Oppaat ja esitteet

OPPAAT

  • Lataa täs­tä oppaat ja esit­teet ilmaiseksi.
  • Ihan Hel­mi per­he ja Sim­pu­kois­ta hel­mi­nau­haa -oppai­den pai­net­tu­ja ver­sioi­ta voit ostaa Sim­pu­kan verk­ko­kau­pas­ta, hin­ta 5e/kpl.
  • Verk­ko­kau­pas­ta löy­dät myös kaik­ki muut Sim­pu­kan oppaat. 

Ihan Helmi perhe: opas lahjasolutaustasta lapselle puhumiseen

Ihan Hel­mi per­he -oppaat on tar­koi­tet­tu lah­ja­so­luil­la yhden tai useam­man lap­sen saa­neil­le per­heil­le, mut­ta myös lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la ras­kaa­na ole­vat voi­vat val­mis­tau­tua tämän oppaan avul­la lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumiseen.

Opas­ta voi hyö­dyn­tää poh­ties­saan omaa tapaan­sa puhua lap­sel­le hänen lah­ja­so­lu­taus­taan, ja oppaas­ta löy­ty­vää tari­naa voi lukea yhdes­sä lap­sen kans­sa. Tari­naa voi täy­den­tää oman per­heen syn­ty­ta­ri­naan sopi­vil­la lisäyk­sil­lä, teks­teil­lä ja kuvilla.

Simpukoista Helminauhaa: opas lahjasoluilla lasta toivoville

Sim­pu­kois­ta Hel­mi­nau­haa -opas ker­too, mil­lai­sis­sa tilan­teis­sa lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen käyt­tö tulee har­kit­ta­vak­si ja esit­te­lee lah­ja­su­kuso­lu­hoi­to­ja kos­ke­vaa lain­sää­dän­töä. Samal­la opas toi­mii tuke­na lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen ja mah­dol­li­seen geneet­ti­seen kat­kok­seen liit­ty­vien tun­tei­den käsit­te­lys­sä. Opas antaa vink­ke­jä lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen sekä tar­jo­aa aihee­seen lap­sen näkökulman.

Från muss­lor till pärl­band - En hand­bok för dem som över­vä­ger behand­ling med done­ra­de könscel­ler eller som den vägen redan har fått barn

ESITTEET

  • Tätä mate­ri­aa­lia voit tulos­taa itsel­le­si ja ammat­ti­lai­set voi­vat tulos­taa näi­tä asia­kas­työ­hön. Mate­ri­aa­le­ja saa myös lähet­tää eteen­päin säh­kö­pos­tin liitteenä.
  • Voit tila­ta pai­net­tu­ja esit­tei­tä lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­jal­le: laura@simpukka.info.
Helminauha-hankkeen esite
Hel­mi­nau­ha-hank­keen esi­te lah­ja­so­luil­la las­ta toivoville
Kuvassa on esite meidän perhe-vinkkejä oman perheen tarinan kuvaamiseen.
Vink­ke­jä oman per­heen tari­nan kuvaamiseen.
Kuvassa on tahaton lapsettomuus neuvolassa -esite
Taha­ton lap­set­to­muus neu­vo­las­sa -esite
Kuvassa on lahajasoluperhe-neuvolassa esite.
Lah­ja­so­lu­per­he neu­vo­las­sa ja lah­ja­so­luil­la van­hem­mak­si -esi­te (kak­si­puo­li­nen)

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä