Lahjasoluhoidot

Miten lahjasoluhoidot etenevät?

Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja toteu­te­taan yksi­tyi­sil­lä kli­ni­koil­la sekä jul­ki­sel­la sek­to­ril­la vii­des­sä hedel­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­vas­sa yli­opis­to­sai­raa­las­sa: HUS, TYKS, TAYS, KYS ja OYS.

Jul­ki­sel­la sek­to­ril­la toteu­tet­ta­viin hoi­toi­hin tar­vi­taan aina lähe­te, jon­ka voi saa­da ter­veys­kes­kus­lää­kä­ril­tä, yksi­tyi­sel­tä lää­kä­ril­tä tai mah­dol­li­ses­ti työ­ter­vey­des­tä. Jul­ki­sel­la sek­to­ril­la hoi­to­pro­ses­si alkaa ensi­käyn­nil­lä. Jul­ki­sen sek­to­rin hoi­to­kri­tee­rit ja hoi­to­mää­rä eroa­vat jon­kin ver­ran yksi­tyi­sel­lä toteu­tet­ta­vis­ta hoidoista. 

Lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin kuu­luu aina:

  • lää­kä­rin ja hoi­ta­jan tapaamisia

  • hoi­don yksi­löl­lis­tä suunnittelua

  • labo­ra­to­rio­ko­kei­ta

  • lah­ja­so­lu­neu­von­ta

Lahjasoluhoitojen linjaukset julkisen sektorin Yliopistosairaaloissa

Päi­vi­te­tyt tie­dot lah­ja­so­lu­hoi­to­jen lin­jauk­sis­ta jul­ki­sel­la sek­to­ril­la koo­taan Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuil­le tähän artik­ke­liin: Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen lin­jauk­set jul­ki­sel­la sektorilla.

Kun ensi­käyn­nis­tä alka­nut hoi­to­pro­ses­si jul­ki­sel­la sek­to­ril­la on käyn­nis­ty­nyt, ei samaan aikaan voi toteut­taa lah­ja­so­lu­hoi­to­ja yksi­tyi­sel­lä klinikalla.

Aiem­mat lap­set, mää­rät: lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin läh­te­väl­lä hen­ki­löl­lä tai paris­kun­nal­la saa olla yksi lap­si ennestään.

Ikä: hen­ki­lön tulee olla alle 40-vuo­tias, kun hoi­to­pää­tös teh­dään. Kun on saa­nut hoi­to­pää­tök­sen, hoi­to voi­daan toteut­taa yli 40-vuo­ti­aa­na. Kaik­ki omat alkiot siir­re­tään yli 40-vuo­ti­aal­le. Jokai­ses­ta hoi­to­kier­ros­ta tar­vi­taan uusi hoi­to­pää­tös, jota ei voi saa­da yli 40-vuotiaana.

Hoi­to­mää­rät: Pun­kioi­ta voi­daan teh­dä kol­me ker­taa ja kaik­ki omat alkiot siir­re­tään. Luo­vu­tet­tu­ja muna­so­lu­ja on mah­dol­lis­ta saa­da kol­me kertaa.

Nais-mies­pe­rian koh­dal­la omil­la soluil­la jul­ki­sel­la sek­to­ril­la aiem­min toteu­tu­neet hoi­dot huo­mioi­daan hoi­to­mää­riä laskettaessa.

Poti­las­ryh­mät: kai­kis­sa yli­opis­to­sai­raa­lois­sa hoi­de­taan kaik­kia poti­las­ryh­miä: sateen­kaa­ri­pa­re­ja, itsel­li­siä nai­sia ja nais-miespareja.

Yli­opis­to­sai­raa­loi­den käy­tös­sä ole­vat lah­ja­su­kuso­lut vaih­te­le­vat sai­raa­la­koh­tai­ses­ti sen mukaan mikä sukuso­lu­pank­ki kul­la­kin sai­raa­lal­la on käytössään.

Hel­mi­nau­ha-hank­kees­ta teh­dään aktii­vis­ta yhteis­työ­tä lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­joa­vien yli­opis­to­sai­raa­loi­den kanssa.

Lahjasoluhoitojen aloitus

Lah­ja­so­lu­hoi­dot alka­vat lää­kä­rin arvioil­la, tapaa­mi­ses­sa lää­kä­ri arvioi parin tai itsel­li­ses­ti hoi­toi­hin läh­te­vän hedel­mäl­li­syyt­tä ja ter­vey­del­li­siä edel­ly­tyk­siä lah­ja­so­lu­hoi­to­jen suh­teen. Lää­kä­ri antaa perus­tie­toa lah­ja­so­luil­la teh­tä­vis­tä eri­lai­sis­ta hoi­dois­ta, hoi­to­ja kos­ke­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä ja onnis­tu­mi­sen mahdollisuuksista.

Hoi­to­suun­ni­tel­ma teh­dään aina yksi­löl­li­ses­ti hoi­to­tar­peen mukaan ja ennen lah­ja­so­lu­hoi­to­jen aloit­ta­mis­ta jokai­sen hoi­don koh­dal­la tar­vi­taan hoi­to­pää­tös. Hedel­mäl­li­syy­den lisäk­si lää­kä­ri arvioi yleis­tä ter­vey­den­ti­laa ja edel­ly­tyk­siä tur­val­li­sel­le ras­kau­del­le ja synnytykselle.

Lää­kä­rin tapaa­mi­ses­sa yleen­sä teh­dään gyne­ko­lo­gi­nen tut­ki­mus ja syn­ny­ti­ne­lin­ten ult­ra­ää­ni­tut­ki­mus. Tar­vit­taes­sa voi­daan teh­dä mun­ajoh­ti­mien aukio­lo­tut­ki­mus. Hedel­mäl­li­syys­hoi­toi­hin läh­te­väl­tä voi­daan tut­kia hor­mo­niar­vo­ja veri­ko­keil­la jo ennen lää­kä­rin vas­taan­ot­toa (kuu­kau­tis­kier­ron alku­päi­vi­nä AMH, FSH, TSH (kil­pi­rau­ha­sen toi­min­ta), pro­lak­tii­ni ja kuu­kau­tis­kier­ron lop­pu­puo­lel­la pro­ges­te­ro­ni, joka kuvaa ovu­laa­tion tapah­tu­mis­ta). Lisäk­si virt­sas­ta suo­si­tel­laan tut­kit­ta­vak­si kla­my­dia ja tippuri.

Lahjasoluneuvonta

Ennen kuin pari tai itsel­li­nen nai­nen saa lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin hoi­to­pää­tök­sen, kaik­ki Suo­mes­sa lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin läh­te­vät käy­vät psy­ko­lo­gin anta­man lah­ja­so­lu­neu­von­nan. Neu­von­nan perus­teel­la psy­ko­lo­gi kir­joit­taa lausun­non tai yhteen­ve­don lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin läh­te­mis­tä var­ten. Neu­von­nan tar­koi­tuk­se­na on käy­dä läpi parin tai itsel­li­sen nai­sen kans­sa lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin liit­ty­viä asioi­ta, niin tule­van van­hem­man kuin lap­sen­kin näkö­kul­mas­ta. Lah­ja­so­lu­jen käyt­tö vaa­tii aina huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua ja val­mis­te­lua sen eri­tyis­piir­teis­tä joh­tuen, sik­si lah­ja­so­lu­neu­von­ta eli kes­kus­te­lu psy­ko­lo­gin kans­sa on tar­peel­li­nen osa lahjasoluhoitoja.

Tar­kem­pi kuvaus lah­ja­so­lu­neu­von­nas­ta tääl­lä.

Erilaisia hoitomuotoja lahjoitetuilla sukusoluilla

Hedel­möi­tys­hoi­dot lah­joi­te­tuil­la sukuso­luil­la tule­vat sil­loin kysee­seen, kun omien sukuso­lu­jen tuo­tan­to on hii­pu­mas­sa, lop­pu­nut koko­naan tai ras­kaus omil­la sukuso­luil­la ei useis­ta yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta ole onnis­tu­nut. Nais­pa­rit ja itsel­li­set nai­set tar­vit­se­vat lah­joi­tet­tu­ja siit­tiöi­tä, mut­ta myös toi­si­naan nii­den lisäk­si lah­joi­tet­tu­ja muna­so­lu­ja tai alkioi­ta.
Lah­ja­so­lu­hoi­dot toteu­te­taan nimen­sä mukai­ses­ti toi­sel­ta hen­ki­löl­tä lah­ja­na saa­duil­la sukuso­luil­la, lah­joi­tus­ta edel­tää luo­vut­ta­jan huo­lel­li­nen valin­ta ja kat­ta­va ter­veys­tar­kas­tus. Hoi­dois­ta syn­ty­väl­lä lap­sel­la on täy­si-ikäis­tyt­ty­ään oikeus saa­da tie­tää luo­vut­ta­jan hen­ki­löl­li­syys ja hedel­möi­tys­hoi­to­lain mukaan luo­vut­ta­jien on rekisteröidyttävä.

Kuvassa kädet pitelevät positiivista raskaustestiä

Ovulaation induktio

Jot­ta ras­kaus voi alkaa nai­sen muna­sar­jo­jen tulee tuot­taa muna­so­lu­ja, nii­den tulee kyp­syä ja irro­ta (ovu­laa­tio). Jos kyp­sy­mi­nen ja irtoa­mi­nen eivät tapah­du luon­nos­taan tar­vi­taan lää­ke­hoi­dol­lis­ta apua, jol­loin puhu­taan ovu­laa­tion induk­tios­ta eli muna­rak­ku­lan kyp­sy­tys­hoi­dos­ta. Lää­ki­tys on hor­mo­naa­lis­ta ja sitä voi­daan antaa pis­tok­si­na (FSH-, LH- ja hCG-hor­mo­ne­ja) ihon alle tai tablet­tei­na tablet­tei­na (klo­mi­fee­ni) tai ent­syy­mi­lää­ke (aro­ma­taa­sin estä­jä). Muna­rak­ku­loi­den kyp­sy­mis­tä seu­ra­taan ult­ra­ää­ni­tut­ki­mus­ten avul­la ja ovu­laa­tioin­duk­tioon yhdis­tet­ty inse­mi­naa­tio­hoi­to tulee ajoit­taa muna­so­lun irtoa­mi­sen ajan­koh­taan.
Muna­so­lu­jen kyp­sy­tys on hoi­to­muo­to­na tar­peen, jos nai­sen oma kuu­kau­tis­kier­to on nor­maa­lis­ta poik­kea­va ja ovu­laa­tio on epä­sään­nöl­li­nen.

Ras­kaus­mah­dol­li­suus on näil­lä hoi­doil­la 10-15%:n luok­kaa yhtä yri­tys­tä koh­den. Käyt­tä­mäl­lä lää­ki­tys­tä useil­la kier­roil­la ras­kau­den toden­nä­köi­syys kasvaa.

Inseminaatio

Inse­mi­naa­tio on yleen­sä ensim­mäi­nen hoi­to­muo­to ja täl­löin kyse on lie­vem­mäs­tä siit­tiö­tuo­tan­non häi­riös­tä tai lap­set­to­muu­den syy on epä­sel­vä. Inse­mi­naa­tio on itsel­lis­ten nais­ten ja nais­pa­rien ylei­sin lah­ja­so­lu­hoi­to­muo­to, myös monet hete­ro­pa­rit aloit­ta­vat lah­ja­so­lu­hoi­dot inse­mi­naa­tiol­la, kun kysees­sä on mie­hes­tä joh­tu­va lap­set­to­muus.
Inse­mi­naa­tio­hoi­to ajoi­te­taan nai­sen ovu­laa­tion mukaan, jol­loin hyvin liik­ku­vat siit­tiöt vie­dään puh­dis­tet­tui­na ohuel­la katet­ril­la nai­sen koh­tuon­te­loon ja hedel­möit­ty­mi­nen tapah­tuu nai­sen eli­mis­tös­sä. Hedel­möi­tys tapah­tuu mun­ajoh­ti­mes­sa luon­nol­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä, joten aina­kin toi­sen mun­ajoh­ti­men tulee olla ter­ve ja auki.
Inse­mi­naa­tio voi­daan teh­dä joko luon­nol­li­ses­sa kuu­kau­tis­kier­ros­sa tai se voi­daan yhdis­tää muna­so­lun kyp­sy­tys­hoi­toon eli ovu­laa­tion induk­tioon. Inse­mi­naa­tion ajoi­tus­ta seu­ra­taan joko koto­na ovu­laa­tio­tes­teil­lä tai ult­ra­ää­ni­tut­ki­muk­sil­la eten­kin ovu­laa­tion induk­tioon yhdis­te­tyis­sä hoi­dois­sa. Ult­ra­ää­ni­tut­ki­muk­sen avul­la voi­daan mää­rit­tää opti­maa­li­nen het­ki inse­mi­naa­tiol­le ja tur­va­taan eten­kin ovu­laa­tion induk­tio­hoi­dos­sa muna­rak­ku­loi­den kypsyminen. 

Inseminaatio luovuttajan siittiöillä

Inse­mi­naa­tio­hoi­dos­sa voi­daan käyt­tää joko puo­li­son omia tai luo­vu­tet­tu­ja sukuso­lu­ja. Kaik­ki siit­tiöi­den luo­vut­ta­jat tes­ta­taan tar­koin tart­tu­vien tuleh­dus­ten pois­sul­ke­mi­sek­si ja haas­ta­tel­laan ter­vey­den­ti­lan ja suvun perin­nöl­lis­ten sai­rauk­sien osal­ta.
Inse­mi­naa­tio­hoi­dos­sa käy­tet­tä­vät lah­joi­te­tut siit­tiöt käsi­tel­lään ja par­hai­ten liik­ku­vat siit­tiöt ero­tel­laan hoi­toa var­ten. Käsi­tel­lys­sä siit­tiöt puh­dis­te­taan mah­dol­li­sis­ta epä­puh­tauk­sis­ta ja sie­men­nes­tees­sä mah­dol­li­ses­ti ole­via siit­tiö­vas­ta-ainei­ta saa­daan vähen­net­tyä sekä siit­tiöi­den liik­ku­vuut­ta ja hedel­möi­tys­ky­kyä paran­net­tua.
Hedel­möi­tys­hoi­to­la­ki sää­te­lee lah­ja­so­lu­hoi­to­ja ja lain mukaan siit­tiöi­den luo­vut­ta­jan hen­ki­lö­tie­dot tal­len­ne­taan eril­li­seen rekis­te­riin, jota Val­vi­ra yllä­pi­tää. Yksi­tyi­set lap­set­to­muuskli­ni­kat osta­vat luo­vu­tet­tua sie­men­nes­tet­tä myös ulko­mai­sis­ta sper­ma­pan­keis­ta, myös täl­löin hen­ki­lö­tie­dot tulee olla rekis­te­röi­tä­vis­sä Suo­men lain mukai­ses­ti. Lap­sel­la on täy­si-ikäi­se­nä oikeus saa­da tie­to luo­vut­ta­jan hen­ki­löl­li­syy­des­tä, mut­ta van­hem­mat eivät tätä tie­toa voi saa­da.
Ras­kau­den alka­mi­sen toden­nä­köi­syys on inse­mi­naa­tio­hoi­dois­sa noin 10–15 % yri­tys­tä koh­den. Suu­rin osa ras­kauk­sis­ta alkaa ensim­mäi­sen 3–4 hoi­to­ker­ran aika­na. Vuon­na 2016 teh­dyis­tä inse­mi­naa­tiois­ta run­sas nel­jän­nes teh­tiin luo­vut­ta­jan siit­tiöil­lä; näi­den mää­rä on vuo­sit­tain hitaas­ti lisään­ty­nyt samal­la kun inse­mi­naa­tioi­den koko­nais­mää­rä on laskenut.

Koeputkihedelmöitys (IVF)

IVF-hoi­to on maa­il­mal­la ylei­sim­min käy­tös­sä ole­va ja tehok­kaim­mak­si todet­tu lap­set­to­muu­den hoi­to­muo­to. Lah­ja­su­kuso­lu­hoi­dois­sa IVF-hoi­dos­sa voi­daan käyt­tää lah­joi­tet­tu­ja siit­tiöi­tä, muna­so­lu­ja tai molem­pia.
Koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­dos­sa nai­sen muna­so­lu­ja kyp­sy­te­tään sti­mu­loi­mal­la muna­sar­jo­ja pis­tok­si­na annet­ta­vil­la hor­mo­ni­lääk­keil­lä. IVF-hoi­dos­sa muna­sar­joi­hin pyri­tään kas­vat­ta­maan useam­pia muna­rak­ku­loi­ta ker­ral­laan. Muna­so­lut ote­taan tal­teen ult­ra­ää­nioh­ja­tus­sa muna­so­lu­jen keräyk­ses­sä. Kerä­tyt muna­so­lut ja mie­hen sie­men­nes­tees­tä ero­tel­lut pes­tyt siit­tiöt ase­te­taan vil­je­ly­mal­jal­le (mal­ja­he­del­möi­tys). Hedel­möit­ty­neet muna­so­lut kehit­ty­vät alkioik­si ja nii­tä vil­jel­lään labo­ra­to­rios­sa solu­vil­je­ly­kas­va­tus­kaap­pis­sa, jon­ka läm­pö­ti­la, kos­teus ja kaa­su­pi­toi­suus ovat tark­kaan vakioi­tu muis­tut­ta­maan nai­sen lisään­ty­mi­se­li­mis­tön olosuhteita.

Mikrohedelmöitys (ICSI)

Tavan­omai­seen koe­put­ki­he­del­möi­tyk­seen voi­daan tar­vit­taes­sa liit­tää mik­ro­he­del­möi­tys (ICSI, int­ra cytoplas­mic sperm injec­tion), jos­sa yksit­täi­nen siit­tiö vie­dään suo­raan muna­so­lun sisään ohuen lasi­neu­lan avul­la. Mik­ro­he­del­möi­tys­tä käy­te­tään mie­hes­tä joh­tu­van lap­set­to­muu­den hoi­to­na, kun siit­tiöi­den laa­tu tai mää­rä on sel­keäs­ti alen­tu­nut tai jos hedel­möit­ty­mi­ses­sä on ollut muu­ten ongel­mia. Muna­so­lu­jen hedel­möit­ty­mis­tä ja alkioi­den kehi­tys­tä seu­ra­taan samal­la taval­la kuin tavan­omai­ses­sa koe­put­ki­he­del­möi­tyk­ses­sä. Mik­ro­he­del­möi­tys­hoi­dois­sa saa­vu­te­taan koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­to­ja vas­taa­vat hoitotulokset.

Alkioiden viljely

Punk­tio­ta seu­raa­va­na päi­vä­nä tar­kis­te­taan, miten mon­ta muna­so­lua on hedel­möit­ty­nyt. Alkio voi­daan siir­tää koh­tuu jo 16-20 tun­tia keräyk­ses­tä„ mut­ta pidem­män vil­je­lyn jäl­keen voi­daan luo­tet­ta­vim­min vali­ta siir­toon alkio, jon­ka ras­kausen­nus­te on paras.
Pää­sään­töi­ses­ti alkioi­ta kas­va­te­taan labo­ra­to­rios­sa 2–3 päi­vää. Nii­tä kas­va­te­taan jakau­tu­mis­vai­hee­seen, jol­loin par­haat kah­den päi­vän ikäi­set alkiot ovat neli­so­lui­sia, ja kol­men päi­vän ikäi­set alkiot vas­taa­vas­ti kah­dek­san­so­lui­sia. Alkio on 5. tai 6. päi­vä­nä punk­tios­ta niin sano­tus­sa blas­to­kys­ta­vai­hees­sa, ja vii­meis­tään täs­sä vai­hees­sa alkio siir­re­tään. Paras alkion vali­taan tuo­real­kion­siir­toon, muut pakas­te­taan tule­via pakas­te­sal­kion­siir­to­ja varten.

Alkionsiirto

Alkion­siir­to on toi­men­pi­de, jos­sa 2–5 päi­vän ikäi­nen alkio vie­dään koh­tuon­te­loon. Alkion­siir­to tapah­tuu alkion­siir­to­ka­tet­rin avul­la ult­ra­ää­nioh­jauk­ses­sa. Moni­si­kiöis­ten ras­kauk­sien vält­tä­mi­sek­si siir­re­tään useim­mi­ten vain yksi alkio ker­ral­laan. Lää­kä­ri päät­tää siir­ret­tä­vien alkioi­den luku­mää­rän kes­kus­tel­tu­aan parin kans­sa hei­dän hoi­to­his­to­rias­taan ja toi­veis­taan. Hor­mo­ni­hoi­to jat­kuu vie­lä emät­ti­men kaut­ta annos­tel­tu­na alkion­siir­ron jäl­keen.
Ras­kaus­tes­ti teh­dään kah­den vii­kon kulut­tua alkion­siir­ros­ta. Mikä­li ras­kaus­tes­ti on posi­tii­vi­nen, ensim­mäi­nen ult­ra­ää­ni­tut­ki­mus teh­dään noin vii­den vii­kon kulut­tua alkion­siir­ros­ta
Alkion­pa­kas­tus- ja sula­tus­me­ne­tel­mät ovat osa koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­toa (IVF ja ICSI). Alkion pakas­tus mah­dol­lis­taa muna­so­lu­jen keräyk­ses­tä saa­tu­jen alkioi­den säi­lö­mi­sen ja mah­dol­li­sen siir­ron myö­hem­min. Pakas­te­tun alkion siir­to voi­daan toteut­taa joko nai­sen luon­nol­li­ses­sa kuu­kau­tis­kier­ros­sa tai kor­vaa­van hor­mo­ni­hoi­don avulla.

