Materiaalit

Uusimmat tutkimukset

Natu­ral­ly acqui­red mic­roc­hi­me­rism
Lah­ja­mu­na­so­lu­lap­si saa äidin dna:ta, ja myös toi­sin päin.

Fami­lies Crea­ted by Egg Dona­tion: Parent–Child Rela­tions­hip Qua­li­ty in Infancy

Tii­vis­te­tys­ti:
Tut­ki­muk­ses­sa oli 85 lah­ja­mu­na­so­luil­la alkun­sa saa­nut­ta las­ta ja 65 omil­la soluil­la alkun­sa saa­nut­ta las­ta. Myös omil­la soluil­la saa­dut lap­set oli aikaan­saa­tu IVF:lla, tämä sik­si, että muu­toin tulok­siin toden­nä­köi­ses­ti vai­kut­tai­si ras­kau­den alkuun­saa­mis­ta­pa­kin, jol­loin ei oli­si mie­le­käs­tä ver­ra­ta lah­ja­so­lu­lap­sia ei-lah­ja­so­lu­lap­siin.

Tut­ki­mus koos­tui videoi­duis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tees­ta, joka pis­tey­tet­tiin jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti sekä haas­tat­te­lus­ta.

Tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­se­vät erot lah­ja­so­lu­las­ten ja ei-lah­ja­so­lu­las­ten välil­lä oli­vat:

Haas­tat­te­lun perus­teel­la: Lah­ja­so­lu­las­ten äidit oli­vat vähem­män luot­ta­vai­sia omaan van­hem­muu­teen­sa kuin ei-lah­ja­so­lu­las­ten äidit. Vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teen perus­teel­la: Lah­ja­so­lu­las­ten äidit oli­vat vähem­män sen­si­tii­vi­siä ja vähem­män stru­ku­toi­tu­nei­ta kuin ei-lah­ja­so­lu­las­ten äidit leik­kies­sään vau­van kans­sa. Lah­ja­so­lu­lap­set osal­lis­tui­vat vähem­män leik­kiin äitin­sä kans­sa ja oli­vat vähem­män mukau­tu­via kuin ei-lah­ja­so­lu­lap­set.

Tut­ki­muk­ses­sa spe­ku­loi­tiin, että äidin mah­dol­li­set huolet/epävarmuudet joh­tu­vat sii­tä, että lap­si ei ole geneet­ti­ses­ti sukua itsel­le. Kausa­li­tee­tin osoit­ta­mi­nen tämän tyyp­pi­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta, joten sik­si tämä on vain spe­ku­laa­tio.

Tii­vis­tel­män on kir­joit­ta­nut Hel­mi­nau­ha-ver­kos­ton jäsen.

Kirjavinkkejä lapselle kertomiseen

  • Mei­dän pihan per­he­sop­pa (Kata­ja­vuo­ri, R. Toi­vo­nen, R. & Toko­la, M. 2015.)

  • Ikio­ma per­hee­ni. (Mart­ti­nen T. & Sal­mi­nen A. 2014). Kir­jas­sa ker­ro­taan luon­te­vas­ti ja läm­pi­mäs­ti eri­lai­sis­ta per­he­muo­dois­ta.

  • Mis­tä on pie­net vau­vat teh­ty? (Janouch, K & Lind­man, M. 2004.) Erin­omai­nen teos käsi­tel­lä lap­sen kans­sa sitä, mis­tä vau­vat tule­vat.

  • Vau­va­pul­laa (Pyy­ry, N. 2010) Per­hei­tä on eri­lai­sia ja lap­sia tulee nii­hin monel­la taval­la. Sil­ti kaik­ki vau­vat ovat saa­neet alkun­sa samal­la lail­la kah­des­ta pie­nen pie­nes­tä vau­va­so­lus­ta.

  • Emma ja eri­lai­nen per­he (Harai­nen, P. & Lum­me, L. 2008) Ker­too eri­lai­sis­ta per­heis­tä ja per­he­muo­dois­ta.

  • Pupu­jut­tu ja mui­ta vau­va­sa­tu­ja (Hovat­ta, O. 1993.) Kuvaa sadun kei­noin eri­lai­sia tapo­ja saa­da lap­sia, myös lah­joi­te­tuil­la soluil­la. Ladat­ta­vis­sa täs­tä 

  • Englan­nin­kie­lis­tä kir­jal­li­suut­ta löy­dät tääl­tä: DCN verk­ko­kaup­pa

  • Sim­pu­kan opas­vih­ko­set löy­dät tääl­tä.

Simpukka-lehdessä julkaistuja artikkeleita: