Simpukan vertaistukea on tarjolla verkossa!

 

 

Kaik­ki Sim­pu­kan kas­vok­kain tapah­tu­vat ver­tais­ta­paa­mi­set on peruu­tet­tu tois­tai­sek­si koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si. Sim­pu­kal­la on kui­ten­kin tar­jol­la run­saas­ti verk­ko­ver­tais­tu­kea eri tilan­teis­sa ole­vil­le tahat­to­mas­ti lap­set­to­mil­le ja ver­tais­ta­paa­mi­sia jär­jes­te­tään video­ta­paa­mi­si­na Zoom.us-sovelluksessa.

Koko­sim­me tähän jul­kai­suun kat­tauk­sen lähiai­ko­jen verk­ko­ver­tais­tues­ta. Löy­dät lisä­tie­toa tapaa­mi­sis­ta Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

 
Vertaistukea on tarjolla seuraavasti:
  • 8.4. klo 18.30 Lap­si­toi­ve-ver­taic­hat Tuki­ne­tis­sä
  • 19.4. klo 14 Tam­pe­reen itsel­lis­ten ryh­män video­ta­paa­mi­nen ZOO­Mis­sa, pyy­dä link­ki video­ta­paa­mi­seen ver­tai­soh­jaa­jal­ta:
    tampere.itselliset.simpukka@gmail.com
  • 24.4. klo16.30 Turun Hel­mi­nau­ha­ryh­män video­ta­paa­mi­nen ZOO­Mis­sa, pyy­dä link­ki video­ta­paa­mi­seen ver­tai­soh­jaa­jal­ta: turku.helminauha.simpukka@gmail.com.
  • 4.5. klo 19 Hel­mi­nau­ha-ver­taischat Tuki­ne­tis­sä.
  • 7.5. klo 17.30-19.30 Hel­mi­nau­ha ZOO­Mis­sa. Ensim­mäi­sen tun­nin ajan hank­keen työn­te­ki­jät vas­taa­vat ylei­sim­min kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin ja sen jäl­keen kes­kus­te­lu jat­kuu vapaas­ti ver­tais­kes­kus­te­lu­na.  Lisä­tie­toa tulos­sa!
 
Videotapaamiset

Saat video­ta­paa­mi­sen lin­kin ja sala­sa­nan oman ryh­mä­si ver­tai­soh­jaa­jal­ta säh­kö­pos­til­la. Löy­dät tapaa­mis­ten ajan­koh­dat ja yhteys­tie­dot tapah­tu­ma­ka­len­te­rin mer­kin­nöis­tä. Käyt­tö­oh­je Zoom-videoa­lus­taan löy­tyy tääl­tä.

 
Vertaischatit

Tuki­ne­tis­sä osoit­tees­sa www.tukinet.net tapah­tu­via ver­tais­tuel­li­sia ano­nyy­me­ja chat­te­ja. Kes­kus­te­lu­ja ohjaa­vat kou­lu­te­tut verk­ko­ver­tai­set. Luo tun­nuk­set Tuki­ne­tis­sä ja osal­lis­tu kes­kus­te­luun ver­tais­ten kans­sa. Tuki­ne­tin cha­teis­ta voit tila­ta säh­kö­pos­ti­muis­tu­tuk­sen itsel­le­si täl­lä loma­keel­la. 

 
Simpukan anonyymi keskustelupalsta löytyy täältä. 
 
Vertaisvälityksen ilmoitustaulu

Jos kai­paat kah­den­kes­kis­tä kes­kus­te­lua ver­tai­sen kans­sa, voit jät­tää oman ilmoi­tuk­se­si ver­tais­vä­li­tyk­sen ilmoi­tus­tau­lul­le tai etsiä siel­tä oman tilan­tee­see­si sopi­vaa ver­tais­ta. Sim­pu­kan ver­tais­vä­li­tyk­sen ilmoi­tus­tau­lun löy­dät tääl­tä.

 
Facebookin suljetut keskusteluryhmät

Face­boo­kis­sa Sim­puk­ka hal­lin­noi kah­dek­saa eri­lais­ta kes­kus­te­lu­ryh­mää. Voit tutus­tua ryh­miin ja liit­tyä mie­lei­see­si tääl­tä.

 
Simpukan blogit

Lisäk­si Sim­pu­kan blo­gis­sa kir­joit­taa kah­dek­san eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vaa blog­ga­ria. Voit tutus­tua kir­joi­tuk­siin näi­den link­kien avul­la:

 
Liity Simpukan jäseneksi!

Sim­puk­ka tekee jat­ku­vas­ti työ­tä ver­tais­tuen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si niin live­nä kuin ver­kos­sa. Liit­ty­mäl­lä Sim­pu­kan jäse­nek­si tuet ver­tais­tuen mah­dol­lis­ta­vaa toi­min­taa sekä tahat­to­mas­ti lap­set­to­mien asioi­den aja­mis­ta. Tule mukaan Sim­pu­kan jäse­nek­si!

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä