Podcasteja

Dealing with donor conception

The Ano­ny­mous Us- pro­jek­tin perus­ta­jan Ala­na New­ma­nin oma podcast, jos­sa hän käy läpi omaa tari­naan­sa lah­ja­so­lu­taus­tai­se­na. Podcas­tis­sa hän lukee hänel­le lähe­tet­ty­jä tari­noi­ta sekä haas­tat­te­lee mui­ta lah­ja­so­lu­taus­tai­sia aikui­sia. Podcast on englanninkielinen. 

Donor Conception conversations with Lisa Schuman

Lisa Schu­man on yhdys­val­ta­lai­nen lah­ja­so­lu­tee­mo­jen asian­tun­ti­ja ja tera­peut­ti. Hän on The Cen­ter for Fami­ly Buil­ding -toi­min­nan perus­ta­ja. Podcas­tis­sa haas­ta­tel­laan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­ta, lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­via, lap­sen saa­nei­ta ja lah­ja­so­lual­kui­sia hen­ki­löi­tä. Podcast on englanninkielinen. 

Half of me- podcast

Ally nimi­sen nai­sen oma podcast, jos­sa hän käy läpi omaa tari­naan­sa haas­ta­tel­ta­vien kans­sa. Ally sai aikui­se­na tie­tää ole­van­sa lah­ja­so­lual­kui­nen (siit­tiöt) ja tämä näkyy hänen podcas­teis­saan. Haas­ta­tel­ta­vi­na mm. DNA-tes­tien kaut­ta löy­ty­nei­tä puo­li­si­sa­ruk­sia. Ally aloit­ti podcas­tin teke­mi­sen vain muu­ta­man vii­kon pääs­tä sii­tä, kun oli jou­lu­lah­jak­si saa­dun DNA-tes­tin kaut­ta tie­tää, että hän oli saa­nut alkun­sa lah­ja­siit­tiöi­den avul­la. Podcast on englanninkielinen. 

Hei Baby- podcast 

Hei Baby syn­ny­tys­ta­ri­nat podcas­tin 9. jak­sos­sa tee­ma­na on per­heel­lis­ty­mi­nen lah­joi­tet­tu­jen muna­so­lu­jen avul­la. Vie­raa­na lah­joi­tet­tu­jen munao­lu­jen avul­la lap­sen saa­nut äiti. Podcast on suomenkielinen!

Kierron verran toivoa

Taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta käsit­te­le­viä podcast-jak­so­ja (Spo­ti­fy).

Rii­kan tari­na- jak­sos­sa Riik­ka ker­too koke­muk­sis­taan lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta ja tahat­to­man lap­set­to­muu­den kokemuksestaan.

Kier­ron ver­ran toi­voa podcas­tis­sa ovat vie­rail­leet myös Sim­puk­ka ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Piia Savio ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huhtala.

Podcast on suomenkielinen!

Three Makes Baby - podcast

Lah­ja­so­lu­neu­von­taa teke­vän Jana M. Rup­nowin toi­mit­ta­ma podcast, jon­ka jak­sois­sa käsi­tel­lään lah­ja­so­lu­tee­maa mones­ta näkö­kul­mas­ta. Jak­sois­sa haas­ta­tel­laan mm. lah­ja­so­lu­taus­tai­sia nuo­ria aikui­sia Jere­myä ja Allya. Jana M. Rup­now  on yhdys­val­ta­lai­nen ja hän on kir­joit­ta­nut myös kir­jan nimel­tä Three Makes Baby. Podcast on englanninkielinen. 

The Fertility Podcast

Hedel­mäl­li­syy­teen ja lap­set­to­muu­teen eri­kois­tu­nut podcast-alus­ta. Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja käsit­te­le­vät podcas­tit löy­ty­vät tääl­tä. Podcast on englanninkielinen.

Yksin tehty lapsi

Täs­sä auto­fik­tii­vi­ses­sä podcas­tis­sa seu­ra­taan Emman mat­kaa itsel­li­sek­si äidik­si ja samal­la poh­di­taan lukui­sia yhteis­kun­nal­li­sia kysy­myk­siä. Miten kult­tuu­rim­me suh­tau­tuu yksin­huol­ta­jiin ja nai­siin, jot­ka eivät tar­vit­se – tai “saa” – mies­tä? Mik­si yhä useam­pi tar­vit­see hedel­möi­tys­hoi­to­ja tai jää tahat­to­mas­ti lap­set­to­mak­si? Mil­lai­nen on käsi­tyk­sem­me “oikeas­ta per­hees­tä”? Podcast on suomenkielinen!

Radio-ohjelmia

“Voiko tätä lasta kastaa?” Lahjasukusoluperheet kirkossa ja yhteiskunnassa. 

Yle Aree­na, Hori­sont­ti, 7.5.2022.

Lah­ja­so­lu­per­hei­den ja -las­ten koke­muk­sis­ta ovat kes­kus­te­le­mas­sa tahat­to­mas­ti lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Piia Savio, pari­suh­de- ja per­he­asioi­den asian­tun­ti­ja Lii­sa Väli­lä Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­ta ja lah­ja­so­lu­las­ten koke­muk­sia Pro gra­du –tut­kiel­mas­saan tar­kas­tel­lut yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri Anni Sep­po­nen. Ohjel­man toi­mit­ta­vat Mik­ko Kuren­lah­ti ja Hilk­ka Nevala.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä