Lahjoittajan oikeudet ja velvollisuudet

 • Sukuso­lu­ja voi luo­vut­taa 18 vuot­ta täyt­tä­nyt hen­ki­lö, joka on hyväk­syt­ty ter­veys­tar­kas­tuk­ses­sa, jos­sa on var­mis­tet­tu, ettei sukuso­lu­jen luo­vu­tus aiheu­ta hänel­le ter­vey­del­lis­tä vaa­raa; eikä hänel­lä ole sel­lais­ta vaka­vaa perin­nöl­lis­tä sai­raut­ta tai sel­lais­ta tart­tu­vaa tau­tia, joka voi aiheut­taa vaka­van sai­rau­den hedel­möi­tys­hoi­toa saa­val­le nai­sel­le tai hoi­don tulok­se­na syn­ty­väl­le lapselle.

 • Luo­vut­ta­jas­ta käy­te­tään vain tun­nus­ta sen jäl­keen, kun hänet on hyväk­syt­ty luo­vut­ta­jak­si. Jos luo­vut­ta­ja on anta­nut suos­tu­muk­sen isyy­den vah­vis­ta­mi­seen, sen on käy­tä­vä ilmi luo­vut­ta­jan tunnuksesta.

 • Luo­vut­ta­jas­ta saa­daan kerä­tä ja tal­len­taa tie­to­ja, jot­ka kuvaa­vat luo­vut­ta­jan ihon, sil­mien ja hius­ten väriä, pituut­ta ja etnis­tä alku­pe­rää. Luo­vut­ta­jas­ta ei saa kerä­tä mui­ta tietoja.

 • Luo­vut­ta­jan sukuso­lu­ja saa­daan käyt­tää hedel­möi­tys­hoi­dos­sa vain, jos hän on anta­nut suos­tu­muk­sen­sa sii­hen. Kun luo­vut­ta­jan sukuso­luil­la on saa­tu aikaan lap­sia vii­del­le hedel­möi­tys­hoi­toa saa­neel­le, hänen luo­vut­ta­mi­aan sukuso­lu­ja ei saa enää käyt­tää hedel­möi­tys­hoi­toon muille.

 • Laki­muu­tok­sen (254/2018) jäl­keen lah­joit­ta­ja ei voi aset­taa sukuso­lu­jen käy­töl­le rajoi­tuk­sia kuten sal­lia sukuso­lu­jen käyt­töä ainoas­taan hete­ro- tai avio­pa­rien hoi­dos­sa tai vas­taa­vas­ti ainoas­taan nais­pa­rin tai itsel­li­sen nai­sen hoi­dos­sa. Siit­tiöi­den lah­joit­ta­jaa ei näis­sä eri­tyis­ti­lan­teis­sa vah­vis­te­ta isäk­si, ellei hän itse ole sii­hen suostuvainen. 

 • Luo­vut­ta­ja voi peruut­taa suos­tu­muk­sen­sa. Peruu­tuk­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta sil­tä osin kuin luo­vut­ta­jan sukuso­lu­ja on käy­tet­ty hedel­möi­tys­hoi­toon ennen kuin hoi­toa anta­va pal­ve­lu­jen anta­ja on saa­nut peruu­tuk­ses­ta tiedon.

 • Luo­vu­tus­re­kis­te­riin, Luo­te­riin, toi­mi­te­taan tie­dot luo­vut­ta­jan tun­nuk­ses­ta, yksi­löin­ti­tie­dois­ta sekä sii­tä, onko kyse siit­tiöi­den, muna­so­lu­jen vai alkioi­den luo­vu­tuk­ses­ta. Jos luo­vut­ta­ja on anta­nut suos­tu­muk­sen isyy­den vah­vis­ta­mi­seen, tie­to sii­tä on toi­mi­tet­ta­va luovutusrekisteriin.

 • Sukuso­lu­jen luo­vut­ta­mi­ses­ta ei saa suo­rit­taa palk­kio­ta. Luo­vut­ta­jal­le voi­daan kui­ten­kin suo­rit­taa luo­vu­tuk­ses­ta aiheu­tu­vis­ta kuluis­ta, ansion­me­ne­tyk­ses­tä ja muus­ta hai­tas­ta koh­tuul­li­nen korvaus.

 • Pari voi luo­vut­taa oma­su­lo­hoi­dois­ta yli jää­nei­tä oma­so­lual­kioi­ta käy­tet­tä­vik­si toi­sel­le tar­koi­tet­tuun hedel­möi­tys­hoi­toon. Luo­vu­tuk­seen tar­vi­taan sekä nai­sen että mie­hen suos­tu­mus. Hei­tä kum­paa­kin pide­tään luovuttajana.

 • Hoi­ta­va kli­nik­ka voi päät­tää antaa­ko se sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­le tie­toa sii­tä, onko ras­kaus alka­nut lah­ja­so­lu­hoi­don jäl­keen ja onko lap­si tai lap­sia syntynyt.

 • Hedel­möi­tys­hoi­to­la­ki ei mai­nit­se luo­vut­ta­jien oikeu­des­ta saa­da tie­toa, muu­ta kuin sii­nä tapauk­ses­sa, että luo­vut­ta­ja on suos­tu­nut isäk­si (16 § 2 mom ja 12 § 1 mom). Sil­loin­kin anne­taan vain tie­to, että ras­kaus on alka­nut, ei edes päivämäärää.

Luo­vut­ta­jal­la ei ole oikeut­ta saa­da hoi­toa­saa­vis­ta mitään muu­ta tie­toa kuin tuo hedel­möi­tys­hoi­to­lain 16 §:ssä mai­nit­tu, sil­lä hoi­toa saa­van tie­dot ovat salas­sa pidet­tä­vää potilastietoa. 
 
Luovutettujen sukusolujen avulla syntyneen lapsen oikeuksista voit lukea täältä.