Lahjasoluhoitojen tilanne julkisella sektorilla

 

 

Kuvassa on nallehahmo, joka on lääkärin vaatteissa

Jul­kais­tu 19.10.2019, päi­vi­tet­ty vii­mek­si 13.9.2021

Lahjasoluhoidot julkisella sektorilla

Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja on vuo­den 2019 lopus­ta läh­tien saa­nut jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon varoin. Hoi­to­ja saa­vat nais-mies­pa­ris­kun­nat, nais­pa­rit ja itsel­li­set nai­set. Kaik­ki vii­si hedel­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­vaa yli­opis­to­sai­raa­laa TAYS, HUS, TYKS, KYS ja OYS tule­vat anta­maan oman erva-alu­een­sa poti­lail­le hedel­möi­tys­hoi­to­ja lah­joi­te­tuil­la sukuso­luil­la sitä mukaan, kun sukuso­lu­hoi­to­jen edel­lyt­tä­mät luvat ovat kunnossa.

Alla tie­toa sai­raa­loi­den tilanteesta:

TAYS

Lähet­tei­tä ote­taan vas­taan ja lah­ja­so­lu­hoi­dot aloi­tet­tu. Lisä­tie­to­ja täältä.

HUS

Lähet­tei­tä ote­taan vas­taan ja lah­ja­so­lu­hoi­dot aloi­tet­tu. Lisä­tie­to­ja täältä. 

TYKS

Lähet­tei­tä ote­taan vas­taan ja lah­ja­so­lu­hoi­dot aloi­tet­tu. TYK­Sis­sä saa vain lah­ja­siit­tiö­hoi­to­ja ja lah­ja­mu­na­so­lu­ja tar­vit­se­vat poti­laat ohja­taan lähet­teel­lä hoi­toon toi­seen yli­opis­to­sai­raa­laan. Lisä­tie­to­ja täältä.

OYS

Lähet­tei­tä lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin ote­taan vas­taan ja lah­ja­so­lu­hoi­to­pro­ses­se­ja on jo käyn­nis­tet­ty lah­ja­so­lu­neu­von­nan osal­ta. Lah­ja­so­lu­jen lah­joit­ta­jia tar­vi­taan nyt kipeäs­ti! Lisä­tie­to­ja OYSis­sa annet­ta­vis­ta hoi­dois­ta ja sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­ses­ta voit lukea tääl­tä.

KYS  

Lähet­tei­tä lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin ote­taan vas­taan ja lah­ja­so­lu­hoi­to­pro­ses­se­ja on jo käyn­nis­tet­ty lah­ja­so­lu­neu­von­nan osal­ta. Lah­ja­so­lu­jen lah­joit­ta­jia tar­vi­taan nyt kipeäs­ti! Lisä­tie­to­ja KYSis­sa annet­ta­vis­ta hoi­dois­ta ja sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­ses­ta voit lukea tääl­tä.

 

Vapaan  hoitopaikan valinta

Jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon asiak­kaa­na voit vali­ta hoi­to­paik­ka­si vapaas­ti, kun tar­vit­set kii­ree­tön­tä hoi­toa. Huo­mioit­han, että koko hoi­to­pro­ses­si siir­tyy täl­löin valit­se­maa­si sai­raa­laan, käsit­täen kaik­ki hoi­toon liit­ty­vät toi­men­pi­teet ja käyn­nit. Voit lukea vapaan hoi­to­pai­kan valin­nas­ta lisää tääl­tä.

 

Lahjasoluja tarvitaan nyt kipeästi

Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­jo­taan tasa­ver­tai­ses­ti niin nais-mies­pa­reil­le, nais­pa­reil­le kuin itsel­li­sil­le nai­sil­le. Lah­ja­so­lu­hoi­dot mah­dol­lis­tu­vat lah­ja­so­lu­jen lah­joit­ta­jien avul­la, joi­ta tar­vi­taan nyt kipeäs­ti. Yli­opis­to­sai­raa­lat etsi­vät muna­so­lu­jen ja siit­tiöi­den lah­joit­ta­jia, lah­ja­so­lu­jen lah­joit­ta­mi­ses­ta voit kysyä omas­ta sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä­si. Jul­ki­sen sek­to­rin lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa ei käy­te­tä ulko­mais­ten sukuso­lu­pank­kien sukusoluja.

 

Lahjasoluhoitojen linjaukset julkisella sektorilla

Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen kri­tee­rit jul­ki­sel­la sek­to­ril­la on luo­tu sai­raa­loi­den kes­ken yhteis­työs­sä niin, että kaik­ki hoi­to­ja tar­joa­vat yli­opis­to­sai­raa­lat nou­dat­ta­vat samo­ja kri­tee­rei­tä. Jokai­nen hoi­to­pää­tös teh­dään yhdes­sä sovit­tu­jen kri­tee­rien puit­teis­sa yksi­löl­li­ses­ti, hoi­toi­hin hakeu­tu­van tilan­ne huo­mioi­den. Hoi­to­jen lin­jauk­set ovat samas­sa lin­jas­sa mui­den jul­ki­sel­la sek­to­ril­la toteu­tet­ta­vien hedel­möi­tys­hoi­to­jen suhteen. 

 

Ikä ja hoitopäätös

Hoi­to­pää­tös tulee teh­dä ennen kuin nai­nen on täyt­tä­nyt 40 vuot­ta. Hoi­dot voi­daan toteut­taa yli 40-vuo­ti­aa­na, jos hoi­to­pää­tös on teh­ty alle 40-vuo­ti­aa­na ja IVF-hoi­dois­sa kaik­ki omat alkiot siir­re­tään. Tilan­ne arvioi­daan ja hoi­to­pää­tös teh­dään jokai­sen hoi­don koh­dal­la erik­seen. Hoi­to­pää­tös­tä ei voi saa­da yli 40-vuotiaana. 

 

Painoraja ja aiemmat lapset

Pai­no­ra­ja on lah­ja­so­lu­hoi­to­jen suh­teen sama kuin hedel­möi­tys­hoi­dois­sa omil­la soluil­la, BMI tulee olla alle 35. Lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin hakeu­tu­val­la voi olla yksi lap­si ennestään. 

 

Annettavien hoitojen määrät

Omil­la soluil­la teh­tä­vät hedel­möi­tys­hoi­dot ja lah­ja­so­lu­hoi­dot las­ke­taan mää­räl­li­ses­ti yhteen. Tämä tar­koit­taa, että IVF/ ICSI -hoi­to­ja voi­daan teh­dä yhteen­sä kol­me, joka pitää sisäl­lään niin omil­la kuin lah­ja­su­kuso­luil­la teh­tä­vät hoi­dot. Inse­mi­naa­tioi­ta voi­daan jul­ki­sel­la sek­to­ril­la teh­dä kor­kein­taan kuusi, mut­ta hoi­to­vas­teen olles­sa alhai­nen kaik­kia kuut­ta inse­mi­naa­tio­hoi­toa ei toteu­te­ta, vaan siir­ry­tään IVF-/ ICSI-hoi­toi­hin. Inse­mi­naa­tioi­den ja IVF-/ ICSI-hoi­to­jen yhteen­las­ke­mi­nen tapah­tuu tapaus­koh­tai­ses­ti, kui­ten­kin perus­sään­tö on se, että inse­mi­naa­tioi­ta ja IVF/ ICSI-hoi­to­ja voi olla yhteen­sä kor­kein­taan kuusi esim. nel­jä inse­mi­naa­tioi­ta ja kak­si IVF/ ICSI-hoi­toa. Ras­kaus nol­laa hoitamäärät.

 

Potilasryhmät ja hoitojen toteutus

Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja saa­vat kaik­ki poti­las­ryh­mät, eli nais­pa­rit, itsel­li­set nai­set ja nais-miesparit.Kaikkia koh­de­ryh­miä hoi­de­taan yhden­ver­tai­ses­ti ja kaik­ki ovat samas­sa hoi­to­jo­nos­sa. Eri sai­raa­loi­den välil­lä lah­ja­su­kuso­luil­la toteu­tet­ta­vien hoi­to­jen aloi­tusai­ka­tau­lut vaih­te­le­vat käy­tän­nön val­mis­te­lu­jen kuten ensi­käyn­nin ja lah­ja­so­lu­neu­von­nan toteut­ta­mi­sen ja sukuso­lu­jen saa­mi­sen suh­teen. Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen suh­teen ei toden­nä­köi­ses­ti kye­tä nou­dat­ta­maan kai­kis­sa sai­raa­lois­sa hoi­to­ta­kuu­ta. Sai­raan­hoi­to­pii­reil­lä käy­tös­sä ole­vat sukuso­lut vaih­te­le­vat sai­raa­la­koh­tai­ses­ti sen mukaan, mikä sukuso­lu­ja kul­la­kin sai­raa­lal­la on käytössään. 

Itsel­lis­ten nais­ten koh­dal­la lah­ja­so­lu­hoi­to voi­daan aloit­taa jul­ki­sel­la sek­to­ril­la, kun pari­suh­teen päät­ty­mi­ses­tä on kulu­nut vuo­si ja itsel­li­sen nai­sen tulee olla vähin­tään 25- vuo­tias. Tämän ovat lin­jan­neet kaik­ki yli­opis­to­sai­raa­lat yhdes­sä. Itsel­li­set nai­set voi­vat olla yhtey­des­sä omaan hoi­ta­vaan tahoon kui­ten­kin jo ennen tätä vuo­den täyt­ty­mis­tä ja tie­dus­tel­la miten omal­la koh­dal­la hoi­to­pro­ses­si voi­tai­siin käynnistää.

 

Hoitojen yhdenvertaisuus

Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka tekee yhdes­sä mui­den per­he­jär­jes­tö­jen kuten Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n kans­sa vai­kut­ta­mis­työ­tä sen eteen, että lah­ja­so­lu­hoi­dot toteu­tu­vat jul­ki­sel­la sek­to­ril­la yhden­ver­tai­ses­ti. Hel­mi­nau­ha-han­ke on osa Sim­pu­kan toi­min­taa, han­ke on saa­nut STEA:lta kol­mi­vuo­ti­sen (2019 - 2021) rahoi­tuk­sen ja sen tavoit­tee­na on tar­jo­ta tie­toa ja tukea lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­neil­le. Hank­kees­ta löy­dät lisä­tie­to­ja tääl­tä.

Sateen­kaa­ri­per­heet ry on teh­nyt oman kat­sauk­sen­sa lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta jul­ki­sel­la sek­to­ril­la, löy­dät sen tääl­tä.