Tuettu loma lahjasoluperheille

Lahjasoluperheille järjestettiin tuettu loma Kuortaneen urheiluopistolla kesällä 2020

Kesän 2021 Voi­maa ver­tai­suu­des­ta! - lomis­ta ilmoi­tam­me täl­lä sivul­la syk­syn 2020 aika­na. Pysy siis kuu­lol­la!

 

Voimaa Vertaisuudesta -lomat lapsiperheille

Voi­maa Ver­tai­suu­des­ta -lomat on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, joi­ta yhdis­tää saman sai­rau­den, vam­man tai elä­män­ti­lan­teen tuo­mat haas­teet.

Voi­maa ver­tai­suu­des­ta- lomien tavoit­tee­na on, että loma­lai­set vir­kis­ty­vät, tapaa­vat toi­sia samas­sa tilan­tees­sa ole­via sekä saa­vat ver­tais­tuen ja lomaoh­jel­man kaut­ta voi­ma­va­ro­ja arkeen. Lomal­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua ohjat­tui­hin toi­min­ta­tuo­kioi­hin oman jak­sa­mi­sen ja toi­min­ta­ky­vyn mukai­ses­ti. Tuet­tu­jen lomien ohjel­ma­run­gos­ta ja -sisäl­lös­tä ei vas­taa Sim­puk­ka-yhdis­tys, vaan loma­koh­de ja sen ohjaa­jat.

Lap­si­per­hei­den eri­tyis­lo­mil­la ohjel­ma sisäl­tää per­heen­jä­sen­ten yhteis­tä teke­mis­tä, eri-ikäi­sil­le lap­sil­le suun­nat­tua toi­min­taa, van­hem­mil­le suun­nat­tu­ja ryh­mä­kes­kus­te­lu­ja sekä mah­dol­li­suu­den 4 x lap­si­park­kiin per­heen 1-3 v. lap­sil­le.

Lomat jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Maa­seu­dun Ter­veys- ja Loma­huol­to ry:n kans­sa ja Veik­kauk­sen tuel­la.

 

Kesän 2020 tuettu loma

Maa­seu­dun Ter­veys ja Loma­huol­to ry on myön­tä­nyt Sim­pu­kal­le Voi­maa ver­tai­suu­des­ta -tuet­tu­ja lomia vuo­del­le 2020. Tue­tul­la lomal­la per­hei­den on mah­dol­lis­ta tava­ta ver­tai­si­aan, naut­tia loma­jär­jes­tä­jän jär­jes­tä­mäs­tä ohjel­mas­ta, Kuor­ta­neen urhei­luo­pis­ton moni­puo­li­sis­ta akti­vi­tee­teis­ta ja val­miis­ta ruo­ka­pöy­däs­tä. Lomal­la ovat muka­na myös Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät, jot­ka jär­jes­tä­vät hank­keen puo­les­ta ohjel­maa.

Tietoja lomasta:

Lahjasoluperheiden tuettu kesäloma

Loman ajan­koh­ta: 2.–7.8.2020

Loma­tee­ma: Voi­maa ver­tai­suu­des­ta tuet­tu loma lap­si­per­heil­le

Hakea voi­vat: lah­ja­su­kuso­luil­la lap­sen tai lap­sia saa­neet lap­si­per­heet

Paik­ka: Kuor­ta­neen urhei­luo­pis­to

Hakuai­ka päät­tyy: 2.5.2020

Huo­maat­han loma­ha­ke­mus­ta vali­tes­sa­si, että valit­set lah­ja­so­lu­per­heil­le suun­na­tun tue­tun loman (2.-7.8.).

Haku on päät­ty­nyt!

 

Tarkempia tietoja lomista

Per­he­lo­mil­le voi osal­lis­tua 10 per­het­tä ja aikuis­ten lomil­le 20 hen­ki­löä.

Loman oma­vas­tuu­osuus on 20 €/vrk aikui­sil­ta, alle 17-vuo­tiail­ta ei peri­tä oma­vas­tuu­ta.

Lomaan sisäl­tyy täy­si­hoi­to, majoi­tus kah­den hen­gen huo­nees­sa tai per­he­koon mukai­sis­sa huoneissa/huoneistoissa, ryh­mä­koh­tai­nen ohjel­ma, ylei­nen vapaa-ajan ohjel­ma, loma­pai­kan allas­osas­ton ja kun­to­sa­lin käyt­tö. Per­he­lo­mil­la 1-3 vuo­tiai­den las­ten­hoi­to (4 x 2h).

 

Miten haet tuettua lomaa?

Loma­tu­ki­ha­ke­mus  teh­dään jär­jes­tä­vän loma­jär­jes­tön sivuil­la.

Ohjeet loma­tuen hake­mi­ses­ta löy­dät Maa­seu­dun ter­veys ja loma­huol­to ry:n sivuil­ta. Ohje säh­köi­sen lomak­keen täyt­tä­mi­ses­tä löy­tyy video­muo­dos­sa tääl­tä.

HUOM! Sim­puk­ka ry ei vas­taa loma­ha­ke­muk­sis­ta eikä pää­tä kei­tä lomal­le vali­taan. Tie­dus­te­lut lomal­le hyväk­sy­mi­sis­tä teh­dään MTHL:n kaut­ta. 010 2193 460, puhe­lin­ai­ka arki­sin klo 9-13

Loma­tu­ki myön­ne­tään talou­del­li­sin, sosi­aa­li­sin ja ter­vey­del­li­sin perus­tein. Jokai­nen hake­mus käsi­tel­lään yksi­löl­li­ses­ti ja luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. STEA:n anta­mien ohjei­den mukaan loma­tu­kea voi­daan myön­tää kor­kein­taan joka toi­nen vuo­si. Loma­tu­kea myön­net­täes­sä huo­mioi­daan kai­kil­ta loma­jär­jes­töil­tä myön­net­ty loma­tu­ki.

Hake­muk­set säi­ly­vät auto­maat­ti­ses­ti jonos­sa mah­dol­li­sia peruu­tus­paik­ko­ja var­ten. Perus­te­lu­ja-koh­taan on syy­tä kir­joit­taa myös mah­dol­li­set ruo­ka­va­lios­sa huo­mioi­ta­vat asiat. Lem­mik­kie­läi­men mukaan otta­mi­ses­ta on sovit­ta­va suo­raan loma­koh­teen kans­sa.

Loma­tu­ki­ha­ke­mus­ta teh­des­sä­si huo­mioi seu­raa­vat asiat:

  • Hake­mus täy­te­tään huo­lel­li­ses­ti, puut­teel­li­ses­ti täy­tet­ty­jä hake­muk­sia ei käsi­tel­lä
  • Hake­muk­ses­ta tulee ilme­tä sel­keäs­ti loman koh­de­ryh­mään kuu­lu­mi­nen (lap­sel­li­nen lap­se­ton, lah­ja­so­lu­per­he, lopul­li­ses­ti lap­se­ton )
  • Avo-/avio­puo­li­sot täyt­tä­vät yhtei­sen hake­muk­sen, jos loma­tu­kea hae­taan samal­le lomal­le
  • Loma­va­lin­nat teh­dään nii­den perus­tei­den mukaan, jot­ka haki­ja on hake­muk­sel­laan ilmoit­ta­nut loma­tuen tar­peel­leen. Hake­muk­sen perus­te­luo­san täyt­tä­mi­nen on hake­muk­ses­sa erit­täin tär­keä koh­ta!
  • Loma­tu­ki­ha­ke­muk­seen mer­ki­tään sil­le varat­tuun koh­taan tie­to järjestöstä/yhdistyksestä, jon­ka varaa­maa loma­jak­soa ano­taan. Lomal­le hake­mi­nen ei kui­ten­kaan edel­ly­tä järjestön/yhdistyksen jäse­nyyt­tä!
  • Myön­tei­sis­tä loma­tu­ki­pää­tök­sis­tä ilmoi­te­taan loma­tuen saa­jal­le n. 2 kk ennen loman alka­mis­päi­vää. Mah­dol­li­sis­sa peruu­tuk­sis­sa loma­tuen saa­ja peruut­taa myön­ne­tyn loma­tuen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti suo­raan loma­jär­jes­töön.
  • Hen­ki­lö­tun­nus ilmoi­te­taan täy­del­li­se­nä sekä muut hen­ki­lö- ja osoi­te­tie­dot.

 

Lisätietoja