Simpukan vapaaehtoisten koulutuspäivä järjestetään etänä la 16.10.2021 Zoomin välityksellä

Kou­lu­tus­päi­vä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le Sim­pu­kan Hel­mi­nau­ha-hank­keen aktii­vi­sil­le toi­mi­joil­le, kuten ver­tais­tu­ki­ryh­mien ver­tais­toi­mi­joil­le, verk­ko­ver­tai­sil­le, chat­ta­reil­le, mode­raat­to­reil­le, leh­den kir­joit­ta­jil­le sekä muil­le Sim­pu­kan vapaa­eh­toi­si­na toimiville.

Päi­vän aika­na Mie­li-työ­pa­jas­sa kes­ki­ty­tään poh­ti­maan mil­tä lap­set­to­muus tun­tuu täl­lä het­kel­lä ja miten se vai­kut­taa mie­leen. Ilta­päi­väl­lä kes­kus­te­lem­me palau­tu­mi­sen koko­nais­val­tai­suu­des­ta ja tar­pees­ta ja saam­me väli­nei­tä ren­tou­tu­mi­seen Anne Paja­rin opastuksella.

Ohjel­ma:
10-10.40 Ter­ve­tu­loa ja kuu­lu­mi­set
10.45-12.15 Mie­li –työ­pa­ja
12.15-12.45 Lou­nas
12.45-14.15 Palau­tu­mi­nen arjen kuor­mi­tuk­ses­ta / Anne Paja­ri
14.15-14.30 Palau­te ja kou­lu­tus päättyy

Ilmoit­tau­du mukaan päi­vään täs­tä lin­kis­tä: ILMOITTAUTUMINEN

Kädet ovat yhdessä ja muodostavat sydämen, Simpukan ja Helminauha-hankkeen logot. Teksti: Simpukan vapaaehtoisten päivä Zoomissa 16.10.klo 10-14.30

Poh­dit­ko Sim­pu­kan Hel­mi­nau­ha-hank­keen vapaa­eh­toi­sek­si ryh­ty­mis­tä? Haluat­ko kuul­la lisää vapaa­eh­tois­mah­dol­li­suuk­sis­ta?
Sim­pu­kan vapaa­eh­tois­teh­tä­vien kuvauk­sia on koot­tu TÄHÄN.

Lisä­tie­toa vapaa­eh­toi­suu­des­ta ja uusien ver­tais­toi­mi­joi­den start­ti­kou­lu­tuk­ses­ta voit tiedustella:

Jen­ni Huh­ta­la
Hel­mi­nau­ha-han­ke han­ke­suun­nit­te­li­ja
jenni(at)simpukka.info
+358 40 5323 010

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä