Emma Taulo ja itsellinen äitiys: ”Puhun lapselle avoimesti hänen lahjasolutaustastaan”

Teks­ti Saga Berg-Dahl­ström, kuva Mira Pelo/Yle. Teks­ti on jul­kais­tu ensin Sim­puk­ka ry:n Sim­puk­ka-leh­des­sä 2/2022.

Kun Emma Tau­lon puo­li­so ei halun­nut lap­sia, oli pää­tös sel­vä; Tau­lo haluai­si äidik­si itsel­li­ses­ti. Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen aika­na syn­tyi aja­tus Yksin teh­ty lap­si -podcas­tis­ta, joka doku­men­toi­si tari­nan mat­kas­ta itsel­li­sek­si äidiksi.

Tuot­ta­ja­na, käsi­kir­joit­ta­ja­na ja ohjaa­ja­na suu­rel­le ylei­söl­le tutuk­si tul­lut Emma Tau­lo on nii­tä ihmi­siä, jot­ka ovat lap­ses­ta asti tien­neet halua­van­sa äidiksi.

Kun hänen puo­li­son­sa ei halun­nut­kaan lap­sia, oli pää­tös sel­vä: Tau­lo haluai­si äidik­si itsellisesti.

– Ei minul­le tul­lut mitään yhtäk­kis­tä ”ahaa-elä­mys­tä” sii­tä, että näin­kin voi saa­da lap­sen. Olin pit­kään tien­nyt, että itsel­li­ses­ti hoi­toi­hin läh­te­mi­nen on minul­le sopi­va vaih­toeh­to. 35-vuo­ti­aa­na pää­tin läh­teä ensi­käyn­nil­le hedel­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­val­le kli­ni­kal­le. Tilan­tee­ni kar­toi­tet­tiin, ja sain esit­tää kysy­myk­siä sekä poh­tia läh­den­kö yrit­tä­mään las­ta yksin. Sel­vi­si kui­ten­kin, että on kii­re, sil­lä AMH-arvo­ni oli todel­la mata­la, Tau­lo kertoo.

AMH-mit­tauk­sel­la saa­tiin tie­to­ja muna­sar­jo­jen toi­min­nal­li­ses­ta kun­nos­ta. Mit­tauk­ses­ta saa­dun tie­don perus­teel­la hoi­dot lah­joi­te­tuil­la sukuso­luil­la aloi­tet­tiin heti, eikä poh­ti­mi­sai­kaa esi­mer­kik­si kump­pa­nuus­van­hem­muu­des­ta jäänyt.

Ensin ras­kaut­ta yri­tet­tiin inse­mi­naa­tioil­la, jos­sa lah­joi­tet­tu­ja siit­tiöi­tä ruis­ku­te­taan koh­tuon­te­loon. Inse­mi­naa­tion jäl­keen siir­ryt­tiin IVF-hoi­toi­hin, jois­sa Tau­lol­le siir­ret­tiin usei­ta alkioi­ta. Hoi­dot kes­ti­vät kaik­ki­aan kak­si vuotta.

Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen aika­na syn­tyi aja­tus podcas­tis­ta, johon hän doku­men­toi­si tari­nan­sa itsel­li­sek­si äidiksi.

Naisen kasvokuva sivuprifiilista. Teksti: Emma Taulo ja itsellinen äitiys: ”Puhun lapselle avoimesti hänen lahjasolutaustastaan” Simpukan ja Helminauha-hankkeen logot

Podcast tiestä äidiksi

Emma Tau­lo on amma­til­taan käsi­kir­joit­ta­ja ja tuot­ta­ja, joten hän tie­si heti, että tal­tioi­si joten­kin pol­kua itsel­li­seen äitiy­teen. Töis­sä ystä­vän kans­sa kes­kus­tel­taes­sa syn­tyi idea podcas­tis­ta nimel­tä Yksin teh­ty lap­si.

Kun hoi­dot venyi­vät, hii­pi epä­var­muus: mitä jos hoi­dot eivät tuo­ta­kaan tulosta?

– Kun ras­kaus­tes­tiin piir­tyi kak­si vii­vaa, oli pää­tös sii­nä! Teen podcas­tin, ker­too Taulo.

Tau­lo aloit­ti podcas­tin teon heti hoi­to­jen alka­mi­sen jäl­keen, mut­ta pää­tös jul­kai­sus­ta sekä pro­jek­tin lop­puun jat­ka­mi­ses­ta var­mis­tui posi­tii­vi­sen tes­tin myötä.

Ylen Aree­na Audios­sa jul­kais­tu podcast sai heti erin­omai­sen vas­taan­o­ton; kuu­li­ja­kun­taa oli pal­jon ja eri­lai­sis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta. Palau­tet­ta on tul­lut  itsel­lis­ten äitien lisäk­si monil­ta muil­ta­kin, joi­ta aihe koskettaa.

Hen­ki­lö­koh­tais­ten koke­mus­ten ker­to­mi­seen liit­ty­vä avoi­muus hir­vit­ti välil­lä Tau­loa, mut­ta posi­tii­vi­nen palau­te vah­vis­ti, että avoi­muu­del­le oli tilausta.

– Tämä oli ensim­mäi­nen pro­jek­ti­ni, jos­ta ei ole tul­lut mitään nega­tii­vis­ta palau­tet­ta! hän kertoo. 

Itsellinen äitiys tuo vapautta

Tau­lo uskoo, että ren­to ote ja ympä­ris­tön ymmär­tä­väi­syys ovat olleet osa­te­ki­jöi­tä sii­nä, että itsel­li­nen äitiys ei ole aiheut­ta­nut kriisejä.

– Uskon, että todis­te­li­sin enem­män äitiyt­tä­ni, jos oli­si toi­nen van­hem­pi kuviois­sa tai jos oli­sin nuorempi.

Neu­vo­las­sa koh­taa­mi­nen on ollut lem­pe­ää, ja lomak­keet ovat olleet itsel­li­sil­le äideil­le sopivia.

– Lap­set­to­muuskli­ni­kal­la sen sijaan punk­tion jäl­keen kysyt­tiin, tulee­ko mies hake­maan, Tau­lo naurahtaa.

Itsel­li­nen äitiys on inten­sii­vis­tä ja vaa­ti­vaa, mut­ta samal­la myös vapaut­ta­vaa ja armollista.

– Ymmär­rän, että olen yksin hoi­ta­mas­sa kah­den van­hem­man teh­tä­vää. Minun ei ole pak­ko teh­dä luo­muso­sei­ta, jos en pys­ty. En vält­tä­mät­tä oli­si pys­ty­nyt hoi­toi­hin pari­suh­tees­sa. En usko, että suh­de oli­si kes­tä­nyt lap­set­to­muus­hoi­to­ja. Oli­si ollut vel­vol­li­suus onnis­tua. Nyt ongel­ma on vain minun, ei mei­dän, Tau­lo kertoo.

Emma Tau­lol­la ja hänen enti­sel­lä puo­li­sol­laan on yhä lähei­set välit.

– Kun on itse lap­sen ainoa van­hem­pi, on vapaa teke­mään kas­va­tuk­sel­li­set rat­kai­sut itse, hän toteaa.

Avoi­muus ja läheis­ten tuki on ollut kor­vaa­ma­ton­ta. Tau­lo itse on ollut avoin lap­sen lah­ja­so­lu­taus­tas­ta ja aikoo jat­kos­sa­kin olla.

– Aion puhua lap­sel­le­ni alus­ta saak­ka hänen lah­ja­so­lu­taus­tas­taan. Isäs­tä ei kui­ten­kaan puhu­ta, vaan lahjoittajasta.

Tukiverkon tärkeys

Arjes­sa taval­lis­ten maha­tau­tien kes­kel­lä tuki­verk­ko on osoit­tau­tu­nut tär­keäk­si. Jo äitiy­teen val­mis­tau­tu­mi­ses­sa lähei­set sekä ver­tais­tu­ki oli­vat isos­sa roo­lis­sa. Tau­lo ker­too­kin ole­van­sa onne­kas, sil­lä lähi­pii­ris­sä on pal­jon itsel­li­siä äitejä.

– Ympä­ris­tö ei juu­ri haas­ta minua. Voi olla, että oli­si han­ka­lam­paa, jos asui­si pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la, eikä oli­si mui­ta itsel­li­siä äite­jä lähellä.

Omaa aikaa Tau­lo ker­too kai­paa­van­sa, mut­ta lisää heti, että niin­hän itse kukin van­hem­pi jou­tuu omas­ta ajas­ta nipis­tä­mään, oli van­hem­pia sit­ten yksi tai useampi.

Itsel­lis­tä äitiyt­tä har­kit­se­via Tau­lo roh­kai­see hakeu­tu­maan ver­tais­tuen pariin. Hän myös kehuu lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin kuu­lu­vaa psy­ko­lo­gin käyn­tiä. Koke­muk­set ja mui­den äitien tuki on arvokasta.

– Kan­nat­taa myös ottaa vas­taan koti­pal­ve­lu ja muut hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pal­ve­lut, hän sanoo.

Monimuotoiset perheet

Vau­va herää kes­ken haas­tat­te­lun. Tau­lo ottaa pie­nen leveäs­ti hymyi­le­vän lap­sen syliin­sä ja jat­kam­me haas­tat­te­lun loppuun.

– Kyl­lä lah­ja­so­lun käyt­töä tuli mie­tit­tyä ras­kausai­ka­na jon­kin ver­ran. Onhan se sel­lai­nen kin­der­mu­na, hän naurahtaa.

Lah­ja­so­lut eivät kui­ten­kaan kos­kaan olleet mikään mur­heen paik­ka. Enem­män lap­set­to­muus itses­sään aiheut­ti surua.

Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen mää­rä yleis­tyy, ja itsel­li­siä äite­jä on jo pal­jon. Suo­mes­sa on puhut­tu syn­ny­tys­tal­kois­ta ja toi­vot­tu, että ihmi­set sai­si­vat lap­sia. Tau­lo sanoo, että kenel­tä­kään ei pitäi­si olla pois se, jos jota­ku­ta aute­taan saa­maan lap­sia. Tämä kos­kee paris­kun­tia, itsel­li­siä nai­sia ja miehiä.

Tau­lo kan­nat­taa ei-kau­pal­lis­ta sijais­syn­ny­tys­tä, jot­ta myös itsel­li­sil­lä mie­hil­lä oli­si mah­dol­li­suus lap­seen, ja toi­voo per­hei­den moni­muo­toi­suu­del­le enem­män näkyvyyttä.

– Moni­muo­toi­sia per­hei­tä on jo pal­jon. Lap­sel­la tulee toden­nä­köi­ses­ti ole­maan pal­jon saman­taus­tai­sia kave­rei­ta. Asias­ta tulee normaali.

Emma Tau­lon Yksin teh­ty lap­si -podcas­tia voi kuun­nel­la Yle Aree­nas­ta. Emma Tau­lo ja Yksin teh­ty lap­si -podcast pal­kit­tiin Sim­pu­kan Hel­men kun­nia­mai­nin­nal­la tou­ko­kuus­sa 2022.

Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry on val­ta­kun­nal­li­nen tahat­to­man lap­set­to­muu­den asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tio. Jär­jes­tön jäsen­leh­ti Sim­puk­ka ilmes­tyy nel­jä ker­taa vuodessa. 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä