Lahjoittajan oikeudet ja velvollisuudet

  • Sukuso­lu­ja voi luo­vut­taa 18 vuot­ta täyt­tä­nyt hen­ki­lö, joka on hyväk­syt­ty ter­veys­tar­kas­tuk­ses­sa, jos­sa on var­mis­tet­tu, ettei sukuso­lu­jen luo­vu­tus aiheu­ta hänel­le ter­vey­del­lis­tä vaa­raa; eikä hänel­lä ole sel­lais­ta vaka­vaa perin­nöl­lis­tä sai­raut­ta tai sel­lais­ta tart­tu­vaa tau­tia, joka voi aiheut­taa vaka­van sai­rau­den hedel­möi­tys­hoi­toa saa­val­le nai­sel­le tai hoi­don tulok­se­na syn­ty­väl­le lap­sel­le.

  • Luo­vut­ta­jas­ta käy­te­tään vain tun­nus­ta sen jäl­keen, kun hänet on hyväk­syt­ty luo­vut­ta­jak­si. Jos luo­vut­ta­ja on anta­nut suos­tu­muk­sen isyy­den vah­vis­ta­mi­seen, sen on käy­tä­vä ilmi luo­vut­ta­jan tun­nuk­ses­ta.

  • Luo­vut­ta­jas­ta saa­daan kerä­tä ja tal­len­taa tie­to­ja, jot­ka kuvaa­vat luo­vut­ta­jan ihon, sil­mien ja hius­ten väriä, pituut­ta ja etnis­tä alku­pe­rää. Luo­vut­ta­jas­ta ei saa kerä­tä mui­ta tie­to­ja.

  • Luo­vut­ta­jan sukuso­lu­ja saa­daan käyt­tää hedel­möi­tys­hoi­dos­sa vain, jos hän on anta­nut suos­tu­muk­sen­sa sii­hen. Kun luo­vut­ta­jan sukuso­luil­la on saa­tu aikaan lap­sia vii­del­le hedel­möi­tys­hoi­toa saa­neel­le, hänen luo­vut­ta­mi­aan sukuso­lu­ja ei saa enää käyt­tää hedel­möi­tys­hoi­toon muil­le.

  • Luo­vut­ta­jan sukuso­lu­ja voi­daan käyt­tää hedel­möi­tys­hoi­toon muul­le kuin paril­le vain, jos hän on anta­nut suos­tu­muk­sen­sa sii­hen. Siit­tiöi­den luo­vut­ta­ja voi lisäk­si suos­tua sii­hen, että hänet voi­daan vah­vis­taa täl­lai­sen hoi­don tulok­se­na syn­ty­neen lap­sen isäk­si.

  • Luo­vut­ta­ja voi peruut­taa suos­tu­muk­sen­sa. Peruu­tuk­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta sil­tä osin kuin luo­vut­ta­jan sukuso­lu­ja on käy­tet­ty hedel­möi­tys­hoi­toon ennen kuin hoi­toa anta­va pal­ve­lu­jen anta­ja on saa­nut peruu­tuk­ses­ta tie­don.

  • Luo­vu­tus­re­kis­te­riin, Luo­te­riin, toi­mi­te­taan tie­dot luo­vut­ta­jan tun­nuk­ses­ta, yksi­löin­ti­tie­dois­ta sekä sii­tä, onko kyse siit­tiöi­den, muna­so­lu­jen vai alkioi­den luo­vu­tuk­ses­ta. Jos luo­vut­ta­ja on anta­nut suos­tu­muk­sen isyy­den vah­vis­ta­mi­seen, tie­to sii­tä on toi­mi­tet­ta­va luo­vu­tus­re­kis­te­riin.

  • Sukuso­lu­jen luo­vut­ta­mi­ses­ta ei saa suo­rit­taa palk­kio­ta. Luo­vut­ta­jal­le voi­daan kui­ten­kin suo­rit­taa luo­vu­tuk­ses­ta aiheu­tu­vis­ta kuluis­ta, ansion­me­ne­tyk­ses­tä ja muus­ta hai­tas­ta koh­tuul­li­nen kor­vaus.

  • Pari voi luo­vut­taa omaa hedel­möi­tys­hoi­toa var­ten luo­tu­ja yli­mää­räi­siä oma­so­lual­kioi­ta käy­tet­tä­vik­si toi­sel­le tar­koi­tet­tuun hedel­möi­tys­hoi­toon. Luo­vu­tuk­seen tar­vi­taan sekä nai­sen että mie­hen suos­tu­mus. Hei­tä kum­paa­kin pide­tään luo­vut­ta­ja­na.

  • Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jan on mah­dol­lis­ta saa­da hoi­ta­val­ta kli­ni­kal­ta tie­to sii­tä, onko ras­kaus alka­nut lah­ja­so­lu­hoi­don jäl­keen ja onko lap­si tai lap­sia syn­ty­nyt.

 

Luovutettujen sukusolujen avulla syntyneen lapsen oikeuksista voit lukea täältä.