Tietosuojaseloste

Laa­ti­mis­päi­vä­mää­rä 22/05/2018
Päi­vi­tet­ty 03/05/2019

 1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä
  Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry
  Kale­van­tie 7 C, 33100 Tam­pe­re
  p. 0400-844823, simpukka(at)simpukka.info
  Yhdis­tys­re­kis­te­ri­nu­me­ro 149.297
 2. Tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu
  Jär­jes­tö­sih­tee­ri Satu Rautakallio-Hokkanen
 3. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn perus­te
  Jäsen­re­kis­te­rin hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu yhdis­tyk­sen lain­sää­dän­nöl­li­seen vel­voit­tee­seen yllä­pi­tää jäsen­re­kis­te­riä.
  Verk­ko­kau­pan hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu kau­pan­käyn­nin asiakassuhteeseen.
 4. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus
  Jäsen­re­kis­te­rin hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään seu­raa­viin tar­koi­tuk­siin:
  *jäsen­leh­den, jäsen­las­ku­jen ja mui­den jäsen­tie­dot­tei­den pos­tit­ta­mi­seen pos­tit­se ja/tai säh­kö­pos­til­la
  ilmoit­tau­tu­mis­lis­toi­hin
  Verk­ko­kau­pan hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään seu­raa­viin tar­koi­tuk­siin:
  *tilat­tu­jen tuot­tei­den toi­mit­ta­mi­seen
  *mak­sul­lis­ten tapah­tu­mien osal­lis­tu­mi­sen varmistamiseen
 5. Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö
  Jäsen­re­kis­te­ri:
  *Jäse­nen etu- ja suku­ni­mi
  *Ilmoi­tet­tu per­he­jä­se­nen nimi (vapaa­eh­toi­nen tie­to)
  *Katuo­soi­te, pos­ti­nu­me­ro ja paik­ka­kun­ta
  *Puhe­lin­nu­me­ro (vapaa­eh­toi­nen tie­to)
  *Säh­kö­pos­tio­soi­te (vapaa­eh­toi­nen tie­to)
  *Jäse­nyys­la­ji
  *Jäsen­nu­me­ro
  *Jäse­nyy­den alka­mis­päi­vä­mää­rä ja -vuo­si
  Verk­ko­kau­pan asia­kas­re­kis­te­ri:
  *Asiak­kaan etu- ja suku­ni­mi
  *Katuo­soi­te, pos­ti­nu­me­ro ja paik­ka­kun­ta
  *Maa
  *Puhe­lin­nu­me­ro
  *Säh­kö­pos­tio­soi­te
 6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet
  Jäsen­re­kis­te­riin tule­vat tie­dot saa­daan hen­ki­löl­tä itsel­tään ilmoit­tau­tues­sa joko Lii­tyn jäse­nek­si- lomak­keen kaut­ta yhdis­tyk­sen koti­si­vuil­ta tai mak­sa­mal­la jäsen­mak­sun yhdis­tyk­sen verk­ko­kau­pas­sa. Tie­dot vas­taa­not­taa ainoas­taan yhdis­tyk­sen jär­jes­tö­sih­tee­ri.
  Verk­ko­kau­pan asiak­kaan tie­dot saa­daan hen­ki­löl­tä itsel­tään tuot­tei­den tilaus­ta teh­täes­sä. Tilauk­sen ja tie­dot vas­taa­not­taa ainoas­taan yhdis­tyk­sen jär­jes­tö­sih­tee­ri tilauk­sen toi­mit­ta­mis­ta varten.
 7. Hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaa­mi­nen ja tie­to­tur­va
  Digi­taa­li­ses­ti käsi­tel­tä­vät hen­ki­lö­tie­dot on suo­jat­tu ja tal­len­net­tu yhdis­tyk­sen jär­jes­tel­mään, johon on rajat­tu pää­sy vain toi­min­nan­joh­ta­jal­la ja jär­jes­tö­sih­tee­ril­lä, jot­ka tar­vit­se­vat kysei­siä tie­to­ja työ­teh­tä­vien­sä hoi­ta­mi­sek­si. Kysei­sil­lä hen­ki­löil­lä on käy­tös­sään hen­ki­lö­koh­tai­set käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja sala­sa­nat. Hen­ki­lö­tie­dot on suo­jat­tu ulko­puo­li­sel­ta käy­töl­tä ja jäsen­tie­to­jen käyt­töä val­vo­taan. Käy­te­tyt työ­ase­mat ja tal­len­nus­me­diat ovat salattu.
 8. Hen­ki­lö­tie­to­jen sään­nön mukai­set luo­vu­tuk­set
  Jäsen­ten nimi- ja osoi­te­tie­dot lähe­te­tään säh­kö­pos­til­la 4 ker­taa vuo­des­sa pai­no­ta­loon sala­tus­sa Excel-muo­dos­sa jäsen­leh­den pos­ti­tus­ta var­ten. Jäsen­tie­to­ja ei luo­vu­te­ta ulko­puo­li­sil­le mis­sään muus­sa tapauk­ses­sa. Verk­ko­kau­pan asia­kas­tie­to­ja ei luo­vu­te­ta kol­man­sil­le osapuolille.
 9. Tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulko­puo­lel­le
  Yhdis­tys voi käyt­tää hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä myös mui­ta pal­ve­lun­tar­joa­jia, jot­ka sijait­se­vat Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­la. Hen­ki­lö­tie­to­jen siir­to Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le toteu­te­taan aina jol­la­kin alla mai­ni­tul­la, lain­mu­kai­sel­la perus­teel­la:
  Euroo­pan komis­sio on päät­tä­nyt, että kysei­ses­sä vas­taa­not­ta­ja­maas­sa on var­mis­tet­tu riit­tä­vä tie­to­suo­jan taso;
  Yhdis­tys on toteut­ta­nut asian­mu­kai­set suo­ja­toi­met hen­ki­lö­tie­to­jen siir­tä­mi­sek­si käyt­tä­mäl­lä Euroo­pan komis­sion hyväk­sy­miä tie­to­suo­jaa kos­ke­via vakio­lausek­kei­ta. Rekis­te­röi­dyl­lä on täl­löin oikeus saa­da jäl­jen­nös kysei­sis­tä vakio­lausek­keis­ta otta­mal­la yhdis­tyk­seen yhteyt­tä yhtey­de­no­tot-koh­das­sa kuva­tun mukai­ses­ti; tai
  Rekis­te­röi­ty on anta­nut nimen­omai­sen suos­tu­muk­sen­sa hen­ki­lö­tie­to­jen­sa siir­tä­mi­sek­si, tai hen­ki­lö­tie­to­jen siir­tä­mi­sel­le on ole­mas­sa muu lain­mu­kai­nen perus­te.
  Hen­ki­lö­tie­toi­hin ei anne­ta pää­syä enem­pää kuin on vält­tä­mä­tön­tä pal­ve­lui­den toteut­ta­mi­sek­si. Hen­ki­lö­tie­to­jen siir­to Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le perus­tuu aina voi­mas­sao­le­vaan hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä kos­ke­vaan lain­sää­dän­töön ja toteu­te­taan kysei­sen lain­sää­dän­nön mukaisesti.
 10. Tar­kas­tusoi­keus
  Jokai­sel­la jäse­nel­lä on oikeus tar­kis­taa jäsen­re­kis­te­riin tai verk­ko­kau­pan asiak­kaal­la asia­kas­re­kis­te­riin tal­le­te­tut tie­dot itses­tään. Pyyn­tö tulee teh­dä säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen simpukka(at)simpukka.info. Tie­to­pyyn­töön vas­ta­taan vii­meis­tään kuu­kau­den kulues­sa pyyn­nös­tä. Pyyn­nön esit­tä­jän tulee pyy­det­täes­sä pys­tyä vah­vis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä yhdistykselle.
 11. Hen­ki­lö­tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka
  Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään jäsen­re­kis­te­ris­sä niin kau­an kuin rekis­te­röi­ty on yhdis­tyk­sen jäsen.
  Eros­taan ilmoit­ta­nei­den ja edel­li­sen vuo­den jäsen­mak­sun mak­sa­mat­ta jät­tä­nei­den hen­ki­löi­den tie­dot pois­te­taan auto­maat­ti­ses­ti ker­ran vuo­des­sa ellei eroa­va pyy­dä väli­tön­tä tie­to­jen pois­toa. Auto­maat­ti­nen pois­to tapah­tuu vuo­sit­tain vii­meis­tään tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä.
  Verk­ko­kau­pas­ta hen­ki­lö­tie­dot pois­tu­vat kun tilaus pois­te­taan. Tilauk­sien auto­maat­ti­nen pois­to tapah­tuu puo­li vuot­ta tilauk­sen toi­mit­ta­mi­sen jälkeen.
 12. Pro­fi­loin­ti
  Yhdis­tys ei toteu­ta jäsen­ten­sä profilointia.
 13. Rekis­te­röi­dyn oikeu­det
  Rekis­te­röi­dyl­lä jäse­nel­lä on läh­tö­koh­tai­ses­ti oikeus sovel­tu­van tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti mil­loin tahan­sa:
  *saa­da tie­to hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lys­tä;
  *saa­da pää­sy omiin tie­toi­hin­sa ja tar­kas­taa itse­ään kos­ke­vat yhdis­tyk­sen käsit­te­le­mät hen­ki­lö­tie­dot;
  *vaa­tia epä­tar­kan ja vir­heel­li­sen hen­ki­lö­tie­don oikai­sua ja tie­to­jen täy­den­tä­mis­tä;
  *vaa­tia hen­ki­lö­tie­to­jen­sa pois­ta­mis­ta;
  *peruut­taa suos­tu­muk­sen­sa ja vas­tus­taa hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyä sil­tä osin kuin hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu rekis­te­röi­dyn suos­tu­muk­seen;
  *vas­tus­taa hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyä hen­ki­lö­koh­tai­seen eri­tyi­seen tilan­tee­seen­sa liit­ty­väl­lä perus­teel­la sil­tä osin kuin hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­pe­rus­tee­na on yhdis­tyk­sen oikeu­tet­tu etu;
  *saa­da hen­ki­lö­tie­ton­sa kone­luet­ta­vas­sa muo­dos­sa ja siir­tää kysei­set tie­dot toi­sel­le rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le edel­lyt­täen, että rekis­te­röi­ty on itse toi­mit­ta­nut kysei­set hen­ki­lö­tie­dot yhdis­tyk­sel­le, yhdis­tys käsit­te­lee *kysei­siä hen­ki­lö­tie­to­ja rekis­te­röi­dyn suos­tu­muk­sen perus­teel­la ja käsit­te­ly suo­ri­te­taan auto­maat­ti­ses­ti;
  *vaa­tia hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyn rajoit­ta­mis­ta;
  *teh­dä vali­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le (Artikla 77: jokai­sel­la rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus teh­dä kan­te­lu val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le, eri­tyi­ses­ti sii­nä jäsen­val­tios­sa, jos­sa hänen vaki­nai­nen asuin­paik­kan­sa tai työ­paik­kan­sa on tai jos­sa väi­tet­ty tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen rik­ko­mi­nen on tapahtunut).
 14. Oikeus valit­taa val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le
  Jokai­sel­la rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus teh­dä vali­tus asian­omai­sel­le val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le taik­ka sen Euroo­pan unio­nin jäsen­val­tion val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le, jos­sa rekis­te­röi­dyn asuin­paik­ka tai työ­paik­ka sijait­see, mikä­li rekis­te­röi­ty kat­soo, että hänen hen­ki­lö­tie­to­jaan ei ole käsi­tel­ty sovel­tu­van tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti.
  Rekis­te­röi­dyn tulee esit­tää edel­lä mai­ni­tun oikeu­den toteut­ta­mis­ta kos­ke­va pyyn­tö tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen yhtey­de­no­tot-koh­dan mukai­ses­ti. Yhdis­tys voi pyy­tää rekis­te­röi­tyä tar­ken­ta­maan pyyn­töään kir­jal­li­ses­ti ja var­men­ta­maan rekis­te­röi­dyn hen­ki­löl­li­syy­den ennen pyyn­nön käsit­te­le­mis­tä. Yhdis­tys voi kiel­täy­tyä pyyn­nön toteut­ta­mi­ses­ta sovel­let­ta­vas­sa lais­sa sää­de­tyl­lä perusteella.
 15. Yhtey­de­no­tot
  Rekis­te­röi­dyn oikeuk­sien käyt­tä­mis­tä kos­ke­vat pyyn­nöt, kysy­myk­set täs­tä tie­to­suo­ja­se­los­tees­ta ja muut yhtey­de­no­tot tulee teh­dä säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen simpukka(at)simpukka.info tai pos­til­la osoit­tee­seen Kale­van­tie 7 C, 33100 Tam­pe­re. Pyyn­töön vas­ta­taan vii­meis­tään kuu­kau­den kulues­sa pyyn­nös­tä. Pyyn­nön esit­tä­jän tulee pyy­det­täes­sä pys­tyä vah­vis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä yhdistykselle.
 16. Muut hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät oikeu­det
  Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus kiel­tää rekis­te­rin­pi­tä­jää käsit­te­le­mäs­tä hän­tä itse­ään kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia sekä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ta varten.
 17. Muu­tok­set tähän tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen
  Tätä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta voi­daan päi­vit­tää aika ajoin esi­mer­kik­si lain­sää­dän­nön muuttuessa.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä