HELMINAUHA

tietoa ja tukea lahjasoluperheille

HELMINAUHA - hanke

HELMINAUHA on STEA:n rahoit­ta­ma han­ke (2019-2021), jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea lah­ja­so­lu­jen avul­la lap­sen saa­nei­ta per­hei­tä. Hank­keen tavoit­tee­na on, että van­hem­mat saa­vat tie­toa ja tukea lap­sen alku­pe­rään liit­ty­vien kysy­mys­ten käsit­te­lyyn sekä val­miuk­sia puhua las­ten kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta. Han­ke pal­ve­lee lah­ja­so­lu­per­hei­den lisäk­si ammat­ti­lai­sia, lah­ja­so­lu­per­hei­den lähei­siä, sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jia ja lah­ja­so­lu­hoi­to­ja suunnittelevia.

Tilaa Hel­mi­nau­han nel­jä ker­taa vuo­des­sa ilmes­ty­vä uutis­kir­je! Saat ajan­koh­tais­ta tie­toa tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta ja hank­keen kuulumisista.

Kumppanit / mainospaikat