Verkkoluento: Sukusolujen lahjoittaminen - tietoa sukusolujen lahjoittamista pohtiville 

Tervetuloa verkkoluennolle!

Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen - tie­toa sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mis­ta pohtiville

Tiis­tai­na 16.8. klo 17 -18, verk­ko­luen­non jär­jes­tää Sim­pu­kan Helminauha-hanke

Verk­ko­luen­nol­la tar­jo­taan asian­tun­ti­ja- ja koke­mus­tie­toa sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­ses­ta. Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen tar­koit­taa siit­tiöi­den, muna­so­lun tai alkioi­den lah­joit­ta­mis­ta hedel­möi­tys­hoi­tokli­ni­kal­la. Sukuso­lu­ja tar­vi­taan lah­ja­so­luil­la toteu­tet­ta­viin hedel­möi­tys­hoi­toi­hin. Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen voi mah­dol­lis­taa lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­van haa­veen lapsiperheellistymisestä.

Asian­tun­ti­ja­pu­heen­vuo­ro: Hei­di Hult, käti­lö, TAYS, Lap­set­to­muus- ja hor­mo­ni­po­likli­nik­ka. Hei­di ker­too mitä sukuso­lu­jen lah­joi­tus käy­tän­nös­sä tar­koit­taa ja kuka voi lah­joit­taa sukusolujaan.

Koke­mus­pu­heen­vuo­ro: Mar­ja Hol­ke­ri, Sek­su­aa­li­neu­vo­ja, -kas­vat­ta­ja ja -tera­peut­ti. Mar­ja ker­too oman koke­muk­sen­sa muna­so­lu­jen lahjoittamisesta.

Voit esit­tää puhu­jil­le kysy­myk­siä ennak­koon, link­ki lomak­kee­seen: Verk­ko­luen­to: sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen, ennakkokysysymykset.

Kahden henkilön kädet pöytää vasten, pöydällä stetoskooppi ja täytettävä lomake. Teksti: Helminauha-hankkeen verkkoluento, Sukusoljen lahjoittaminen - tietoa sukusolujen lahjoittamista pohtiville Tiistaina 16.7. klo 17 -18 Zoomissa. Helminauha-hankkeen logo kuvan alareunassa.

Käy­tän­nön tietoa:

Verk­ko­luen­to toteu­te­taan Zoo­mis­sa. Pai­kal­la ilman kame­roi­ta ja mikit pide­tään pois pääl­tä. Verk­ko­luen­non aika­na on mah­dol­lis­ta kysyä kysy­myk­siä Zoo­min cha­tis­sa ja kysy­myk­set käsi­tel­lään mah­dol­li­suuk­sien mukaan verk­ko­luen­non aikana. 

Verk­ko­luen­non link­ki alla:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88026646346?pwd=Q2FzeHUySzFpQ0JJNmhIUEoxTGdWUT09

Mee­ting ID: 880 2664 6346

Passco­de: 172085