Blogi

Kuvituskuva

Ihan oman itsensä näköinen

Ihan oman itsen­sä näköi­nen Kun vau­va syn­tyy per­hee­seen, alkaa usein arvuut­te­lu sii­tä, kenen näköi­nen lap­si on. Onko hänel­lä äitin­sä sil­mät, isoi­sän­sä nenä vai leu­ka, joka

Read More »
Helmi Nauhasen blogi

Lahjaksi saatu lapsi

Lah­jak­si saa­tu lap­si Lap­se­ni kas­vaes­sa on suru sii­tä, ettei­vät mei­tä yhdis­tä gee­nit, myös kas­va­nut. En osan­nut odot­taa sitä. Ras­kausai­ka­na mie­tin asi­aa pal­jon­kin, mut­ta vau­­­va- ja

Read More »
Helminauha

Kyllä eikä ei

Kyl­lä eikä ei Jos oli­sin lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin läh­ties­sä­ni tien­nyt, että nel­jä vuot­ta myö­hem­min hoi­dan las­tam­me yksin, oli­si­vat hoi­dot jää­neet käy­mät­tä. Oli­sin suh­tau­tu­nut poten­ti­aa­li­seen lap­set­to­maan elä­mään aivan

Read More »
Helminauha

Lapsen asia

Lap­sen asia Luin lap­se­ni kans­sa kir­jaa, jos­sa eräs­tä aikuis­ta kut­sut­tiin nimel­lä ”bioi­sä”. Seli­tin mitä ter­mil­lä tar­koi­te­taan, ja miten mei­dän tilan­tees­sam­me voi­si aja­tel­la, että muna­so­lu­jen lah­joit­ta­jaa

Read More »
Helminauha

Missä sä asut?

Mis­sä sä asut? Lap­sen aloit­taes­sa esi­kou­lun monen­lai­set tun­teet herää­vät. Kuten var­mas­ti kai­kis­sa samas­sa tilan­tees­sa ole­vis­sa per­heis­sä, jän­ni­tys ja innos­tus vuo­rot­te­le­vat. Sen lisäk­si lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­pa­na mie­tin,

Read More »
Helminauha

“Siemenjälkiä”

“Sie­men­jäl­kiä” Erot­tua­ni lap­sen isäs­tä olen alka­nut näh­dä ene­ne­väs­sä mää­rin yhte­ne­väi­syyk­siä lap­ses­sa ja isäs­sä. Taval­lis­ta ken­ties, mut­ta ehkä hie­man toi­sel­la taval­la sävyt­ty­nyt­tä lah­ja­so­lu­lap­sen koh­dal­la. Entä jos

Read More »
Helminauha

Teidän sukunne veri

Tei­dän sukun­ne veri On ollut loh­dul­lis­ta huo­ma­ta, että vuo­det, jol­loin elä­män pää­asial­li­nen sisäl­tö oli­vat lap­set­to­muus­hoi­dot ja niis­sä onnis­tu­mi­nen, alka­vat olla jo mui­nais­his­to­ri­aa.  On vai­kea edes

Read More »
Helminauha

Lisää siemeniä, kiitos!

Lisää sie­me­niä, kii­tos!     ”Äiti, eikö kenel­lä­kään mei­dän tut­ta­val­la oli­si nii­tä vau­van­sie­me­niä, joi­ta voi­si lai­na­ta meil­le?”, kysyy pik­kusi­sa­rus­ta toi­vo­va vii­si­vuo­tias tois­tu­vas­ti. Vas­tauk­se­ni vaih­te­le­vat. Jos­kus

Read More »