Lahjasoluteemoja ja perheiden monimuotoisuutta käsitteleviä lastenkirjoja

Olem­me koon­neet tähän las­ten­kir­jo­ja, joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta käsi­tel­lä las­ten kans­sa per­hei­den moni­muo­toi­suut­ta ja lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mis­tä. Moni lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­nut van­hem­pi on koke­nut saa­neen­sa las­ten­kir­jois­ta suu­ren hyö­dyn puhues­saan lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta ja lap­sen tarinasta.

Jos tie­dät jon­kin hyvän, aihee­seen liit­ty­vän las­ten­kir­jan, vink­kaa sii­tä meil­le säh­kö­pos­til­la jenni@simpukka.info. 

Moni­muo­toi­set per­heet ver­kos­ton sivuil­le on koot­tu laa­ja lis­ta per­hei­den moni­muo­toi­suut­ta käsit­te­le­viä kir­jo­ja.

Myös Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n sivuil­le on koot­tu las­ten­kir­jo­ja, jois­sa seik­kai­le­vat moni­muo­toi­set perheet.

Lastenkirjoja, jotka käsittelevät lahjasoluilla lapsiperheellistymistä

kaksi naista ja lapsi

OUR sto­ry - How we beca­me a family?

Kir­ja­sar­jas­ta löy­tyy kir­jo­ja kah­den van­hem­man ja itsel­lis­ten äitien per­heis­tä sekä eri lah­joi­tus­muo­dois­ta. Tämän ja muu­ta nglan­nin­kie­lis­tä kir­jal­li­suut­ta löy­dät DCN:n verkkokaupasta.

Herneenpalko, herneillä kasvot, lastenkirjan kansi.

The pea that was me: An egg dona­tion sto­ry. Kim­ber­ly Klu­ger-Bell, 2012.

Kir­ja sopii yhdek­si lap­sen ensim­mäi­sis­tä lah­ja­so­lu­kir­jois­ta. Sar­jas­ta löy­tyy kir­jat myös esim. lah­ja­siit­tiö- ja lahja-alkiotilanteisiin.

Äiti ja lapsileijona, lastenkirjan kansi.

Why Don’t I Have A Dad­dy?: A Sto­ry of Donor Concep­tion. Clay, G. 2008. 

Kir­ja itsel­li­ses­tä lei­jo­na­äi­dis­tä, joka on saa­nut pen­tu­lei­jo­nan lah­ja­so­luil­la ja jut­te­lee aihees­ta pen­tun­sa kanssa.

Lastenkirjan kansi, piirrettynä kaksi lasta jotka ovat viidakossa,

Prin­ses­sa pik­ki­riik­ki ja (kaa­mea) totuus vauvoista

Reit­tu Nin­ka, Lam­pe­la Han­ne­le 2020, Otava.

Pik­ki­riik­ki toki tie­tää, että vau­vat kas­va­vat äitien vat­sas­sa. Mut­ta miten ne ovat sin­ne pää­ty­neet? Kir­jas­sa ker­ro­taan muun­muas­sa sii­tä, että vau­van voi halu­ta myös yksin ja sil­loin joku voi lah­joit­taa vau­va­sie­me­niä, kos­ka vau­va­sie­me­niä tar­vi­taan kahdenlaisia.

Kir­jan kan­si­ku­va: Ota­va, kir­jan kuvit­ta­nut Nin­ka Reittu.

Lastenkirjan kans, vauvoja,

Kuin­ka vau­vo­ja teh­dään?

Fis­ke Anna 2020, Otava.

Haus­kas­ti kuvi­tet­tu kir­ja, mis­sä seli­te­tään mitä tar­koit­taa yhdyn­tä ja sukuso­lut sekä ker­ro­taan, että kaik­ki eivät voi saa­da lap­sia yhdyn­nän kautta.

Kir­jan kan­si: Otava

Pupu­jut­tu ja mui­ta vau­va­sa­tu­ja. Hovat­ta, O. 1993. 

Kir­jas­sa kuva­taan sadun kei­noin eri­lai­sia tapo­ja saa­da lap­sia mm. lah­joi­te­tuil­la soluilla.

Mei­dän pihan per­he­sop­pa. Kata­ja­vuo­ri, R. Toi­va­nen, R. & Toko­la, M. 2015. 

Kir­jas­sa puhu­taan per­hei­den moni­muo­toi­suu­des­ta, hedel­möi­tys­hoi­dois­ta ja lah­ja­so­luis­ta lap­sil­le ymmär­ret­tä­väl­lä taval­la. Voit hyö­dyn­tää tätä puhues­sa­si lap­sel­le lahjasolutaustasta.

Lastenkirjoja, joissa käsitellään sitä, mistä vauvat tulevat ja tutustutaan monimuotoisiin perheisiin

Kirjan kansi: Sulon ja Elsin vauvakutsut

Sulon ja Elsin vau­va­kut­sut 

Susan­na Sil­van­der-Ros­ti 2024, Otava.

Sulon ja Elsin per­hee­seen odo­te­taan vau­vaa. He jär­jes­tä­vät tulok­kaan kun­niak­si vau­va­kut­sut naa­pu­reil­leen. Juh­lis­sa kat­sel­laan yhdes­sä vau­va­ku­via ja tode­taan, että lap­si voi tul­la per­hee­seen yhtä hyvin sai­raa­las­ta kuin len­to­ko­nees­ta. Jos­kus vau­va saa alkun­sa äidis­tä ja isäs­tä ja toi­si­naan lahjasiemenistä.

Kirjan kansi: Sulon ja Elsin mummo karkuteillä

Sulon ja Elsin mum­mo kar­ku­teil­lä 

Susan­na Sil­van­der-Ros­ti 2023, Otava.

Kak­so­set Sulo ja Elsi leik­ki­vät mum­mon­sa kans­sa pii­los­ta, mut­ta pian käy ilmi, että mum­mo on vähän lii­an­kin tai­ta­va pii­lou­tu­maan. Lap­set eivät löy­dä hän­tä mistään!

Etsin­tö­jen ede­tes­sä Sulo ja Elsi koh­taa­vat monen­lai­sia ihmi­siä, joi­den luo mum­mo on jät­tä­nyt joh­to­lan­ko­ja, ja lopul­ta tilan­tees­ta sel­vi­tään yhteis­tuu­min. Kyl­lä­pä naa­pu­rus­tos­sa on kivaa poruk­kaa. Miten tyl­sää oli­si­kaan, jos kaik­ki oli­si­vat samanlaisia.

Kirjan kansi: Sulon ja Elsin uudet naapurit

Sulon ja Elsin uudet naapurit

Susan­na Sil­van­der-Ros­ti 2021, Otava.

Sulo ja Elsi intoi­le­vat muu­tos­ta Kevät­mäen värik­käi­siin puu­ta­loi­hin. Kak­so­sia kui­ten­kin mie­ti­tyt­tää, asuu­ko niis­sä leik­ki­ka­ve­rei­ta. Onnek­si hei­dän kak­si äiti­ään kan­nus­ta­vat roh­keas­ti tutus­tu­maan uusiin naa­pu­rei­hin, joi­hin lukeu­tu­vat aina­kin kau­kaa ete­läs­tä muut­ta­nut Ais­han ja Fulan per­he ja iha­nan bonus­sis­kon saa­neet Nel­li ja Neea.
Sulo ja Elsi koh­taa­vat uusien kave­rei­den kans­sa haus­ko­ja het­kiä ja oppi­vat, että kaik­ki per­heet ovat yhtä hyviä. Rak­kaus rat­kai­see, oli­pa kysees­sä sit­ten uus­per­he, adop­tio­per­he, yhden van­hem­man per­he, sateen­kaa­ri­per­he, maa­han­muut­ta­ja­per­he tai jokin muu.

Lastenkirjan kansikuva, jossa monia piirretyjä henkilöitä, erilaisia perhemuotoja. Teksit: Monen sortin perheeet

Monen sor­tin perheet. 

Brooks, F. & Fer­re­ro M. & Raut­ra T-M, 2020

Iloi­ses­ti kuvi­tet­tu las­ten tie­to­kir­ja, jos­sa seli­te­tään sel­keäs­ti ja lap­sen­ta­jui­ses­ti per­hee­seen, suku­lais­suh­tei­siin sekä per­hees­sä tapah­tu­viin muu­tok­siin liit­ty­viä käsitteitä.

Pik­ku hii­ri, kirjasarja

Jänt­ti, R., Kir­ja­sar­jaa on jul­kais­tu vuo­des­ta 2015 lähtien. 

Pik­ku hii­ri on kir­ja­sar­ja, jos­sa seu­ra­taan hii­riäi­din ja hänen hii­ri­lap­sen­sa elä­mää. He tou­hua­vat yhdes­sä kai­ken­lais­ta ja tutus­tu­vat uusiin asiohin. 

Ruu, kir­ja­sar­ja.

Gar­hamn, A-K. & Luuk­ka­nen, A. Kir­ja­sar­jaa on jul­kais­tu vuo­des­ta 2018 lähtien.

Ruun per­hee­seen kuu­lu­vat hän ja äiti. He teke­vät yhdes­sä mone­lai­sia asioi­ta, kuten mat­kus­ta­vat len­to­ko­neel­la ja käy­vät ham­mas­lää­kä­ris­sä. Kir­jan avul­la voi tutus­tua lap­sen kans­sa näi­hin koke­muk­siin vaik­ka etukäteen. 

Lapsia, lastenkirjan kansi.

Onni­ku­jan kave­ruk­set ja pomp­pi­va mas­su. Kal­lio, M. & Ruu­hi­lah­ti, S., 2014 

Kir­jan avul­la voi poh­tia alle kou­lui­käis­ten lap­sen kans­sa elä­män tär­kei­tä kysy­myk­siä: ystä­vyyt­tä, rak­kaut­ta, per­hei­tä, ihmis­suh­tei­ta, kehoa ja kasvamista.

Kkais aikuista ja lapsi, lastenkirjan kansi

Mis­tä on pie­net vau­vat teh­ty? Janouch, K & Lind­man, M., 2004 

Erin­omai­nen teos käsi­tel­lä lap­sen kans­sa sitä, mis­tä vau­vat tulevat.

Vau­va­pul­laa. Pyy­ry, N., 2010 

Per­hei­tä on eri­lai­sia ja lap­sia tulee nii­hin monel­la taval­la. Sil­ti kaik­ki vau­vat ovat saa­neet alkun­sa samal­la lail­la kah­des­ta pie­nen pie­nes­tä vauvasolusta.

Emma ja eri­lai­nen per­he. Harai­nen, P. & Lum­me, L., 2008

Kir­ja ker­too eri­lai­sis­ta per­heis­tä ja perhemuodoista.

Lapsi istuu pahvilaatikossa, lastenkirjan kansi.

Ikio­ma per­hee­ni. Mart­ti­nen T. & Sal­mi­nen A., 2014

Kir­jas­sa ker­ro­taan luon­te­vas­ti ja läm­pi­mäs­ti eri­lai­sis­ta per­he­muo­dois­ta. “Kuu elää sateen­kaa­ri­per­hees­sä. Sana on hänes­tä kau­nis ja väri­käs, niin kuin on tai­vaal­le ilmes­ty­vä sateenkaarikin.”

Piirretyt eläinhahmot, lapsi on äidin sylissä, katsovat toisiinsa.

LASTENOHJELMA: Tete ja mama

Ohjel­mas­sa seu­ra­taan Teten ja hänen äitin­sä elä­mää ja tou­hu­ja. Ohjel­ma löy­tyy YLE Aree­nas­ta, link­ki Yle Aree­naan tääl­lä.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä