Kuvassa on teksti Vertaistukea tarjolla verkossa! Virtuaalitapaamisia, vertaischatteja, Facebook-ryhmiä ja keskustelupalsta. Kuvan alakulmassa nainen katsoo tietokonetta. Alla Helminauhan logo

 

 

Simpukan vertaistukea on tarjolla verkossa!

 

 

Kaik­ki Sim­pu­kan kas­vok­kain tapah­tu­vat ver­tais­ta­paa­mi­set on peruu­tet­tu tois­tai­sek­si koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si. Sim­pu­kal­la on kui­ten­kin tar­jol­la run­saas­ti verk­ko­ver­tais­tu­kea eri tilan­teis­sa ole­vil­le tahat­to­mas­ti lap­set­to­mil­le ja ver­tais­ta­paa­mi­sia jär­jes­te­tään video­ta­paa­mi­si­na Zoom.us-sovelluksessa.

Kaikki Simpukan vertaistukitapaamisten ajankohdat löytyvät Simpukan tapahtumakalenterista.
 

Vertaistukea on tarjolla eri muodoissa:

 
Videotapaamiset

Saat video­ta­paa­mi­sen lin­kin ja sala­sa­nan oman ryh­mä­si ver­tai­soh­jaa­jal­ta säh­kö­pos­til­la. Löy­dät tapaa­mis­ten ajan­koh­dat ja yhteys­tie­dot tapah­tu­ma­ka­len­te­rin mer­kin­nöis­tä. Käyt­tö­oh­je Zoom-videoa­lus­taan löy­tyy tääl­tä.

 
Vertaischatit

Tuki­ne­tis­sä osoit­tees­sa www.tukinet.net tapah­tu­via ver­tais­tuel­li­sia ano­nyy­me­ja chat­te­ja. Kes­kus­te­lu­ja ohjaa­vat kou­lu­te­tut verk­ko­ver­tai­set. Luo tun­nuk­set Tuki­ne­tis­sä ja osal­lis­tu kes­kus­te­luun ver­tais­ten kans­sa. Tuki­ne­tin cha­teis­ta voit tila­ta säh­kö­pos­ti­muis­tu­tuk­sen itsel­le­si täl­lä loma­keel­la. 

 
Simpukan anonyymi keskustelupalsta löytyy täältä. 
 
Vertaisvälityksen ilmoitustaulu

Jos kai­paat kah­den­kes­kis­tä kes­kus­te­lua ver­tai­sen kans­sa, voit jät­tää oman ilmoi­tuk­se­si ver­tais­vä­li­tyk­sen ilmoi­tus­tau­lul­le tai etsiä siel­tä oman tilan­tee­see­si sopi­vaa ver­tais­ta. Sim­pu­kan ver­tais­vä­li­tyk­sen ilmoi­tus­tau­lun löy­dät tääl­tä.

 
Facebookin suljetut keskusteluryhmät

Face­boo­kis­sa Sim­puk­ka hal­lin­noi kah­dek­saa eri­lais­ta kes­kus­te­lu­ryh­mää. Voit tutus­tua ryh­miin ja liit­tyä mie­lei­see­si tääl­tä.

 
Simpukan blogit

Lisäk­si Sim­pu­kan blo­gis­sa kir­joit­taa kah­dek­san eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vaa blog­ga­ria. Voit tutus­tua kir­joi­tuk­siin näi­den link­kien avulla:

 
Yksityisyys verkossa toimiessa

Yhdis­tyk­sen toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen ver­kos­sa, niin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kuin muu­ten­kin, sisäl­tää ris­kin sii­tä, että hen­ki­lön yksi­tyi­syy­teen liit­ty­vää tie­toa pää­tyy muil­le kuin hen­ki­löl­le itsel­leen. Sim­puk­ka-yhdis­tys pyr­kii eri­lai­sin toi­min var­mis­ta­maan, että kes­kus­te­lu verk­ko­ver­tais­ryh­mis­sä on mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta, mut­ta on huo­mioi­ta­va, että sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­den suo­jauk­siin ja ryh­män jäse­niin ei voi aukot­to­mas­ti luot­taa. Jokai­sen verk­ko­ver­tais­ryh­män jäse­nen on tämän vuok­si otet­ta­va itse vas­tuu sii­tä, kuin­ka avoi­mes­ti itses­tään ja omas­ta lap­set­to­muus­ko­ke­muk­ses­taan ryh­mäs­sä kertoo.

Sul­jet­tui­hin Face­book-ryh­miin täy­tyy hakea erik­seen ja kes­kus­te­lun sisäl­lön näke­vät vain ryh­mään kuu­lu­vat jäse­net. Oman nimen näky­mi­sen ryh­mäs­sä voi kui­ten­kin pii­lot­taa omas­ta pro­fii­lis­ta, kts. ohje alla.

Käy­tän­nön kei­no­ja suo­ja­ta omaa yksityisyyttä:

  • Ker­ro net­ti­kes­kus­te­luis­sa vain sel­lai­sia asioi­ta, joi­den taka­na olet val­mis sei­so­maan myös kas­vok­kai­sis­sa keskusteluissa

  • Ano­nyy­mi, nime­tön, kes­kus­te­lu­foo­ru­mi on tur­val­li­sem­pi kes­kus­te­lu­paik­ka kuin Face­boo­kin ryh­mät, kos­ka siel­lä tun­nis­te­tie­to­jen käyt­tä­mis­tä vält­tä­mäl­lä voi pysyä tunnistamattomana

  • Käy­tä kes­kus­te­lu­pals­taa fyy­si­ses­ti tur­val­li­ses­ti: suo­jaa mobii­li­lait­teet sala­sa­nal­la, estä ulko­puo­li­sia näke­mäs­tä kes­kus­te­lua esim. jul­ki­sis­sa kulkuvälineissä.

  • Oman nimen pii­lot­ta­mi­nen ryh­mäs­tä, kat­so ohje alta.

Oman nimen pii­lot­ta­mi­nen Facebook-ryhmästä: 

  • Avaa tie­to­ko­neel­la oma Face­book profiilisi.

  • Klik­kaa kan­si­ku­van alla ole­vis­ta väli­leh­dis­tä “Lisää” -valik­ko ja valit­se “Hal­lit­se osioita”.

  • Etsi “Ryh­mät” -koh­ta ja pois­ta ruk­si JA tallenna.

Näin tie­dois­sa­si ei näy, että kuu­lut Sim­pu­kan ryh­mään, eikä Face­book ehdo­ta ryh­mää ystä­vil­le­si. Nime­si näkyy kui­ten­kin ryh­män jäsenluettelossa.

Liity Simpukan jäseneksi!

Sim­puk­ka tekee jat­ku­vas­ti työ­tä ver­tais­tuen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si niin live­nä kuin ver­kos­sa. Liit­ty­mäl­lä Sim­pu­kan jäse­nek­si tuet ver­tais­tuen mah­dol­lis­ta­vaa toi­min­taa sekä tahat­to­mas­ti lap­set­to­mien asioi­den aja­mis­ta. Tule mukaan Sim­pu­kan jäseneksi!

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä