Lahjasolutaustaisten tarinoita

Lahjasoluteemaisia kirjoja

Lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neet ovat jul­kais­seet usei­ta elä­män­ker­to­ja, jois­sa he ker­to­vat oman tarin­sa ja miten lah­ja­so­lu­taus­ta on vai­kut­ta­nut hei­hin. Olem­me koon­neet lah­ja­so­lu­tee­mais­ta kir­jal­li­suut­ta sivuil­lem­me tän­ne: Lah­ja­so­lu­tee­mais­ta kirjallisuutta.

 

Lahjasoluteemaisia podcasteja

Lah­ja­so­lu­tee­mo­ja on käsi­tel­ty useis­sa podcas­teis­sa, olem­me koon­neet podcas­te­ja sivuil­lem­me tän­ne: Lah­ja­so­lu­tee­mai­sia podcas­te­ja.

Julkaisemme tällä sivulla lahjasoluilla alkunsa saaneiden tarinoita ja kokemuksia

Lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nut, haluat­ko, että sinun tari­na­si ker­ro­taan täl­lä sivul­la? Tari­na­si voi­daan lait­taa sivul­le ano­nyy­mis­ti nimi­mer­kil­lä tai vain etu­ni­mel­lä­si. Lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­den tari­nat toi­mi­vat ver­tais­tu­ke­na kai­kil­le lahjasolutaustaisille. 

Ennen kuin tarin­sa jul­kais­taan olem­me sinuun yhteydessä.

Voit kir­joit­taa tari­na­si täl­le lomak­keel­le: Lah­ja­so­lu­taus­tais­ten tarinoita.

Emman tarina:

23 - vuo­tias tans­ka­lai­nen Emma ker­too Donor Concep­tion Networ­kin sivuil­la oman tari­nan­sa lah­ja­so­lual­kui­se­na lap­se­na. Emma on saa­nut alkun­sa lah­joi­te­tuil­la siit­tiöil­lä ja ker­too, kuin­ka kokee aina olleen­sa “halu­tuin lap­si koko maa­pal­lol­la.” Emman ei muis­ta kos­ka hän sai tie­tää ole­van­sa lah­ja­so­lu­lap­si, kos­ka hänen van­hem­pan­sa puhui­vat asias­ta hänel­le aivan pie­nes­tä pitäen. Van­hem­mat käyt­ti­vät ker­to­mi­sen apu­na itse teke­mään­sä kir­jaa, jos­sa kuvien avul­la ker­rot­tiin heil­le sopi­val­la taval­la lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta ja nii­den avul­la van­hem­mak­si ja per­heek­si tule­mi­ses­ta. Emma on saa­nut alkun­sa ano­nyy­min lah­joit­ta­jan kaut­ta ja hänen kokee sen hyväk­si asiak­si. Suo­mes­sa hedel­möi­tys­hoi­to­la­ki edel­lyt­tää rekis­te­röi­tyä lah­joit­ta­jaa lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa, kos­ka lap­sel­la on oikeus tie­tää lah­ja­so­lu­jen lah­joit­ta­ja 18-vuot­ta täy­tet­ty­ään. Emman jutun pää­set luke­maan täs­tä, Emma kir­joit­taa Donor child - nimis­tä blo­gia. DCN:n ja blo­gin teks­tit ovat englanniksi.

Link­ki Emman tarinaan: 

https://www.dcnetwork.org/story/i-have-always-felt-most-wanted-child-planet-emmas-story

Lasten suusta:

“Joku ystä­väl­li­nen rou­va antoi muna­so­lun, se oli eri rou­va joka antoi pik­kusis­kon munasolun. “

“Miten muna­so­lu yhdis­te­tään siit­ti­öön?” “Lää­kä­ri auttoi.”

“Siit­tiö on isäl­tä ja muna­so­lu äidiltä.”

“Aa, joo.”

 

Kuvassa on vauva istumassa hiekarannalla katsoen kohti vettä

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä