Lahjasolutaustaisen tiedonsaantioikeus

Lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneella on oikeus tietää oma taustansa

Luo­vu­te­tus­ta sukuso­lus­ta syn­ty­neel­lä hen­ki­löl­lä on 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään oikeus voi­da sel­vit­tää sukuso­lun lah­joit­ta­jan hen­ki­löl­li­syys. Tämä tie­to kuu­luu vain lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nel­le hen­ki­löl­le, hänen van­hem­mal­la tai van­hem­mil­la ei ole oikeut­ta saa­da tätä tietoa.

Hen­ki­löl­lä, joka on voi­nut syn­tyä luo­vu­te­tus­ta sukuso­lus­ta tai alkios­ta, on salas­sa­pi­to­sään­nös­ten estä­mät­tä oikeus 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään saa­da pal­ve­lu­jen anta­jal­ta jäl­jen­nös hoi­to­suos­tu­muk­ses­ta ja sii­hen mer­ki­tys­tä luo­vut­ta­jan tun­nuk­ses­ta. Ilmoit­ta­mal­la luo­vu­tus­re­kis­te­riin luo­vut­ta­jan tun­nuk­sen hänel­lä on oikeus saa­da tie­tää luo­vut­ta­jan hen­ki­löl­li­syys. (Laki hedel­möi­tys­hoi­dos­ta 4 luku, 23 §)

Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­la ei ole oikeuk­sia tai vel­vol­li­suuk­sia lah­ja­so­lu­jen avul­la syn­ty­nee­seen lap­seen näh­den, eikä hänel­lä ole mah­dol­li­suut­ta saa­da sel­vil­le kuka vas­taa­not­ta­ja tai vas­taa­not­ta­ja­pa­ri on. Lah­joit­ta­jan on mah­dol­lis­ta saa­da hoi­ta­val­ta kli­ni­kal­ta tie­to sii­tä, onko ras­kaus alka­nut lah­joi­tus­hoi­don jäl­keen ja lap­si tai lap­sia syntynyt.

Lah­joit­ta­jan oikeuk­sis­ta voit lukea lisää tääl­tä: Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jan oikeu­det ja velvollisuudet

Kaksi henkilöä, aikuinen ja lapsi vierekkäin sumuverhon takana. Alareunassa Helminauha-hankkeen logo.

Lahjasoluilla alkunsa saaneen henkilön oikeus tietää taustansa perustuu hedelmöityshoitolakiin

Suo­mes­sa tuli vuon­na 2007 voi­maan hedel­möi­tys­hoi­to­la­ki, joka Lap­sen oikeuk­sien sopi­muk­sen mukai­ses­ti ottaa huo­mioon lap­sen edun ja tur­vaa lap­sen oikeut­ta tie­tää taus­tan­sa. Hedel­möi­tys­hoi­to­lain mukaan sukuso­lu­jen luo­vu­tuk­sen vas­taa­not­ta­neen hedel­möi­tys­hoi­tokli­ni­kan on toi­mi­tet­ta­va sukuso­lu­jen luo­vut­ta­jan tie­dot luo­vu­tus­re­kis­te­riin Val­vi­raan. Val­vi­ra yllä­pi­tää hedel­möi­tys­hoi­to­re­kis­te­riä, Luo­te­ria, hedel­möi­tys­hoi­toa var­ten teh­dyis­tä sukuso­lu­jen ja alkioi­den luovutuksista.

Luoteri rekisteriin talletetaan:

  • luo­vut­ta­jan nimi ja henkilötunnus 

  • tie­to luo­vut­ta­jan tunnuksesta

  • isyy­den vah­vis­ta­mis­ta kos­ke­vas­ta suos­tu­muk­ses­ta ja sen peruutuksesta

  • onko kyse siit­tiöi­den, muna­so­lu­jen vai alkioi­den luovutuksesta.

Tie­to­jen saa­mi­nen Val­vi­ran yllä­pi­tä­mäs­tä rekis­te­ris­tä edel­lyt­tää, että lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nut hen­ki­lö on saa­nut tie­dot hoi­dois­ta ja hoi­to­ja anta­nees­ta kli­ni­kas­ta.  Hoi­dois­sa käy­te­tyn sukuso­lu­jen luo­vut­ta­jan tun­nus hae­taan hoi­dot toteut­ta­neel­ta klinikalta. 

Val­vi­ra ei ole vie­lä tar­kem­min ohjeis­ta­nut, miten tie­to­jen luo­vu­tus rekis­te­ris­tä aika­naan tapah­tuu. Suun­nit­te­lu­työ on par­hail­laan käyn­nis­sä. Perus­pe­ri­aat­tee­na tulee ole­maan se, että haki­ja hank­kii itse tie­don luo­vut­ta­jan tun­nuk­ses­ta kli­ni­kal­ta. Luo­vut­ta­jan tun­nuk­sel­la haki­ja saa hen­ki­lö­tie­dot luo­vut­ta­jas­ta. Ensim­mäi­set lap­set, jot­ka ovat syn­ty­neet nykyi­sen hedel­möi­tys­hoi­to­lain voi­maan­tu­lon jäl­keen, ovat syn­ty­neet vuon­na 2008. He ovat 18-vuo­tiai­ta vuon­na 2026. 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä