Materiaalit

Tulostettavat materiaalit:

Tätä materiaalia voit tulostaa itsellesi ja ammattilaiset voivat tulostaa näitä asiakastyöhön. Materiaaleja saa myös lähettää eteenpäin sähköpostin liitteenä.

Mat­kal­la van­hem­muu­teen - Hel­mi­nau­ha -esi­te
Lah­ja­so­lu­per­he neu­vo­las­sa ja lah­ja­so­luil­la van­hem­mak­si-esi­te (kak­si­puo­li­nen)
Taha­ton lap­set­to­muus neu­vo­las­sa -esi­te

Vink­ke­jä oman per­heen tari­nan kuvaa­mi­seen.

 

 

Lahjasoluaihe mediassa

 

Lah­ja­su­kuso­lut mah­dol­lis­ta­vat monel­le van­hem­muu­den, mut­ta asia on tois­tai­sek­si tabu. Aamuset, kau­pun­ki­me­dia, 2.6.2020.

Tun­te­ma­ton nai­nen mul­lis­ti elä­män - Annas­ta tuli­kin äiti: ”Ehkä jos­kus saam­me kiit­tää hän­tä”. Ilta­leh­ti, ter­veys, 8.5.2020.

Hedel­möi­tys­hoi­dot kes­key­te­tään var­muu­den vuok­si koro­na­vi­ruk­sen takia – var­maa tie­toa viruk­sen vai­ku­tuk­ses­ta siki­öön ei vie­lä ole. YLE verk­ko­jul­kai­su .

Sadat ulko­maa­lai­set halua­vat hedel­möi­tys­hoi­toi­hin Suo­mes­sa – yksi syy kiin­nos­tuk­seen suo­ma­lais­ten ulko­nä­kö. YLE verk­ko­jul­kai­su, 7.3.2020.

Yli­opis­to­sai­raa­lat tar­joa­vat taas hedel­möi­tys­hoi­to­ja lah­ja­so­luil­la – nais­pa­rit ja itsel­li­set nai­set uusi poti­las­ryh­mä: “Sper­man­luo­vut­ta­jia tar­vi­taan lisää”. YLE verk­ko­jul­kai­su, .

Mari kuu­li 24-vuo­ti­aa­na, että hänen bio­lo­gi­nen isän­sä onkin tun­te­ma­ton sper­man­luo­vut­ta­ja – “Kukaan ei tie­dä, miten nämä lap­set asian koke­vat”. YLE verk­ko­jul­kai­su, .

Lää­kä­ri sanoi, ettei Johan­na saa las­ta edes hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la – Nyt hänel­lä on pie­ni poi­ka ja pian mah­dol­li­suus tar­jou­tuu yhä useam­mil­le.  Hel­sin­gin Sano­mat, 5.12.2019, artik­ke­li on vain tilaa­jil­le.

Ystä­vä lah­joit­ti tam­pe­re­lai­sel­le San­nal­le muna­so­lu­jaan ja sii­tä alkoi eri­tyi­nen tari­na – täs­tä on kyse lah­ja­so­lu­hoi­dos­sa, jos­sa Tam­pe­re on etu­jou­kois­sa. Aamu­leh­ti, 16.11.2019, artik­ke­li on vain tilaa­jil­le.

Min­na Mink­ki­nen on luo­vut­ta­nut aina­kin 40 muna­so­lua, mut­ta hän ei halua tul­la ras­kaak­si: “En ajat­te­le, että minul­la on lap­sia maa­il­mal­la”. YLE verk­ko­jul­kai­su,

Mil­tä tun­tuu saa­da tai antaa sukuso­lu? - Kak­si tari­naa lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta. Yle Radio Suo­mi, 26.10.2019.

HUS ja Tays aloit­ta­vat hedel­möi­tys­hoi­dot lah­joi­te­tuil­la muna­so­luil­la ja siit­tiöil­lä – lah­ja­so­lu­ja voi­vat nyt saa­da myös nais­pa­rit ja itsel­li­set nai­set. YLE verk­ko­jul­kai­su, .

 

 

Kirjallisuutta

 

Allan, S. 2017. Donor Concep­tion and the Search for Infor­ma­tion From Sec­recy and Ano­ny­mi­ty to Open­ness, 1st Edi­tion. Rout­led­ge. Tutus­tu kir­jaan täs­tä.

Daniels, K. 2004. Buil­ding a fami­ly with the assis­tance of donor inse­mi­na­tion. Dun­mo­re Press. Saa­ta­vil­la Sim­pu­kan verk­ko­kau­pas­ta

Fine, K. (2015) 2018. Donor concep­tion for life: Psyc­hoa­na­ly­tic Reflec­tions on New Ways of Concei­ving the Fami­ly. Rout­led­ge

Kos­ki­mies, A. 2004. Hedel­mäl­li­nen rak­kaus –toi­vee­na lap­si. Hämeen­lin­na: Tam­mi.

Kra­mer, W. & Cahn, N. 2013. Fin­ding Our Fami­lies. A First of Its Kind Book for Donor-concei­ved people and their fami­lies. Ave­ry. Saa­ta­vil­la Sim­pu­kan verk­ko­kau­pas­ta

Rup­now, J. M. 2018. Three Makes Baby. How to parent your donor-concei­ved child.

Tulp­pa­la, M. Sim­pu­kois­ta hel­mi­nau­haa… Opas luo­vu­te­tuil­la sukuso­luil­la hoi­to­ja har­kit­se­vil­le ja lap­sen jo saa­neil­le. Tam­pe­re: Sim­puk­ka Ry. Ladat­ta­vis­sa tääl­tä

Sim­pu­kan opas­vih­ko­set löy­dät tääl­tä.

 

 

Kirjavinkkejä lapselle puhumiseen

 

Kata­ja­vuo­ri, R. Toi­vo­nen, R. & Toko­la, M. 2015. Mei­dän pihan per­he­sop­pa

Mart­ti­nen T. & Sal­mi­nen A. 2014. Ikio­ma per­hee­ni. Kir­jas­sa ker­ro­taan luon­te­vas­ti ja läm­pi­mäs­ti eri­lai­sis­ta per­he­muo­dois­ta.

Janouch, K & Lind­man, M. 2004. Mis­tä on pie­net vau­vat teh­ty?  Erin­omai­nen teos käsi­tel­lä lap­sen kans­sa sitä, mis­tä vau­vat tule­vat.

Pyy­ry, N. 2010. Vau­va­pul­laa. Per­hei­tä on eri­lai­sia ja lap­sia tulee nii­hin monel­la taval­la. Sil­ti kaik­ki vau­vat ovat saa­neet alkun­sa samal­la lail­la kah­des­ta pie­nen pie­nes­tä vau­va­so­lus­ta.

Harai­nen, P. & Lum­me, L. 2008. Emma ja eri­lai­nen per­he. Kir­ja ker­too eri­lai­sis­ta per­heis­tä ja per­he­muo­dois­ta.

Hovat­ta, O. 1993. Pupu­jut­tu ja mui­ta vau­va­sa­tu­ja  Kuvaa sadun kei­noin eri­lai­sia tapo­ja saa­da lap­sia, myös lah­joi­te­tuil­la soluil­la.

Englan­nin­kie­lis­tä kir­jal­li­suut­ta löy­dät tääl­tä: DCN verk­ko­kaup­pa

 

 

Tutkimuksia

Allan S, 2012. Donor concep­tion, sec­recy and the search for infor­ma­tion.

Bee­son, D. R, Jen­nings, W. & Kra­mer, W. 2011.  Offspring searc­hing for their sperm donors: how fami­ly type sha­pes the process.

Bla­ke, L. Casey, P, Rea­dings, V., Jad­va V. & Golom­bok, S. 2010. Dad­dy ran out of tad­po­les’: how parents tell their children that they are donor concei­ved, and what their 7-year-olds unders­tand.

Canzi, E., Accor­di­ni, M. & Facc­hin, F.  2019. ‘Is blood thic­ker than water?’ Donor concei­ved offspring’s sub­jec­ti­ve expe­riences of the donor: a sys­te­ma­tic nar­ra­ti­ve review.

Free­man. T. 2016. Game­te dona­tion, infor­ma­tion sha­ring and the best inte­rests of the child: an over­view of the psyc­ho­social evi­dence.

Gam­mill, H. S. & Nel­son, J. L. 2010. Natu­ral­ly acqui­red mic­roc­hi­me­rism. Lah­ja­mu­na­so­lu­lap­si saa äidin dna:ta, ja myös toi­sin päin.

Imrie, S., Jad­va, V., Fis­hel S. & Golom­bok, S. 2018. Fami­lies Crea­ted by Egg Dona­tion: Parent–Child Rela­tions­hip Qua­li­ty in Infancy

Tii­vis­tel­män on kir­joit­ta­nut Hel­mi­nau­ha-ver­kos­ton jäsen.
Tut­ki­muk­ses­sa oli 85 lah­ja­mu­na­so­luil­la alkun­sa saa­nut­ta las­ta ja 65 omil­la soluil­la alkun­sa saa­nut­ta las­ta. Myös omil­la soluil­la saa­dut lap­set oli aikaan­saa­tu IVF:lla, tämä sik­si, että muu­toin tulok­siin toden­nä­köi­ses­ti vai­kut­tai­si ras­kau­den alkuun­saa­mis­ta­pa­kin, jol­loin ei oli­si mie­le­käs­tä ver­ra­ta lah­ja­so­lu­lap­sia ei-lah­ja­so­lu­lap­siin. Tut­ki­mus koos­tui videoi­duis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tees­ta, joka pis­tey­tet­tiin jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti sekä haas­tat­te­lus­ta.

Tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­se­vät erot lah­ja­so­lu­las­ten ja ei-lah­ja­so­lu­las­ten välil­lä oli­vat:

Haas­tat­te­lun perus­teel­la: Lah­ja­so­lu­las­ten äidit oli­vat vähem­män luot­ta­vai­sia omaan van­hem­muu­teen­sa kuin ei-lah­ja­so­lu­las­ten äidit. Vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teen perus­teel­la: Lah­ja­so­lu­las­ten äidit oli­vat vähem­män sen­si­tii­vi­siä ja vähem­män stru­ku­toi­tu­nei­ta kuin ei-lah­ja­so­lu­las­ten äidit leik­kies­sään vau­van kans­sa. Lah­ja­so­lu­lap­set osal­lis­tui­vat vähem­män leik­kiin äitin­sä kans­sa ja oli­vat vähem­män mukau­tu­via kuin ei-lah­ja­so­lu­lap­set.

Tut­ki­muk­ses­sa spe­ku­loi­tiin, että äidin mah­dol­li­set huolet/epävarmuudet joh­tu­vat sii­tä, että lap­si ei ole geneet­ti­ses­ti sukua itsel­le. Kausa­li­tee­tin osoit­ta­mi­nen tämän tyyp­pi­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta, joten sik­si tämä on vain spe­ku­laa­tio.

Inde­keu, A. & Kris­tien, H. 2017. Part of my sto­ry. The mea­ning and expe­riences of genes and gene­tics for sperm donor-concei­ved offspring.

Isaks­son, S. , Syds­jö, G., Skoog, A. & Lam­pic, C. 2019. Mana­ging absence and pre­sence of child–parent resemblance: a chal­len­ge for hete­ro­sexual couples fol­lowing sperm dona­tion.

Isaks­son, S., Skoog-Svan­berg, A., Syds­jö, G., Linell, L. & Lam­pic, C. 2016. It takes two to tan­go: infor­ma­tion-sha­ring with offspring among hete­ro­sexual parents fol­lowing iden­ti­ty-relea­se sperm dona­tion.

Jad­va, V. Free­man, T. Kra­mer, W. & Golom­bok, S. 2010. Expe­riences of offspring searc­hing for and con­tac­ting their donor siblings and donor.

Karp­pi­nen, E. 2020. Ras­kaus- ja lap­si­vuo­dea­jan pelot hedel­möi­tys­hoi­dol­la alka­nees­sa ras­kau­des­sa.

Leh­to, S. 2020. Pit­kä mat­ka äidik­si – nar­ra­tii­vi­nen tut­ki­mus äitiy­den raken­tu­mi­ses­ta tahat­to­man lap­set­to­muu­den ja hedel­möi­tys­hoi­to­jen jäl­keen.

Nord­qvist, P. 2017. Gene­tic thin­king and eve­ry­day living: On fami­ly prac­tices and fami­ly ima­gi­na­ries.

Rave­lin­gien, A., Provoost,V.  & Pen­nings, G. 2013. Donor-concei­ved children loo­king for their sperm donor: What do they want to know?

Rodi­no, I., Bur­ton P., San­ders, K. 2011. Donor infor­ma­tion con­si­de­red impor­tant to donors, reci­pients and offspring: an Austra­lian pers­pec­ti­ve.

Scheib, J., Ruby, A. & Benward, J. 2017. Who requests their sperm donor’s iden­ti­ty? The first ten years of infor­ma­tion relea­ses to adults with open-iden­ti­ty donors.

Säle­vaa­ra, M. 2019. Tran­si­tion to parent­hood after fer­ti­li­ty treat­ment with oocy­te and sperm dona­tion. Väi­tös­kir­ja. Nais­ten tau­dit ja syn­ny­tyk­set, Hel­sin­gin yli­opis­to.

Säle­vaa­ra, M., Suik­ka­ri, A-M., Söder­ström-Ant­ti­la, V. 2013. Atti­tu­des and disclo­su­re deci­sions of Fin­nish parents with children concei­ved using donor sperm.

Tam­mi, R. 2020. Yhteis­kun­ta­tie­tei­den tie­de­kun­ta, Pro gra­du -tut­kiel­ma, Tou­ko­kuu 2020, Tam­pe­reen Yli­opis­to.

Ihmi­sen alku­ja, bio­si­sa­ruk­sia ja huk­kaan hei­tet­tä­viä tava­roi­ta: Muna­so­lun toi­mi­juu­den ole­mus yksi­tyis­ten hedel­möi­tys­hoi­tokli­ni­koi­den inter­net-sivuil­la ja muna­so­lu­luo­vut­ta­jien haas­tat­te­luis­sa. 

Wyver­kens, E., Pro­voost, V., Rave­lin­gien, A., Pen­nings, G., De Sut­ter, P. & Buys­se, A. 2017. The Mea­ning of the Sperm Donor for Hete­ro­sexualCouples: Con­fir­ming the Posi­tion of the Fat­her

Itselliseen vanhemmuuteen liittyviä opinnäytetöitä & graduja

 

Hon­ka­nie­mi, P. & Nyman , S. 2019. Ker­to­muk­sia itsel­li­ses­tä äitiy­des­tä.  Kas­va­tus­tie­teen pro gra­du- tut­kiel­ma. Kas­va­tus­tie­teen lai­tos, Jyväs­ky­län yli­opis­to.

Nipu­la, S. 2012.  Itsel­li­set nai­set hedel­möi­tys­hoi­to­jen ken­täl­lä. Sosio­lo­gia Pro gra­du -tut­kiel­ma, Hel­sin­gin yli­opis­to.

Tapio, O. & Aro­la, N. 2014.  “LAPSENI ON ENNEN MUUTA MINUN LAPSENI, RAKAS JA TÄRKEÄ EIKÄ ISÄTÖN” : näkö­kul­mia isät­tö­myy­teen itsel­lis­ten äitien per­heis­sä. Dia­ko­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu.

Ter­vo­nen, M. 2019. Itsel­lis­ten nais­ten koke­muk­sia van­hem­muu­des­ta ja tues­ta. Hoi­to­tie­de Pro gra­du -tut­kiel­ma, Turun yli­opis­to.

 

Sateenkaariperheisiin liittyviä opinnäytetöitä, graduja, artikkeleita ja tutkimuksia

 

Hai­ka­rai­nen, M. & Jor­mak­ka, J. 2019. Nais­pa­ri syn­nyt­tä­mäs­sä. Nais­pa­rien koke­muk­sia syn­ny­tyk­ses­tä ja käti­lön koh­taa­mi­ses­ta. Opin­näy­te­työ. Hoi­to­työn kou­lu­tus­oh­jel­ma, käti­lö­kou­lu­tus. Tam­pe­reen ammat­ti­kor­kea­kou­lu.
 
 
Opin­näy­te­työ. Hoi­to­työn kou­lu­tus­oh­jel­ma. Sai­maan ammat­ti­kor­kea­kou­lu.
 
Koi­vu­nen, E. 2008. Nais­pa­rien arjen stra­te­giat – Sateen­kaa­ri­per­hei­den kult­tuu­ri­nen ja sosi­aa­li­nen paik­ka. Pro gra­du- tut­kiel­ma. Jyväs­ky­län yli­opis­to.
 
 
Raes, I., Van Parys, H., Pro­voost, V., Buys­se, A., De Sut­ter, P. & Pen­nings, G. 2015.  Two mot­hers and a donor: explo­ra­tion of children’s fami­ly concepts in les­bian house­holds. Kuu­den (9 -10-vuo­ti­aan) lap­sen syvä­haas­tat­te­lu, jol­la kak­si äitiä, ja joil­la kai­kil­la ano­nyy­mi lah­joit­ta­ja.
 

Taka­la, J. 2017. Sosi­aa­li­sen van­hem­man koke­muk­sia van­hem­muu­des­ta sateen­kaa­ri­per­hees­sä. Opin­näy­te­työ. Sosi­aa­lia­lan kou­lu­tus­oh­jel­ma. Lau­rea-ammat­ti­kor­kea­kou­lu.

Vuo­ko­la, A. 2013. Kak­si äitiä. Opin­näy­te­työ. Media­kult­tuu­rin kou­lu­tus­oh­jel­ma. Yrkes­högs­ko­lan Novia. Opin­näy­te­työ käsit­te­lee suo­ma­lai­sia sateen­kaa­ri­per­hei­tä, jois­sa on kak­si äitiä, per­he-muo­to­ku­vien avul­la. Jokai­sen kuvan rin­nal­la on teks­ti­muo­dos­sa per­hei­den äitien aja­tuk­sia.

 

Mies ja tahaton lapsettomuus -teemaisia opinnäytetöitä, graduja, artikkeleita ja tutkimuksia

Bun­da, E., Pent­ti­nen, N. & Ris­sa­nen A. 2014. Mies­ten koke­muk­sia lap­set­to­muu­des­ta. Jyväs­ky­län ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Hoi­to­työn kou­lu­tus­oh­jel­ma.
 
Kau­ko­ran­ta, S. & Suik­ka­ri, A-M. 2012. Mie­hes­tä joh­tu­va taha­ton lap­set­to­muus. Suo­men Lää­kä­ri­leh­ti 26-31/2012 vsk 67.
 
Patel, A., Shar­ma P.S.V.N. & Kumar, P. 2018. Psyc­ho­social Aspects of The­ra­peu­tic Donor Inse­mi­na­tion.
 

Wyver­kens Elia, Pro­voost Veer­le,  Rave­lin­gien An, Pen­nings Gui­do, De sSut­ter Pet­ra, Buys­se Ann. 2015. The Mea­ning of the Sperm Donor for Hete­ro­sexualCouples: Con­fir­ming the Posi­tion of the Fat­her. Fami­ly process 1-14 2015.

 

 

 

Podcasteja

 

Dealing with donor conception

The Ano­ny­mous Us- pro­jek­tin perus­ta­jan Ala­na New­ma­nin oma podcast, jos­sa hän käy läpi omaa tari­naan­sa lah­ja­so­lu­taus­tai­se­na. Podcas­tis­sa hän lukee hänel­le lähe­tet­ty­jä tari­noi­ta sekä haas­tat­te­lee mui­ta lah­ja­so­lu­taus­tai­sia aikui­sia. Podcast on englan­nin­kie­li­nen. 

Half of me- podcast

Ally nimi­sen nai­sen oma podcast, jos­sa hän käy läpi omaa tari­naan­sa haas­ta­tel­ta­vien kans­sa. Ally sai aikui­se­na tie­tää ole­van­sa lah­ja­so­lual­kui­nen (siit­tiöt) ja tämä näkyy hänen podcas­teis­saan. Haas­ta­tel­ta­vi­na mm. DNA-tes­tien kaut­ta löy­ty­nei­tä puo­li­si­sa­ruk­sia. Ally aloit­ti podcas­tin teke­mi­sen vain muu­ta­man vii­kon pääs­tä sii­tä, kun oli jou­lu­lah­jak­si saa­dun DNA-tes­tin kaut­ta tie­tää, että hän oli saa­nut alkun­sa lah­ja­siit­tiöi­den avul­la. Podcast on englan­nin­kie­li­nen. 

Three Makes Baby - podcast

Lah­ja­so­lu­neu­von­taa teke­vän Jana M. Rup­nowin toi­mit­ta­ma podcast, jon­ka jak­sois­sa käsi­tel­lään lah­ja­so­lu­tee­maa mones­ta näkö­kul­mas­ta. Jak­sois­sa haas­ta­tel­laan mm. lah­ja­so­lu­taus­tai­sia nuo­ria aikui­sia Jere­myä ja Allya. Jana M. Rup­now  on yhdys­val­ta­lai­nen ja hän on kir­joit­ta­nut myös kir­jan nimel­tä Three Makes Baby. Podcast on englan­nin­kie­li­nen. 

The Fertility Podcast

Hedel­mäl­li­syy­teen ja lap­set­to­muu­teen eri­kois­tu­nut podcast-alus­ta. Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja käsit­te­le­vät podcas­tit löy­ty­vät tääl­tä. Podcast on englan­nin­kie­li­nen.