Tuettu loma lahjasoluperheille

Kesän 2022 tuettujen lomien haku on auki!

Lahjasoluperheille on tarjolla kaksi tuettua lomaa kesällä 2022!

 • Itsellisten äitien oma tuettu loma Ikifit Apilassa 
 • Kahden vanhemman perheiden Helminauhaloma Hotelli Kivitipussa

Maa­seu­dun Ter­veys ja Loma­huol­to (MTLH) ry on myön­tä­nyt Sim­pu­kal­le Voi­maa ver­tai­suu­des­ta -tuet­tu­ja lomia vuo­del­le 2022. Tue­tul­la lomal­la per­hei­den on mah­dol­lis­ta tava­ta ver­tai­si­aan, naut­tia loma­jär­jes­tä­jän jär­jes­tä­mäs­tä ohjel­mas­ta, kuten moni­puo­li­sis­ta akti­vi­tee­teis­ta ja val­miis­ta ruokapöydästä.

Itsellisten äitien ja heidän lasten tuettu loma

Loman ajan­koh­ta: 27.6.-2.7.2022

Loma­tee­ma: Voi­maa ver­tai­suu­des­ta tuet­tu loma lapsiperheille

Hakea voi­vat: lah­ja­su­kuso­luil­la lap­sen tai lap­sia saa­neet itsel­lis­ten äitien lapsiperheet.

Paik­ka: Ikifit/ Kun­tou­tus Apila

Hae tuet­tua lomaa TÄÄLTÄ.

Hakuai­ka päät­tyy: 27.3.2022

Huo­mioit­han lomaa hakies­sa seu­raa­vat asiat:

 • Loma­tu­kea voi­daan myön­tää kor­kein­taan joka toi­nen vuosi.
 • Valit­set loma­ha­ke­muk­sis­ta Voi­maa ver­tai­suu­des­ta loman lap­si­per­heil­le 27.6.-2.7.2022.
 • Perus­te­lut loma­tuen tar­peel­le ovat erit­täin tär­keät. Ilman perus­te­lu­ja tai vähäi­sin perus­te­luin, ei loma­tu­kea voi­da myöntää.
 • Voit tie­dus­tel­la loma­ha­ke­muk­sen yhey­des­sä voi­ko lomal­le osal­lis­tua kans­sa­si joku toi­nen aikuinen.
Lahjasoluperheiden tuettu kesäloma

Loman ajan­koh­ta: 17.-22.7.2022

Loma­tee­ma: Voi­maa ver­tai­suu­des­ta tuet­tu loma lapsiperheille

Hakea voi­vat: lah­ja­su­kuso­luil­la lap­sen tai lap­sia saa­neet kah­den van­hem­man lapsiperheet.

Paik­ka: Hotel­li Kivitippu

Hae tuet­tua lomaa TÄÄLTÄ.

Hakuai­ka päät­tyy: 17.4.2022

Huo­mioit­han lomaa hakies­sa seu­raa­vat asiat:

 • Loma­tu­kea voi­daan myön­tää kor­kein­taan joka toi­nen vuosi.
 •  Valit­sen loma­tu­ki­ha­ke­muk­sis­ta Voi­maa ver­tai­suu­des­ta loman lap­si­per­heil­le 17.-22.7.2022.
 • Perus­te­lut loma­tuen tar­peel­le ovat erit­täin tär­keät. Ilman perus­te­lu­ja tai vähäi­sin perus­te­luin, ei loma­tu­kea voi­da myöntää.
Maaseudun Terveys ja Lomahuolto (MTLH) ry on koonnut tietoa koronan vaikutuksista tuettuihin lomiin sivuilleen TÄNNE. 
Koronaa koskevat, useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset on koottu TÄNNE.

Koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­set tuet­tuun lomaan:

 1. Loma­koh­teis­sa nou­da­te­taan viran­omais­ten ohjei­ta ja teh­dään eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä, jot­ta lomai­lu on tur­val­lis­ta. Hygie­ni­aan, tur­va­vä­lei­hin, ohjel­mien jär­jes­tä­mi­seen on muun muas­sa kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mio­ta. Loma­lai­nen arvioi kui­ten­kin itse, voi­ko hän osal­lis­tua lomalle.
 2. Mikä­li loma­lai­nen kuu­luu vaka­van koro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­ryh­mään, hänen kan­nat­taa kes­kus­tel­la hoi­ta­van lää­kä­rin kans­sa, onko osal­lis­tu­mi­nen suositeltavaa.
 3. MTLH tar­jo­aa loma­lai­sil­le mas­kit jos loma-aika­na on voi­mas­sa maskisuositus

Voimaa Vertaisuudesta -lomat lapsiperheille

Voi­maa Ver­tai­suu­des­ta -lomat on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, joi­ta yhdis­tää saman sai­rau­den, vam­man tai elä­män­ti­lan­teen tuo­mat haasteet.

Voi­maa ver­tai­suu­des­ta- lomien tavoit­tee­na on, että loma­lai­set vir­kis­ty­vät, tapaa­vat toi­sia samas­sa tilan­tees­sa ole­via sekä saa­vat ver­tais­tuen ja lomaoh­jel­man kaut­ta voi­ma­va­ro­ja arkeen. Lomal­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua ohjat­tui­hin toi­min­ta­tuo­kioi­hin oman jak­sa­mi­sen ja toi­min­ta­ky­vyn mukai­ses­ti. Tuet­tu­jen lomien ohjel­ma­run­gos­ta ja -sisäl­lös­tä ei vas­taa Sim­puk­ka-yhdis­tys, vaan loma­koh­de ja sen ohjaajat. 

Lap­si­per­hei­den eri­tyis­lo­mil­la ohjel­ma sisäl­tää per­heen­jä­sen­ten yhteis­tä teke­mis­tä, eri-ikäi­sil­le lap­sil­le suun­nat­tua toi­min­taa, van­hem­mil­le suun­nat­tu­ja ryh­mä­kes­kus­te­lu­ja sekä mah­dol­li­suu­den 4 x lap­si­park­kiin per­heen 1-3 v. lapsille.

Lomat jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Maa­seu­dun Ter­veys- ja Loma­huol­to ry:n kans­sa ja Veik­kauk­sen tuella.

 

Tarkempia tietoja lomista

Per­he­lo­mil­le voi osal­lis­tua 10 per­het­tä. Omaa tuet­tua lomaa voi­vat hakea paris­kun­nat ja itsel­li­set äidit. Jos haet tuet­tua lomaa yksin, niin voit kysyä loma­jär­jes­tös­tä, voit­ko ottaa mukaan ystä­vän tai muun tukihenkilön.

Loman oma­vas­tuu­osuus on 20 €/vrk aikui­sil­ta, alle 17-vuo­tiail­ta ei peri­tä omavastuuta.

Lomaan sisäl­tyy täy­si­hoi­to, majoi­tus kah­den hen­gen huo­nees­sa tai per­he­koon mukai­sis­sa huoneissa/huoneistoissa, ryh­mä­koh­tai­nen ohjel­ma, ylei­nen vapaa-ajan ohjel­ma, loma­pai­kan allas­osas­ton ja kun­to­sa­lin käyt­tö. Per­he­lo­mil­la 1-3 vuo­tiai­den las­ten­hoi­to (4 x 2h).

 

Miten haet tuettua lomaa

Loma­tu­ki­ha­ke­mus  teh­dään jär­jes­tä­vän loma­jär­jes­tön sivuilla.

Ohjeet loma­tuen hake­mi­ses­ta löy­dät Maa­seu­dun ter­veys ja loma­huol­to ry:n sivuil­ta. Ohje säh­köi­sen lomak­keen täyt­tä­mi­ses­tä löy­tyy video­muo­dos­sa tääl­tä.

HUOM! Sim­puk­ka ry ei vas­taa loma­ha­ke­muk­sis­ta eikä pää­tä kei­tä lomal­le vali­taan. Tie­dus­te­lut lomal­le hyväk­sy­mi­sis­tä teh­dään MTHL:n kaut­ta. 010 2193 460, puhe­lin­ai­ka arki­sin klo 9-13

Loma­tu­ki myön­ne­tään talou­del­li­sin, sosi­aa­li­sin ja ter­vey­del­li­sin perus­tein. Jokai­nen hake­mus käsi­tel­lään yksi­löl­li­ses­ti ja luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. STEA:n anta­mien ohjei­den mukaan loma­tu­kea voi­daan myön­tää kor­kein­taan joka toi­nen vuo­si. Loma­tu­kea myön­net­täes­sä huo­mioi­daan kai­kil­ta loma­jär­jes­töil­tä myön­net­ty lomatuki.

Hake­muk­set säi­ly­vät auto­maat­ti­ses­ti jonos­sa mah­dol­li­sia peruu­tus­paik­ko­ja var­ten. Perus­te­lu­ja-koh­taan on syy­tä kir­joit­taa myös mah­dol­li­set ruo­ka­va­lios­sa huo­mioi­ta­vat asiat. Lem­mik­kie­läi­men mukaan otta­mi­ses­ta on sovit­ta­va suo­raan loma­koh­teen kanssa.

Loma­tu­ki­ha­ke­mus­ta teh­des­sä­si huo­mioi seu­raa­vat asiat:

 • Hake­mus täy­te­tään huo­lel­li­ses­ti, puut­teel­li­ses­ti täy­tet­ty­jä hake­muk­sia ei käsitellä
 • Hake­muk­ses­ta tulee ilme­tä sel­keäs­ti loman koh­de­ryh­mään kuu­lu­mi­nen (lap­sel­li­nen lap­se­ton, lah­ja­so­lu­per­he, lopul­li­ses­ti lapseton )
 • Avo-/avio­puo­li­sot täyt­tä­vät yhtei­sen hake­muk­sen, jos loma­tu­kea hae­taan samal­le lomalle
 • Loma­va­lin­nat teh­dään nii­den perus­tei­den mukaan, jot­ka haki­ja on hake­muk­sel­laan ilmoit­ta­nut loma­tuen tar­peel­leen. Hake­muk­sen perus­te­luo­san täyt­tä­mi­nen on hake­muk­ses­sa erit­täin tär­keä kohta!
 • Loma­tu­ki­ha­ke­muk­seen mer­ki­tään sil­le varat­tuun koh­taan tie­to järjestöstä/yhdistyksestä, jon­ka varaa­maa loma­jak­soa ano­taan. Lomal­le hake­mi­nen ei kui­ten­kaan edel­ly­tä järjestön/yhdistyksen jäsenyyttä!
 • Myön­tei­sis­tä loma­tu­ki­pää­tök­sis­tä ilmoi­te­taan loma­tuen saa­jal­le n. 2 kk ennen loman alka­mis­päi­vää. Mah­dol­li­sis­sa peruu­tuk­sis­sa loma­tuen saa­ja peruut­taa myön­ne­tyn loma­tuen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti suo­raan lomajärjestöön.
 • Hen­ki­lö­tun­nus ilmoi­te­taan täy­del­li­se­nä sekä muut hen­ki­lö- ja osoitetiedot.

 

Lisätietoja