IVF- ja ICSI- hoitojen tulokset

Koe­put­ki­he­del­möi­tyk­sen (IVF) ja mik­roin­jek­tio­hoi­don (ICSI) tulok­siin vai­kut­ta­vat nai­sen ikä, hoi­don aihe, aiem­pi hedel­mäl­li­syys ja hoi­to­ker­to­jen mää­rä. Alle 38-vuo­ti­aal­la ras­kau­den toden­nä­köi­syys on 25–40 % hoi­to­kier­toa koh­ti, ja syn­ny­tyk­seen pääs­tään 20–35 %:ssa hoi­to­kier­rois­ta.
IVF-hoi­don jäl­keen ras­kau­den seu­ran­ta voi­daan toteut­taa nor­maa­liin tapaan neuvolassa.

Lahjoitetut sukusolut

Kuvassa siittiö ui kohti munasolua

Lahjoitetut siittiöt

Lah­joi­tet­tu­ja siit­tiöi­tä käy­te­tään sil­loin, kun mie­hen siit­tiöi­den tuo­tan­to on hei­ken­ty­nyt tai siit­tiöi­tä ei esim. atsoos­per­mias­ta joh­tuen voi­da havai­ta mitat­ta­vis­sa ole­vaa mää­rää. Nais­pa­rien tai itsel­lis­ten nais­ten koh­dal­la käy­te­tään lah­joi­tet­tu­ja siittiöitä.

Spermapankki ja hedelmöityshoidot

Sper­ma­pank­kiin voi­daan pakas­taa omia siit­tiöi­tä tule­via hedel­möi­tys­hoi­to­ja aja­tel­len, näin voi­daan toi­mia esi­mer­kik­si mie­heen koh­dis­tu­vis­sa syö­pä­hoi­dois­sa, kun omat sukuso­lut halu­taan turvata.

Lahjoitettu munasolu

Lah­ja­mu­na­so­lu­hoi­to­ja teh­dään esi­mer­kik­si sil­loin, kun nai­sen oma sukuso­lu­tuo­tan­to ei toi­mi, omien sukuso­lu­jen laa­tu on iäs­tä tai perus­sai­rauk­sis­ta joh­tuen huo­no tai omis­ta sukuso­luis­ta syn­ty­väl­lä lap­sel­la oli­si suu­ri ris­ki saa­da vai­kea perin­nöl­li­nen sai­raus. Lah­joi­te­tuil­la sukuso­luil­la voi­daan hoi­taa hete­ro­pa­ris­kun­tia, nais­pa­re­ja ja itsel­li­siä nai­sia.
Muna­so­lu­luo­vu­tus­hoi­dos­sa luo­vut­ta­ja käy läpi muna­rak­ku­loi­den kyp­sy­tys­hoi­don ja muna­so­lu­jen keräyk­sen. Muna­so­lu­jen vas­taa­not­ta­jal­le anne­taan koh­dun lima­kal­voa val­mis­ta­vaa lää­ki­tys­tä ennen alkion­siir­toa. Ennen muna­so­lu­jen keräys­tä anne­taan esi­ki­pu­lää­ke, ja toi­men­pi­teen alkaes­sa muna­so­lu­jen luo­vut­ta­ja saa suo­nen­si­säi­ses­ti voi­mak­kaan kipu­lääk­keen, joka estää autol­la aja­mi­sen saman päi­vän aika­na. Koh­dun­suu pai­kal­lis­puu­du­te­taan keräyk­sen ajak­si, joka kes­tää 15–30 minuut­tia. Toi­men­pi­teen jäl­keen vat­sal­la voi esiin­tyä tur­vo­tus­ta ja jon­kin ver­ran kipu­ja ja voin­tia seu­ra­taan tun­nin ajan keräyk­sen jäl­keen. Toi­men­pi­tees­tä kir­joi­te­taan yleen­sä kol­me päi­vää sai­ras­lo­maa, mukaan lukien toimenpidepäivä. 

Lahjoitettu alkio

Alkioi­ta lah­joit­ta­vat paris­kun­nat, jot­ka ovat itse käy­neet läpi lap­set­to­muus­hoi­to­ja ja lopul­ta saa­neet per­hee­seen­sä toi­vo­man­sa mää­rän lap­sia. Lap­set­to­muus­hoi­to­jen jäl­keen heil­le on jää­nyt pakas­tet­tu­ja alkioi­ta, jot­ka he toi­vo­vat voi­van­sa lah­joit­taa mui­den lap­set­to­muu­des­ta kär­si­vien hoi­toi­hin. Alkioi­ta lah­joit­ta­vat parit tapaa­vat lää­kä­rin, joka tekee heil­le ter­veys­tar­kas­tuk­sen. Parit tapaa­vat myös psy­ko­lo­gin, joka käy lah­joit­ta­jien kans­sa läpi pää­tök­sen­te­koon liit­ty­vät psyyk­ki­set ja eet­ti­set näkö­kul­mat. Heil­tä tut­ki­taan myös perus­k­ro­mo­so­mis­to ja infek­tio­tau­dit veri­ko­kein. Lah­joi­tet­tu­jen alkioi­den edel­leen lah­joit­ta­mi­nen ei ole mahdollista.

Rekisteröity vai rekisteröimätön, tuttu vai tuntematon lahjoittaja?

Poh­ties­sa­si lah­ja­su­kuso­lu­hoi­toi­hin läh­te­mis­tä sinun tulee hoi­to­ja kos­ke­via valin­to­ja ja pää­tök­siä teh­des­sä­si kat­soa asi­aa tule­van lap­sen näkö­kul­mas­ta, miten teke­mä­si valin­nat ja pää­tök­set mah­dol­li­ses­ti vai­kut­ta­vat häneen ja hänen kehi­tyk­seen­sä. Tule­van van­hem­man tulee lah­ja­so­lu­hoi­to­ja suun­ni­tel­les­sa ottaa huo­mioon lap­sen mah­dol­li­nen emo­tio­naa­li­nen kiin­nos­tus sukuso­lu­jen luo­vut­ta­jaa koh­taan ja huo­mioi­da tämä vali­tes­saan rekis­te­röi­dyn tai rekis­te­röi­mät­tö­män luo­vut­ta­jan välil­lä.
Suu­rin osa siit­tiö- tai muna­so­lu­luo­vu­tus­hoi­dois­ta teh­dään vas­taa­not­ta­jil­le tun­te­mat­to­mien, rekis­te­röi­ty­jen muna­so­lu­luo­vut­ta­jien soluil­la, mut­ta myös vas­taa­not­ta­jal­le tut­tu hen­ki­lö voi luo­vut­taa siit­tiöi­tä tai muna­so­lu­ja. Täl­löin lah­joit­ta­jan ja vas­taa­not­ta­jan tulee yhdes­sä poh­tia tilan­tee­seen liit­ty­viä eri­tyis­ky­sy­myk­siä ja käy­dä myös lah­ja­so­lu­neu­von­ta yhdes­sä.
Suo­mes­sa vuo­den 2007 jäl­keen teh­tä­vis­sä lah­ja­su­kuso­lu­hoi­dois­sa käy­te­tään vain rekis­te­röi­ty­jä luo­vut­ta­jia, jon­ka tie­dot lap­si saa täy­tet­ty­ään 18 vuot­ta. Lisää tie­toa hedel­möi­tys­hoi­to­lais­ta löy­dät tääl­tä. Avoi­muus lah­ja­su­kuso­lu­hoi­to­jen suh­teen ja lap­sen oikeus tie­tää lah­joit­ta­ja, tule­vat näky­viin eten­kin lap­sen kas­vaes­sa nuo­res­ta nuo­rek­si aikui­sek­si. Tar­ve tie­tää asioi­ta omas­ta peri­mäs­tä tyy­dyt­tää lap­sen kehi­tyk­sel­li­siä tar­pei­ta kas­vun muka­na. Lah­ja­so­luis­ta ker­to­mi­nen ilman, että lah­joit­ta­jaa tie­de­tään, voi joil­le­kin lap­sil­le olla emo­tio­naa­li­ses­ti vai­ke­aa. Van­hem­man ei ole mah­dol­lis­ta ker­toa lap­sel­le kaik­kea ja van­hem­pi on omal­la valin­nal­laan estä­nyt las­ta teke­mäs­tä omaa valin­taa sen suh­teen, halu­aa­ko 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään etsiä lah­joit­ta­jaa ja mah­dol­li­ses­ti tava­ta häntä.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä