Neuvola

Tahattoman lapsettomuuden huomioiminen neuvolassa

Suo­mes­sa noin joka vii­des hedel­mäl­li­ses­sä iäs­sä ole­va paris­kun­ta jou­tuu koke­maan tahat­to­man lap­set­to­muu­den. Suu­ri osa pareis­ta saa lopul­ta toi­vo­man­sa lap­sen. Vuo­sit­tain noin 6 % syn­ty­neis­tä lap­sis­ta on saa­nut alkun­sa hedel­möi­tys­hoi­to­jen avulla.

Tahat­to­man lap­set­to­muu­den vai­ku­tuk­set ovat ensi­si­jai­ses­ti psyyk­ki­siä ja sosi­aa­li­sia. Masen­nus, ahdis­tus ja stres­si ovat taval­li­sia taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­vil­la.
Monil­la taus­tal­la ovat pit­kät hedel­möi­tys­hoi­dot, jot­ka usein ovat sekä fyy­si­ses­ti että hen­ki­ses­ti hyvin kuormittavia.

Taha­ton lap­set­to­muus kos­ket­taa eri­lai­sia per­hei­tä kuten sateen­kaa­ri­per­hei­tä, itsel­li­siä äite­jä tai maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia per­hei­tä. Monien adop­tio- ja monik­ko­per­hei­den taus­tal­la on koke­mus tahat­to­mas­ta lapsettomuudesta.

Kuvassa on lääkäri kirjoittamassa paperille, toinen henkilö istuu lääkäriä vastapäätä

Erityiskysymyksiä kätilön työssä tai neuvolassa huomioitavaksi

  • Lap­set­to­muu­den taus­tal­la ole­vat syyt voi­vat vai­kut­taa myös ras­kau­den aika­na äidin ja vau­van hyvinvointiin.

  • Ras­kau­den­ai­kai­set pelot ja pel­ko lap­sen menet­tä­mi­ses­tä ovat taval­li­sia tahat­to­man lap­set­to­muu­den kokeneilla.

  • Monel­la lap­set­to­muut­ta koke­neel­la on taus­tal­la kes­ken­me­no tai useampia.

  • Pit­kä lap­set­to­muus­taus­ta ennen onnis­tu­nut­ta ras­kaut­ta altis­taa voi­mak­kaam­mil­le syn­ny­tys­pe­loil­le ja suu­rem­mal­le ris­kil­le sai­ras­tua syn­ny­tyk­sen jäl­kei­seen masennukseen.

  • Lap­set­to­muus on pari­suh­teel­le koetinkivi.

  • Kes­keis­tä on vah­vis­taa vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja edis­tää lap­set­to­muu­den käsit­te­lyä yhdes­sä kump­pa­nin kanssa.

  • Lap­set­to­muus vai­kut­taa myös seksuaalisuuteen.

  • Monet lap­set­to­muu­den koke­neet van­hem­mat ajat­te­le­vat, että heil­lä ei ole oikeut­ta tun­tea väsy­mys­tä tai tyy­ty­mät­tö­myyt­tä, kos­ka vih­doin sai­vat lap­sen. Sik­si lii­an moni jät­tää pyy­tä­mät­tä apua, jota tarvitsisi.

  • Lah­ja­so­lu­jen avul­la syn­ty­neet lap­set ja hei­dän van­hem­pan­sa saat­ta­vat tar­vi­ta eri­tyis­tä tukea lap­sen alku­pe­rän käsit­te­lyyn ja sii­tä puhumiseen.

Kuinka voin huomioida lapsettomuustaustan?

Paras tapa koh­da­ta lap­se­ton pari on ottaa lap­set­to­muus puheek­si ja kysyä lisää paria kun­nioit­taen. Van­hem­pien omaa koke­mus­ta ei pidä vähä­tel­lä vaan antaa tilaa sen käsit­te­le­mi­sel­le van­hem­pien ehdoil­la. Voit kysyä esi­mer­kik­si: ”Oli­ko ras­kau­den alka­mi­ses­sa vai­keuk­sia? Kuin­ka tämä vai­kut­taa tei­hin nyt?”

Pidä esil­lä lap­set­to­muu­des­ta ker­to­vaa mate­ri­aa­lia. Näin teet asi­aa näkyväksi.

Tar­vit­taes­sa van­hem­mat voi ohja­ta kes­kus­te­le­maan lap­set­to­muu­teen eri­kois­tu­neen pari- tai psy­ko­te­ra­peu­tin kanssa.

Ver­tais­tues­ta on monel­le apua. Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka tar­jo­aa moni­puo­li­ses­ti ver­tais­tu­kea eri paik­ka­kun­nil­la ja verkossa

Materiaalia neuvoloihin

Tulostettavat esitteet:

 

 

Ihan Helmi perhe: opas lahjasolutaustasta lapselle puhumiseen

Ihan Hel­mi per­he -oppaat on tar­koi­tet­tu lah­ja­so­luil­la yhden tai useam­man lap­sen saa­neil­le per­heil­le, mut­ta myös lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la ras­kaa­na ole­vat voi­vat val­mis­tau­tua tämän oppaan avul­la lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumiseen.

Opas­ta voi hyö­dyn­tää poh­ties­saan omaa tapaan­sa puhua lap­sel­le hänen lah­ja­so­lu­taus­taan, ja oppaas­ta löy­ty­vää tari­naa voi lukea yhdes­sä lap­sen kans­sa. Tari­naa voi täy­den­tää oman per­heen syn­ty­ta­ri­naan sopi­vil­la lisäyk­sil­lä, teks­teil­lä ja kuvilla.

Ihan Hel­mi per­he -oppaat voi lada­ta täs­tä ilmai­sek­si pdf-muo­dos­sa. Voit tila­ta näy­te­kap­pa­leet oppai­den pai­ne­tuis­ta ver­siois­ta verk­ko­lo­mak­keel­la: Ihan Hel­mi per­he -oppai­den näy­te­kap­pa­lei­den tilaus­lo­ma­ke.

Suu­rem­pia mää­riä oppaan pai­net­tu­ja ver­sioi­ta voi ostaa Sim­pu­kan verk­ko­kau­pas­ta, hin­ta 5e/kpl. Verk­ko­kau­pas­sa myös kaik­ki muut Sim­pu­kan oppaat. 

Ihan Helmi perhe - Lahjasolutaustasta lapselle puhuminen itsellisen vanhemman perheessä -opas
Ihan Helmi perhe - Lahjasolutaustasta lapselle puhuminen kahden vanhemman perheessä -opas.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä