Lahjasoluteemaista kirjallisuutta

LAHJASOLUTEEMAISIA TIETOKIRJOJA

Donor Conception and the Search for Information From Secrecy and Anonymity to Openness. 

Allan, Sonia. 2017. 1st Edi­tion. Rout­led­ge. Tutus­tu kir­jaan täs­tä.

Kir­jas­sa käsi­tel­lään lah­joi­te­tuil­la sukuso­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mis­tä van­hem­pien ja lah­ja­so­lual­kui­sen näkö­kul­mas­ta sekä tuo­daan esiin hoi­toi­hin liit­ty­vää sään­te­lyä. Lah­joit­ta­jan ano­ny­mi­tee­tin osal­ta esi­te­tään argu­ment­te­ja puo­les­ta ja vas­taan. Kir­ja sopii aihees­ta kiin­nos­tu­neil­le, kai­kil­le joi­ta aihe kos­ket­taa sekä lah­ja­so­lu­hoi­to­jen paris­sa työs­ken­te­le­vil­le ammattilaisille. 

 
Building a family with the assistance of donor insemination.

Daniels, Ken. 2004. Dun­mo­re Press.

Sosi­aa­li­työn pro­fes­so­ri Ken Daniel­sin kir­ja on kir­joi­tet­tu heil­le, jot­ka har­kit­se­vat lah­ja­siit­tiöi­den käyt­tä­mis­tä lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa tai ovat saa­neet lap­sia lah­joi­tet­tu­jen siit­tiöi­den avul­la. Kir­jas­sa on koke­mus­pu­heen­vuo­ro­ja lah­ja­siit­tiöil­lä lap­sen saa­neil­ta van­hem­mil­ta sekä lah­ja­siit­tiö­hoi­to­ja harkitsevilta. 

 
Donor conception for life: Psychoanalytic Reflections on New Ways of Conceiving the Family. 

Fine, Kat­he­ri­na. (2015) 2018. Rout­led­ge

Kir­jas­sa kuva­taan lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vien ja lap­sen saa­nei­den nais­ten sekä mies­ten psy­ko­lo­gi­sia koke­muk­sia täs­tä eri­tyi­ses­tä per­heel­lis­ty­mi­sen tavas­ta. Lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­nen ei kir­jan mukaan ole vain sukuso­lu­jen vas­taa­not­ta­mis­ta tai yksi hedel­möi­tys­hoi­don muo­to, vaan vanhempi/ van­hem­mat liit­tä­vät lah­ja­so­lu­jen avul­la syn­ty­vään lap­seen lah­joit­ta­jan geneet­ti­sen his­to­rian. Geneet­ti­sen his­to­rian mer­ki­tys­tä ei voi tie­tää kukaan muu, kuin lap­si itse. Oleel­li­se­na kir­jas­sa nos­te­taan esiin per­heen hyvi­ne suh­tei­den mer­ki­tys lap­sen ja per­heen hyvin­voin­nin kan­nal­ta sekä sii­hen liit­tyen lap­sen oikeus tie­toon taustastaan.

Let’s talk About Egg Donation, Real stories from real people. 

Gat­lin, Mar­na Parents via Egg Dona­tion yhdis­tyk­sen perus­ta­ja ja Caro­le Lie­berWil­kins, tera­peut­ti. 2019. Archway publishing. 

Kir­jan ovat kir­joit­ta­neet kak­si lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­nut­ta äitiä Mar­na ja Caro­le. Kir­jas­sa on nimen­sä mukai­ses­ti usei­den lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­nei­den van­hem­pien tari­noi­ta, jois­ta luki­ja saa var­mas­ti tukea ja apua omiin poh­din­toi­hin­sa ja vah­van koke­muk­sen sii­tä, ettei ole aja­tus­ten­sa kans­sa yksin. Kir­ja suh­tau­tuu lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­viin kai­ken­lai­siin tun­tei­siin empaat­ti­ses­ti ja ymmär­rys­tä tuot­taen. Kir­jas­ta löy­tyy tie­toa moni­muo­toi­siin per­he­ti­lan­tei­siin, joten se sovel­tuu luet­ta­vak­si kenel­le vain aihees­ta kiinnostuneelle. 

Kirjan kansikuva. Puhekuplan sisällä lukee: Let's Talk About Egg Donation: Real Stories from Real People
Having Your Baby Through Egg Donation

Glazer, Ellen Sara­sohn & Weid­man Ster­ling, Eve­li­na. 2013. Jes­sica Kings­ley Publishers.

Kir­jan ovat kir­joit­ta­neet Ellen Sara­sohn Glazer ja Eve­li­na Weid­man Ster­ling. Ellen on sosi­aa­li­työn­te­ki­jä ja tie­to­kir­jai­li­ja, joka on toi­mi­nut moni­muo­tois­ten per­hei­den raken­ta­mi­sen paris­sa jo 30 vuot­ta. Eve­li­na puo­les­taan on tut­ki­ja ja kou­lut­ta­ja, joka on työs­ken­nel­lyt yli 20 vuo­den ajan tut­ki­ja­na hedel­möi­tys­hoi­to­ken­täl­lä. Kir­ja kes­kit­tyy eri­tyi­ses­ti lah­ja­so­lu­pro­ses­sin tun­ne­puo­len asioi­hin, joi­ta saa ja jou­tuu poh­ti­maan lah­ja­so­lu­hoi­to­ja har­ki­tes­sa. Käsi­tel­ty myös aihei­ta, jot­ka ovat tär­kei­tä lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­neel­le van­hem­mal­le, esi­mer­kik­si lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhu­mis­ta lap­sen kanssa. 

Kirjan kansi, keltaiset vauvan tossut. Kirjan nimi: Having Your Baby Through Egg Donation
We Are Family. What Really Matters for Parents and Children.

Golom­bok, Susan. 2020. Scribe. 

Susan Golom­bok on Cam­brind­gen per­he­tut­ki­mus­kes­kuk­sen tut­ki­ja. Täs­sä kir­jas­sa Golom­bok käsit­te­lee lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­nei­den moni­muo­tois­ten per­hei­den ja hei­dän las­ten­sa hyvin­voin­tia ja onnel­li­suut­ta. Tut­ki­muk­set ovat osoit­ta­neet, että lah­ja­so­lu­per­heis­sä voi­daan yhtä hyvin, tai jopa parem­min, kuin omil­la sukuso­luil­la muo­dos­tu­neis­sa lapsiperheissä.

Kirjan kansi, värikäs piirrety puu. We are Family, Golombok.
Modern Families, Parents and Children in New Family Forms.

Golom­bok, Susan. 2015. Cambridge.

Kir­jas­sa Susan Golom­bok esit­te­lee moni­muo­tois­ten per­hei­den jouk­kion, ja taus­toit­taa näi­den per­hei­den syn­tyä. Ääneen pää­se­vät sateen­kaa­ri­per­heet, “koeputki”-lapsiperheet, lah­ja­su­kuso­lu­per­heet, sijais­syn­ny­tyk­sen avul­la muo­dos­tu­neet lap­si­per­heet, sekä itsel­lis­ten van­hem­pien ja kah­den mie­hen muo­dos­ta­mat per­heet. Yhteis­tä näil­le per­heil­le on eri­tyi­sen syn­ty­ta­ri­nan lisäk­si se, että per­hei­den hyvin­voin­nin kan­nal­ta per­he­muo­dol­la ei ole väliä, vaan per­heen sisäi­sil­lä suh­teil­la, van­hem­pien kyvyl­lä vas­ta­ta lap­sen tar­pei­siin ja luo­da tur­val­li­nen kas­vua­lus­ta lapselle.

Random Families, Genetic strangers, Sperm Donor Siblings, and the Creation of New Kin. 

Hertz, Rosan­na ja Nel­son Mar­ga­ret K. 2019. Oxford. 

Ran­dom Fami­lies kir­jas­sa kysy­tään: miten suku­lai­suus mää­ri­tel­lään, kenel­lä on oikeus mää­ri­tel­lä kei­tä kuu­luu sukuun ja mil­lai­sia mer­ki­tyk­siä lap­set ja van­hem­mat anta­vat geneet­ti­sil­le per­heyh­teyk­sil­le? Kir­jan aineis­to­na ovat haas­tat­te­lut, lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­neet van­hem­mat (N212)  ja lah­ja­so­lual­kui­set hen­ki­löt (N154). Ensim­mäi­nen kap­pa­le pyr­kii saa­maan sel­koa lah­joit­ta­jas­ta ja sen kaut­ta muo­dos­tu­vis­ta puo­li­si­sa­ruk­sis­ta. Toi­nen kap­pa­le käsit­te­lee eri­lai­sia lah­ja­su­kuso­lu­jen kaut­ta muo­dos­tu­via sisa­rus­suh­tei­den ver­kos­to­ja. Kun lap­si­per­he on muo­dos­tu­nut lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la, käsi­tys per­hees­tä ja sii­tä kei­tä per­hee­seen ja sukuun kuu­luu vaa­tii jous­toa. Olen­nais­ta on, että lah­ja­so­lual­kui­set lap­set lopul­ta mää­rit­tä­vät mikä mer­ki­tys hei­dän kans­sa samat gee­nit jaka­vil­la ihmi­sil­lä on hei­dän elämässään.

Kirjan kansi, ihmisiä istumassa, kuvattu selkäpuolelta. Random Families, Hertz
Finding Our Families. A First of Its Kind Book for Donor-conceived people and their families.

Kra­mer, W. & Cahn, N. 2013. Avery.

Fin­ding Our Fami­lies tar­jo­aa van­hem­mil­le tie­toa lap­sen kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tan käsit­te­lyyn ja sii­hen, miten lap­sen syn­ty­ta­ri­na lii­te­tään osak­si hänen iden­ti­teet­ti­ään. Kir­ja avaa lah­ja­so­lual­kuis­ten koke­muk­sia omas­ta taus­tas­taan, nii­tä epä­var­muuk­sia ja kysy­myk­siä joi­ta omaan taus­taan ja sen käsit­te­lyyn liit­tyy. Kir­ja on hyvä perus­teos lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä tee­mois­ta eten­kin heil­le joi­ta se kos­ket­taa omas­sa elä­mäs­sä, mut­ta myös ammattilaisille. 

LAHJASOLUILLA ALKUNSA SAANEIDEN ELÄMÄNTARINOITA


Donor Family Matters. My story of Raising a Profoundly Gifted Donor-Conceived Child, Redefining Family and Building the Donor Sibling Registry.

Kra­mer, Wen­dy 2020.

Kir­jan on kir­joit­ta­nut Donor Sibling Regi­stryn perus­ta­ja Wen­dy Kra­mer, joka on lah­ja­siit­tiöi­den avul­la lap­sen, saa­nut äiti. Kra­mer kuvaa kir­jas­sa lap­sen kiin­nos­tus­ta lah­joit­ta­jaa koh­taan ja ker­too hei­dän vai­he­rik­kaan tari­nan­sa lah­joit­ta­jan etsi­mi­ses­tä aika­na ennen inter­net­tiä ja sen jäl­keen. Oman per­heen­sä tari­naa ker­toes­sa Kra­mer kuvaa samal­la Donor Sibling Regi­stryn syn­ty­ta­ri­naa. DSR syn­tyi lah­ja­so­lu­las­ten tar­pees­ta löy­tää puo­li­si­sa­ruk­si­aan ja ute­liai­suu­des­ta löy­tää geneet­ti­siä sukulaisiaan. 

Kra­me­rin ker­to­ma tari­na on vai­kut­ta­va ja tuo hyvin kon­kreet­ti­ses­ti esiin sen, miten tie­to omas­ta geneet­ti­ses­tä taus­tas­ta kuu­luu lap­sel­le, ja hän lopul­ta päät­tää mitä hän tie­dol­la tekee ja miten hän tie­don kans­sa toi­mii. Van­hem­pi voi vain olla lap­sen tuke­na, aut­taa las­ta täl­lä mat­kal­la ja kul­kea lap­sen rin­nal­la. Yhtei­nen gee­ni­pe­ri­mä ei syn­ny­tä van­hem­muut­ta eikä lah­joit­ta­ja suh­teen muo­dos­tu­mi­sen jäl­keen­kään ole lap­sen van­hem­pi vaan ihmi­nen, jon­ka kans­sa lap­si jakaa osan gee­ni­pe­ri­mäs­tään. Suh­de lah­joit­ta­jaan ja puo­li­si­sa­ruk­siin ovat uniik­ke­ja sii­nä, mis­sä kaik­ki muut­kin ihmissuhteet.

 
Uprooted: Family Trauma, Unknown Origins, and the Secretive History of Artificial Insemination

Boni, Peter J. 2022. Green­leaf Book Group Press

Kir­ja on Peter J. Bonin omae­lä­män­ker­ral­li­nen tari­na sii­tä, kuin­ka hän 50-vuo­ti­aa­na sai tie­tää, että hän on saa­nut alkusa lah­joi­te­tuil­la siit­tiöil­lä. Boni poh­tii kir­jas­saan omaa alku­pe­rään­sä, gee­nien mer­ki­tys­tä ja lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin liit­ty­viä oikeu­del­li­sia sekä eet­ti­siä kysy­myk­siä. Hän on ollut haas­ta­tel­ta­va Jana M. Rup­nowin podcas­tis­sa, jak­son pää­set kuun­te­le­maan täs­tä linkistä.

Kirjan kansi, vihreällä pohjalla henkilön musta siluetti. Uprooted, Peter J. Boni
Inheritance, A Memoir of Genealogy, Paternity and Love

Sha­pi­ro, Dani. 2019. Daunt Books.

Dani Sha­pi­ro avaa kir­jas­sa salai­suu­den, jon­ka hän on aina tun­te­nut ole­van osa elä­mään­sä, ja joka lopul­ta oli hän itse. Sha­pi­rol­le sel­vi­ää DNA-tes­tin kaut­ta, että hän on saa­nut alkun­sa lah­ja­su­kuso­luil­la, lah­joi­te­tuil­la siit­tiöil­lä. Hänen van­hem­pan­sa ovat jo meneh­ty­neet, joten heil­tä lisä­tie­toa tähän ei voi saa­da. Sha­pi­ros­ta tulee geneet­ti­nen etsi­vä, kun hän läh­tee sel­vit­tä­mään per­heen salaisuuksia. 

 
Kirjan kansi. Mies ja lapsi istuvat sylikkäin aj hymyilevät. Dani Shapiro, Inheritance
Triple Helix: My donor-conceived story

Burns, Lau­ren, 2022, Uni­ver­si­ty of Queens­land Press

Kir­jan kir­joit­ta­ja Lau­ren Burns sai 21-vuo­ti­aa­na tie­tää, että hän oli saa­nut alkun­sa lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la. Kir­jas­sa hän kuvaa mil­lai­nen mat­ka tie­don saa­mi­ses­ta alkoi, miten se vai­kut­ti hänen iden­ti­teet­tiin­sä sekä käsi­tyk­seen itses­tään ja per­hees­tään. Burns kuvaa myös mitä tapah­tui, kun hän sai tie­tää kuka sukusol­jen lah­joit­ta­ja on. Kir­ja ei ole vain elä­män­ker­ta, vaan sii­nä käsi­tel­lään myös kriit­ti­ses­ti lah­ja­so­lu­hoi­to­jen käy­tän­tei­tä ja pai­no­te­taan lap­sen oikeut­ta tie­tää taustansa.

Chosen Family: A Donor-Conceived Woman’s Journey to Redefining Family

Schuh, Kia­ra Rea, 2022.

Lisä­tie­toa kir­jai­li­jas­ta: www.kiararwaschuh.com

Kia­ra Rea Schuh on itsel­li­sen äidin lap­si, joka on saa­nut alkun­sa lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la. Kir­jas­sa hän kuvaa per­heen­sä elä­mää, ihai­lee roh­ke­aa äiti­ään ja ker­too mil­lais­ta on kas­vaa tie­täen koko ikän­sä ole­van­sa lah­ja­so­lu­taus­tai­nen. Kir­jas­sa Kia­ra mää­rit­te­lee per­heen uudel­leen ja muis­tut­taa, että jokai­sel­la on oikeus mää­ri­tel­lä itse oma perheensä.

Kirjan kans_Chosen Family_Schuh

TIETOKIRJA JA TEHTÄVÄKIRJA

Three Makes Baby. How to parent your donor-conceived child. + Three Makes Baby Workbook: How to Prepare for Donor Conception

Rup­now, Jana. M. 2018 + 2020

Three Makes Baby opas- ja työ­kir­jan kir­joit­ta­ja Jana M. Rup­now on lah­ja­so­lu- ja hedel­möi­tys­hoi­toi­hin eri­kois­tu­nut lisen­soi­tu neu­vo­nan­ta­ja. Kir­joit­ta­mien­sa kir­jo­jen lisäk­si hän toi­mit­taa saman­ni­mis­tä podcast-sar­jaa, jos­sa hän haas­tat­te­lee koke­muk­sen omaa­via ja asian­tun­ti­joi­ta eri­lai­sis­ta lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­sen teemoista.

Kir­jat ja podcast tar­joa­vat lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le pal­jon mate­ri­aa­lia, jon­ka avul­la voi työs­tää eri­lai­sia lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­viä teemoja.

Kahden kirjan kansikuvat

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä