HELMINAUHA

tietoa ja tukea lahjasoluperheille

HELMINAUHA-hanke

HELMINAUHA on vuon­na 2019 käyn­nis­ty­nyt STEA:n rahoit­ta­ma han­ke, joka sai jat­ko­ra­hoi­tuk­sen vuo­sil­le 2022 - 2024. Hel­mi­nau­ha-han­ke tuot­taa tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­jen avul­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le per­heil­le sekä lah­ja­so­lual­kui­sil­le hen­ki­löil­le. Hank­keen tavoit­tee­na on, että van­hem­mat saa­vat tie­toa ja tukea lap­sen alku­pe­rään liit­ty­vien kysy­mys­ten käsit­te­lyyn sekä val­miuk­sia puhua las­ten kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta. Han­ke pal­ve­lee lah­ja­so­lu­per­hei­den lisäk­si ammat­ti­lai­sia, lah­ja­so­lu­per­hei­den lähei­siä, sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jia ja lah­ja­so­lu­hoi­to­ja suunnittelevia.

Tilaa Hel­mi­nau­han nel­jä ker­taa vuo­des­sa ilmes­ty­vä uutis­kir­je! Saat ajan­koh­tais­ta tie­toa tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta ja hank­keen kuulumisista.

Kumppanit / mainospaikat