Lahjasoluhoitojen tilanne julkisella sektorilla

 

 

Kuvassa on nallehahmo, joka on lääkärin vaatteissa

Jul­kais­tu 19.10.2019, päi­vi­tet­ty vii­mek­si 8.9.2020

Lahjasoluhoidot julkisella sektorilla

Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja on vuo­den 2019 lopus­ta läh­tien saa­nut jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon varoin. Hoi­to­ja saa­vat nais-mies­pa­ris­kun­nat, nais­pa­rit ja itsel­li­set nai­set. Kaik­ki vii­si hedel­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­vaa yli­opis­to­sai­raa­laa TAYS, HUS, TYKS, KYS ja OYS tule­vat anta­maan oman erva-alu­een­sa poti­lail­le hedel­möi­tys­hoi­to­ja lah­joi­te­tuil­la sukuso­luil­la sitä mukaan, kun sukuso­lu­hoi­to­jen edel­lyt­tä­mät luvat ovat kunnossa.

Alla tie­toa sai­raa­loi­den tilanteesta:

TAYS Lähet­tei­tä ote­taan vas­taan ja lah­ja­so­lu­hoi­dot aloi­tet­tu. Lisä­tie­to­ja täältä.

HUS Lähet­tei­tä ote­taan vas­taan ja lah­ja­so­lu­hoi­dot aloi­tet­tu. Lisä­tie­to­ja täältä. 

TYKS Lähet­tei­tä ote­taan vas­taan ja lah­ja­so­lu­hoi­dot aloi­tet­tu. TYK­Sis­sä saa vain lah­ja­siit­tiö­hoi­to­ja ja lah­ja­mu­na­so­lu­ja tar­vit­se­vat poti­laat ohja­taan lähet­teel­lä hoi­toon toi­seen yli­opis­to­sai­raa­laan. Lisä­tie­to­ja täältä.

OYS Lähet­tei­tä lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin ote­taan vas­taan ja lah­ja­so­lu­hoi­to­pro­ses­se­ja on jo käyn­nis­tet­ty lah­ja­so­lu­neu­von­nan osal­ta. Lah­ja­so­lu­jen lah­joit­ta­jia tar­vi­taan nyt kipeäs­ti! Lisä­tie­to­ja OYSis­sa annet­ta­vis­ta hoi­dois­ta ja sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­ses­ta voit lukea tääl­tä.

KYS Odot­taa vie­lä Fimeal­ta lupaa sukuso­lu­pan­kin toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­seen. Lah­ja­so­lu­jen lah­joit­ta­jien rek­ry­toin­nit käyn­nis­te­tään kun luvat ovat kun­nos­sa, toden­nä­köi­ses­ti syk­syn 2020 aika­na. Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen käyn­nis­ty­mi­nen mah­dol­lis­ta vuo­den 2021 alus­sa. Lähet­tei­tä lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin ote­taan jo vas­taan. Lisä­tie­to­ja tääl­tä 

 

Lahjasoluja tarvitaan nyt kipeästi

Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­jo­taan tasa­ver­tai­ses­ti niin nais-mies­pa­reil­le, nais­pa­reil­le kuin itsel­li­sil­le nai­sil­le. Lah­ja­so­lu­hoi­dot mah­dol­lis­tu­vat lah­ja­so­lu­jen lah­joit­ta­jien avul­la, joi­ta tar­vi­taan nyt kipeäs­ti. Yli­opis­to­sai­raa­lat etsi­vät muna­so­lu­jen ja siit­tiöi­den lah­joit­ta­jia, lah­ja­so­lu­jen lah­joit­ta­mi­ses­ta voit kysyä omas­ta sairaanhoitopiiristäsi.

Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ja Sim­pu­kan Hel­mi­nau­ha-han­ke seu­raa­vat aktii­vi­ses­ti lah­ja­so­lu­hoi­to­jen käyn­nis­ty­mis­tä yli­opis­to­sai­raa­lois­sa ja tie­do­tam­me lah­ja­so­lu­hoi­to­jen tilan­tees­ta sitä mukaan kun tie­däm­me lisää. Tasa­ver­tai­nen lah­ja­so­lu­hoi­to­jen tar­joa­mi­nen on tär­keä asia monel­le tahat­to­mas­ti lap­set­to­mal­le, joil­le lap­sen saa­mi­nen omil­la soluil­la ei ole mahdollista.

 

Lahjasoluhoitojen linjaukset julkisella sektorilla

Olem­me Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa käy­neet kes­kus­te­lu­ja kol­men yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan vas­tuu­lää­kä­rei­den kans­sa lah­ja­so­lu­hoi­to­jen käyn­nis­ty­mi­ses­tä ja hoi­to­jen anta­mi­sen kri­tee­reis­tä jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen käyn­nis­tä­mis­tä on yli­opis­tol­li­sis­sa sai­raa­lois­sa val­mis­tel­tu jo jon­kin aikaa ja kri­tee­rit hoi­to­jen anta­mi­sen suh­teen on luo­tu sai­raa­loi­den kes­ken yhteis­työs­sä. Ennen kaik­kea hoi­to­jen käyn­nis­tä­mi­nen edel­lyt­tää sitä, että sai­raa­lat saa­vat lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa tar­vit­ta­via sukuso­lu­ja ja hoi­to­jen anta­mi­sen edel­ly­tyk­set esim. sukuso­lu­pank­kien osal­ta täyttyvät. 

Lap­set­to­muus­hoi­to­ja tar­joa­vat yli­opis­tol­li­set sai­raa­lat ovat teh­neet yhtei­set lin­jauk­set lah­ja­so­lu­hoi­to­jen anta­mi­sen kri­tee­rei­den suh­teen. Jokai­nen hoi­to­pää­tös teh­dään yksi­löl­li­ses­ti, hoi­toi­hin hakeu­tu­van tilan­ne huo­mioi­den. Hoi­to­jen lin­jauk­set ovat samas­sa lin­jas­sa mui­den jul­ki­sel­la sek­to­ril­la toteu­tet­ta­vien hedel­möi­tys­hoi­to­jen suhteen. 

 

Ikä ja hoitopäätös

Hoi­to­pää­tös tulee teh­dä ennen kuin nai­nen on täyt­tä­nyt 40 vuot­ta. Hoi­dot voi­daan toteut­taa yli 40-vuo­ti­aa­na, jos hoi­to­pää­tös on saa­tu alle 40-vuo­ti­aa­na ja kaik­ki omat alkiot siir­re­tään. Tilan­ne arvioi­daan ja hoi­to­pää­tös teh­dään jokai­sen hoi­don koh­dal­la erik­seen. Hoi­to­pää­tös­tä ei voi saa­da yli 40-vuotiaana. 

 

Painoraja ja aiemmat lapset

Pai­no­ra­ja on lah­ja­so­lu­hoi­to­jen suh­teen sama kuin hedel­möi­tys­hoi­dois­sa omil­la soluil­la, BMI tulee olla alle 35. Lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin hakeu­tu­val­la voi olla yksi lap­si ennestään. 

 

Annettavien hoitojen määrät

Omil­la soluil­la teh­tä­vät hedel­möi­tys­hoi­dot ja lah­ja­so­lu­hoi­dot las­ke­taan mää­räl­li­ses­ti yhteen. Tämä tar­koit­taa, että IVF-hoi­to­ja voi­daan teh­dä yhteen­sä kol­me, joka pitää sisäl­lään niin omil­la kuin lah­ja­su­kuso­luil­la teh­tä­vät hoi­dot. Inse­mi­naa­tioi­ta voi­daan jul­ki­sel­la sek­to­ril­la teh­dä kor­kein­taan kuusi, mut­ta hoi­to­vas­teen olles­sa alhai­nen kaik­kia kuut­ta inse­mi­naa­tio­hoi­toa ei toteu­te­ta, vaan siir­ry­tään IVF-hoi­toi­hin. Inse­mi­naa­tioi­den ja IVF-hoi­to­jen yhteen­las­ke­mi­nen tapah­tuu tapaus­koh­tai­ses­ti, kui­ten­kin perus­sään­tö on se, että inse­mi­naa­tioi­ta ja IVF-hoi­to­ja voi olla yhteen­sä kor­kein­taan kuusi esim. nel­jä inse­mi­naa­tioi­ta ja kak­si IVF-hoi­toa. Aiem­mat hoi­dot huo­mioi­daan hoi­to­mää­riä las­ket­taes­sa, mikä tar­koit­taa, että yksi­tyi­sel­lä kli­ni­kal­la teh­dyt lah­ja­so­lu­hoi­dot las­ke­taan mukaan jul­ki­sen puo­len hoitomääriin. 

 

Potilasryhmät ja hoitojen toteutus

Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tul­laan anta­maan kai­kil­le poti­las­ryh­mil­le, eli nais­pa­reil­le, itsel­li­sil­le nai­sil­le ja nais-mies­pa­reil­le. Eri sai­raa­loi­den välil­lä lah­ja­su­kuso­luil­la toteu­tet­ta­vien hoi­to­jen aloi­tusai­ka­tau­lut vaih­te­le­vat mm. käy­tän­nön val­mis­te­lu­jen kuten sukuso­lu­pank­kiin liit­ty­vien val­mis­te­lu­jen ja sukuso­lu­jen saa­mi­sen suh­teen, eikä hoi­to­jen suh­teen toden­nä­köi­ses­ti kye­tä nou­dat­ta­maan hoi­to­ta­kuu­ta. Sai­raan­hoi­to­pii­reil­lä käy­tös­sä ole­vat sukuso­lut vaih­te­le­vat sai­raa­la­koh­tai­ses­ti sen mukaan, mikä sukuso­lu­pank­ki kul­la­kin sai­raa­lal­la on käytössään.

 

Hoitojen yhdenvertaisuus

Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka tekee yhdes­sä mui­den per­he­jär­jes­tö­jen kuten Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n kans­sa vai­kut­ta­mis­työ­tä sen eteen, että lah­ja­so­lu­hoi­dot toteu­tu­vat jul­ki­sel­la sek­to­ril­la yhden­ver­tai­ses­ti. Hel­mi­nau­ha-han­ke on osa Sim­pu­kan toi­min­taa, han­ke on saa­nut STEA:lta kol­mi­vuo­ti­sen rahoi­tuk­sen ja sen tavoit­tee­na on tar­jo­ta tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­per­heil­le. Hank­kees­ta löy­dät lisä­tie­to­ja tääl­tä.

Sateen­kaa­ri­per­heet on teh­nyt oman kat­sauk­sen­sa lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta jul­ki­sel­la sek­to­ril­la, löy­dät sen tääl­tä.