Helminauhan turvallisemman tilan periaatteet

Hel­mi­nau­hal­la on käy­tös­sä Sim­puk­ka ry:n tur­val­li­sem­man tilan peri­aat­teet. Nämä peri­aat­teet kos­ke­vat ja sito­vat kaik­kia Hel­mi­nau­han toi­min­taan osallistuvia.

Älä oleta.

Hel­mi­nau­han toi­min­nas­sa olem­me avoin­na tois­ten koke­muk­sil­le ja näke­myk­sil­le, emme­kä yleis­tä omia koke­muk­siam­me mui­ta kos­ke­vik­si. Emme tee ole­tuk­sia kenen­kään sek­su­aa­li­suu­des­ta, suku­puo­les­ta, kan­sal­li­suu­des­ta, uskon­nos­ta, arvois­ta, sosio­eko­no­mi­ses­ta taus­tas­ta, ter­vey­des­tä, ulko­näös­tä tai toi­min­ta­ky­vys­tä, vaan kun­nioi­tam­me jokai­sen itsemäärittelyoikeutta.

 

Älä käytä halventavaa tai toiseuttavaa kieltä. 

Emme hyväk­sy ihmi­soi­keuk­sia louk­kaa­via tai min­kään ihmis­ryh­män ihmi­sar­voa kysee­na­lais­ta­vaa kom­men­toin­tia. Emme hyväk­sy uhkauk­sia emme­kä pilk­kaa­vaa, sek­sis­tis­tä, trans­fo­bis­ta tai rasis­tis­ta puhet­ta. Emme myös­kään hyväk­sy väki­val­taan tai rikok­siin yllyt­tä­vää puhet­ta tai vihapuhetta.

 

Kunnioita. 

Kun­nioi­tam­me toi­sen hen­ki­lö­koh­tais­ta fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja emo­tio­naa­lis­ta tilaa. Emme voi tie­tää toi­sen rajo­ja kysy­mät­tä nii­tä, emme­kä kos­ke tois­ta kysy­mät­tä lupaa. Voim­me pyy­tää tilaa myös itsellemme.

 

Anna tilaa keskustelussa. 

Huo­leh­dim­me sii­tä, että kai­kil­la on tilaa osal­lis­tua kes­kus­te­luun ja käsit­te­lem­me arko­ja aihei­ta kun­nioit­ta­vas­ti. Neu­vom­me vain sil­loin, kun sitä erik­seen pyydetään.

 

Anna ja ota vastaan palautetta. 

Asiat­to­mas­ta puhees­ta ja käy­tök­ses­tä saa antaa asial­lis­ta ja raken­ta­vaa palau­tet­ta. Jos joku antaa meil­le palau­tet­ta toi­min­nas­tam­me, kuun­te­lem­me palaut­teen anta­jaa. Suh­tau­dum­me saa­maam­me palaut­tee­seen avoi­mes­ti ja huo­mioim­me palaut­teen jat­kos­sa omas­sa toi­min­nas­sam­me. Jos koh­taam­me häi­rin­tää tai epä­asial­lis­ta koh­te­lua, puu­tum­me sii­hen välittömästi.

 

Rakenna luottamuksen ilmapiiriä. 

Kes­kus­te­lum­me käy­dään aina luot­ta­muk­sel­la ja jokai­sen läs­nä­ole­van tulee voi­da luot­taa sii­hen, että mitään häneen liit­ty­vää tie­toa ei pää­dy ulko­puo­li­sil­le. Koh­taa­mi­sis­sa jokai­nen jakaa vain omaa tari­naan­sa eikä esi­mer­kik­si kump­pa­nin, suku­lai­sen tai ystä­vän yksityisasioita.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä