Blogi

Helminauha

Lisää siemeniä, kiitos!

Lisää sie­me­niä, kii­tos!     ”Äiti, eikö kenel­lä­kään mei­dän tut­ta­val­la oli­si nii­tä vau­van­sie­me­niä, joi­ta voi­si lai­na­ta meil­le?”, kysyy pik­kusi­sa­rus­ta toi­vo­va vii­si­vuo­tias tois­tu­vas­ti. Vas­tauk­se­ni vaih­te­le­vat. Jos­kus

Read More »
Helminauha

Kuinka voit?

Kuin­ka voit?     Jäl­leen ker­ran lää­kä­rin vas­taa­no­tol­ta läh­ties­sä­ni itkin loh­dut­to­mas­ti. ”Sanoi­ko lää­kä­ri jotain ikä­vää, pahoit­ti­ko hän mie­le­si?” hoi­ta­ja kysyi. Sii­tä ei ollut kyse. Itkin

Read More »
Helminauha

Entä jos eroaisimme, rakas?

Entä jos eroai­sim­me, rakas?   Har­kit­sen useim­pi­na päi­vi­nä eroa.   Eri­tyi­ses­ti olen paneu­tu­nut poh­ti­maan, miten jär­jes­täi­sim­me tule­van ex-puo­­­li­­­so­­­ni kans­sa vuo­ro­viik­ko­sys­tee­min. Eli miten tapai­sim­me vain joka toi­nen

Read More »
Helminauha

Me kyllä pärjätään

Me kyl­lä pär­jä­tään “Minut on mai­nit­tu pop­musii­kis­sa, olen siis ole­mas­sa!” Muu­ta­mia vuo­sia sit­ten, ennen some-räjäh­­­dys­­­tä, ei ollut ollen­kaan itses­tään sel­vää löy­tää ver­tais­ko­ke­muk­sia omal­le lap­set­to­muus­pro­ses­sil­le. Toki

Read More »
Helminauha

Aidan toisella puolella

Aidan toi­sel­la puo­lel­la Sain endo­met­rioo­si­diag­noo­sin sama­na vuon­na, kun tapa­sin tule­van puo­li­so­ni. Olim­me molem­mat opis­ke­li­joi­ta, ja lää­kä­rin rum­mut­ta­ma pikai­nen lap­sen­saan­ti ei tun­tu­nut todel­la­kaan ajan­koh­tai­sel­ta.  Toi­saal­ta en

Read More »
Helminauha

Olen(han?) äiti

Olen(han?) äiti Tois­tu­vas­ti toteu­tu­mat­ta jää­vä toi­ve lap­sen saa­mi­ses­ta voi suis­taa epä­toi­voon. Siel­tä on vuo­sien pro­ses­sin jäl­keen kovin vai­kea nous­ta, vaik­ka toi­ve lopul­ta toteu­tui­si­kin. Lap­set­to­man iden­ti­teet­ti

Read More »
Helminauha

Perhemuodostelmia

Per­he­muo­dos­tel­mia     Per­he­muo­dos­tel­mak­si nimi­te­tään ydin­per­het­tä laa­jem­paa koko­nai­suut­ta, joka syn­tyy ystä­vien ja suku­lais­ten olles­sa jat­ku­vas­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa per­heen­jä­sen­ten kans­sa. Täl­lä mää­rit­te­lyl­lä mei­dän per­heem­me muo­dos­taa per­he­muo­dos­tel­man muun

Read More »
Helminauha

Te tiedätte mistä minä puhun

Te tie­dät­te mis­tä minä puhun     Lap­sel­li­sen lap­set­to­man ver­tais­tu­ki on mut­ki­kas jut­tu. Tukea ei kai­paa samoi­hin asioi­hin eikä oikeas­taan samoil­ta ihmi­sil­tä­kään kuin ennen. Lap­set­to­muus­krii­si

Read More »
Helminauha

Lasten tehtailua

Las­ten teh­tai­lua     Mik­si yrit­tää saa­da lap­si? Mik­si ihmi­set halua­vat lap­sia? Mik­si mei­dän pitäi­si uhra­ta lap­sen saa­mi­seen loput­to­mas­ti voi­ma­va­ro­ja, kes­tää jat­ku­via kivu­liai­ta toi­men­pi­tei­tä ja

Read More »