Tule tapaamaan lahjasoluperheitä kesätapaamiseen!

Aktii­vi­set lah­ja­so­lu­per­heet jär­jes­tä­vät taas iloi­sen kesä­ta­paa­mi­sen, tänä kesä­nä per­heet koh­taa­vat toi­si­aan Aulan­gol­la 6.-8.8.2021. Loma on orga­ni­soi­tu yksi­tyi­ses­sä Hel­mi­nau­ha Face­book-ryh­mäs­sä, mis­tä löy­dät lisä­tie­to­ja lomas­ta ja pää­set lit­ty­mään mukaan tapaa­mi­seen osal­lis­tu­vien WA-ryh­mään. Jos et vie­lä kuu­lu Hel­mi­nau­ha FB-ryh­mään, niin roh­kai­sem­me liittymään!

Tapaa­mi­seen vara­taan itse huo­ne yhdek­si tai kah­dek­si yök­si. Mukaan ovat ter­ve­tul­lei­ta kai­ken kokoi­set lah­ja­so­lu­per­heet sekä lah­ja­so­luil­la las­ta yksin tai kak­sin toi­vo­vat. Kesä­ta­paa­mi­seen voit läh­teä mukaan varaa­mal­la itse huo­neen, ilmoi­ta täs­tä Hel­mi­nau­ha Face­book-ryh­mäs­sä kysei­seen pos­tauk­seen tai jos et kuu­lu FB-ryh­mään lait­ta­mal­la vies­tiä Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­tel­jal­le: Jen­ni Huh­ta­la, jenni@simpukka.info/ 040 5323 010. 

MITÄ SIELLÄ TEHDÄÄN: Lei­ki­tään, levä­tään, puli­koi­daan, kes­kus­tel­laan, istu­taan iltaa, tutus­tu­taan, nuku­taan. Alu­eel­la on pal­jon kivo­ja ulkoak­ti­vi­teet­ti­mah­dol­li­suuk­sia. Sovi­taan tar­kem­min sit­ten lähem­pä­nä osal­lis­tu­jien fii­lis­ten mukaan

MIKSI TULLA: Näin luom­me muka­via muis­to­ja ja ver­tai­sys­tä­vyyk­siä sekä las­ten että aikuis­ten välil­le. Vii­me vuon­na tapaa­mi­nen jär­jes­tet­tiin Nokian Ede­nis­sä, mis­sä per­heil­lä oli oikein kivaa kes­ke­nään ja vii­me vuon­na muka­na olleet lap­set jo kovas­ti odot­ta­vat seu­raa­vaa tapaamista.

MITÄ: Kiva ja ren­to kesäkokoontuminen

MISSÄ: Scan­dic Aulan­ko, Hämeenlinna

MILLOIN: pe 6.8. - su 8.8.2021

KENELLE: Lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neil­le (tai toi­vo­vil­le) aikui­sil­le ja hei­dän lap­sil­leen. Ei tar­vit­se tun­tea ketään ennal­ta. Voi olla yhden tai useam­man aikui­sen per­he. Ei tar­vit­se osa­ta suomea.

MITEN VARAAN HUONEEN: Esim. Scan­dicin net­ti­si­vu­jen kautta

Jos sivuil­la näyt­tää, ettei ole vapai­ta huo­nei­ta (esim. tar­ve isol­le huo­neel­le ja useil­le vuo­teil­le) kan­nat­taa olla puhe­li­mit­se yhtey­des­sä Scan­dic Aulan­koon ja tie­dus­tel­la tar­vet­ta vas­taa­vaa huo­net­ta p. 041 081633. 

MITÄ MAKSAA: Koo­dil­la FG2 saa 20% alen­nuk­sen peruu­tusoi­keu­del­li­ses­ta huo­nees­ta, tämä etu on Scan­dic Friends -jäse­nil­le. Täl­löin Stan­dard-huo­ne on 124€/yö, sis. aamiai­set ja kyl­py­län. (Myö­hem­min voi toki tul­la uusia tarjouksia.)

KORONA: Kan­nat­taa var­mis­taa, että huo­nees­sa on peruu­tusoi­keus. Nou­da­tam­me tuol­loin voi­mas­sa ole­via rajoituksia.

Eri värisiä ja kokoisia varvastossuja hiekkarannalla vierekkäin. Teksti: Lahjasoluperheiden kesätapaaminen Aulangolla 6.-8.8.

Muita majoitusvaihtoehtoja Hämeenlinnassa

Sokos Hotel Vaa­ku­na (etäi­syys Aulan­gol­ta n. 4 km)

Scan­dic Hämeen­lin­na City (etäi­syys Aulan­gol­ta n. 5,5 km)

Airbnb majoi­tuk­set