Lahjasoluteemaiset lehtiartikkelit

Lah­ja­so­lus­ta syn­ty­neel­lä lap­sel­la on oikeus tie­tää taus­tan­sa – muu­ten “elä­mä perus­tuu toi­sen ihmi­sen fan­ta­si­aan”, sanoo totuu­den sat­tu­mal­ta sel­vil­le saa­nut Timo Ramu. STT/ Kes­ki­suo­ma­lai­nen 2.4.2023.

Itsel­li­siä nai­sia on jo yli puo­let jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa – Eeva­lii­sa Kor­vo­lan unel­ma lap­ses­ta toteu­tui . YLE Uuti­set ja verk­ko­jul­kai­su 4.1.2023.

Kun­pa minul­la oli­si edes jotain tie­toa. Vain har­va täy­si-ikäi­nen lah­ja­so­lu­lap­si tie­tää omas­ta alku­pe­räs­tään. Hel­sin­gin Sano­mat 22.9.2022.

Lap­sen­sa toi­nen äiti Tii­tu muis­taa yhä, miten pahoil­laan käti­lö oli syn­ny­tyk­sen jäl­keen: ”Voin kuvi­tel­la, ettei ollut muka­vaa tul­la sano­maan sel­lais­ta”. Kaksplus, verk­koar­tik­ke­li 8.9.2022. 

Sant­tu Kar­vo­nen ja Pih­la Pent­ti­nen yrit­ti­vät las­ta 9 vuot­ta – lopul­ta lah­ja­so­lu­hoi­to tep­si: ”Onnek­si emme menet­tä­neet toi­voa”.  Anna 21.8.2022.

Aino, 31, sai lap­sen yksin lah­ja­so­luil­la: ”Paras mah­dol­li­nen läh­tö­koh­ta”. Ilta­leh­ti 14.8.2022.

“Miten teit­te lap­sen?” – Karo­lii­na lis­ta­si kysy­myk­set, joi­ta nais­pa­ril­le hei­te­tään kevyes­ti, mut­ta hete­ro­van­hem­mil­ta ei kysy­tä kos­kaan. Hel­sin­gin Uuti­set, verk­koar­tik­ke­li 22.6.2022.

Uusi van­hem­muus­la­ki hyväk­syt­tiin edus­kun­nas­sa – täs­sä kol­me kon­kreet­tis­ta asi­aa, jot­ka muut­tu­vat lain myö­tä. YLE verk­koar­tik­ke­li 23.6.2022.

Yksin äidik­si. Yle Tam­pe­re verk­koar­tik­ke­li 12.5.2022.

Näyt­te­li­jä Pih­la Pent­ti­nen tuli äidik­si lah­ja­so­lu­hoi­doil­la: ”En voi­nut uskoa, että saam­me todel­la pitää lap­sen, eikä kukaan vie meil­tä hän­tä”. Kau­nes ja Ter­veys, verk­koar­tik­ke­li 2.5.2022. 

Tay­sin lah­ja­so­lu­hoi­ta­jat vas­taa­vat päi­vit­täin kym­me­niin puhe­lui­hin, jois­ta osa voi olla ras­kai­ta – monel­la sukuso­lun saa­jal­la on usein sama, eri­tyi­nen toi­ve. Aamu­leh­ti 4.4.2022 (vain tilaajille).

Bir­git­ta Laa­ke­ris­to ei halun­nut odot­taa kump­pa­nin löy­ty­mis­tä ja ryh­tyi äidik­si omin päin – “Pääs­sä­ni syt­tyi lamp­pu, että onhan äiteys mah­dol­lis­ta yksin­kin”. Län­si-Suo­mi (vain tilaa­jil­le) 5.2.2022

Itsel­li­nen äiti käy lap­set­to­muus­hoi­dos­sa Tay­sis­sa. Poti­las­ta­ri­na TAYS.fi 6.10.2021

Kun dna-tes­ti mul­lis­taa käsi­tyk­sen per­hees­tä.  Yle Aree­na, Akuut­ti, 31.10.2021 

Maria teki lap­sen yksin, mut­ta löy­si sit­ten bio­lo­gi­sen isän dna-tes­til­lä – Euroo­pas­ta löy­tyi­kin suu­ri laa­jen­net­tu per­he, joka pitää nyt tii­viis­ti yhteyttä.

Yle verk­ko­jul­kai­su, Akuut­ti, 31.10.2021

Emma Tau­lo oli 33-vuo­tias, kun puo­li­so ilmoit­ti, ettei halua lap­sia – alkoi rank­ka ja kal­lis mat­ka itsel­li­sek­si äidik­si. Yle verk­ko­jul­kai­su, Akuut­ti, 28.10.2021

Itsel­li­nen äiti Han­na perus­ti per­heen yksin: “Lap­se­ni taus­ta on onnel­li­nen tari­na” Mut­si­me­dia 17.10.2021

Lah­ja­so­lu­hoi­to voi olla rat­kai­su, jos ras­kaus ei onnis­tu omil­la sukuso­luil­la – asian­tun­ti­jan mukaan jopa 30–40 pro­sen­tin toden­nä­köi­syys tul­la ras­kaak­si. Anna 21.9.2021

Muna­so­lu­ja voi luo­vut­taa 35 ikä­vuo­teen asti – kak­si ker­taa luo­vut­ta­nut Mikae­la ker­too koke­muk­ses­taan: ”Tun­tui sil­tä, että saa­tan teh­dä elä­mää mul­lis­ta­van pal­ve­luk­sen jol­le­kin”.  Anna, 16.9.2021

Yhä useam­pi nai­nen tulee har­ki­tus­ti itsel­li­sek­si äidik­si – Jul­ki­sen sek­to­rin hoi­to­jen alku mer­kin­nee itsel­lis­ten äitien yleis­ty­mis­tä. Kes­ki­suo­ma­lai­nen 24.6.2021. Jut­tu on mak­su­muu­rin takana.

”Nämä ovat ne kaik­kein hei­koim­mat, mut­ta ei näi­tä voi pois­kaan heit­tää”, lää­kä­ri sanoi – toi­vo oli niis­sä. IL Per­he, 13.6.2021.

Kak­so­set oli­vat vau­vo­ja, kun hei­dän äitin­sä Ella, 34, ja Susan­na, 31, alkoi­vat yrit­tää kol­mat­ta las­ta – hedel­möi­tys­hoi­dot eivät suju­neet­kaan niin kuin piti. Me Nai­set, 22.5.2021. 

Lah­jak­si saa­tu van­hem­muus. YLE Akuut­ti, verk­ko­jul­kai­su 16.4.2021. 

Itsel­li­nen van­hem­muus on pit­kään har­kit­tu ja pun­nit­tu pää­tös. Lap­sem­me-leh­ti 7.5.2021.

Tii­na perus­ti per­heen ilman puo­li­soa - “Tera­pias­sa olen ymmär­tä­nyt, kuin­ka vah­va ja roh­kea olen ollut ryh­tyes­sä­ni kaik­keen yksin”. Viik­ko­sa­vo 17.2.2021.

Itsel­li­nen van­hem­muus on har­kit­tu pää­tös – van­hem­muus on arvo­kas­ta per­he­muo­dos­ta riip­pu­mat­ta Turun Sano­mat 12.1.2021. Hel­mi­nau­ha-hank­keen vas­ti­ne teks­ti­vies­ti­pals­tan mielipiteeseen. 

Vuon­na 2019 uudel­leen aloi­tet­tu­jen jul­ki­sen hedel­möi­tys­hoi­don ensim­mäi­set lah­ja­so­lu­lap­set ovat syn­ty­neet– Yllät­tä­vän moni sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jis­ta oli nuo­ri, joka ei halua omia lap­sia Itsel­li­set nai­set ja nais­pa­rit pää­si­vät ensim­mäis­tä ker­taa jul­ki­sen hoi­don pii­riin. YLE verk­ko­jul­kai­su 7.12.2020

OYS:n sukuso­lu­pank­ki odot­taa lah­joit­ta­jia. STT info 28.10.2020

“Itsel­li­nen äitys haas­taa per­he­nor­min” Nais­asia­toi­mis­ton jak­sos­sa haas­ta­tel­ta­va­na itsel­li­nen äiti. Yle Aree­na 21.10.2020.

Lah­ja­su­kuso­lut mah­dol­lis­ta­vat monel­le van­hem­muu­den, mut­ta asia on tois­tai­sek­si tabu. Aamuset, kau­pun­ki­me­dia, 2.6.2020.

Tun­te­ma­ton nai­nen mul­lis­ti elä­män - Annas­ta tuli­kin äiti: ”Ehkä jos­kus saam­me kiit­tää hän­tä”. Ilta­leh­ti, ter­veys, 8.5.2020.

Hedel­möi­tys­hoi­dot kes­key­te­tään var­muu­den vuok­si koro­na­vi­ruk­sen takia – var­maa tie­toa viruk­sen vai­ku­tuk­ses­ta siki­öön ei vie­lä ole. YLE verk­ko­jul­kai­su 26.3.2020.

Sadat ulko­maa­lai­set halua­vat hedel­möi­tys­hoi­toi­hin Suo­mes­sa – yksi syy kiin­nos­tuk­seen suo­ma­lais­ten ulko­nä­kö. YLE verk­ko­jul­kai­su, 7.3.2020.

Ystä­vät jaka­vat talon ja lap­siar­jen: “Mie­hen voi löy­tää mil­loin vain, lap­sen saa­mis­ta en voi­nut enää lykä­tä”. Kau­neus ja ter­veys, 13.2.2020.

Yli­opis­to­sai­raa­lat tar­joa­vat taas hedel­möi­tys­hoi­to­ja lah­ja­so­luil­la – nais­pa­rit ja itsel­li­set nai­set uusi poti­las­ryh­mä: “Sper­man­luo­vut­ta­jia tar­vi­taan lisää”. YLE verk­ko­jul­kai­su, 8.1.2020.

Mari kuu­li 24-vuo­ti­aa­na, että hänen bio­lo­gi­nen isän­sä onkin tun­te­ma­ton sper­man­luo­vut­ta­ja – “Kukaan ei tie­dä, miten nämä lap­set asian koke­vat”. YLE verk­ko­jul­kai­su, 15.12.2019.

Lää­kä­ri sanoi, ettei Johan­na saa las­ta edes hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la – Nyt hänel­lä on pie­ni poi­ka ja pian mah­dol­li­suus tar­jou­tuu yhä useam­mil­le.  Hel­sin­gin Sano­mat, 5.12.2019, artik­ke­li on vain tilaajille.

Ystä­vä lah­joit­ti tam­pe­re­lai­sel­le San­nal­le muna­so­lu­jaan ja sii­tä alkoi eri­tyi­nen tari­na – täs­tä on kyse lah­ja­so­lu­hoi­dos­sa, jos­sa Tam­pe­re on etu­jou­kois­sa. Aamu­leh­ti, 16.11.2019, artik­ke­li on vain tilaajille.

Mira on hank­ki­nut kol­me las­ta yksin hedel­möi­tyskli­ni­kal­la: ”Olen ylpeä tavas­ta­ni perus­taa per­he”. Kaksplus 10.1.2019

Mil­tä tun­tuu saa­da tai antaa sukuso­lu? - Kak­si tari­naa lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta. Yle Radio Suo­mi, 26.10.2019.

HUS ja Tays aloit­ta­vat hedel­möi­tys­hoi­dot lah­joi­te­tuil­la muna­so­luil­la ja siit­tiöil­lä – lah­ja­so­lu­ja voi­vat nyt saa­da myös nais­pa­rit ja itsel­li­set nai­set. YLE verk­ko­jul­kai­su, 22.10.2019.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä