Hedelmöityshoitolaki

Hedelmöityshoitolaki ja lahjasoluhoidot 

Hedel­möi­tys­hoi­to­la­ki astui voi­maan 1.9.2007 ja lah­ja­so­lu­hoi­to­jen osal­ta lais­sa on mää­ri­tel­ty mm. miten lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja voi­daan käyt­tää (luku 1), sukuso­lu­jen luo­vut­ta­mis­ta kos­ke­vat sei­kat (luku 3) sekä luo­vu­te­tuis­ta sukuso­luis­ta syn­ty­neen lap­sen tie­don­saan­tioi­keus (luku 4). Hedel­möi­tys­hoi­to­lain tavoit­tee­na on lap­sen edun tur­vaa­mi­nen. Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen osal­ta tätä tavoi­tet­ta tur­vaa 23 §:ssa sää­det­ty luo­vu­te­tus­ta sukuso­lus­ta tai alkios­ta alkun­sa saa­neen hen­ki­lön oikeus saa­da tie­tää luo­vut­ta­jan hen­ki­löl­li­syys 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään. Ilmoit­ta­mal­la luo­vut­ta­jan tun­nuk­sen Val­vi­ral­le hänel­lä on oikeus saa­da tie­tää luo­vu­tus­re­kis­te­riin tal­le­tet­tu tie­to luo­vut­ta­jan henkilöllisyydestä.

Alla hedel­möi­tys­hoi­to­lais­ta lai­nat­tu­ja ottei­ta, jot­ka kos­ke­vat lahjasoluhoitoja.

Luku 1

§1 Sovel­ta­mi­sa­la

Täs­sä lais­sa sää­de­tään sel­lai­sen hedel­möi­tys­hoi­don anta­mi­ses­ta, jos­sa ihmi­sen sukuso­lu tai alkio vie­dään nai­seen ras­kau­den aikaan­saa­mi­sek­si. Täs­sä lais­sa sää­de­tään myös sukuso­lu­jen ja alkioi­den luo­vut­ta­mi­ses­ta ja varas­toin­nis­ta hedel­möi­tys­hoi­toa var­ten.
Tämän lain sään­nök­set sukuso­luis­ta kos­ke­vat myös sukuso­lu­jen esias­tei­ta.
Hedel­möi­tys­hoi­to­na ei täs­sä lais­sa pide­tä mie­hen käsit­te­le­mät­tö­män ja varas­toi­mat­to­man sper­man vie­mis­tä nai­seen ilman, että toi­men­pi­tee­seen osal­lis­tuu lää­kä­rin amma­tin har­joit­ta­mi­seen oikeu­tet­tu täs­sä toi­mes­saan tai muu ulko­puo­li­nen kor­vaus­ta vastaan.

§ 5 Lap­sen omi­nai­suuk­siin vaikuttaminen

Jos hedel­möi­tys­hoi­dos­sa käy­te­tään luo­vu­tet­tu­ja sukuso­lu­ja, hoi­ta­van lää­kä­rin tulee vali­ta sukuso­lut, joi­den luo­vut­ta­ja muis­tut­taa ulko­näöl­tään syn­ty­vän lap­sen asian­omais­ta van­hem­paa, jol­lei hoi­toa saa­van tah­dos­ta muu­ta johdu.

Hedel­möi­tys­hoi­to­lain luku 3 käsit­te­lee Sukuso­lu­jen ja alkioi­den luo­vut­ta­mis­ta ja siirtämistä.

Luku 3

§13 Luo­vut­ta­ja

Sukuso­lu­ja voi luo­vut­taa 18 vuot­ta täyt­tä­nyt hen­ki­lö, joka on hyväk­syt­ty ter­veys­tar­kas­tuk­ses­sa, jos­sa on var­mis­tet­tu, ettei:
1) sukuso­lu­jen luo­vu­tus aiheu­ta hänel­le ter­vey­del­lis­tä vaa­raa; eikä
2) hänel­lä ole sel­lais­ta vaka­vaa perin­nöl­lis­tä sai­raut­ta tai sel­lais­ta tart­tu­vaa tau­tia, joka voi aiheut­taa vaka­van sai­rau­den hedel­möi­tys­hoi­toa saa­val­le nai­sel­le tai hoi­don tulok­se­na syn­ty­väl­le lapselle.

Hedel­möi­tys­hoi­to­lais­sa on mää­ri­tel­ty luo­vut­ta­jal­le oma tun­nus §14, luo­vut­ta­jas­ta kerät­tä­vät tie­dot §15 ja luo­vut­ta­jan anta­ma suos­tu­mus sukuso­lu­jen käy­tös­tä §16.

Luvus­sa 4 on mää­ri­tel­ty Luo­vu­te­tus­ta sukuso­lus­ta tai alkios­ta syn­ty­neen hen­ki­lön tie­don­saan­tioi­keus. Lain mukaan hen­ki­löl­lä, joka on saa­nut alkun­sa luo­vu­te­tuis­ta sukuso­luis­ta, on oikeus 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään saa­da tie­toon­sa luo­vut­ta­jan henkilöllisyys

Luku 4

§ 22 luovutusrekisteri

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan lupa- ja val­von­ta­vi­ras­to pitää rekis­te­riä hedel­möi­tys­hoi­toa var­ten teh­dyis­tä sukuso­lu­jen ja alkioi­den luo­vu­tuk­sis­ta (luo­vu­tus­re­kis­te­ri). Rekis­te­riin tal­le­te­taan pal­ve­lu­jen anta­jan ilmoi­tuk­sen perus­teel­la luo­vut­ta­jan yksi­löin­ti­tie­dot sekä tie­to luo­vut­ta­jan tun­nuk­ses­ta, mah­dol­li­ses­ta 16 §:n 2 momen­tis­sa tar­koi­te­tus­ta isyy­den vah­vis­ta­mis­ta kos­ke­vas­ta suos­tu­muk­ses­ta ja sen peruu­tuk­ses­ta sekä sii­tä, onko kyse siit­tiöi­den, muna­so­lu­jen vai alkioi­den luovutuksesta.

§ 23 Tiedonsaantioikeus

Hen­ki­löl­lä, joka on voi­nut syn­tyä luo­vu­te­tus­ta sukuso­lus­ta tai alkios­ta, on salas­sa­pi­to­sään­nös­ten estä­mät­tä oikeus 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään saa­da pal­ve­lu­jen anta­jal­ta jäl­jen­nös hoi­to­suos­tu­muk­ses­ta ja sii­hen mer­ki­tys­tä luo­vut­ta­jan tun­nuk­ses­ta. Ilmoit­ta­mal­la luo­vu­tus­re­kis­te­riin luo­vut­ta­jan tun­nuk­sen hänel­lä on oikeus saa­da tie­tää luo­vut­ta­jan henkilöllisyys.

Jos on annet­tu 16 §:n 2 momen­tis­sa tar­koi­tet­tua hedel­möi­tys­hoi­toa ja siit­tiöi­den luo­vut­ta­ja on suos­tu­nut sii­hen, että hänet voi­daan vah­vis­taa hoi­don tulok­se­na syn­ty­neen lap­sen isäk­si, lap­sen äidil­lä ja lap­sel­la on oikeus saa­da pal­ve­lu­jen anta­jal­ta tie­to luo­vut­ta­jan tun­nuk­ses­ta ja, ilmoit­ta­mal­la sen luo­vu­tus­re­kis­te­riin, tie­to luo­vut­ta­jan henkilöllisyydestä.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä