VERKKOLUENTO: GEENIEN MERKITYS - Biologinen näkökulma lahjasoluilla lapsiperheellistymiseen 

Verk­ko­luen­to tar­jo­aa lah­ja­so­lu­hoi­doil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­si­per­heel­lis­ty­neil­le sekä lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­le tie­toa gee­nien merkityksestä.

Aika: tiistaina 21.5.2024 klo 17.00–18.15
Paikka: Zoom-verkkoalusta
Luennoitsija: Inka Hyötylänmäki, LuK, aikuiskouluttaja ja Fertimentin perustaja.

LuK, aikuis­kou­lut­ta­ja ja Fer­ti­men­tin perus­ta­ja Inka Hyö­ty­län­mä­ki avaa luen­nol­laan lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin liit­ty­vää bio­lo­gis­ta näkö­kul­maa ja gee­nien mer­ki­tys­tä. Hyö­ty­län­mä­ki käy luen­nol­la läpi perus­kä­sit­tei­tä, kuten mitä tar­koit­ta­vat gee­nit, DNA ja kromosomit.

Luen­nol­la ava­taan mitä tar­koit­ta­vat epi­ge­ne­tiik­ka, eli mikä on ympä­ris­tön vai­ku­tus gee­nei­hin sekä mitä tar­koit­taa mik­ro­ki­me­ris­mi ja mikä on sen mer­ki­tys las­ta odot­ta­van terveyteen. 

Luen­nol­la käsi­tel­lään myös periy­ty­mi­seen liit­ty­viä teki­jöi­tä. Luen­to lisää ymmär­rys­tä gee­nien mer­ki­tyk­ses­tä, ympä­ris­tön vai­ku­tuk­sis­ta gee­nei­hin ja periy­ty­mi­seen vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä. Gee­nit ovat kehi­tyk­sem­me kan­nal­ta mer­kit­tä­vä asia, mut­ta ne eivät kui­ten­kaan mää­rit­te­le kaik­kea meissä. 

tummahiuksinen naishenkilö, kulmissa DNA-rihmastoa, Helminauha-hankkeen logo. Verkkoluento: GEENIEN MERKITYS - Biologinen näkökulma lahjasoluilla lapsiperheellistymiseen. Inka Hyötylänmäki, LuK, aikuiskouluttaja ja Fertimentin perustaja

Luen­nol­le ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua etu­kä­teen, mut­ta luen­noit­si­jal­le on mah­dol­lis­ta esit­tää ennak­ko­ky­sy­myk­siä alta löy­ty­väl­lä lomak­keel­la. Kysy­myk­siä voi esit­tää myös luen­non aika­na Zoo­min cha­tis­sa ja ne käy­dään läpi luen­non päätteeksi.

Ennak­ko­ky­sy­myk­set, verk­ko­luen­to: Gee­nien merkitys

Inka Hyö­ty­län­mä­ki on gene­tii­kan mais­te­rio­pis­ke­li­ja, Luk aikuis­kou­lut­ta­ja ja Fer­ti­men­tin perus­ta­ja. Hän on itse lah­joit­ta­nut muna­so­lu­jaan ja tahat­to­man lap­set­to­muu­den tee­mat ovat hänel­le tut­tu­ja hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tasol­la, mut­ta myös asiantuntijana. 

Linkki Zoomiin

Verk­ko­luen­to: GEENIEN MERKITYS - Bio­lo­gi­nen näkö­kul­ma lah­ja­so­luil­la lapsiperheellistymiseen

Time: May 21, 2024 17:00 Helsinki

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85472140668?pwd=ZUxZVnYyNGdUaXdQU1dTSGtBZlpOZz09

Mee­ting ID: 854 7214 0668

Passco­de: 122943

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä