Helminauhan verkkoluennot

Helminauha-hankkeen verkkoluentojen luentotallenteet

Luentotallenne: Lahjasolutaustaisten kokemuksia 

 

Luen­nol­la Yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri Anni Sep­po­nen ker­too vuon­na 2021 jul­kais­tus­ta Pro gra­du -tut­kiel­mas­taan, mis­sä hän on tar­kas­tel­lut lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­den kokemuksia. 

Tut­kiel­maan on haas­ta­tel­tu nel­jää lah­ja­siit­tiöil­lä alkun­sa saa­nut­ta hen­ki­löä. Kukaan heis­tä ei ollut saa­nut tie­toa taus­tas­taan var­hais­lap­suu­des­sa. Tie­to lah­ja­so­lu­taus­tas­ta ja sii­tä, että he eivät jaa samaa gee­ni­pe­ri­mää isän­sä kans­sa, oli tul­lut haas­ta­tel­luil­le yllätyksenä. 

Sep­po­sen tut­kiel­man ana­lyy­sis­sä on yksi­löl­lis­ten koke­mus­ten poh­jal­ta eri­tel­ty kol­me pää­tee­maa: 1) uusi tie­to, 2) tie­don puu­te sekä 3) salai­lu ja kertominen. 

“Uusi tie­to omas­ta alku­pe­räs­tä aiheut­taa moni­nai­sia tun­tei­ta, selit­tää men­nei­syyt­tä uudel­la taval­la ja muut­taa hei­dän elä­mi­ään. Uusi tie­to herät­tää myös ymmär­ryk­sen tie­don puutteesta.”

Luennon tallenne Simpukan Youtube-kanavalla: Lahjasolutaustaisten kokemuksia.

Luentotallenne: Kysy psykologilta

 

Luen­nol­la psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Ter­hi Vih­ko vas­taa lah­ja­so­lu­tee­mai­siin kysymyksiin. 

Luen­to on suun­nat­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le sekä lah­ja­so­lual­kui­sil­le henkilöille.

Ter­hi Vih­kol­la on pit­kä työ­ko­ke­mus lah­ja­so­lu­neu­von­nas­ta ja lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­ses­tä. Verk­ko­luen­nol­la saat lisäk­si tie­toa Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­nas­ta ja tar­jol­la ole­vas­ta vertaistuesta.

Luennon tallenne Simpukan Youtube-kanavalla: Kysy psykologilta

Luentotallenne: Itsellisesti vanhemmaksi - aineksia itsellisen vanhemmuuden pohdintaan

Luen­non asian­tun­ti­ja­na on psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Ter­hi Vih­ko, jol­la on vah­va asian­tun­te­mus lah­ja­so­lu­neu­von­nas­ta ja lap­si­per­heel­lis­ty­mi­ses­tä lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la. Verk­ko­luen­to tar­jo­aa myös tie­toa Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­nas­ta ja itsel­li­sil­le suun­na­tus­ta vertaistuesta.

Luen­to tar­jo­aa tie­toa itsel­lis­tä van­hem­muut­ta poh­ti­vil­le ja itsel­li­ses­ti lah­ja­so­lu­hoi­doil­la lapsiperheellistyneille.

Verk­ko­luen­to pidet­tiin kesä­kuus­sa 2022. Tal­len­ne on teks­ti­tet­ty suomeksi.

Luennon tallenne Simpukan Youtube-kanavalla. Itsellisesti vanhemmaksi - aineksia itsellisen vanhemmuuden pohdintaan
Tummahiuksinen nainen, Helminauha-hankkeen logo alareunassa. Teksti: Itsellisesti vanhemmaksi - aineksia itsellisen vanhemmuuden pohdintaan. Luentotallenne kesäkuulta 2022. Terhi Vihko psykologi ja psykoterapeutti.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä