Verkkoluento: Lahjasolutaustasta lapselle puhuminen kahden vanhemman perheessä 

Zoomissa 12.10.2021 klo 18.00 - 19.30

Koke­mus­pu­hu­ja­na verk­ko­luen­nol­la on kah­den lah­ja­so­lu­taus­tai­sen lap­sen van­hem­pi Miia, joka ker­too miten hei­dän per­hees­sään on puhut­tua las­ten kans­sa hei­dän lah­ja­so­lu­taus­tas­ta. Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät ker­to­vat mil­lai­sia asioi­ta on hyvä ottaa huo­mion lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhut­taes­sa ja miten van­hem­mat var­mis­ta­vat, että lap­si saa kas­vaa tie­toon taustastaan.

Luen­to on suun­nat­tu kah­den van­hem­man per­heil­le, jois­sa poh­di­taan miten lap­sel­le voi­si puhua hänen lah­ja­so­lu­taus­tas­taan, myös las­ta toi­vo­vat ja ras­kaa­na ole­vat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Itsel­li­sil­le äideil­le on tors­tai­na 18.11. tar­jol­la oma verk­ko­luen­to, jos­sa samas­ta aihees­ta on puhu­mas­sa on itsel­li­nen äiti. 

Voit esit­tää etu­kä­teen kysy­myk­siä täl­lä lomak­keel­la. Loma­ke sul­keu­tuu ti 5.10. Etu­kä­teen esi­te­tyt kysy­myk­set huo­mioi­daan luen­nol­la ylei­sel­lä tasol­la. Myös luen­non aika­na on mah­dol­lis­ta esit­tää kysy­myk­siä Zoo­min chatissa.

Äiti, isä ja kasi lasta syksyllä, Helminauha-hankkeen logo. Teksti: Verkkoluento lahjasolutaustasta lapselle puhuminen kahden vanhemman perheessä 12.10. klo18

Zoom-linkki luennolle:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86181899224?pwd=NGlFNDFnN3Z4SjRSb3lUM0VnRjBadz09

Mee­ting ID: 861 8189 9224

Passco­de: 706610

 

Ohje Zoo­min käyt­töön löy­tyy tääl­tä.