HELMINAUHA

tietoa lahjasoluteemoista ja tukea kaikille, joita aihe koskettaa

HELMINAUHA-hanke

Helminauha-hanke tuottaa tietoa ja tukea lahjasoluhoitojen avulla lasta toivoville ja lapsen saaneille perheille sekä lahjasolutaustaisille henkilöille.

Hel­mi­nau­ha-hank­keen tavoit­tee­na on, että van­hem­mat saa­vat tie­toa ja tukea lap­sen alku­pe­rään liit­ty­vien kysy­mys­ten käsit­te­lyyn sekä val­miuk­sia puhua lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neen las­ten kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta. Tavoit­tee­na on myös tar­jo­ta tie­toa ja tukea lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­le hen­ki­löil­le. Han­ke pal­ve­lee lah­ja­so­lu­per­hei­den lisäk­si ammat­ti­lai­sia, lah­ja­so­lu­per­hei­den lähei­siä, sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jia ja lah­ja­so­lu­hoi­to­ja suun­nit­te­le­via. Han­ke on käyn­nis­ty­nyt vuon­na 2019 ja sil­lä on STEA:n rahoi­tus vuo­den 2024 loppuun. 

Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen puhe­lin­neu­von­ta päi­vys­tää kes­ki­viik­koi­sin klo 12–14. Puhe­lin­nu­me­ro 040 5323010. 

Puhe­lun hin­ta on nor­maa­li pai­kal­lis­verk­ko­mak­su (pvm) tai koti­mai­sen mat­ka­pu­he­li­no­pe­raat­to­rin hin­nas­ton mukai­nen mat­ka­pu­he­lin­mak­su (mpm).

Neu­von­taa myös säh­kö­pos­tit­se: jenni@simpukka.info

 

Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa moni­puo­li­ses­ti ver­tais­tu­kea ja tapah­tu­mia kas­vok­kain ja etänä.

Ver­tais­tu­kea on tar­jol­la lah­ja­so­lu­hoi­to­ja poh­ti­vil­le, hoi­dois­sa ole­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le, lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­neil­le van­hem­mil­le sekä lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­le henkilöille.

Kaik­ki tule­vat tapah­tu­mat löy­ty­vät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta, joka päi­vit­tyy jatkuvasti.

Tilaa Hel­mi­nau­han nel­jä ker­taa vuo­des­sa ilmes­ty­vä uutis­kir­je! Saat ajan­koh­tais­ta tie­toa tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta ja hank­keen kuulumisista.

Sim­pu­kan verk­ko­kau­pas­ta voit tila­ta Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen pai­net­tu­ja oppai­ta sekä liit­tyä yhdis­tyk­sen jäseneksi.

Kumppanit / mainospaikat

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä