Lahjasoluneuvonta

Hoi­toa edel­tä­vän lää­ke­tie­teel­li­sen ja psy­ko­lo­gi­sen neu­von­nan tar­koi­tuk­se­na on tukea eri vaih­toeh­to­jen har­kin­nas­sa ja pää­tök­sen­teos­sa sekä antaa val­miuk­sia joko aloit­taa tai luo­pua hoi­dois­ta lah­ja­so­luil­la.
Lää­ke­tie­teel­li­ses­sä neu­von­nas­sa anne­taan tie­toa eri hoi­to­vaih­toeh­dois­ta, hoi­to­jen onnis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä ris­keis­tä sekä hedel­möi­tys­hoi­to­ja sää­te­le­väs­tä lain­sää­dän­nös­tä.
Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen yhtey­des­sä annet­ta­van psy­ko­lo­gi­sen neu­von­nan tar­koi­tuk­se­na on ensi­si­jai­ses­ti antaa tie­toa, mut­ta myös saa­da alkuun lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin liit­ty­vä tun­ne­pro­ses­soin­ti ja poh­din­ta, sekä tuo­da esil­le hedel­möi­tys­hoi­to­lain vel­voit­teet. Neu­von­nan tar­koi­tuk­se­na on myös sel­vit­tää, että hoi­toon hakeu­tu­vil­la on asian­mu­kai­nen käsi­tys hoi­dois­ta ja, että hoi­doil­le ei ole estä­viä teki­jöi­tä.
Neu­von­nas­sa kul­mi­noi­tuu asian moni­muo­toi­suus ja neu­von­ta sopeu­te­taan aina tapauk­sen mukaan. Tär­ke­ää on, että neu­von­nas­sa kaik­kien osa­puo­lien – vas­taa­not­ta­ja­pa­rin, luo­vut­ta­jan ja hoi­don tulok­se­na syn­ty­vän lap­sen ääni ja tar­peet tule­vat kuul­luik­si. Vaik­ka avoi­muus on itses­tään sel­vää suu­rel­le osal­le neu­von­taan saa­pu­vis­ta, neu­von­nas­sa puhu­taan aina lap­sen oikeu­del­li­ses­ta ase­mas­ta ja lap­sen näkö­kul­maa pai­no­te­taan.

Jat­ku­vuu­den kan­nal­ta on tär­ke­ää, että neu­von­ta­pro­ses­siin nivou­tuu alus­ta alkaen ver­tais­tu­ki. On myös tär­ke­ää sopia tapaa­mi­nen lap­set­to­muuskli­ni­kal­le lap­sen syn­ty­män jäl­keen.

Lääkäri kirjoittamassa paperille henkilön kanssa

Lahjasoluhoitoihin liittyvät erityiskysymykset neuvonnassa:

 • Lap­set­to­muus­ko­ke­mus ja bio­lo­gi­ses­ta lap­si­toi­vees­ta luo­pu­mi­nen
 • Kiin­ty­mys­suh­de­ky­sy­myk­set
 • Lap­sen kehi­tys ja iden­ti­teet­ti
 • Elä­mä lap­sen kans­sa, lap­sel­le ja ulko­puo­li­sil­le ker­to­mi­nen
 • Luo­vut­ta­jaan liit­ty­vät kysy­myk­set
 • Van­hem­muu­den iden­ti­teet­ti

Hete­ro­pa­rit

 • Apu sopeu­tu­mi­seen uudes­sa tilan­tees­sa.
 • Hoi­to­his­to­ria ja lap­set­to­muus­ko­ke­mus. Neu­von­taa saa­pu­va pari voi olla menos­sa koh­das­sa (a,b,c,) d hoi­to­jen suh­teen. Sil­loin neu­von­nas­sa on tär­ke­ää kysyä: ”Miten te olet­te jak­sa­neet hoi­dot?”
 • Avoi­muus­ky­sy­myk­set. Miten ker­toa lap­sel­le hänen taus­tas­taan? Kenel­le muil­le asias­ta tuli­si ker­toa? Täs­sä koh­das­sa on hyvä kysyä, mikä tekee juu­ri tei­dän per­heen ole­mi­ses­ta mah­dol­li­sim­man hyvää? Kenen on hyvä tie­tää asias­ta ja mis­sä vai­hees­sa? Näi­tä asioi­ta on suo­si­tel­ta­vaa miet­tiä etu­kä­teen, jot­ta kai­kil­la oli­si aikaa pro­ses­soi­da asi­aa. Näi­hin asioi­hin ei ole yhtä oike­aa rat­kai­sua, vaan olen­nais­ta on, mikä juu­ri kysees­sä ole­val­le per­heel­le sopii. Tur­val­li­nen avoi­muus suo­si­tel­ta­vaa.

Nais­pa­rit

 • Van­hem­muu­den iden­ti­teet­ti
 • Kan­ta­van äidin valin­ta ja ei-kan­ta­van äidin koke­mus tasa-arvoi­se­na van­hem­pa­na. Miten kan­ta­va äiti on vali­koi­tu­nut? Onko pää­tös tun­tu­nut hel­pol­ta?
 • Kysy­myk­set sukuun ja muu­hun sosi­aa­li­seen lähiym­pä­ris­töön liit­tyen. 
 • Mah­dol­li­set muut ras­kau­det.

Itsel­li­set nai­set

 • Motii­vit itsel­li­se­nä nai­se­na hoi­toon hakeu­tu­mi­seen. Tär­ke­ää on tie­tää, mil­lä tari­nal­la itsel­li­nen nai­nen tulee neu­von­taan? Taus­tal­la voi olla oma koke­mus itsel­li­sen äidin lap­se­na tai sit­ten sopi­vaa kump­pa­nia ei ole löy­ty­nyt.
 • Luo­vut­ta­jan valin­taa liit­ty­vät kysy­myk­set. Mikä aja­tus neu­von­taan hakeu­tu­neel­la on luo­vut­ta­jas­ta?
 • Mil­lai­nen elä­män­ti­lan­ne ja ter­vey­den­ti­la itsel­li­sel­lä nai­sel­la on.
 • Van­hem­muu­den haas­teet.
 • Sosi­aa­li­nen tuki­verk­ko ja ver­kos­to­jen luo­mi­nen. Tär­ke­ää on miet­tiä ennal­ta, esi­mer­kik­si sitä, miten pär­jää yksin lap­sen kans­sa, jos vaik­ka itse sai­ras­tuu?

Mui­ta neu­von­nan pii­riin hakeu­tu­via ryh­miä:

 • kump­pa­nuus­van­hem­mat
 • api­la­per­heet
 • muut per­he­muo­dot
 • muut kuin cis-suku­puo­li­set van­hem­mat

Ennen lah­ja­so­lu­neu­von­taan läh­te­mis­tä lue Mai­ja Tulp­pa­lan opas­vih­ko­nen Sim­pu­kois­ta hel­mi­nau­haa. Löy­dät sen PDF muo­dos­sa tääl­tä.