Verkkoluento: lahjasolutaustasta lapselle puhuminen itsellisen äidin perheessä

Zoomissa 18.11. klo 18.00

Koke­mus­pu­hu­ja­na verk­ko­luen­nol­la on itsel­li­nen äiti, joka ker­too miten on itse puhu­nut lap­sen­sa kans­sa hänen lah­ja­so­lu­taus­tas­taan. Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät ker­to­vat mil­lai­sia asioi­ta on hyvä ottaa huo­mioon lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhut­taes­sa ja miten van­hem­pi var­mis­taa, että lap­si saa kas­vaa tie­toon taustastaan.

Luen­to on suun­nat­tu itsel­li­sil­le äideil­le, jot­ka ovat per­heel­lis­ty­neet lah­ja­so­lu­jen avul­la ja jot­ka poh­ti­vat miten lap­sel­le voi­si puhua hänen lah­ja­so­lu­taus­tas­taan, myös las­ta toi­vo­vat ja ras­kaa­na ole­vat ovat tervetulleita. 

Verk­ko­luen­nol­le tulee ilmoit­tau­tua etu­kä­teen täl­lä lomak­keel­la. Saat Zoom-lin­kin säh­kö­pos­tii­si 17.11.

Voit esit­tää samal­la etu­kä­teen kysy­myk­siä, loma­ke sul­keu­tuu ma 15.11. Etu­kä­teen esi­te­tyt kysy­myk­set huo­mioi­daan luen­nol­la ylei­sel­lä tasol­la. Myös luen­non aika­na on mah­dol­lis­ta esit­tää kysy­myk­siä Zoo­min chatissa.

Lapsi istuu naisen sylissä, Helminauha-hankkeen logo. Teksti: Verkkoluento lahjasolutaustasta lapselle puhuminen itsellisen äidin perheessä 18.11. klo 18