Sateenkaariparit

Vanhemmaksi lahjasoluilla

Sateen­kaa­ri­pa­rit tule­vat van­hem­mik­si tie­täen, että lap­sen saa­mi­nen edel­lyt­tää lah­ja­so­lu­jen käyt­töä. Sateen­kaa­ri­pa­reil­la ylei­sin hoi­to­vaih­toeh­to on inse­mi­naa­tio, mis­sä lah­joi­te­tut siit­tiöt ruis­ku­te­taan lah­ja­so­lu­ja vas­taa­not­ta­van koh­tuun. Hoi­to­muo­to­na voi myös olla koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­to (IVF).

Sateen­kaa­ri­pa­rien on mah­dol­lis­ta saa­da lah­ja­so­lu­hoi­to­ja yksi­tyi­sil­lä lhe­del­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­vil­la kli­ni­koil­la tai hedel­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­vis­sa yli­opis­to­sai­raa­lois­sa (HUS, TAYS, TYKS, OYS ja KYS). Yli­opis­to­sai­raa­lois­sa hoi­to­ja on saa­nut vuo­des­ta 2019 läh­tien. Hoi­to­jen kri­tee­reis­tä löy­tyy lisä­tie­toa Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuil­ta: Jul­kis­ten hedel­möi­tys­hoi­tokli­ni­koi­den hoitokriteerit.

Sateen­kaa­ri­pa­rit käy­vät ennen lah­ja­so­lu­hoi­to­jen aloi­tus­ta lah­ja­so­lu­neu­von­nan, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on käy­dä hoi­toi­hin ja lah­ja­so­lu­van­hem­muut­teen liit­ty­viä asioi­ta kes­kus­tel­len läpi psy­ko­lo­gin kans­sa. Lah­ja­so­lu­neu­von­nas­sa käy­dään läpi mm. lah­joit­ta­mi­seen liit­ty­vät oikeu­del­li­set, eet­ti­set ja psy­ko­lo­gi­set seikat.

Kuvassa on kaksi naista veden äärellä

Lahjasoluneuvonnassa käsiteltäviä asioita:

 • Kan­ta­van van­hem­man valinta

 • Tut­tu vai tun­te­ma­ton lahjoittaja

 • Ei - kan­ta­van van­hem­man koke­mus tasa-arvoi­se­na vanhempana

 • Van­hem­muu­den identiteetti

 • Per­hei­den moni­muo­toi­suu­den tunnustaminen

 • Mah­dol­li­set muut raskaudet

 
Lahjasoluneuvonnasta voit lukea lisää Helminauha-hankkeen sivuilta, linkki: lahjasoluneuvonta.

Kysymyksiä mietittäväksi ennen lahjasoluhoitoihin lähtemistä: 

 • Mitä tun­tei­ta geneet­ti­sen siteen puut­tu­mi­nen teis­sä herät­tää, bio­lo­gi­nen van­hem­pi ja sosi­aa­li­nen van­hem­pi, yhdes­sä jaet­tu vanhemmuus. 

 • Miten valitsette/valitsitte kan­ta­van vanhemman?

 • Mitä vas­ta­ta ulko­puo­li­sil­le, jot­ka kysy­vät lahjoittajasta?

 • Olet­te­ko samaa miel­tä lap­sel­le lah­ja­so­luis­ta puhumisesta?

Keskustelkaa ja sopikaa ainakin näistä:

 • Huol­ta­juu­teen liit­ty­vät asiat

 • Isyy­den tun­nus­ta­mi­nen tai tun­nus­ta­mat­ta jättäminen

 • Van­hem­pien roo­lit ja miten toi­vot­te, että tei­tä kutsutaan

 • Aie­so­pi­muk­sen, eli kir­jal­li­sen sopi­muk­sen tekeminen

Helminauha-hankkeen perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille sateenkaariperheille

Sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nus jär­jes­te­tään syk­syl­lä 2020 Tam­pe­reel­la. Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tu­mis­lo­ma­ke per­he­val­men­nuk­seen löy­ty­vät tääl­tä.

Sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nus­val­men­nus toteu­te­taan yhte­nä oma­na lähi­päi­vä­nä ja etä­ta­paa­mi­si­na, joi­ta on kah­te­na ilta­päi­vä­nä yhdes­sä itsel­lis­ten äitien kans­sa. Etä­ta­paa­mi­siin osal­lis­tu­taan video­vä­lit­tei­ses­ti ZOOM.us-sovelluksen avul­la. Sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­seeen voi osal­lis­tua itsel­li­se­nä van­hem­pa­na tai paris­kun­ta­na. Per­he­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si lah­ja­so­lu­jen avul­la sekä mah­dol­lis­ta lap­set­to­muu­den kokemusta.

 

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry on Simpukan ja Helminauha-hankkeen yhteistyöjärjestö

Tie­toa Sateen­kaa­ri­per­heet ry:stä jär­jes­tön sivuil­ta: Sateen­kaa­ri­per­heet ry on las­ten­suo­je­lu- ja per­he­jär­jes­tö, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on edis­tää per­hei­den moni­nai­suu­den huo­mioi­mis­ta yhteis­kun­nas­sa, lisä­tä tie­toi­suut­ta sateen­kaa­ri­per­heis­tä, kehit­tää lain­sää­dän­töä ja pal­ve­lu­jär­jes­tel­mää tuke­maan sateen­kaa­ri­per­hei­tä hei­dän kas­va­tus­teh­tä­väs­sään sekä tar­jo­ta sateen­kaa­ri­per­hei­den jäse­nil­le hei­dän tar­vit­se­mi­aan tuki­pal­ve­lui­ta. Yhdis­tyk­sen esi­te pdf-muodossa

Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy eri­lai­sia oppai­ta ja mate­ri­aa­lia sateen­kaa­ri­per­hee­nä per­heel­lis­ty­mi­ses­tä. Jär­jes­tö jär­jes­tää per­he­val­men­nuk­sia per­heel­lis­ty­mis­tä suun­nit­te­le­vil­le sekä tar­jo­aa ver­tais­tu­kea. Lisä­tie­toa Sateeen­kaa­ri­per­heet ry:n per­he­val­men­nuk­sis­ta löy­dät tääl­tä.

Sateenkaariperheiden opas sosiaaliselle vanhemmalle löytyy täältä.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä