Lahjoitusprosessi

Suo­mes­sa sukuso­lu­ja voi lah­joit­taa jul­ki­sil­la ja yksi­tyi­sil­lä hedel­möi­tys­hoi­tokli­ni­koil­la. Kli­ni­koi­den yhteys­tie­dot löy­dät koo­tus­ti tääl­tä. Alla on kuvat­tu muna­so­lu­lah­joit­ta­jien, siit­tiö­lah­joit­ta­jien ja alkio­lah­joit­ta­jien lahjoitusprosessit.

Neu­von­ta, tut­ki­muk­set ja vas­taan­ot­to­käyn­nit ovat sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­le mak­sut­to­mia ja lah­joit­ta­mi­ses­ta mak­se­taan hedel­möi­tys­hoi­to­lain nojal­la kor­vaus kuluis­ta ja ansion­me­ne­tyk­ses­tä. Lain mukaan lah­joit­ta­mi­ses­ta ei saa mak­saa muu­ta palkkiota.

Munasolujen lahjoitus

Yhteydenotto ja alkukartoitus:

 • Muna­so­lu­jen lah­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neen hen­ki­lön tulee ensin ottaa yhteyt­tä valit­se­maan­sa jul­ki­seen tai yksi­tyi­seen hedelmöityshoitoklinikkaan. 

 • Yleen­sä lah­joit­ta­ja kes­kus­te­lee ensin hoi­ta­jan kans­sa, joka ker­too lah­joi­tus­pro­ses­siin liit­ty­vis­tä lää­ke­tie­teel­li­sis­tä ja juri­di­sis­ta sei­kois­ta sekä haas­tat­te­lee ter­vey­des­tä, elin­ta­vois­ta ja suvus­sa mah­dol­li­ses­ti esiin­ty­vis­tä sai­rauk­sis­ta. Lisäk­si kes­kus­tel­laan lah­joi­tus­toi­veen taus­tal­la ole­vis­ta motiiveista.

 

Tutkimukset ja terveystarkastus

 • Lah­joit­ta­jah­dok­kail­le teh­dään ter­veys­tar­kas­tus lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la. Muna­so­lu­lah­joit­ta­jal­le teh­dään lisäk­si gyne­ko­lo­gi­nen tutkimus. 

 • Ter­veys­tar­kas­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään lah­joit­ta­mi­seen liit­ty­vät ter­vey­del­li­set ja oikeu­del­li­set sei­kat, käy­dään läpi lah­joit­ta­jan ja hänen lähi­su­ku­lais­ten­sa ter­vey­teen liit­ty­viä asioi­ta, ker­ro­taan, min­kä­lai­sis­sa tilan­teis­sa lah­joi­tet­tu­ja solu­ja käy­te­tään ja vas­ta­taan lah­joit­ta­jan kysymyksiin.

 • Mah­dol­li­nen lah­joit­ta­ja käy veri­ko­keis­sa, jois­ta tut­ki­taan infek­tio­ko­keet ja sek­si­tau­dit. Veres­tä tut­kit­ta­van kro­mo­so­mi­näyt­teen avul­la var­mis­te­taan, ettei hen­ki­löl­lä ole hoi­toon vai­kut­ta­via kro­mo­so­mi­poik­kea­vuuk­sia. Muna­so­lu­lah­joit­ta­ja-ehdok­kaal­ta tut­ki­taan veri­näyt­teel­lä myös muna­so­lu­va­ras­tos­ta ker­to­va anti-Mül­le­rian hormoni. 

 

Lahjasukusoluneuvonta

 • Jos edel­lä kuva­tuis­sa tut­ki­muk­sis­sa ei ilme­ne estei­tä sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­sel­le, vara­taan aika lahjasukusoluneuvontaan.

 • Lah­ja­su­kuso­lu­neu­von­nas­sa kes­kus­tel­laan lah­joit­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä aja­tuk­sis­ta ja tun­teis­ta sekä mah­dol­li­sis­ta tule­vai­suu­des­sa huo­mioi­ta­vis­ta psy­ko­lo­gi­sis­ta sei­kois­ta ja anne­taan tie­toa lah­ja­so­lual­ku­pe­rän mer­ki­tyk­ses­tä lap­sel­le ja saa­ja­per­heel­le. Mikä­li lah­joit­ta­mi­sel­le ei ole estei­tä, laa­di­taan luovutussuostumus. 

 

Hoi­ta­va kli­nik­ka voi päät­tää antaa­ko se sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­le tie­toa sii­tä, onko ras­kaus alka­nut lah­ja­so­lu­hoi­don jäl­keen ja onko lap­si tai lap­sia syntynyt

Hoi­ta­va kli­nik­ka voi päät­tää antaa­ko se sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­le tie­toa sii­tä, onko ras­kaus alka­nut lah­ja­so­lu­hoi­don jäl­keen ja onko lap­si tai lap­sia syntynyt

Lahjoittaminen

 • Muna­so­lu­lah­joit­ta­jaa ohja­taan muna­sar­jas­ti­mu­laa­tion toteut­ta­mi­ses­sa ja hoi­toon liit­ty­vät ris­kit käy­dään läpi. Muna­so­lu­lah­joi­tus­hoi­toon liit­ty­vä muna­sar­jas­ti­mu­laa­tio ja muna­so­lu­jen keräys vas­taa­vat tavan­omais­ta koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­toa (IVF) muna­so­lu­jen keräyk­seen asti.

 • Suu­rim­mal­la osal­la muna­so­lu­jen kyp­syt­tä­mi­nen ja keräys suju­vat ongel­mit­ta. Pie­ni osa nai­sis­ta saa hor­mo­ni­hoi­toon liit­tyen lie­viä sivu­vai­ku­tuk­sia. Muna­so­lu­ke­räyk­sen aika­na anne­taan suo­nen­si­säis­tä lää­ki­tys­tä, joka mini­moi kivun ja ren­tout­taa. Muna­so­lu­lah­joit­ta­jal­le teh­dään jäl­ki­tar­kas­tus 7-10 vuo­ro­kau­den kulut­tua munasolukeräyksestä.

 • Lah­joi­te­tuil­la muna­so­luil­la teh­ty­jen hoi­to­jen tulok­set ovat alkion­siir­toa koh­den parem­mat kuin omil­la muna­so­luil­la teh­ty­jen koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­to­jen tulokset.

Siittiöiden lahjoitus

Yhteydenotto ja alkukartoitus:

 • Siit­tiöi­den lah­joit­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neen hen­ki­lön tulee ensin ottaa yhteyt­tä valit­se­maan­sa jul­ki­seen tai yksi­tyi­seen hedelmöityshoitoklinikkaan. 

 • Yleen­sä lah­joit­ta­ja kes­kus­te­lee ensin hoi­ta­jan kans­sa, joka ker­too lah­joi­tus­pro­ses­siin liit­ty­vis­tä lää­ke­tie­teel­li­sis­tä ja juri­di­sis­ta sei­kois­ta sekä haas­tat­te­lee ter­vey­des­tä, elin­ta­vois­ta ja suvus­sa mah­dol­li­ses­ti esiin­ty­vis­tä sai­rauk­sis­ta. Lisäk­si kes­kus­tel­laan lah­joi­tus­toi­veen taus­tal­la ole­vis­ta motiiveista.

 

Tutkimukset ja terveystarkastus

 • Jos siit­tiö­lah­joit­ta­ja halu­aa infon saa­tu­aan ede­tä pro­ses­sis­sa, hänel­le vara­taan aika sper­ma-ana­lyy­siin ja koe­pa­kas­tuk­seen. Jos tut­ki­muk­sen tulok­set täyt­tä­vät ase­te­tut kri­tee­rit, vara­taan aika lää­kä­rin vastaanotolle.

 • Lah­joit­ta­jah­dok­kail­le teh­dään ter­veys­tar­kas­tus lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la. Ter­veys­tar­kas­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään lah­joit­ta­mi­seen liit­ty­vät ter­vey­del­li­set ja oikeu­del­li­set sei­kat, käy­dään läpi lah­joit­ta­jan ja hänen lähi­su­ku­lais­ten­sa ter­vey­teen liit­ty­viä asioi­ta, ker­ro­taan, min­kä­lai­sis­sa tilan­teis­sa lah­joi­tet­tu­ja solu­ja käy­te­tään ja vas­ta­taan lah­joit­ta­jan kysymyksiin.

 • Mah­dol­li­nen lah­joit­ta­ja käy veri­ko­keis­sa, jois­ta tut­ki­taan infek­tio­ko­keet ja sek­si­tau­dit. Veres­tä tut­kit­ta­van kro­mo­so­mi­näyt­teen avul­la var­mis­te­taan, ettei hen­ki­löl­lä ole hoi­toon vai­kut­ta­via kromosomipoikkeavuuksia.

 

Lahjasukusoluneuvonta

 • Jos edel­lä kuva­tuis­sa tut­ki­muk­sis­sa ei ilme­ne estei­tä sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­sel­le, vara­taan aika lahjasukusoluneuvontaan.

 • Lah­ja­su­kuso­lu­neu­von­nas­sa kes­kus­tel­laan lah­joit­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä aja­tuk­sis­ta ja tun­teis­ta sekä mah­dol­li­sis­ta tule­vai­suu­des­sa huo­mioi­ta­vis­ta psy­ko­lo­gi­sis­ta sei­kois­ta ja anne­taan tie­toa lah­ja­so­lual­ku­pe­rän mer­ki­tyk­ses­tä lap­sel­le ja saa­ja­per­heel­le. Mikä­li lah­joit­ta­mi­sel­le ei ole estei­tä, laa­di­taan luovutussuostumus. 

 

Hoi­ta­va kli­nik­ka voi päät­tää antaa­ko se sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­le tie­toa sii­tä, onko ras­kaus alka­nut lah­ja­so­lu­hoi­don jäl­keen ja onko lap­si tai lap­sia syntynyt

Hoi­ta­va kli­nik­ka voi päät­tää antaa­ko se sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­le tie­toa sii­tä, onko ras­kaus alka­nut lah­ja­so­lu­hoi­don jäl­keen ja onko lap­si tai lap­sia syntynyt

Lahjoittaminen

 • Siit­tiö­lah­joi­tus­ker­to­ja vara­taan lah­joit­ta­jan aika­tau­lu­jen mukaan 1-3 ker­taa vii­kos­sa. Lah­joi­tus­ker­to­ja tar­vi­taan yleen­sä 8-10 ja lah­joit­ta­jan tuli­si olla val­mis sitou­tu­maan tar­vit­ta­vaan mää­rään näytteenantokertoja.

Alkion lahjoitus

 
 • Alkioi­ta voi­vat lah­joit­taa paris­kun­nat, jot­ka ovat itse käy­neet hedel­möi­tys­hoi­dois­sa omil­la sukuso­luil­laan, saa­neet toi­vo­man­sa mää­rän lap­sia ja joil­ta on jää­nyt oma­so­lual­kioi­ta pak­ka­seen. Alkioi­ta on yleen­sä mah­dol­lis­ta luo­vut­taa, jos nai­nen on ollut kor­kein­taan 36- ja mies kor­kein­taan 46-vuo­tias alkioi­den luo­mi­sen aikaan. Alkioi­den lah­joit­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta myös esi­mer­kik­si ero­ti­lan­tees­sa, jos ne jäi­si­vät muu­ten käyttämättä.

 • Alkio­lah­joit­ta­jil­le teh­dään ter­veys­tar­kas­tus, kuten muna­so­lu- ja siit­tiö­lah­joit­ta­jil­le­kin. Sil­le alkio­lah­joit­ta­jal­le, jol­ta muna­so­lut ovat tul­leet, teh­dään gyne­ko­lo­gi­nen tut­ki­mus sekä tut­ki­taan veri­näyt­teel­lä muna­so­lu­va­ras­tos­ta ker­to­va anti-Mül­le­rian hor­mo­ni. Kai­kil­ta alkio­lah­joit­ta­jil­ta tut­ki­taan myös myös perus­k­ro­mo­so­mis­to ja infek­tio­tau­dit verikokein.

 • Alkio­lah­joit­ta­jat käy­vät lah­ja­su­kuso­lu­neu­von­nas­sa, kuten muna­so­lu- ja siit­tiö­lah­joit­ta­jat. Lah­ja­su­kuso­lu­neu­von­nas­sa kes­kus­tel­laan lah­joit­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä aja­tuk­sis­ta ja tun­teis­ta sekä mah­dol­li­sis­ta tule­vai­suu­des­sa huo­mioi­ta­vis­ta psy­ko­lo­gi­sis­ta sei­kois­ta ja anne­taan tie­toa lah­ja­so­lual­ku­pe­rän mer­ki­tyk­ses­tä lap­sel­le ja saa­ja­per­heel­le. Mikä­li lah­joit­ta­mi­sel­le ei ole estei­tä, laa­di­taan luovutussuostumus. 

Sukusolujen lahjoittaminen tutulle tai sukulaiselle

 

Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen on hie­no asia ja mah­dol­lis­taa vas­taa­not­ta­jal­le ete­ne­mi­sen lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa ja par­haim­mil­laan toi­veen lap­ses­ta. Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen tutul­le ja eten­kin suku­lai­sel­le on kui­ten­kin huo­lel­lis­ta poh­din­taa vaa­ti­va tilanne.

Lah­ja­so­lu­hoi­dot tutun lah­joit­ta­jan sukuso­luil­la edel­lyt­tä­vät aina sitä, että kaik­ki osa­puo­let käy­vät psy­ko­lo­gin anta­man lah­ja­so­lu­neu­von­nan. Jos lah­joit­ta­ja on pari­suh­tees­sa, myös puo­li­so osal­lis­tuu neu­von­taan, tapaa­mi­sia voi tar­vit­taes­sa olla useam­pia. Tutun lah­joi­ta­jan olles­sa kysees­sä neu­von­nas­sa käy­dään läpi vie­lä huo­lel­li­sem­min mm. mitä sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen tar­koit­taa lap­sen kas­vaes­sa, kuten: 

 • Jos lah­joi­tuk­sen anta­nut pari saa/tai heil­lä on ennes­tään lap­sia ovat lah­joit­ta­jan ja vas­taa­not­ta­jan lap­set geneet­ti­siä puo­li­si­sa­ruk­sia keskenään.
 • Mitä mah­dol­li­nen yhden­nä­köi­syys lap­sen kans­sa (ulko­nä­kö) tar­koit­taa ja mil­tä se tuntuu.

 

Koko lah­joi­tus­pro­ses­sia, mut­ta myös mah­dol­li­ses­ti sen avul­la syn­ty­vän lap­sen kas­vua on hyvä pys­tyä visioi­maan mie­les­sään pidem­mäl­le tule­vai­suu­teen ja miet­ti­mään asi­aa huo­lel­li­ses­ti etu­kä­teen. Tämä tulee joka tapauk­ses­sa perus­teel­li­ses­ti poh­dit­ta­vak­si lah­ja­so­lu­neu­von­nas­sa. Lah­ja­so­lu­neu­von­nas­sa ei vie­lä sitou­du­ta lah­ja­so­lu­jen lah­joit­ta­mi­seen, vaan sen tar­koi­tuk­se­na on poh­tia asi­aa kai­kil­ta eri kan­teil­ta ja kaik­kien osa­puol­ten näkö­kul­mas­ta, myös mah­dol­li­ses­ti syn­ty­vän lap­sen näkökulmasta.

Lah­ja­so­lu­neu­von­taa tar­jo­taan lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­joa­vil­la yksi­tyi­sil­la kli­ni­koil­la ja jul­ki­sen sek­to­rin yli­opis­to­sai­raa­lois­sa. Tutul­le lah­joit­ta­mis­ta har­kit­se­va voi myös vara­ta ajan yksi­tyi­sen sek­to­rin psy­ko­lo­gil­le ennen koko pro­ses­sin aloi­tus­ta. Ammat­ti­lai­nen osaa kysyä sel­lai­sia kysy­myk­siä, joi­den avul­la pys­tyy poh­ti­maan asi­aa mah­dol­li­sim­man laajasti.

Kli­ni­koil­le voi myös teh­dä ns. ris­tiin­lah­joi­tuk­sen, jol­loin ei käy­te­tä tutun lah­joit­ta­jan sukuso­lu­ja, vaan (ano­nyy­me­ja) sukuso­lu­ja kli­ni­kan sukuso­lu­pan­kis­ta, ja tei­dän lah­joit­ta­mat sukuso­lut mene­vät sukuso­lu­pank­kiin näi­den tilal­le ja käy­te­tään toi­sel­le nii­tä tarvitsevalle. 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä