Miten tuen lahjasoluvanhempaa

Millaista tukea lahjasoluvanhemmat kaipaavat ammattilaisilta

Per­heet, jot­ka toi­vo­vat tai ovat saa­neet lap­sen lah­ja­so­luil­la, koh­taa­vat jo ennen lap­sen syn­ty­mää usei­ta eri alo­jen ammat­ti­lai­sia, kuten lap­set­to­muuskli­ni­koi­den lää­kä­rei­tä, sai­raan­hoi­ta­jia, labo­rant­te­ja, psy­ko­lo­gin ja ras­kau­den aika­na neu­vo­la­työn­te­ki­jän. Lap­sen syn­ty­män jäl­keen näi­den edel­lä mai­nit­tu­jen lisäk­si per­heet koh­taa­vat var­hais­kas­va­tuk­sen ammat­ti­lai­sia ja opet­ta­jia sekä las­ten har­ras­tus­ten val­men­ta­jia. Olit sit­ten min­kä alan ammat­ti­lai­nen tahan­sa, mut­ta koh­taat työs­sä­si lah­ja­so­luil­la per­hel­lis­ty­nei­tä, olet ter­ve­tul­lut näil­le ammat­ti­lai­sil­le koh­den­ne­tuil­le sivuille.

Per­heel­lis­ty­mi­nen lah­ja­so­lu­jen avul­la poik­ke­aa tavan­omai­ses­ta tavas­ta tul­la per­heek­si, sil­lä hedel­möi­tys­hoi­dois­sa on käy­tet­ty kol­man­nen tai nel­jän­nen osa­puo­len sukuso­lu­ja. Ammat­ti­lai­se­na löy­dät Hel­mi­nau­han sivuil­ta tie­toa niin lah­ja­so­luil­la van­hem­mik­si tul­lei­den, lah­ja­so­lu­las­ten, kuin myös hei­dän läheis­ten­sä näkökulmasta.

Ammat­ti­lais­ten tulee osa­ta tukea van­hem­pia lah­ja­so­lu­taus­taan liit­ty­vän avoi­muu­den suh­teen, sil­lä vuon­na 2007 voi­maan tul­leen hedel­möi­tys­hoi­to­lain mukaan suo­mes­sa teh­dyis­sä lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa käy­tet­ty­jen sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jat ovat rekis­te­röi­ty­jä ja lap­sel­la on 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään oikeus saa­da tie­tää sukuso­lun lah­joit­ta­jan tiedot.

Vähin­tään joka kol­mas suo­ma­lai­nen lap­si­per­he on taval­la tai toi­sel­la moni­muo­toi­nen. Lap­sia saa­daan eri tavoin ja eri kokoon­pa­nois­sa. Van­hem­mat myös eroa­vat ja muo­dos­ta­vat uusia per­heyk­si­köi­tä. Per­hees­sä voi olla useam­pia van­hem­pia, kult­tuu­rei­ta ja kie­liä. Jos­kus joku per­hee­jä­se­nis­tä meneh­tyy. Yhä useam­pi lap­si tuo­daan var­hais­kas­va­tuk­seen vuo­ro­tel­len kah­des­ta eri osoitteesta.

Nämä lap­set ja hei­dän van­hem­pan­sa ovat tut­tu näky var­hais­kas­va­tuk­ses­sa. Jokai­sel­la lap­sel­la ja per­heel­lä on oma tari­nan­sa, ja sitä kan­nat­taa kuun­nel­la tar­kas­ti. Mones­ti per­he­muo­toon liit­tyy kui­ten­kin myös eri­tyi­siä kysy­myk­siä, jois­ta ammat­ti­lai­sen on hyvä olla tie­toi­nen. Moni­muo­toi­set per­heet var­hais­kas­va­tuk­ses­sa -oppaas­sa kes­ki­ty­tään kym­me­neen eri perhemalliin.

Näi­tä per­hei­tä ovat: adop­tio­per­heet, sijais­per­heet, yhden van­hem­man per­heet, uus­per­heet, monik­ko­per­heet, sateen­kaa­ri­per­heet, kah­den kult­tuu­rin per­heet, taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koh­dan­neet per­heet, lap­sen kuo­le­man koh­dan­neet per­heet ja van­hem­man kuo­le­man koh­dan­neet perheet.

Opas on tar­koi­tet­tu työn tuek­si kas­va­tus- ja ope­tusa­lan ammat­ti­lai­sil­le, eri­tyi­ses­ti var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja esio­pe­tuk­ses­sa. Oppaan on koon­nut kym­me­nen per­he­jär­jes­tön yhtei­nen Moni­muo­toi­set per­heet -ver­kos­to. Moni­muo­toi­set per­heet -ver­kos­ton työn­te­ki­jät ja ver­kos­toon kuu­lu­vat jär­jes­töt vas­taa­vat mie­lel­lään mah­dol­li­siin kysy­myk­siin ja konsultaatiopyyntöihin.

Oppaas­ta on jul­kais­tu myös pai­net­tu ver­sio. Voit tila­ta pai­ne­tun oppaan täyt­tä­mäl­lä tämän lomak­keen. Jos haluat tila­ta enem­män kuin vii­si­tois­ta opas­ta, ota yhteyt­tä toimisto@monimuotoisetperheet.fi.

  • Termit haltuun

Per­heet toi­vo­vat, että neu­vo­las­sa tun­ne­taan ter­mit ja lah­ja­so­lu­taus­ta koh­da­taan sen­si­tii­vi­ses­ti ja per­het­tä kun­nioit­taen. Pää­sään­töi­ses­ti per­heet toi­vo­vat, että sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jas­ta puhut­taes­sa ei käy­tet­täi­si sano­ja äiti ja isä, kuten geneet­ti­nen äiti tai isä, vaan kysees­sä on sukuso­lu­jen lah­joit­ta­ja tai luo­vut­ta­ja, kum­paa per­he itse toi­voo käy­tet­tä­vän. Per­heel­tä voi aina kysyä, mitä ter­miä he toi­vo­vat käytettävän.

  • Perheiden monimuotoisuuden tunnustaminen ja normalisoiminen

Van­hem­mat toi­vo­vat, että neu­vo­las­sa ei ole­tet­tai­si, voi­vo­tel­tai­si tai ihme­tel­täi­si lap­sen lah­ja­so­lu­taus­taa tai van­hem­pien teke­miä rat­kai­su­ja. Van­hem­mat toi­vo­vat rei­lua koh­taa­mis­ta eli sitä, että heil­tä kysy­tään asiois­ta arvai­lun tai olet­ta­mi­sen sijaan. Van­hem­mil­le asia on nor­maa­li ja van­hem­mat toi­vo­vat, että myös ammat­ti­lai­set voi­si­vat suh­tau­tua per­hei­siin nor­maa­lei­na per­hei­nä. Van­hem­mat toi­vo­vat myös per­hei­den moni­muo­toi­suu­den huomioimista.

  • Tiedollinen osaaminen tärkeää

Van­hem­mat toi­vo­vat, että neu­vo­las­sa oli­si tie­toa lah­ja­so­lu­taus­tan ris­keis­tä ja vai­ku­tuk­ses­ta ras­kau­teen. Van­hem­mat toi­vo­vat saa­van­sa tie­toa neu­vo­lois­ta sil­loin, kun he tie­toa tar­vit­se­vat. Van­hem­mat koke­vat tär­keä­nä myös sen, että neu­vo­lois­sa oli­si tie­toa ja ymmär­rys­tä sii­tä, mil­lai­nen mer­ki­tys lap­set­to­muus­taus­tal­la on ras­kau­teen ja koke­muk­seen vanhemmuudesta.

  • Aito kohtaaminen merkityksellistä

Moni van­hem­pi poh­tii tuli­si­ko lap­sen lah­ja­so­lu­tau­tas­ta ker­toa päi­vä­ko­dis­sa tai kou­lus­sa. Ne van­hem­mat, jot­ka ovat ker­to­neet asias­ta, toi­vo­vat että lap­sen taus­taan suh­tau­du­taan sen­si­tii­vi­ses­ti, posi­tii­vi­ses­ti ja las­ta kun­nioit­taen. Yli­pää­tään van­hem­mat toi­vo­vat ammat­ti­lai­sil­ta aitoa, suo­raa ja ren­toa koh­taa­mis­ta sekä ymmär­rys­tä sii­tä, että lah­ja­so­lu­taus­ta ei vai­ku­ta joka asi­aan lapsessa.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä