Esteettömyys ja saapuminen Simpukan toimistolle

Tämä esteet­tö­myys­ku­vaus on Sim­pu­kan työn­te­ki­jän kir­joit­ta­ma, eikä se täten ole viral­li­nen esteet­tö­myys­kar­toi­tus. Kuvaus päi­vi­tet­ty vii­mek­si 3.4.2024. Jos sinul­la on kysyt­tä­vää tilois­tam­me tai saa­pu­mi­ses­ta, lähe­tä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen simpukka@simpukka.info. Hen­ki­lö­kun­nan yhteys­tie­dot löy­ty­vät Sim­pu­kan verk­ko­si­vuil­ta. Vas­taam­me vies­tei­hin ja puhe­lui­hin toimistoaikana.

Saapuminen

Toimiston käyntiosoite 

  • Sim­puk­ka ry, Tam­pel­lan Espla­na­di 8 B LH 35, 33100 Tampere
  • Google Map­sin koor­di­naa­tit: 61.505363541071645, 23.76546369475332

 

Saa­pu­mi­nen bus­sil­la Tam­pe­reen rautatieasemalta

 

Saa­pu­mi­nen omal­la kulkuvälineellä

  • Pie­ni pyö­rä­te­li­ne kadun var­res­sa raken­nuk­sen syven­nyk­ses­sä Tam­pel­la 0702 -bus­si­py­sä­kin kohdalla.
  • Toi­mis­ton lähel­lä on kol­me park­ki­hal­lia: Kes­kus­park­ki (Törngre­nin aukio 1), Mas­sun park­ki (Puu­hio­mon­ku­ja) ja Pel­la­van park­ki (Vers­taan­ka­tu 2). Mas­sun park­ki on lähim­pä­nä, mut­ta Kes­kus­park­ki ja Pel­la­van park­ki ovat park­ki­mak­suil­taan huo­mat­ta­vas­ti Mas­sun park­kia hal­vem­pia (tilan­ne 15.11.2023).
  • Suo­raan toi­mis­ton koh­dal­la on Tam­pel­lan Espla­na­din kadun­var­res­sa muu­ta­ma mak­sul­li­nen parkkiruutu.
  • Kuval­li­nen ohje Kes­kus­par­kis­ta toi­mis­tol­le sekä Google Map­sin isot kart­ta­ku­vat saa­pu­mi­sen avuk­si ovat tämän sivun lopussa.

Sisäänkäynti toimistolle

Sim­pu­kan toi­mis­to sijait­see Tam­pe­reel­la Tam­pel­lan Espla­na­dil­la aivan Sale Tam­pel­laa vas­ta­pää­tä, ker­ros­ta­lon katu­ta­sos­sa, ikku­nat kadul­le päin. Sisään­käyn­ti Tam­pel­lan Esplanadilta. 

Kadul­ta vie ulko-ovel­le loi­va, kai­teel­la varus­tet­tu pyö­rä­tuo­li­luis­ka. Soi­ta saa­pues­sa­si ovi­kel­loa, niin avaam­me oven. Ovi­kel­lo­pa­nee­li on oven oikeal­la puo­lel­la. Ovi­kel­lon nap­pu­la on noin 151 cm kor­keu­del­la maas­ta, nap­pu­loi­den ylim­mäs­sä rivis­sä toi­nen nap­pu­la vasem­mal­ta. Nap­pu­lan koh­dal­la lukee SIMPUKKA RY LH35. Ovi­kel­lo pääs­tää hil­jai­sen, jat­ku­van merk­ki­ää­nen, kun oven voi ava­ta. Jos ovi ei tun­nu aukea­van, tai et ehti­nyt kuul­la merk­ki­ään­tä, soi­ta ovi­kel­loa uudestaan. 

Ulko-oven leveys on noin 88 cm. Sisäl­lä käy­tä­väs­sä on loi­va luis­ka ylös aula­ta­san­teel­le. Käy­tä­vän ja aulan väli­sen välio­ven leveys on noin 88 cm.

Sim­pu­kan ovi on aulaan saa­pues­sa vasem­mal­la. Toi­mis­ton oven leveys on noin 88 cm. Kai­kis­sa ovis­sa on noin 3 cm kyn­nyk­set. Toi­mis­ton oves­sa ei ole eril­lis­tä ovi­kel­loa. Ulko-oven avaa­va hen­ki­lö avaa tuli­jal­le myös toi­mis­ton oven.

Yleiskuva Tampellan Esplanadilta kohti Simpukan toimiston ovea. Oven edessä on ulkoa katsottuna oikealla puolella seinänviertä kulkeva matala luiska, jota kiertää metallikaide. Ovikello sijaitsee seinässä oven oikealla puolella. Simpukan ovikello on ylimmässä rivissä toinen pyöreä nappula vasemmalta.

Sim­pu­kan ovi on aulaan saa­pues­sa vasem­mal­la. Toi­mis­ton oven leveys on noin 88 cm. Kai­kis­sa ovis­sa on noin 3 cm kyn­nyk­set. Toi­mis­ton oves­sa ei ole eril­lis­tä ovi­kel­loa. Ulko-oven avaa­va hen­ki­lö avaa tuli­jal­le myös toi­mis­ton oven.

Simpukan toimiston ovi kerrostalon ala-aulassa vasemmalla. Aulaan tullessa suoraan edessä hissi ja rappukäytävä yläkertaan. Simpukan oven ja rappukäytävän välissä viistosti etuvasemmalla kivipylväs ja sen takana ovi Massun parkki -parkkihalliin.

Yleistä tiloista

Toi­mis­tom­me on valoi­sa ja hie­man kai­ku­va avo­kont­to­ri. Toi­mis­tol­la on kyl­mi­nä vuo­de­nai­koi­na vii­leä huo­neil­ma ja kyl­mät lat­tiat pat­te­reis­ta huo­li­mat­ta, joten tän­ne tul­les­sa kan­nat­taa pukeu­tua lämpimästi.

Toi­mis­ton oves­ta sisään tul­les­sa on heti oikeal­la puo­lel­la ves­san ovi. Nau­la­kot ovat ovel­ta kat­soen vasem­mal­la puo­lel­la. Nau­la­koi­den vie­res­sä on kori, jos­ta voi lai­na­ta sisätossuja.

Tilam­me on jaet­tu kaap­pien ja ser­mien avul­la kah­teen osaan. Ovel­ta kat­soen oikeal­la puo­lel­la on ylei­nen kah­vi­huo­ne. Kes­kel­lä tilaa on iso pöy­tä, jon­ka ympä­ril­le saa sekä käsi­no­jal­li­sia että käsi­no­jat­to­mia tuo­le­ja. Pöy­tä­le­vyn ala­reu­nan kor­keus on 70 cm. 

Yleiskuva Simpukan toimiston kahvittelutilasta. Vasemmalla nojatuoli jalkajakkaroineen, matala pöytä ja kulmasohva. Oikealla iso kahvipöytä, jonka ympärillä on 8 tuolia. Lisää tuoleja pöydän oikeanpuoleisessa päädyssä. Pöydän takana seinää vasten on pari kirjahyllyä.

Kah­vi­huo­neen oikean­puo­lei­ses­sa taka­nur­kas­sa on pie­ni keit­tiö­ti­la. Keit­tiö­ti­lan kul­ku­le­veys on 70 cm ja keit­tiön lavu­aa­rin etu­reu­nan kor­keus 90 cm. Keit­tiö­ti­las­sa ole­va keit­to­le­vy on pois­tet­tu käytöstä. 

Pieni keittiö. Vasemmalla käytöstä poistettu kaksilevyinen keittolevy, keskellä kapea pöytätaso ja oikealla lavuaari. Keittiön tiskirätti roikkuu seinällä lavuaarin oikealla puolella, ja sen vieressä käsipyyhe. Keittiön astiapyyhe roikkuu seinällä lavuaarin ja keittolevyn vasemmalla puolella.

Toi­mis­to­ti­lan vasen puo­li kaap­pien ja ser­min taka­na on hen­ki­lö­kun­nan työ­ti­la, jon­ne mui­den tilo­jen käyt­tä­jien ei tule men­nä ilman lupaa. Työ­ti­las­sa on hen­ki­lö­kun­nan äänie­ris­tet­ty puhe­lin­kop­pi sekä hen­ki­lö­koh­tai­set työ­pis­teet. Eri­tyi­ses­ti pien­ten las­ten kans­sa saa­pu­vien aikuis­ten vas­tuul­la on huo­leh­tia sii­tä, että lap­set eivät pää­se leik­ki­mään työ­ti­lan puolelle.

Opas- ja avus­ta­ja­koi­rat ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta toi­mis­tol­lem­me. Tulet­han toi­mis­tol­lem­me ilman voi­mak­kai­ta hajusteita.

Tilas­sa ei ole induk­tio­sil­muk­kaa. Toi­mis­tol­la nou­da­te­taan Sim­pu­kan tur­val­li­sem­man tilan peri­aat­tei­ta.

Yleiskuva Simpukan toimistolta henkilökunnan työtilan suuntaan. Vasemmalla naulakot, oikealla nojatuoli ja matala sohvapöytä. Suoraan edessä kaappeja ja henkilökunnan puolelle kulun estävä kevyt sälesermi.

WC-tilat

Toi­mis­tom­me ves­sa ei ole estee­tön. Ves­sas­sa ei mah­du kään­ty­mään pyö­rä­tuo­lil­la, eikä ves­sas­sa ole tuki­kah­vo­ja tai häly­tys­nap­pia. Lähin jul­ki­nen, estee­tön ves­sa on 400 met­rin pääs­sä Museo­kes­kus Vaprii­kis­sa (Ala­vers­taan­rait­ti 5) museon aukioloaikoina.

Ves­san oven leveys noin 70 cm, ja kyn­nyk­sen kor­keus 4 cm. Valon­kat­kai­si­ja on ovel­ta kat­soen vasem­mal­la puo­lel­la. Ves­san­py­tyn istuin­kor­keus on 40 cm ja lavu­aa­rin reu­nan kor­keus 80 cm. Lavu­aa­rin oikeal­la puo­lel­la on yhteis­käy­tös­sä käsi­pyy­he. Pape­ris­ten käsi­pyyh­kei­den teli­ne on kor­keal­la pytyn pääl­lä. Ros­kis on lavu­aa­rin alla.

Meil­lä käy vessapassi.

Simpukan toimiston ovi sisältä päin katsoen. Ovesta toimistolle saapuessa vasemmalla naulakot ja kenkäteline, oikealla vessan ovi.
Simpukan toimiston vessa ovelta sisään katsottuna. Vessa on kapea, kolmisen metriä pitkä tila. Käsipesuallas on välittömästi oven oikealla puolella, ja käsipyyhe roikkuu altaan oikealla puolella seinällä. Pytty on altaan jälkeen oikealla, ja vessapaperirulla pytyllä istuessa suoraan edessä vastakkaisella seinällä. Pytyn jälkeen tilan perällä on pyykkikori ja suihku.

Ohje Keskusparkin parkkihallista Simpukan toimistolle saapumiseen

Kes­kus­par­kin sisään­käyn­nin osoi­te on Törngre­nin aukio 1.

Park­ki­hal­liin sisään ajet­taes­sa on heti tasol­la P-1 muu­ta­ma inva­ruu­tu sisään­käyn­nis­tä kat­soen etuoi­keal­la seinustalla.Sisäänajo kuvas­sa oikeal­la kel­tai­sek­si maa­lat­tu­jen pyl­väi­den luo­na. Inva­pai­kat kuvas­sa vas­tak­kai­sel­la sei­nus­tal­la. Kuva on otet­tu lähim­män ulos­käyn­nin ovelta.

Parkkihallin sisäänajo vasemmalla kerrostalon nurkassa.

Jalan­kul­ki­jal­le lähin ulos­käyn­ti park­ki­hal­lis­ta Tam­pel­lan Espla­na­din katu­ta­sol­le on auto­jen sisään­ajos­ta kat­soen vasem­mal­la. Lasio­ves­sa lukee ULOS Esplanadi.

Lasio­ven taka­na on pie­ni väli­ti­la, jos­ta pää­see vasem­mal­le toi­sen lasio­ven kaut­ta por­ras­ta­san­teel­le. Molem­mat ovet aukea­vat park­ki­hal­lis­ta pois­tues­sa ulos­päin, ja ovien kul­ku­le­veys on noin 85 cm. Ovis­sa ei ole avausnappuloita.

 

Parkkihallin uloskäynti kävellen etuoikealla.

Por­ras­ta­san­teen ovel­ta suo­raan eteen­päin on por­taik­ko, jos­sa on kym­me­nen por­ras­ta. His­si sijait­see ovel­ta kat­sot­tu­na etu­va­sem­mal­la por­tai­den vie­res­sä. Katu­ta­son ker­ros on nume­ro 1, vih­reäl­lä ympy­röi­ty nap­pu­la. His­sis­tä pois­tu­taan suo­raan läpi vas­tak­kai­sen puo­len oves­ta. Heti oven taka­na on lyhyt, loi­va luis­ka lat­tia­ta­soon. His­sin oikeal­la puo­lel­la on 10 por­taan rap­puset samaan katu­ta­son 1. ker­rok­seen. Ovi ulos kadul­le on his­sil­tä kat­soen etuoikealla.

Park­ki­hal­lin ulko-ovi on päi­vä­sai­kaan auki. Yöl­lä ovet ovat lukit­tu­na klo 21–06, jol­loin kul­ku park­ki­hal­liin on vain P-kor­til­la tai P-lipukkeella.

Parkkihallin hissi vasemmalla, rappuset oikealla. Rappusissa kymmenen porrasta.

Näky­mä park­ki­hal­lin ulos­käyn­nil­tä koh­ti Sim­pu­kan toimistoa.

Tam­pel­lan Espla­na­din eri­suun­tais­ten kais­to­jen välis­sä on puis­toa­lue ja Sale Tam­pel­lan raken­nus. Sim­pu­kan toi­mis­to on suun­nil­leen park­ki­hal­lin ulos­käyn­tiä vas­ta­pää­tä, mut­ta toi­sel­la puo­len puis­toa ja Salen etupihaa.

Näkymä parkkihallin jalankulkijoiden ulko-ovelta Tampellan Esplanadin yli Simpukan toimiston suuntaan.

Kartat toimistolle saapumiseen

Ilma­ku­va­kart­ta park­ki­hal­lil­ta Sim­pu­kan toi­mis­tol­le sekä lähim­pien bus­si­py­säk­kien paikat.

lma­ku­va­kart­ta: Kuvat ©2023 Airbus,CNES / Air­bus, Maxar Tech­no­lo­gies, Kart­ta­tie­dot © 2023 Google Maps.

Google Mapsin ilmakuva, Tampellan Esplanadilta. Karttaan on merkitty lähimpien bussipysäkkien ja Keskusparkin sijainti sekä kävelyreitti parkkihallista Simpukan toimistolle.

Piir­ret­ty kart­ta Kes­kus­par­kil­ta Sim­pu­kan toi­mis­tol­le sekä lähim­pien bus­si­py­säk­kien paikat.

Kart­ta­tie­dot © 2023 Google Maps.

Google Mapsin ilmakuva, Tampellan Esplanadilta. Karttaan on merkitty lähimpien bussipysäkkien ja Keskusparkin sijainti sekä kävelyreitti parkkihallista Simpukan toimistolle.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä