Verkkoluento: lahjasolutaustasta lapselle puhuminen itsellisen vanhemman perheessä

Tervetuloa verkkoluennolle!

Lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen itsel­li­sen van­hem­man perheessä

Kes­ki­viik­ko 7.12. klo 18-19, Zoomissa

Koke­mus­pu­hu­ja­na verk­ko­luen­nol­la on itsel­li­nen van­hem­pi, joka ker­too miten on itse puhu­nut lap­sen­sa kans­sa hänen lah­ja­so­lu­taus­tas­taan. Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät ker­to­vat mil­lai­sia asioi­ta on hyvä ottaa huo­mioon lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhut­taes­sa ja miten van­hem­pi var­mis­taa, että lap­si saa kas­vaa tie­toon taustastaan.

Luen­to on suun­nat­tu itsel­li­sil­le van­hem­mil­le, jot­ka ovat lap­si­per­heel­lis­ty­neet lah­ja­so­lu­jen avul­la ja jot­ka poh­ti­vat miten lap­sel­le voi­si puhua hänen lah­ja­so­lu­taus­tas­taan sekä las­ta toi­vo­vil­le ja ras­kaa­na ole­vil­le itsel­li­sil­le vanhemmille.

Ilmoit­tau­du verk­ko­luen­nol­le niin saat Zoom-lin­kin säh­kö­pos­tii­si ennen luen­toa: Ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke Lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen itsel­li­sen van­hem­man per­hees­sä -verkkoluennolle

Voit esit­tää ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­kees­sa etu­kä­teis­ky­sy­myk­siä koke­mus­pu­hu­jal­le ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen työntekijöille. 

Ohjeet zoo­min käyt­töön löy­dät täs­tä lin­kis­tä: OHJE ZOOMIN KÄYTTÖÖN

pieni lapsi ja aikuinen pitävät toisiaan kädestä kiinni