiseen! 

- Kerro meille, miten teillä on puhuttu lapsen lahjasolutaustasta.

 

 

Hel­mi­nau­ha-han­kees­sa toteu­tam­me nyt hank­keen vii­mei­se­nä vuo­te­na tie­to­vih­ko­sen lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumisesta. 

Tie­to­vih­ko­ses­sa tulee ole­maan kuvi­tet­tu tari­na lap­sel­le puhu­mi­sen tuek­si, sekä lopus­sa tie­to-osio/­huo­mioi­ta­via asioi­ta lap­sel­le puhu­mi­ses­ta. Kah­den van­hem­man per­heil­le ja itsel­lis­ten äitien per­heil­le toteu­te­taan omat vihkosensa.

Toi­vom­me nyt apuan­ne tämän kuvit­teel­li­sen tari­nan luo­mi­ses­sa. Tosie­lä­män lap­sel­le puhu­mi­sen tari­nat ja koke­muk­set arki­sis­ta tilan­teis­ta aut­ta­vat mei­tä vih­ko­sen teke­mi­ses­sä ja tari­nan ideoin­nis­sa. Toi­vom­me tämän kyse­lyn kaut­ta saa­vam­me tei­dän van­hem­pien ja myös lap­sien koke­musään­tä lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumisesta.

Käy­täm­me kyse­lys­tä saa­miam­me tari­noi­ta vih­ko­sen ideoin­nis­sa ja mah­dol­li­ses­ti vih­ko­ses­sa sovel­tu­vin osin.

Kyse­lyyn vas­ta­taan anonyymisti.

Tie­to­vih­ko­nen lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhu­mi­ses­ta jul­kais­taan vuo­den 2021 lop­puun men­nes­sä Hel­mi­nau­han ja Sim­pu­kan verkkosivuilla.

Kir­joi­ta tari­na­si täl­le lomak­keel­le

 
Tarvitsemme apuasi tietovihkosen tekemiseen. Kerro meill, miten teillä on puhuttu lapsen lahjasolutaustasta. Kuvassa on nainen ja lapsi, jotka istuvat lattialla.