Lahjasolujen avulla vanhemmaksi

Lahjasoluvanhemmuus

Lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­nei­ta van­hem­pia yhdis­tää se, että hedel­möi­tys­hoi­dois­sa on syys­tä tai toi­ses­ta tar­vit­tu lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja. Täl­löin puo­let tai kaik­ki lap­sen gee­neis­tä tule­vat oman per­heen ulko­puo­lel­ta, sukuso­lu­jen lahjoittajilta. 

Lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa voi olla käy­tös­sä lah­joi­te­tut muna­so­lut tai siit­tiöt, molem­mat sukuso­lut, tai lah­joi­te­tut alkiot.

Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­ja voi olla tut­tu tai tun­te­ma­ton. Suo­mes­sa kaik­ki lah­ja­so­lu­hoi­dot on vuo­des­ta 2007 alkaen teh­ty rekis­te­röi­ty­jen lah­joit­ta­jien sukusoluilla. 

Lap­sel­la on 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään mah­dol­li­suus saa­da lah­joit­ta­jan tie­dot itsel­leen. Lap­sen van­hem­mal­la ei ole oikeut­ta saa­da lah­joit­ta­jan tie­to­ja. Lah­joit­ta­jal­la ole mitään oikeuk­sia tai vel­vol­li­suuk­sia las­ta kohtaan.

Lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­muus ei eroa omil­la soluil­la lap­sia saa­nei­den van­hem­muu­des­ta. Lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neet van­hem­mat koke­vat van­hem­muu­ten­sa ihan nor­maa­li­na van­hem­muu­te­na, ja per­hear­ken­sa nor­maa­li­na lap­si­per­hear­ke­na. Lap­sen lah­ja­so­lu­taus­taan liit­tyy kui­ten­kin omia eri­tyis­piir­tei­tä, jot­ka kul­ke­vat aina lap­sen, ja siten myös van­hem­man, mukana.

Tule­vien van­hem­pien on hyvä poh­tia jo ennen hoi­to­pää­tös­tä esi­mer­kik­si seu­raa­via kysymyksiä:

Yksinkertaistaen:

Mitä itse ajattelet,

mitä mah­dol­li­nen kump­pa­ni­si ajat­te­lee ja

mitä lap­si ajat­te­lee lah­ja­so­lu­jen käytöstä.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä