Sukusolujen lahjoittajaksi?

Perustietoa sukusolujen lahjoittamisesta

Lah­joi­te­tut sukuso­lut mah­dol­lis­ta­vat lah­ja­so­lu­hoi­to­ja niil­le las­ta toi­vo­vil­le, jot­ka eivät voi saa­da las­ta omil­la sukuso­luil­laan. Lah­joi­te­tut sukuso­lut voi­vat olla muna­so­lu­ja, siit­tiöi­tä tai omil­la sukuso­luil­la teh­dyis­tä hedel­möi­tys­hoi­dois­ta yli­jää­nei­tä omasolualkioita.

Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­vit­se­vat itsel­li­sek­si van­hem­mak­si halua­vat, sateen­kaa­ri­per­heet sekä ne nais-mies­pa­rit, jot­ka eivät voi saa­da toi­vo­maan­sa las­ta omil­la sukuso­luil­laan. Lah­joi­tet­tu­ja muna­so­lu­ja voi­daan tar­vi­ta esi­mer­kik­si jos muna­sar­jat on jou­dut­tu pois­ta­maan, muna­so­lu­jen tuot­to on alen­tu­nut tai muna­sar­jat eivät tuo­ta ollen­kaan muna­so­lu­ja. Lah­joi­tet­tu­jen siit­tiöi­den tar­ve voi joh­tua siit­tiöi­den laa­dun ale­ne­mi­ses­ta tai sii­tä, ettei siit­tiöi­tä ole lain­kaan. Myös itsel­li­sek­si van­hem­mak­si halua­vat ja sateen­kaa­ri­pa­rit tar­vit­se­vat lah­joi­tet­tu­ja siit­tiöi­tä saa­dak­seen toi­vo­man­sa lap­sen. Lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin hakeu­tu­vat ovat usein toi­vo­neet las­ta pit­kään ja hartaasti.

Lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja käy­te­tään sekä jul­ki­sen että yksi­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa. Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jia kai­va­taan­kin kipeäs­ti ympä­ri Suo­men. Lah­joit­ta­jia tar­vi­taan kai­kis­ta etni­sis­tä ryh­mis­tä. Lah­joit­ta­mi­sen motii­vi­na tulee olla halu aut­taa. Voi­sit­ko sinä har­ki­ta sukuso­lu­jen lahjoittamista?

Kuka voi lahjoittaa sukusoluja?

 • Muna­so­lu­jen lah­joit­ta­jak­si voi­daan hyväk­syä perus­ter­ve, noin 20–35-vuotias nai­nen, jon­ka suvus­sa ei ole tie­dos­sa vaka­via periy­ty­viä sai­rauk­sia. Muna­so­lu­ja ei voi lah­joit­taa, mikä­li tupa­koi tai käyt­tää mui­ta tupakkatuotteita.

 • Siit­tiöi­den lah­joit­ta­jak­si voi­daan hyväk­syä perus­ter­ve, noin 20–45-vuotias mies, jon­ka suvus­sa ei ole tie­dos­sa vaka­via periy­ty­viä sai­rauk­sia. Siit­tiöi­tä ei voi lah­joit­taa, mikä­li tupa­koi tai käyt­tää mui­ta tupakkatuotteita.

 • Alkioi­ta voi­vat lah­joit­taa paris­kun­nat, jot­ka ovat itse käy­neet hedel­möi­tys­hoi­dois­sa omil­la sukuso­luil­laan, saa­neet toi­vo­man­sa mää­rän lap­sia ja joil­ta on jää­nyt oma­so­lual­kioi­ta pak­ka­seen. Alkioi­ta on yleen­sä mah­dol­lis­ta luo­vut­taa, jos nai­nen on ollut kor­kein­taan 36- ja mies kor­kein­taan 46-vuo­tias alkioi­den luo­mi­sen aikaan. Alkioi­den lah­joit­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta myös esi­mer­kik­si ero­ti­lan­tees­sa, jos ne jäi­si­vät muu­ten käyttämättä.

Miksi lahjoittaisin sukusolujani?

 • Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa lap­sen saa­mi­sen niil­le, joil­le se ei omil­la sukuso­luil­la ole mah­dol­lis­ta. Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­vit­se­vat ovat äärim­mäi­sen kii­tol­li­sia sukuso­lu­jen lahjoittajille.

 • Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la las­ta toi­vo­vien mää­rä on kas­vus­sa ja lah­joi­te­tuis­ta sukuso­luis­ta on val­ta­va pula jo nyt eri­tyi­ses­ti jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Lah­joit­ta­jien vähäi­sen mää­rän takia lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­vit­se­vat jou­tu­vat jonot­ta­maan hoi­toon pää­syä pit­kiä aiko­ja, jol­loin ikä voi tul­la hoi­dois­sa vas­taan. Lue lisää Hel­mi­nau­han tie­dot­tees­ta: Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jis­ta on val­ta­va pula – lisää lah­joit­ta­jia kai­va­taan kipeästi.

 • Lah­joit­ta­mi­sen ensi­si­jai­nen motii­vi tulee olla halu auttaa.

Mitä tulee ottaa huomioon, kun pohtii lahjoittamista?

 • Sukuso­lun lah­joit­ta­jak­si ryh­ty­vän on annet­ta­va suos­tu­mus sii­hen, että hänen hen­ki­lö­tie­ton­sa anne­taan Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan lupa- ja val­von­ta­vi­ras­ton (VALVIRA) yllä­pi­tä­mään luo­vu­tus­re­kis­te­ri Luo­te­riin. Lah­joi­te­tus­ta sukuso­luis­ta alkun­sa saa­neel­la lap­sel­la on oikeus saa­da lah­joit­ta­jan hen­ki­lö­tie­dot täy­tet­ty­ään 18 vuot­ta. Oikeus saa­da tie­to Luo­te­ris­ta kuu­luu vain lap­sel­le, ei sukuso­lu­jen vas­taa­not­ta­jal­le eli vanhemmalle.

 • Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­la ei ole oikeuk­sia tai vel­vol­li­suuk­sia hänen lah­joit­ta­mien­sa sukuso­lu­jen avul­la syn­ty­nei­tä lap­sia koh­taan, eikä mah­dol­li­suut­ta saa­da sel­vil­le, kuka sukuso­lu­jen vas­taa­not­ta­ja on.

 • Lah­joit­ta­jan sukuso­lu­ja saa­daan käyt­tää hedel­möi­tys­hoi­dois­sa vain, jos hän on anta­nut suos­tu­muk­sen­sa sii­hen. Kun lah­joit­ta­jan sukuso­lu­jen avul­la on syn­ty­nyt lap­si tai lap­sia vii­teen eri per­hee­seen, hänen lah­joit­ta­mi­aan sukuso­lu­ja ei saa enää käyt­tää hedel­möi­tys­hoi­toi­hin muil­le perheille.

 • Lah­joit­ta­ja voi perua suos­tu­muk­sen­sa kos­ka tahan­sa ilman eril­lis­tä sel­vi­tys­tä tai syy­tä. Peru­mi­nen kos­kee vie­lä käyt­tä­mät­tä ole­via sukuso­lu­ja. Peruu­tuk­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta nii­hin hedel­möi­tys­hoi­toi­hin, joi­ta on teh­ty lah­joit­ta­jan sukuso­luil­la ennen kuin hoi­ta­va kli­nik­ka on saa­nut tie­don peruutuksesta.

 • Lah­joit­ta­jien tie­dot käsi­tel­lään ja säi­ly­te­tään samal­la tie­to­tur­val­la kuin poti­las­tie­dot. Lah­joi­tuk­ses­ta ei tule mer­kin­tö­jä lah­joit­ta­jan omaan sairaskertomukseen.

 • Hoi­ta­va kli­nik­ka voi päät­tää, antaa­ko se sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­le tie­toa sii­tä, onko ras­kaus alka­nut lah­ja­so­lu­hoi­don jäl­keen ja onko lap­si tai lap­sia syntynyt.

 • Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen ei vai­ku­ta lah­joit­ta­jan omaan hedel­mäl­li­syy­teen. Lah­joi­tus­pro­ses­sis­sa lah­joit­ta­ja saa kui­ten­kin tie­toa omas­ta hedelmällisyydestään.

 • Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­ses­ta ei saa palk­kio­ta. Lah­joit­ta­jal­le voi­daan kui­ten­kin suo­rit­taa koh­tuul­li­nen kor­vaus lah­joit­ta­mi­ses­ta aiheu­tu­vis­ta kuluis­ta, ansion­me­ne­tyk­ses­tä ja muus­ta haitasta.

Pohdittavaksi ennen lahjoittamista

 • Mit­kä ovat motii­vi­ni lah­joit­taa sukusoluja?

 • Mitä ajat­te­len sii­tä, jos sukuso­luis­ta­ni alkun­sa saa­nut lap­si ottai­si minuun yhteyt­tä täysi-ikäistyttyään?

 • Jos lah­joit­ta­jal­la on omia lap­sia, on lah­joit­ta­mi­ses­ta tär­ke­ää puhua avoi­mes­ti myös heille.

Sukusolujen lahjoitusprosessi

Lue sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­sen pro­ses­sis­ta lisää sivuil­tam­me koh­das­ta: Lah­joi­tus­pro­ses­si.

Infografiikka: Siittiölahjoittajan polku: 1. Yhteydenotto klinikalle, 2. Siemennesteanalyysi ja siittiöiden koepakastus, 3. Verikokeet ja lääkärin terveystarkastus, 4. Lahjasukusoluneuvonta, 5. Noin 5-10 lahjoituskertaa klinikalla puolen vuoden aikana
Infografiikka: Munasolulahjoittajan polku, 1. Yhteydenotto klinikalle, 2. Verikokeet ja lääkärin terveystarkastus, 3. Lahjasukusoluneuvonta, 4. Munasolujen kasvattaminen hormonihoidon avulla, 5. Munasolujen keräys klinikalla

Missä sukusoluja voi lahjoittaa?

Sukuso­lu­ja voi lah­joit­taa vii­des­sä yli­opis­to­sai­raa­las­sa sekä lap­set­to­muus­hoi­to­ja teke­vil­lä yksi­tyi­sil­lä kli­ni­koil­la. Link­kien takaa löy­dät tar­kem­paa tie­toa sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­ses­ta kul­la­kin kli­ni­kal­la sekä tie­dot sii­tä, miten voit ilmoit­taa mah­dol­li­ses­ta haluk­kuu­des­ta­si lah­joit­taa sukusoluja. 

Kli­ni­koil­le voi ottaa yhteyt­tä mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä, eikä se sido vie­lä mihinkään.

 

Yliopistosairaaloiden klinikat

Hel­sin­gin ja uuden­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri: Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen HUSissa.

Kuo­pion yli­opis­tol­li­nen sai­raa­la: Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen KYSissä.

Oulun yli­opis­tol­li­nen sai­raa­la: Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen OYSissa.

Tam­peen yli­opis­tol­li­nen sai­raa­la: Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen TAYSissa.

Turun yli­opis­tol­li­nen kes­kus­sai­raa­la: Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen TYKSissä

 • Tyk­sis­sä vain siit­tiöi­den luo­vu­tus on mahdollista.

 
Yksityiset klinikat:

Dext­ra Hedel­mäl­li­syyskli­nik­ka: Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen Dext­ra Hedel­mäl­li­syyskli­ni­kal­la (Hel­sin­ki)

Felici­tas Mehi­läi­nen: Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen Felici­tas Mehi­läi­ses­sä (Hel­sin­ki, Tur­ku, Oulu, Lappeenranta)

Gyno­va: Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen Gyno­vas­sa (Oulu)

Ovu­mia: Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen Ovu­mias­sa (Hel­sin­ki, Tam­pe­re, Jyväs­ky­lä, Kuopio)

Tutkimustietoa

 • Niis­sä mais­sa, jois­sa lah­joit­ta­mi­ses­ta ei mak­se­ta palk­kio­ta, lah­joit­ta­jat ovat jäl­ki­kä­teen pää­sään­töi­ses­ti tyy­ty­väi­siä pää­tök­seen­sä lah­joit­taa sukuso­lu­ja (Syds­jö ym. 2023, Söder­ström-Ant­ti­la ym. 2016).

 • Lah­joit­ta­mi­sel­la ei vai­ku­ta ole­van nega­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia lah­joit­ta­jan yleis-, lisään­ty­mis- tai mie­len­ter­vey­teen (Syds­jö ym. 2023, Söder­ström-Ant­ti­la ym. 2016).

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä