Helminauha-hanke

Helminauha-hanke tarjoaa tietoa ja tukea lahjasoluteemoista

Hel­mi­nau­ha -han­ke on STEA:n (Sosi­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen avus­tus­kes­kuk­sen) rahoit­ta­ma han­ke, joka käyn­nis­tyi huh­ti­kuus­sa 2019. Hank­keen ensim­mäi­si­nä kol­me­na vuo­te­na (2019 - 2021) tuo­tet­tiin tie­toa ja tukea lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le per­heil­le. Han­ke sai jat­ko­ra­hoi­tuk­sen vuo­sil­le 2022 - 2024. Jat­ko­hank­kees­sa tie­toa ja tukea kehi­te­tään myös lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le henkilöille.

Hel­mi­nau­ha -hank­kees­sa tar­jo­taan tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­per­heil­le per­he­val­men­nuk­sen, tie­to­pan­kin ja ver­tais­tuen avul­la. Han­ke pal­ve­lee myös lah­ja­so­lu­per­hei­tä koh­taa­via ammat­ti­lai­sia, sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jia, lah­ja­so­lu­per­hei­den lähei­siä, lah­ja­so­lu­jen avul­la per­heel­lis­ty­mis­tä toi­vo­via ja lah­ja­so­lu­taus­tai­sia henkilöitä.

Hel­mi­nau­ha on hank­keel­le erit­täin kuvaa­va nimi, sil­lä nau­haan on hank­keen aika­na pujo­tet­tu tuhan­sia hel­miä, kun hel­mik­si las­ke­taan kaik­ki hank­keen aika­na koh­taa­mam­me ihmi­set. Kai­ken­lai­sia hel­miä tar­vi­taan, ne teke­vät nau­has­ta unii­kin ja teki­jöi­den­sä näköisen.

Hel­mi­nau­ha-han­ke on Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­pu­kan alais­ta toi­min­taa. Hank­kees­sa on kak­si työn­te­ki­jää, han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­la ja han­ke­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Hir­vo­nen. Jen­ni vas­taa hank­keen ete­ne­mi­ses­tä ja kehit­tä­mi­ses­tä, ver­kos­to­yh­teis­työs­tä sekä mediayh­tey­de­no­tois­ta ja koor­di­noi lah­ja­so­lu­taus­tais­ten toi­min­taa. Lau­ra koor­di­noi ver­tais­toi­min­taa ja hank­keen mui­ta vapaa­eh­toi­sia, vas­taa some­vies­tin­näs­tä ja kehit­tää toi­min­taa yhdes­sä han­ke­vas­taa­van kanssa.

Kuvassa on Helminauha-hankkeen logo, missä 6 helmeä muodostaa helminauhan

Tukea ja neuvontaa

  • Kai­paat­ko tukea tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­muk­sen käsit­te­lyyn tai tie­toa tar­jol­la ole­vas­ta vertaistuesta? 

  • Onko mie­les­sä­si kysy­myk­siä omil­la sukuso­luil­la tai lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liittyen? 

  • Mie­ti­tyt­tää­kö miten jul­ki­sen sek­to­rin hedel­möi­tys­hoi­dot toi­mi­vat ja miten hoi­dois­sa edetään? 

  • Poh­dit­ko miten lap­sel­le puhua lah­ja­so­lu­taus­tas­ta tai olet­ko itse lah­ja­so­lual­kui­nen ja kai­paat tie­toa ja tukea oman taus­taan liit­ty­vien kysy­mys­ten käsittelyyn?

värikäs lankapuhelin, Simpukan ja Helminauha-hankkeen logot. Simpukan ja Helminauha-hankkeen Neuvontapuhelin keskiviikkoisin klo 12-14.
Neuvontaa saat numerosta 040 5323010 keskiviikkoisin klo 12–14. 

Puhe­lui­hin vas­taa Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huhtala.

Puhe­lun hin­ta on nor­maa­li pai­kal­lis­verk­ko­mak­su (pvm) tai koti­mai­sen mat­ka­pu­he­li­no­pe­raat­to­rin hin­nas­ton mukai­nen mat­ka­pu­he­lin­mak­su (mpm).

 

Neuvontaa myös sähköpostitse: jenni (at) simpukka.info

Vertaistukea lahjasoluperheille ja lahjasolutaustaisille!

Ver­tais­tu­ki on vah­va osa Sim­pu­kan toi­min­taa ja näin se on myös Hel­mi­nau­ha- hank­kees­sa. Ver­tais­toi­min­taa hank­kees­sa kehi­te­tään pal­ve­le­maan lah­ja­so­lu­per­hei­den tar­pei­ta, huo­mioi­den koko per­heen. Tavoit­tee­na on, että ver­tais­tu­kea oli­si tar­jol­la yhä useam­mal­la paik­ka­kun­nal­la. Han­ke jär­jes­tää myös lah­ja­so­lu­per­hei­den per­he­päi­viä ja -lomia.

Lisä­tie­toa ver­tais­tues­ta löy­tyy hank­keen sivuil­ta: Mitä ver­tais­tu­ki on.

 

Tietoa lahjasoluteemoista

Hel­mi­nau­ha-hank­keen verk­ko­si­vuil­le koo­taan yhteen kaik­ki hank­kees­sa tuo­tet­tu tie­to, joka on niin lah­ja­so­lu­per­hei­den, hei­dän läheis­ten­sä, sukuso­lu­ja lah­joit­ta­vien ja lah­ja­so­lu­taus­tais­ten hen­ki­löi­den kuin hei­tä koh­taa­vien ammat­ti­lais­ten käy­tet­tä­vis­sä. Tie­to­pank­ki­na toi­mi­vat hank­keen verk­ko­si­vut. Tie­to­pank­ki sisäl­tää tut­kit­tua ja koke­mus­tie­toa lah­joi­te­tuis­ta sukuso­luis­ta monipuolisesti.

 

Perhevalmennus ja verkkovalmennus

Per­he­val­men­nus lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le on tär­keä osa han­ket­ta. Per­he­val­men­nus­ta tar­jo­taan lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, joil­la on tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus, itsel­li­sil­le van­hem­mil­le, sateen­kaa­ri­per­heil­le ja nais-mies­pa­reil­le. Per­he­val­men­nuk­sen sisäl­tö­jä kehi­te­tään yhdes­sä mm. lah­ja­so­lu­neu­von­taa teke­vien ammat­ti­lais­ten, mui­ta per­he­val­men­nuk­sia teke­vien toi­mi­joi­den kuten Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n ja lah­ja­so­lu­van­hem­mis­ta koos­tu­van kehit­tä­jä­tii­min kanssa.

Lisä­tie­toa lah­ja­so­lu­per­hei­den per­he­val­men­nuk­sis­ta: Per­he­val­men­nuk­set lah­ja­so­lu­las­ten vanhemmille.

Verk­ko­val­men­nuk­ses­ta löy­tyy luet­ta­vaa mate­ri­aa­lia ja itse­näi­ses­ti teh­tä­viä har­joi­tuk­sia lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­la ja lap­sen saaneille.

Link­ki verk­ko­val­men­nuk­seen: Hel­mi­nau­ha-hank­keen verkkovalmennus

 

Tietoa ammattilaisille

Hank­keen avul­la lah­ja­so­lu­per­hei­tä koh­taa­vien ammat­ti­lais­ten val­miu­det tukea per­hei­tä ja tun­nis­taa lah­ja­so­lu­per­hei­den eri­tyi­syys vah­vis­tu­vat. Ammat­ti­lai­sil­le vie­dään tie­toa lah­ja­so­lu­per­hei­den tar­peis­ta ja eri­tyis­ky­sy­myk­sis­tä eten­kin ammat­ti­lais­päi­vil­le ja lisäk­si tar­jo­taan kou­lu­tus­ta esi­mer­kik­si neu­vo­la­työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suuk­sien mukaan.

Lin­kit ammat­ti­lais­ten sivuille:

Miten tuen lahjasoluvanhempaa

Lah­ja­so­lu­per­he neuvolassa

Helminauha-hankkeen toimintaan voit tutustua lukemalla hankkeen vuosikertomukset vuosilta 2019-2023

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä